ved
Gard Strøm

| INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 25.08.2023

GRAVER

Gnr 32 i Holla kommune.Håndtegnet porteføljekart fra 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss. Klikk for større kart over Valebø.


Graver bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Holla historielag.
Nærmeste nabo bakenfor er N. Vale(16) "Mossejordet".


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Gamle Graver
Matrikkelgården Graver grenser til Vale nordre og søndre i syd og i vest, til Borstad i nord og Hovdeås i øst.

Graver lå i tidlige tider, som de andre Valebø-gårder, til Romnes sogn.

Navneforskeren Oluf Rygh, mente at Graver kom av ordet grav, slik vi forstår i dag med ordet Graver.
I et diplom fra 1400, ble navnet skrevet for Grafuom. Flertall av Grav.

Gården ble trolig ryddet i vikingtiden (800-1000), men sannsynligvis noe senere enn Vale store.

Graver har aldri tilhørt den katolske kirke, og har derfor hele tiden vært i privat eie.

Husmannsplasser: Hegna, Bjørndokka, Skottet, Kåsa (ved Kaldbekk) og Osdalen østre.

Landskylda i vikingtiden var trolig 4 markebol (måleenhet for beregning av eiendomsskatt). Denne landskylda ble senere endret til 4 tønner korn.
Dette ble regnet ut i rede penge, som eieren måtte betale en gang pr år i skatt til kongen.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Graver er nevnt i diplomet nedenfor i året 1400.
 
Kilde: Diplomatarium Norwegicum.
Dato 21. Juni 1400 i Tundberg. (Gammalnorsk).
["
Jordeskifte mellem Eilif Thorgeirssön og Olaf Thordssön, hvorved de delte forskjellige Gaarde paa Vestfold, Grænland og Bamle sig imellem."]
Ollum monnum þæim sæm þetta bref sia edher høyra sendæ Arne Sigurdzsson profaster at Mario kirkiu j Oslo Gaute Eiriksson riddare Gudthormer Rolfsson Eilifuer Þorgautzsson quedio gudz oc sinæ.
veer vilium ydher kunnikt geræ at aa manodaghin nest eftir Botolfs voku a elløfto are rikis vars w(i)rdoligs herra herra Eriks med gudz nadh Noreks konungs vaarom veer j synnre lutanom j Petersgarde j Tun(s)bergi saom oc høyrdom a at þæir giorde jardæskipte siin j millom med jaa oc handerbande Æilifuer Þorgeirsson oc Olafuer Þordhesson. lauth þaa Eilifuer Þorgeirsson j sin luth fyst þriggiæ mærkæ boll jarder j nørdra Rugheberge j Slangh sokn a Vestfollonne oc merker booll jarddr j Grafuom j Romanes sokn a Grønlande oc serdeilis merkæ booll jarder j firnemfdre nørdra Rugheberge. en Olafuer Þordesson lauth i sin luth þriggiæ merkæ boll jarder j Beraberghe sæm ligger j Gerpine sokn merkæ booll j Sukkonne sæm ligger j same sokn en Eilifuer lauth after j mote Sukkunne merke booll jarder j
Hwitæstein sæm ligger j Botne sokn a Vestfollenne. lauth en Eilifuer firirnemfder þriggiæ merkæ booll j Viniom sæm ligger j Skeidhes sokn j Bamblom en Olafuer firirnefder lauth after j mote Viniom tweggiæ aura booll jarder mindre en fim merkæ booll j Oferbøø som ligger j Sleimdals sokn j Skidhe syslo, en badher skulu þeir fylgie xii aura booll jarder j Henine sem ligger j Gerpine sokn oc bader skulu þæir fylgiæ swa mykit sem þeir eighe j Audhnæ sem ligger j Andabu sokn. oc þer med
vaaro þeir sattir oc aalsattir vm all þeira fiarskipte. till sannynde her vm settom veer vaar incigle firir þetta bref er gort var a deghi oc are sem firir segir."

De første kjente eiere (kilde: Skattelister).
Eilif Thorgeirsson 1 markebol (landskyld) i 1400.
Torgrim i 1528 (gengjærskatten).
Torgrim i 1593/94.
Kolbjørn i 1602.
Thorgiuls i 1611.
Peder i 1620 - 1640.
Gullik i 1640.
Lagmann Iver Hansen i Skien og Anders Andersen i Skien i 1670-1693.
Tomas Sommer i Skien 1693.
Jochum Jansen og Anders Thommesen i 1705.

De første kjente brukere
(kilde: Skattelister).

Bonde, selveier
Torgrim Graffuer.
Eier i 1528.

Bonde, selveier
Torgrim Graffuer
.
Eier og bruker i 1593 og i 1594.

Bonde, leilending
Levor Olsen f. ca. 1603.
g.m. NN.
1. Ole Levorsen. Se Lunde øvre.
2. Gullik Levorsen f. ca. 1625. Til Kringleføtt under V. Heisholt i Holla.
Bruker i 1647 og i 1665

Levor Olsen Graver var bruker av 4 tønner korn (hele eiendommen) i 1647 og i 1665.
Kilde: Matrikkelen 1647 og manntallet 1665.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"
Graffuer som Leduor bruger, Schyller aarlig 4 tønder korn, Deraff eyer Svend Lunde 2 1/2 tønde med bøxell och Olluff Ombtued  1 1/2 tønde.
Ehr achtett och kiendt for en fuldgaards skatt. Ehr wdj (udi) denne sex dallers skatt, penge 6 dr."

Kilde: Jordeboka av 1665.
Kreaturer: 2 Heste, 5 Store Fæ, 9 Faar.
Udsæd: 5 tønder Hafvre.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Graver 1
Gnr 32 - bnr 1. Se også Gamle Graver.

Adresse i dag: Valebø 633, 3721 Skien.

Bonde, leilending
Augustinus Svendsen Graver fra Lunde nedre(1) f. før 1645 d. 1698, s.a. Svend Augustinsen Lunde.
g.m. Marte Levorsdatter f. ca. 1650 d. etter 1698.
Bruker fra rundt 1670 til 1698.

Ingen livsarvinger. Derfor et skifte som forteller oss en del om hans søsken og hvor de bodde i 1698.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1696 - 1701, folio 134b - 137a. Digitalarkivet.
Sted: Grafver - 19/12-1698.
Augustinus Svendsen, død.
Arvinger: Hands encke Marte Levorsdatter og hands sødskende.
1. Jens Svendsen Tvetten. Død 3 børn.
     a. Mari Jensdatter gm Rollef Torstensen.
     b. Marte Jensdatter.
     c. Tore Jensdatter.
2. Siffver Svendsen Uhlefos. Død. 2 børn.
     a. Svend Sivertsen.
     b. Anne Sivertsdatter.
3. Johannes Svendsen.
4. Ambrosius Svendsen, yngste broder.
5. Marte Svendsdatter g.m. Anders Lunde.
6. Kirsti Svendsdatter død. 3 børn.
     a. Tyge Mortensen.
     b. Kirsti Mortensdatter.
     c. Jon Mortensen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

    
I utgangspunktet hadde Graver en landskyld på 4 tønner korn (en måleenhet for beregning av skatt).

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, side 65, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
Graver 4 Tønder (landskyld).
"Solgt ved Auction 2 1/2 tønder med bøksel (bygsel) fra Anders Halvorsen til Thomas Sommer dato 20. Dec. 1693, Folie 101 for Sum 102 Mark, 24 Skilling."
"Bygslet (festet/ bortleid) 4 Tønder fra T. Sommer Øvre Bergan til Jens Johannesen dato 19. Juni 1699, Folie 18."
"Solgt 1 Tønde med bygsel ved Auction til Jochum Jansen dato 13. Mars 1705, Folie 64, Sum 46 Mark."
"Solgt 2 Tønder med bygsel ved Auction til Anders Thommesen dato 2. Mai 1705, Folie 67, Sum 66 Mark, 24 Skilling."
"Solgt 2 Tønder gods fra Anders Thommesen til Joachim Borse, dato 4 Maii 1706, Folie 68, Sum ? (ikke nevnt)."
"Solgt 1 Tønde med bygsel ved Auction til Jochum Jansen, dato 24. Januar 1707, Sum 100 Mark."
"Solgt 2 tønder med Bygsel fra Even Biørnsen til Jens Johannesen, efter Adkomst 21. Sept. 1717, Folie 347, dato 30. Mars 1718, Folie 346." (Sum ikke nevnt).
"Solgt 2 Tønder Gods ved Auction til Even "Rolloug"(?), dato 2 Sept. 1717, Folie 347, Sum 100 Mark."
"Solgt 2 Tønder med bygsel fra Niels Pedersen Herstad til Jens Johannesen, efter adkomst 7. Mars 1719, dato 12. April 1720, Folie 39, Sum 100 Mark.

Bonde, leilending, selveier
Jens Johannesen Grafver Kjenndalen øvre und. Lunde nedre(1) f. 1667 på Østgården i Sauherad bg. 7/4-1746. "Jens Graver, 78 Aar.", s.a. Johannes Svendsen.
g.m. Anna Pedersdatter fra V. Heisholt(B) i Holla f. ca. 1681 bg. 29/3-1743. "Anna Graver, 62 Aar.", d.a. Peder Jonsen Heisholt.
1. Maren Jensdatter f. ca. 1701 g.m. Anders Andersen Torsnæs. Se Torsnes under Søve i Holla.
2. Augustinus Jensen f. ca. 1702. Overtok gården.
3. Anna Jensdatter f. ca. 1705 g1g m. Tollef Jensen Baxaas. Se Baksås i Holla.
4. Johannes Jensen f. ca. 1707. Se Sjørholt i Helgen.
5. Peder Jensen f. ca. januar 1710. Se nedenfor.
6. Gunder Jensen f. ca. 1713. Se Ø. Heisholt i Holla.
7. Anders Jensen f. ca. 1717. Se Fen nedre.
8. Ingeborg Jensdatter dpt. 12/10-1721.
Bruker fra 1699. Selveier fra 1717.

F.f. Jens Gravers og Anne Pedersdatters Ingebor: Anders Hvala, Gulik Heisholt, Ledvor Olsen, Agatha Lunde, Karen Søve.

Jens Johannesen Graver kom hit i 1699 (kilde: tingboka for nedre Telemark 1699-1703) og leide Graver fram til 1717.
Han kjøpte da halve Graver av Even Bjørnsen. Den andre halvparten kjøpte han av skipsreder Nils Pedersen Herrestad i
Porsgrunn i 1720.

Jens Graver var nok en kyndig mann. Han var bl.a. med som "vurderingsmand" ved matrikkelforarbeidet for 1723.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740- 1745, folio 38b - 40b.
Sted: Grafver - 1740.
Jens Johannessen og hustrue Anne Pedersdatter opgiver sit boe.
Børn:
1. Augustinus Jensen. Myndig.
2. Johannes Jensen. Myndig.
3. Peder Jensen. Myndig.
4. Gunder Jensen. Myndig.
5. Anders Jensen. Myndig.
6. Mari Jensdatter (Maren Jensdatter) g.m. Anders Andersen Thorsnæs.
7. Anne Jensdatter g.m. Erich Rasmussen Baxaas.
8. Ingeborg Jensdatter 19 aar.
Graver taxeret til 320 rdl.
Formue 417 rdl.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, side 65, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"1 Tønde 10 7/13 Sættinger med bygsel er Solgt til Gunder Jensen Graver fra Peder Jensen, efter adkomst 10. nov. 1740,
thinglæst dato 29. Mai 1747, Folie 24, Sum 147 mark 66 skilling."

Bonde, selveier
Peder Jensen Graver/ Omtved herfra f. januar 1710 bg. 20/5-1788. "Peder Jensen Omtved, 78 Aar 16 Uger 4 Dage.", s.a. Jens Johannesen Grafver.
g. i Drangedal 9/7-1741 m. Karen Pedersdatter d.e. fra Bø under Nås i Drangedal dpt. 16/8-1716 d. 26/1-1780, d.a. Peder Jørgensen og Maren Gundersdatter.
Medeier 1740.

Peder Jensen var ved arv medeier i Graver fram til 1747. Da solgte han sin part til broren Augustinus Jensen,
som allerede hadde overtatt sin part i gården og kjøpte Omtvedt i Helgen. Se Omtvedt(1).

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, side 65, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"3 Tønder 6 6/13 Sættinger med bygsel er Solgt fra Peder Jensen til Augustinus Jensen, dato 16. Sep. 1747, Folie 33, Sum 283 Mark 33 5/10 Skilling."
"Eiendommens Grund og Hvorledes: Lia og Rødningen."

Bonde, selveier
Augustinus Jensen herfra f. ca. 1702 bg. 3/12-1766. "Augustinius Jensen Graver, 64 Aar 23 Dage."
g. 2/6-1732 m. Aaste Tygesdatter fra Ullevika under Sannes nedre f. ca. 1697 bg. 22/5-1773. "Aaste Tygesdatter Graver, 76 Aar 2 Mnd.", d.a. Tyge Tollefsen.
1. Jens Augustinusen dpt. 10/5-1733. Overtok gården.
2. Johannes Augustinusen dpt. 26/4-1734. Se Graverplassen (Lien).
3. Tyge Augustinusen dpt. 26/12-1735 bg. 3/1-1764. "Tyge Augustiniusen Graver 28 Aar 5 dage." Ugift.
4. Anne Augustinusdatter dpt. 8/9-1737.
Deleier 1740. Hele gården fra 1747.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Augustinus Graver og Aaste Tygesdatters Jens: Ole Gravningen, Lars Opsal, Peder Graver, Anne Graver, Kirsten Ulevig.
F.f. Augustin Graver og Aaste Tygesdatters Johannes: Ole Gravningen, Johannes Skørholt, Peder Graver, Anne Graver, Maren Tordsnæs.
F.f. Augustinus Graver og Aaste Tygesdatters Tyge: Lars Opsal, Anders Sannæs, Kirsten Opsal, Maren Stuen, Ingebor Graver.
F.f. Augustinius Graver og Aaste Tygesdatters Anna: Peder Ellingsen, Lars Opsal, Gunder Graver, Anna Graver, Gunnil Ulevig.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, side 65, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"2 Tønder solgt fra Johannes Augustinusen til Jens Augustinusen, dato 4. febr. 1767, Summa 360 mark (speciedaler?).

Bonde, selveier
Jens Augustinusen Graver herfra dpt. 10/5-1733 d. 2/2-1818. "Jens Augustinusen Gaardmand Graver 84, Aar 9 Mnd."
g. 29/5-1765 m. Kirsten Olsdatter fra S. Vale dpt. 18/1-1748 d. 20/8-1826. "Kirsten Olsdatter Gaardmands Enke Graver, 78 Aar 6 Mnd.", d.a. Ole Jonsen Hvale.
Forlovere: "Jens Larsen og Lars Sørensen."
1. Kirsten dpt. 16/2-1766 bg. 4/1-1770. "Kirsten Jensdatter Graver, 3 Aar 10 Mnd 19 Dage."
2. Aaste Jensdatter dpt. 27/3-1768 g.m. enkemann Gunder Arvesen Gieddeboen. Se Geitebua.
3. Augustinus Jensen dpt. 28/1-1770. Overtok gården.
4. Ole Jensen dpt. 29/9-1771. Var omgangsskolelærer i Valebø i 3 år. Til Lofstad(6) i Lardal, Vestfold. Se Lardal Bygdebok III, side 784.
5. Kirsten Jensdatter dpt. 20/5-1773 g.m. Isak Clausen Romnæs. Se Romnes(7) i Holla.
6. Tyge Jensen dpt. 8/10-1775 g. i Solum kirke 14/7-1805 m. Anne Abrahamsdatter. Bodde på Lunde i Solum, siden på Dolva. Se Solumslekt.org.
7. Jon Jensen (John Johnsen) dpt. 18/1-1778. Dro på sjøen tidlig og ble kaptein. Bosatte seg i New York. Gift i New-Bedford 9/10-1808 m. Harriet Bates.
     Han var hjemme på besøk i 1807. Hans sønn Henry Johnsen var her i 1851. John Johnsen døde i New York i okt. 1836, 58 år gml.
8. Jens Jensen f. 4/2-1780. Se N. Namløs(1) "Lillejordet".
9. Anne Jensdatter d.e. f. 30/4-1783 g.m. Anders Nilsen Solberg. Se Solberg(5).
10. Karen f. 7/4-1785 (døpt i Helgen) bg. 9/8-1785. "Karen Jensdatter Graver, 19 Uger 1 Dag."
11. Karen Jensdatter f. 4/8-1786 (døpt i Helgen) g.m. Asbjørn Amundsen Stensholt. Bodde på Stensholt i Lardal, Vestfold.
12. Maren Jensdatter f. 22/12-1788 (døpt i Romnes) g.m. Bent Jonsen Hvale. Se S. Vale(2) øvre.
13. Ingeborg f. 20/9-1790 (døpt i Holla) bg. 23/12-1790. "Ingeborg Jensdatter Graver, 13 Uger 3 Dage."
14. Ingeborg Jensdatter f. 11/11-1792 (døpt i Romnes) g.m. Halvor Halvorsen Susaas. Se Susås(1) i Holla.
15. Anne Jensdatter d.y. f. 2/11-1794 (døpt i Holla) g.m. skolelærer Nils Halvorsen Susaas. Se Rønningen under Susås.
Eier 1767.

F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Kirsten: Johannes Stuen, Anders øvre Lunde, Johannes Graver, Anna N. Lunde, Karen Olsd. Store Hvale.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Aaste: Arve Stuerud, Johannes Lien, Halvor Pedersen Store Hvale, Johanne Stuerud, Karen Lien.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Augustinus: Ole Store Hvale, Halvor Store Hvale, Jon Store Hvale, Karen Lien, Kirsten Store Hvale.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Ole: Halvor Store Hvale, Johannes Lien, Jon Store Hvale, Karen Lien, Kirsten Store Hvale.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Kirsten: Johannes Lien, Halvor Store Hvale, Jon Olsen Store Hvale, Karen Lien, Kirsten Olsd. Store Hvale.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Tyge: Halvor Wale, Johannes Lien, Jon Wale, Ingebor Brenne, Karen Stuerud.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Jon: Johannes Stensen, Tollef Store Hvale, Maria Store Hvale, Kirsten Andersd. nedre Lunde.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Jens: Halvor Store Wale, Johannes Lien, Tollef Store Wale, Maren Store Wale, Anna Arvesd. Store Wale.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Anna: Halvor Wale, Tolllef Fæhn, Anders Wale, Anna Wale, Karen Arvesd. Wale.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Karen: Halvor Store Wale, Gunder Gieddeboen, Anders Olsen Store Wale, Maria Store Wale, Aaste Johannisd. Lunde.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Karen: Halvor Store Wale, Gunder Gieddeboen, Anders Olsen Store Wale, Maria Store Wale, Aaste Johannisd. Lunde.
F.f.
Jens Graver og Kirsten Olsdatters Maren: Johannes Lunde, Ole Johannissen Lunde, Tollev Fæhn, Karen Olsd. Lunde, Aaste Johannisd. Lunde.
F.f.
Medhielper Jens Graver og Kirsten Olsdatters Ingeborg: Thord Yttrebøe, Gunder Gieddeboen, Ole Jensen Graver, Maria Biørnsd. Store Wale, Aaste Jensd. Gieddeboen.
F.f.
Jens Augustinussen Graver og Kirsten Olsdatters Ingeborg: Jon Wale, Johannes Lunde, Ole Johannissen Lunde, Aaste Johannisd. Saugbruget, Maren Pedersd. Fæhn.
F.f.
Medhielper Jens Graver og Kirsten Olsdatters Anne: Isaac Romenæs, Augustinus Graver, Ole Graver, Alou Larsd. Stor Wale, Marie Pedersd. Fæhn.

Jens Augustinusen Graver var i 1790, 1792 og 1794 sogneprestens medhjelper.
Han kjøpte Borstad i 1781 og Lunde øvre(1) i 1785, men solgte sistnevnte igjen i 1794.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1815 - 1820, folio 662b - 669b.
Sted: Grafver - 1818.
Jens Augistinussen død Februar 1818.
Arvinger, Enken Kirstie Olsdatter og børn.
1. Augustinus Jensen. Myndig.
2. Ole Jensen Lofstad i Laurdal, Jarlsberg.
3. Tyge Jensen Lunde i Solum.
4. John Jensen. I Amerika.
5. Jens Jensen Hegland i Lunde (Bø prestegjeld).
6. Aaste Jensdatter. Død. Været g.m. Gunder Arvesen Giedeboen. Børn:
    a. Arve Gundersen. Myndig (over 25 år).
    b. Jens Gundersen 23 aar.
    c. Jørgen Gundersen 21 aar.
    d. Ole Gundersen 14 aar.
    e. Anders Gundersen 5 aar.
    f. Kari Gundersdatter g.m. Solve Ingevretsen Rosvall i Gjerpen.
   g. Kirsti Gundersdatter 10 aar.
   h. Kari Gundersdatter d.y. 7 aar.
Formynder for Aaste Jensdatters børn: Faderen Gunder Arvesen Giedeboen.
7. Kirsti Jensdatter g.m. Isach Claussøn Romnæs.
8. Anne Jensdatter g.m. Anders Nielsen Solberg.
9. Kari Jensdatter g.m. Asbjørn Amundsen Stensholt i Laurdal, Jarlsberg.
10. Mari Jensdatter g.m. Bent Jonsen Vale.
11. Ingeborg Jensdatter g.m. Halvor Halvorsen Suusaas.
12. Anne Jensdatter d.y. g.m. Niels Halvorsen Susaas.
Laugverge for enke Kirstie Olsdatter: Søren Sivertsen Brenne.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1824 - 1828, folio 621a - 622b.
Sted: Grafver - 1826.
Enken Kirsti Olsdatter død.
Arvinger:
1. Augustinus Jensen, død hans Børn:
    a. Jens Augustinusen. Myndig.
    b. Peder Augustinusen 18 aar.
    c. Ole Augustinusen 15 aar.
    d. Kirsti Augustinusdatter Lunde.
    e. Anne Augustinusdatter 21 aar.
2. Ole Jensen Lofstad.
3. Tyge Jensen Lunde.
4. John Jensen. Bosatt i Amerika.
5. Jens Jensen Lillejordet (i Holla).
6. Aaste Jensdatter, død.
    a. Arve Gundersen Vale.
    b. Jens Gundersen Gjedeboen.
    c. Jørgen Gundersen 14 aar.
    d. Kari Gundersdatter g.m. Solve Ingebretsen Rosvald i Gjerpen.
    e. Kirsti Gundersdatter 20 aar.
    f. Kari Gundersdatter 18 aar.
    Formynder for disse børn er Faderen Gunder Arvesen Gjedeboen.
7. Kirsti Jensdatter Romnæs. Laugværge Bent Jonsen Hvale.
8. Anne Jensdatter g.m. Anders Nielsen Solberg.
9. Kari Jensdatter g.m. Asbjørn Amundsen Stensholt i Lardal.
10. Mari Jensdatter g.m. Bent Jonsen Hvale.
11. Ingeborg Jensdatter g.m. Halvor Halvorsen Susaas d.y.
12. Anne Jensdatter g.m. Niels Halvorsen Susaas.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 7, side 144, Nedre Telemark sorenskriveri, Solum, Holla, Bø tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"4 Tønder Solgt fra Jens Augustinusen til Augustinus Jensen efter adkomst 4. Febr. 1767, thinglæst Aug. 1805."
"Pladsen Lien udgaaet og Solgt fra Thyge Jensen til Niels Arnesen efter Adkomst 18. Jan. 1805, thinglæst 2. Feb. 1805."

Bonde, arbeider, selveier
Augustinus Jensen Graver herfra dpt. 28/1-1770 d. 25/2-1821. "Augustinus Jensen Gaardmand Graver, 49 Aar. Druknede i Nordsøe."
g. i Romnes kirke 12/6-1793 m. Anna Pedersdatter fra S. Fen - Ødegården dpt. 24/3-1773 d. 24/3-1847 på Graver, d.a. Peder Pedersen Fæhn og Anna Jørgensdatter.
Forlovere: "Jon Olsen Store Wale og Halvor Store Wale."
1. Kirsten Augustinusdatter f. 6/2-1794 på Lunde g1g med Torgrim Gulliksen. Se Lunde øvre(1).
2. Anne f. 9/1-1795 på Lunde.
3. Jens Augustinusen f. 2/12-1795 på Graverplassen. Overtok gården.
4. Anne f. 18/10-1797 bg. 2/11-1797. "Anne Augustinusdatter Graver 2 uger 1 dag."
5. Anne Augustinusdatter d.e. (tvilling) f. 15/9-1798 på Graver g1g 7/12-1826 m. Claus Halvorsen Toreskaas under Susås i Holla. Anne g2g 11/11-1832 m. Andreas Halvorsen Susaas.
 -  bg. 17/9-1798. "Augustinus Gravers dødfødte Drengebarn."
6. Peder dpt. 16/11-1800 bg. 4/12-1800. "Peder Augustinusen Flaaten, 14 Dage gl."
7. Anne dpt. 28/2-1802 bg. 14/2-1803. "Anne Augustinusd. Flaatten, 1 Aar gl."
-   bg. 26/2-1804. "Begravet Et dødfødt Drengebarn for Augustinus Jensen Flaatten"
9. Anne Augustinusdatter d.y. f. 4/8-1805 på Graver g.m. Claus Halvorsen. Se Osdalen under Graver.
10. Peder Augustinusen f. 3/3-1808. Se Omtvet(1) i Helgen. Han eide også Borstad i 20 år. Se også Borstad.
11. Ole Augustinusen f. 3/3-1811 på Graver. Se Graverplassen.
Eier 1805.

F.f. (Romnes) Augustinus Jensen Lunde og Anne Pedersdatters Kirsten: Jon Fæhn, Anders Andersen Lunde, Ole Jensen Graver, Aaste Jensd. Gieddeboen, Kirsten Jensd. Graver.
F.f.
(Helgen) Augustinus Lunde og Anne Pedersdatters Anne: Jon Olsen Fæhn, Jørgen Pedersen Omtved, Tyge Jensen Graver, Karen Pedersd. Fæhn, Maren Pedersd. Fæhn.
F.f. (Romnes)
Augustinus Pladsen og Anne Pedersdatters Jens: Jon Store Wale, Anders Store Wale, Jon Jensen Graver, Aslou Larsd. Store Wale, Maria Pedersd. Fæhn.
F.f. (Romnes)
Augustinus Jensen Graver og Anne Pedersdatters Anne: Anders Olsen Wale, Tyge Graver, Kiøstol Hotved, Maren Pedersd. Stuerud, Maria Pedersd. Fæhn.
F.f. (Holden)
Augustinus Jensen Graver og Anne Pedersdatters 2de Pigebørn Eet levende: Anne: Jon Stuerud, Tyge Jensen Graver; Jens Jensen Graver, Maria Biørnsd. Wale, Maria Clausd. Romenæs.
       Dette Barn født 15 Sept. Og eet dødt som ble født 20 September.
F.f. (i Lardal) Augustinus Jensen Flaatten og Anne Pedersdatters Peder: Maren Olsd. Hannevold, Ingeborg Torgrimsd. Loftstad, Ole Jensen Loftstad, Thyge Johannessen og Jens Jensen Flaatten.
F.f. (i Lardal) Augustinus Flaatten og Anne Pedersdatters Anne:
Birte Poulsd. Tveten, Thore Christensd. Tveten, Ole Kielsen Tveten, Johannes Nielsen Sogn, Torger Tormosen Tveten.
F.f. (Romnes)
Augustinus Graver og Anne Pedersdatters Anne: Jon Vahle, Jørgen Omtvedt, Anders Soelberg, Kirsten Omtved, Anne Graver.
F.f. (Romnes)
Augustinus Graver og Anne Pedersdatters Peder: Tollef Fæhn, Isac Romnæs, Anders Soelberg, Kirsti Jensd. og Mari Jensd. Graver.
F.f. (Romnes)
Augustinus Graver og Anne Pedersdatters Ola: Kirsti Fæhn, Mari Graver, Halvor Fæhn, Bent Nielsen, Claus Romnæs.

Denne familien bodde noen år på Lunde før de flytta til Plassen under Brenne. Augustinus Jensen kjøpte Flåtten i Lardal, Vestfold av sitt søskenbarn Johannes Augustinusen (Graverplassen) i 1800. Familien flytta dit og bodde der under folketellinga 1801. I 1804 solgte han Flåtten til en "lardøl" Ole Christensen og flytta hjem igjen. 2 barn ble født på Flåtten, men alle døde som små. De fikk dessuten et dødfødt guttebarn der i februar 1804. Han overtok Graver(1) i 1805. Han kjøpte også nabogården Borstad, som han han også brukte sammen med Graver.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1820- 1822, folio 320a - 334a.
Sted: Graver - 1821.
Augustinus Jensen, død.
Arvinger: Enke Anne Pedersdatter og børn:
1. Jens Augustinusen. Myndig.
2. Peder Augustinusen 13 aar. Formynder: Faderbroder Tyge Jensen Lunde.
3. Ole Augustinusen 10 aar. Formynder: Fastermanden Isak Clausen Romnæs.
4. Kirsti Augustinusdatter g.m. Torgrim Gulliksen Lunde.
5. Anne Augustinusdatter 16 aar. Formynder: Fastermanden Halvor Halvorsen Suusaas.
Laugverge for enka: Svogeren Halvor Halvorsen Fehn.
Gårdens besetning ved skiftet: 2 heste, 14 kreaturer.
Verdsatt til 4.500 spd.
(Graver ble samtidig delt og Graverplassen ble utskilt GS).
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Bonde, selveier
Jens Augustinusen Graver herfra f. 2/12-1795 d. 6/6-1853 på Graver. "Jens Augustinisen Graver, 57 1/2 aar."
g1g i Romnes 16/4-1816 m. Anne Chirstine Jonsdatter fra S. Vale(2) f. 26/5-1796 d. 8/5-1843 på Graver, d.a. Jon Olsen Hvale.
g2g 17/10-1844 m. enke Anna Karine Arnesdatter fra Vasdalen dpt. 6/5-1798 i Solum d. 24/1-1858 på Stenstad i Helgen, d.a. Arne Nilsen.
1. Anne Maria Jensdatter f. 12/5-1816 på Borstad g.m. Christen Christensen fra Vasdalen. Se Stenstad(9) i Helgen sogn, Holla prestegjeld.
2. Maria Kirstine Jensdatter f. 13/9-1818 på Borstad g.m. Tollef Halvorsen. Se N. Fen(2).
3. Augustinus Jensen (Augustinus Jameson) f. 9/3-1821 på Borstad g. i USA m. Berthe Terjesdatter Øines. Emigrerte til N. Amerika.
4. John Jensen f. 18/6-1823 på Graver d. 6/4-1901 på Bjørntvedt i Eidanger. Han ble far til 15 barn! Se Eik under Geitebua.
5. Jens Jensen f. 3/8-1825 på Graver. Se nedenfor.
6. Anne Jensdatter f. 10/12-1827 på Graver g.m. Christen Pedersen Tufte. Bodde på N. Tufte(3) i Holla.
7. Ole Jensen f. 14/7-1830 på Graver. Emigrerte til N. Amerika med sin bror Augustinus, gift i USA med Mary NN.
8. Kirsten Jensdatter f. 5/7-1833 på Graver g.m. Ole Arnesen Galten. Emigrerte til N. Amerika.
Eier 1822.

F.f. Gaardmand Jens Augustinusen Borstad og Anne Christine Jonsdatters Anne Maria: Kirsten Lunde, Anne Graver, Ole Wale, Bent Wale og Torgrim Lunde.
F.f. Gaardmand Jens Augustinusen Borstad og Anne Christine Jonsdatters Maria Kirstine: Mari Wale, Kirsten Lunde, Ole Wale, Bent Wale og Torgrim Lunde.
F.f. Gaardmand Jens Augustinusen Borstad og Anne Christine Jonsdatters Augustinus: Kirsten Lunde, Kari Halvorsd. Wale, Peder Wale, Bent Wale og Halvor Susaas.
F.f. Gaardmand Jens Augustinusen Graver og Anne Christine Jonsdatters Jon: Mari Vale, Anne Augustinusd. Borstad, Bent Vale, Arve Gundersen Vale og Arve Halvorsen Vale.
F.f. Gaardmand Jens Augustinusen Graver og Anne Christeine Jonsdatters Jens: Anne Wale, Anne Augustinusd. Graver, Ole Wale, Bent Wale, og Peder Augustinusen Graver.
F.f. Gaardmand Jens Augustinusen Graver og Anne Christine Jonsdatters Anne: Anne Augustinusd. Susaas, Ingebor Kirstine Pedersd. Skibsnæs, Lars Jacob Lunde, Claus Susaas og Peder Augustinusen Graver.
F.f. Jens Augustinusen Graver og Anne Christine Johnsdatters Ole: Ingeborg Kirstine Borstad, Aaste Olsd. Wale, Claus Halvorsen Suusaas, Peder Borstad, Ole Augustinusen Graver.
F.f. Gaardmand Jens Augustinusen Graver og Anne Christine Jonsdatters Kirsten: Kirsten Lunde, Maria Bentsd. Wale, Lars Christensen Lunde, Ole Augustinusen Graver, Anders Torgrimsen Graver.

Jens Graver bodde på Borstad da han giftet seg i Romnes kirke april 1816. Han bodde også der med sin familie til han overtok denne gården i
1822, og de flytta inn på Graver.

Karen Jonsdatter f. ca. 1793 d. 5/5-1826. "Karen Jonsdatter Fattiglem paa Graver 33 aar."

Hans andre kone var enke etter Christen Pedersen Vasdalen. Hun ble født på plassen Hentia under Åfoss i Solum.


Graver bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1952. Eier: Holla historielag.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. VII 2, folie 108a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Vidnesæddel angaaende Grænserne mod gaardene Vale og nedre Lunde, dat. 30. og 31. Januar 1831, thinglæst 23. Juni 1866."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

 154a             

Graver

Jens Augustinusen

3 Tønder 4 1/2 Settinger

9 daler - 1 Ort - 11 Skilling

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841- 1852, folio 183b - 185b.
Sted: Graver - 1843.
Anne Christine Johnsdatter død.
Arvinger: Enkemanden Jens Augustinusen og børn:
1. Augustinus Jensen 22 aar. Formynder: Moderbroderen Bent Johnsen Wale.
2. John Jensen 20 aar. Formynder: Moderbroderen Ole Johnsen Wale.
3. Jens Jensen 18 aar. Formynder: Moderbroderen Ole Johnsen Wale.
4. Ole Jensen 12 Aar ved St. Hans 1843. Formynder: Anders Johnsen Klovdahl.
5. Anne Jensdatter g.m. Christen Christensen Stenstad.
6. Marie Kirstine Jensdatter g.m. Tollef Halvorsen Fehn.
7. Anne Jensdatter ukonfirmert. Formynder: Anders Johnsen Klovdahl.
8. Kirsti Jensdatter 10 Aar den 5. juli 1843. Formynder: Anders Johnsen Klovdahl.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Nedre Telemark Skifteprotokoll 1853- 1862, folio 21b - 23b.
Sted: Graver - 1853.
Jens Augustinusen, død.
Arvinger: Enken Anne Carine Arnesdatter. Ingen børn i dette ægteskab.
Avdødes børn fra tidligere Ægteskab:
1. Augustinus Jensen. Utvandret til Amerika for rundt 9 Aar siden.
2. John Jensen 30 Aar gift og bor paa Gaarden Lunde i Valebø.
3. Jens Jensen 28 Aar gift. Paa gaarden Dolva i Melum.
4. Ole Jensen 23 aar. Utvandret til Amerika for rundt 2 Aar siden.
5. Anne Maria Jensdatter g.m. Christen Christensen Stenstad.
6. Marie Kirstine Jensdatter g.m. Tollef Halvorsen Fehn.
7. Anne Jensdatter g.m. Christen Pedersen Tufte.
8. Kirsti Jensdatter 20 Aar g.m. Ole Arnesen Borstad. Utvandret til Amerika for rundt 2 Aar siden.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skyldsætningsforretning af 26. Juli, thinglæst 8. Septbr. 1847, hvorved til Ole Jensen er solgt andel af denne Gaarden, givet en Skyld af
10 1/8 Sætting = 2 Daler - 1 Oert - 15 Skilling. Udskilt andel , Løbenr. 154d, pagine 630."
"Skjøde fra Jens Augustinusen til Sønnen Jens Jensen paa en Halvdel af denne Eiendom for 1300 Spd., dateret 23. Juli, thinglæst 8. Sept. 1847."

Graver ble altså i 1847 delt i 2 like store deler mellom brødrene Jens Jensen Graver og John Jensen Graver, mens
lillebroren Ole Jensen fikk den noe tidligere utskilte delen løpenr. 154d, det senere bnr 2. Ubebodd etter 1866.

Gammel skyld: 2 Tønder 6 3/8 Sættinger.
Ny Landskyld (1847): 6 Daler - 4 Ort - 20 Skilling.

Bonde, selveier
Jens Jensen Dolva/ Graver herfra f. 3/8-1825 på Graver d. 11/4-1909 på Dolva, s.a. Jens Augustinusen Graver.
g. i Solum kirke 15/10-1847 m. Karen Andrea Halvorsdatter fra Omdal i Melum f. 2/5-1826 d. 14/1-1899 på Dolva, d.a. Halvor Rollefsen Omdal og Gunhild Sivertsd. fra V. Brenne(4).
Forlovere: "Halvor Rollefsen og NN Johnsen."
1. Thyge Jensen f. 15/6-1848 på Dolva.
2. Halvor Jensen (tvilling) f. 12/8-1850 på Graver. Konfirmert i 1865.
3. Anne Christine Jensdatter (tvilling) f. 12/8-1850 på Graver g.m. lærer og bankdirektør Ole Kristian Høisæt. Se Petersborg under Mæla i Gjerpen.
4. Jens August Jensen f. 3/8-1852 på Dolva.
5. Severin Andreas Jensen f. 14/7-1855 på Dolva.
6. Gustav Severin Jensen f. 23/6-1857 på Dolva.
7. Johan Martinius Jensen f. 13/9-1859 på Dolva (døpt i Romnes kirke 9/10) g.m. Ingeborg Andrea Bratsberg.
8. Gunhild Jensdatter f. 3/1-1862 på Graver i Holla.
9. Ingeborg Elise Jensdatter f. 24/6-1864 på Dolva.
10. Karl Jensen Dolva f. 1/4-1867 på Dolva g.m. Julie Kirstine Olsdatter Bjørge. Bodde i Knardalstrand i Solum (Porsgrunn).
Eier 1847.

F.f. Gaardmand Jens Jensen Graver og Karen Andrea Halvorsdatters Halvor (tvilling): Gunnild Sivertsd. Omdal, Gunnild K. Halvorsd. Brænne, Halvor Rollefsen Omdal, Jens A. Graver, Sivert S. Brænne.
F.f. Gaardmand Jens Jensen Graver og Karen Andrea Halvorsdatters Anne Christine (tvilling): Anne K. Halvorsd. Omdal, Kirsti Jensd. Graver, Christen Christensen Steenstad, Rollef Halvorsen Omdal, Halvor Halvorsen Omdal.

Denne familien flytta i 1850 til Dolva i Melum (Solum prestegjeld). Vi tar likevel også med barna som er født på Dolva. De har jo
sine røtter på Graver.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra John Jensen til Jens Jensen paa den andre Halvdel for kr. 1300 Spd., dateret 31. Mai, thinglæst 4. Sept. 1849."

Jens Jensen Graver kjøpte 2 år senere broren John Jensens halvdel. Dermed ble gården igjen omtrent like stor som
den var før 1847 (Landskyld: 6 daler - 3 Ort - 20 Skilling).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra Jens Jensen til Ole Augustinusen paa denne Eiendom for 3.000 Spd., dateret 29. April, thinglæst 4. Sept. 1850."
"Skyldsætning af 21. Juni, tinglæst 4. Sept. 1850, hvorved Pladsen Bjørndokken er fradelt og givet en Skyld af 1 Ort. Løbenr. 154e (32/4)."


Eier 1850: Ole Augustinusen. Bodde på Graverplassen. Se der.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra Ole Augustinusen til Ole Sigurdsen paa denne Eiendom for 3.000 Spd., dateret og Thinglæst 4. Sept. 1850. "

Graver(1) ble dermed solgt ut av slekta og Sauheradfolk kom inn som eiere.

Bonde, selveier
Ole Sigurdsen Næs fra Hem i Sauherad f. 23/8-1822 på Hem d. 8/7-1893 på N. Nes, s.a. gårdmann Sigurd Ellefsen og Guro Hansdatter.
g. i Nes kirke i Sauherad 20/9-1853 m. Ingeborg Kittilsdatter fra Holte i Nes, Sauherad f. 1834 d. 10/8-1889 på N. Nes av tæring, d.a. Kittil Olsen Holte og Sibylla Aslaksdatter.
1. Guro Olsdatter f. 28/4-1854 på Graver g.m. Gunnar Knudsen Graver (fra Ryntveit). Se nedenfor.
2. Kittil Olsen f. 14/6-1856 d. 1933 på V. Nes (73/2).
3. Sigurd Olsen f. 3/3-1859 d. 1928. Ugift.
4. Ingeborg Olsdatter f. 5/2-1862 g. 1885 m. Halvor Olsen Aagetveit. Bodde på Ågetveit øvre i Bø prestegjeld.
5. Ole Olsen d.e. f. 13/11-1864 d. 1941 g. 1886 m. Anne Halvorsdatter Prestholt f. 1859 d. 1909. Bodde på Oppistugu V. Prestholt i Sauherad.
6. Hans Olsen Nes f. 13/10-1867 g. 1902 m. Mariken Elise Olsdatter Oseid. Han var lærer i Drangedal og kjøpte der gården Oseid.
7. Anne Olsdatter f. 16/4-1871 g.m. 1895 m. John Johannessen Jonsaas.
8. Ole Olsen d.y. f. 15/10-1874 g. 1906 m. Tone Halvorsdatter fra Jonsås. Overtok farens gård N. Nes (Nes Prestegård) i Sauherad.
Eier fra 1850 - 1855.

F.f. Ole Sigurdsens Gravers Guro: Mari Jensd. Vale, Aslaug Tronsd. Vale, Bent Vale, Jon Bentsen Vale og Jon Andersen Vale.

Guro ble døpt i Romnes kirke. Ellers er alle de andre barna døpt i Nes kirke på Nesodden ved Gvarv i Sauherad.

Kilde: Kirkebøker og folketellinga 1865.
Innflyttet fra Sundeeiet i Sauherad til Valebø våren 1844: Drengen Ole Sigurdsen f. 11/11-1822 med attest fra sogneprest Wolf av 10/6-1847. Han kjøpte Graver i 1850 av Ole Augustinusen ifølge tinglysingsprotokollen (ovenfor).

Ole Sigurdsen Næs flytta tilbake til Sauherad og kjøpte Prestegården på Nes (N. Nes). Derfor ble dattera Guro kalt for "Guro Olsdatter Prestegaarden" da hun gifta seg med Gunnar Knudsen Ryntveit i 1888. Se nedenfor.
Vi tar med de viktigste familieopplysningene her siden det er så klare forbindelser til Graver.

Denne Ole Sigurdsen må ikke forveksles med Ole Sigurdsen på plassen Hegna under Graver. De ble begge født i Sauherad i samme år.

Denne familien bodde på N. Nes under folketellinga 1865.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra Ole Sigurdsen til Jens Jensen paa denne Gaard for 4.950 Spd., dateret 6. Febr., thinglæst 5. Juni 1855."


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 628, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra Jens Jensen til Knud Gundersen Ryntvedt (den eldre) for 4.000 Spd., dateret 9. Juni, Thinglæst 16. Oct. 1863."

Jens Jensen Dolva kjøpte Graver tilbake på odel i 1855, men solgte den 950 Spd. billigere til Knud Gundersen Ryntveit i 1863.
Jorda ble brukt av Knud Gundersen Ryntveit i Nes, Sauherad, men våningen ble leid bort.

Skredder, jordarbeider, leieboer
Halvor Halvorsen Hvala fra N. Vala(1) f. 14/7-1811 d. 26/1-1882 på Vala, s.a. Halvor Gundersen Hvala.
g. 27/12-1836 m. sitt søskenbarn Gunhild Maria Gundersdatter fra Skjørholt i Holla f. 4/5-1809 d. 28/2-1890 på Vala, d.a. Gunder Gundersen Skjørholt.
Denne familien leide her under folketellinga 1865. Under folketellinga 1875 leide de våningen på Ø. Brenne(3). Se N. Vala(1).

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 12, Faar 18, Svin 2.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Byg 1 tnd., Havre 5 tnd., Poteter 8 tnd.

Bonde, selveier
Knud Gundersen Ryntveit d.e.
fra Ryntvedt(1) i Nes, Sauherad f. 19/2-1817 på Sauer d. 27/12-1895 på Graver, s.a. Gunder Knudsen Ryntvedt og Ingeborg Nilsdatter.
g. i Sauherad 23/6-1842 m. enke Gunhild Pedersdatter fra Ø. Brenne(3) f. 22/10-1810 d. 18/11-1892 på Graver av "Vatersot", d.a. Peder Anundsen Brenne.
1. Leif Knudsen f. 16/2-1843 på Sauar nedre (døpt i Sauherad kirke). Levde i 1865.
2. Gunnar Knudsen f. 15/12-1844 på Plassen under Ryntvedt (døpt i Nes kirke). Overtok Graver.
3. Ingeborg Knudsdatter f. 30/3-1847 på Plassen under Ryntvedt i Nes, Sauherad g.m. Nils Gregersen. Se Graver(2) "Graverplassen".
4. Halvor Knudsen f. 27/11-1851 på Ryntvedt.
Eier 1863.

Gunhild Pedersdatter var enke etter Leif Hansen Plassene i Sauherad. Se Ø. Brenne(3).

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. VII 2, folie 108a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Forretning angaaende Grænserne mod store Vale, dat. 18. Sept., thinglyst 16. Nov. 1874."

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 3 Heste, 2 Føll, 1 Tyr, 19 Kjør (kyr), 8 ungdyr, 14 Faar, 2 Svin.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 2 tnd., Havre 3 tnd., Erter 1/4 tnd., Vikker 1/8 tnd., Poteter 8 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. VII 2, folie 108a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Underrettsdom, angaaende en dæmning ved søndre ende af Lundetjern, dat. 8. feb., thingl. 11. Juni 1879."
"Overenskomst, hvorved H. Løvenskiold tillades anlæg og vedligeholdelse af en tømmervei til vinterdrift over dette brugs udmark, dat. 29. Juli, thinglyst 7. Okt. 1884."

 Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

32 

1

154a

Graver       

Graver

Knud Gundersen

6 - 3 - 20 

10 mark 34 øre 

32 2 154d ditto ditto ditto 2 - 1 - 15  4 mark 37 øre
32 3 154b,c ditto ditto ditto 1 - 3 - 15  5 mark 47 øre
32 4 154e ditto Bjørndokken ditto 2 - 3 - 0  0 mark 19 øre
33 1 155 Borstad Borstad ditto 2 - 3 - 3  3 mark 78 øre
35 5 161a Lunde øvre Lunde øvre ditto 1 - 1 - 3  2 mark 81 øre
36 3 166 Brenne Brenne ditto 5 - 1 - 6 13 mark 40 øre

 

Knut Gundersen Ryntveit eide og drev flere gårder. Han bodde delvis på Graver, delvis på Ryntveit i Sauherad. Ved skiftet etter han i 1893, eide han i Holla Graver (verdi kr. 54.900), Graverplassen (verdi kr. 7.200), Bjønndokka (verdi kr. 360), Borstad (verdi kr. 5.850), Lunde (verdi kr. 5.670), Brenne(3) - (verdi kr. 37.000).
I Sauherad eide han Ryntveit (verdi kr. 18.000), Vihus skog (verdi kr. 7.740), Holta (verdi kr. 3.870), Svartkjennlia (verdi kr. 180), Hørteseter (verdi kr. 180), Landkjenstulen (verdi kr. 20). I tillegg eide han sagbruket ved Graver (verdi kr. 400).

Av dette skiftet kan vi lett se at Knud Gundersen Ryntveit var en av de største grunneierne i området.

Da Gunhild Pedersdatter døde, var det nevnt i kirkeboka at hun tilhørte "Jarlsbergerne". Se gul ramme nedenfor.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 629, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Skjøde fra Knud Gundersen til Sønnesønnen Knud Gundersen paa denne med flere eiendommer for 16.000 Kr., dateret  6. Januar, thinglyst 3. Febr. 1893."
"Obligation fra Knud Gundersen Graver d.y. til Knud Gundersen Graver d.e. for 16.000 kr., heri m.m., dat. 6. Januar, thinglyst 3. Februar 1893. Avlyst 2/3-1893."
"Skjøde fra Gunder Knudsen Graver som værge for sin Søn, Knud Gundersen til Knud Gundersen den ældre og Hustru paa denne m.fl. Eiendomme for
kr. 16.000 og føderaad, dat. 18. Febr., thinglyst 2. Marts 1893."
"Amtets Umyndiggjørelse af Knud Gundersen af 16. Sept., thinglyst 2. Okt. 1893."
"Hjemmelsdokument paa privat Skifte efter Knud Gundersen Graver den ælderes hustru Gunhild Pedersdatter, hvorved denne eiendom og bnr. 2 er udlagt
Sønnen Gunder Knudsen Graver for Løsningssum Kr. 53.900,00 og Føderaad til Knud Gundersen d.e. med følgende Panteretsudlæg:
1. Lensmand Jensen (med Prioritet) Kr. 4.800,20
2. Knud Gundersen Graver kr. 23. 930,44
3. Jens Bentsen Borstad kr. 11.084,47
thinglæst 3. Marts 1894."

Bonde, selveier
Gunnar Knudsen Graver herfra f. 15/12-1844 på Plassen under Ryntveit i Nes, Sauherad d. 11/3-1907 på Graver, s.a. Knud Gundersen Graver.
g. i Nes kirke 2/4-1888 m. Guro Olsdatter fra N. Nes (Prestegården i Nes) i Sauherad f. 28/4-1854 på Graver d. 18/10-1921 på Graver, d.a. Ole Sigurdsen. Se ovenfor.
Forlovere: "Fedrene".
1. Knut Graver f. 17/9-1888 i Holla. Emigrerte til N. Amerika fra Oslo den 4. januar 1908.
2. Olav Graver (tvilling) f. 27/6-1890. Overtok gården.
3. Gunhild Graver (tvilling) f. 27/6-1890 g.m. politikonstabel Jørgen Halvorsen Kolstad fra Lunde nedre(3). Bodde i Drammen.
4. Gunnar G. Graver f. 20/8-1893 i Holla. Se Graver(2) "Graverplassen".
Eier 1894.

Denne familien bodde tidligere noen år på hans fars gård Ø. Brenne(3). De kom hit i 1894. Gunnar K. Graver bygde nye uthus på Graver.
Han bygde også ny sag og ny mølle. Attpå til anla han sitt eget vannverk med vann fra fjellet i rør, helt fram til Graver.
Han eide og drev hele Graver, medregnet Graverplassen (Graver nedre).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, folie 629, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag (Digitalarkivet).
"Salgskontrakt mellem Gunder Knudsen Graver og Blakstad, Holta & Co. om salg fra han til disse af 1000 tylvter Trær i 2de Skovstykker af Gaarden Graver,
dateret og thinglyst 1. August 1894."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 32

Graver

Graver

Gunder Knudsen

10 mark 34 øre 

ditto 2 ditto ditto ditto   4 mark 37 øre
ditto 3 ditto ditto ditto   5 mark 47 øre
ditto 4 ditto Bjørndokken ditto   0 mark 19 øre


Bonde, selveier
Olav G. Graver (Olav Graver) herfra f. 27/6-1890 d. 1/11-1962.
g.m. enke Marie Kittilsdatter fra S. Vale(5) f. 26/9-1885 d. 5/1-1977 på Graver, d.a. Kittel Mathisen Vale.
1. Gunnar O. Graver f. 8/9-1914 (døpt i D.E.L.K.) d. 21/1-1999. Overtok gården sammen med broren Kittel Mathias Graver. Bodde her. Gravlagt i Valebø.
2. Anne Maria Graver f. 16/5-1916 (døpt i D.E.L.K.) d. 9/5-2016 i Skien. Gravlagt i Valebø.
3. Guro Graver f. 29/3-1918 (døpt i D.E.L.K.) g.m. skogbestyrer Leif J. Lunde. Bodde først i Ytre Valebø. Se Valebø 258.
4. Kristine Graver f. 14/2-1920 g.m. NN Austad. Hun bodde på Valebø stasjon i flere år sammen med sin datter Amalie Austad.
5. Orla Annette Graver f. 5/4-1922 (døpt i D.E.L.K.). Emigrerte til N. Amerika. Gift der med kaptein Engstrøm.
6. Ingeborg Graver f. 1923. Emigrerte til N. Amerika. Flytta tilbake før 1994. Se Stuejordet 4 i Valebø. Ugift.
7. Kittil Mathias Graver f. 31/10-1925. Overtok gården sammen med broren Gunnar O. Graver.
Eier 1918.

Marie Kittelsdatter var enke etter Lars Andersen Vale. Se Vale(7).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

32 1 Graver Nils G. Ryentvedt 12 mark 27 øre
ditto 2-4 utgår      
ditto 5 ditto G. Knudsens enke   6 mark 96 øre
ditto 6 ditto - En Parsell Norges Statsbaner   0 mark 18 øre
ditto 7 ditto - En parsell ditto   0 mark 20 øre
ditto 8-9 utgår      
ditto 10 Statsbanene Statsbanene   0 mark 45 øre

Selveier
Gunnar O. Graver herfra f. 8/9-1914 d. 21/1-1999.
Deleier 1957. Ugift.

Kilde: Grunnboka.
"Hjemlet til Kittil Mathias Graver ifølge skjøte, dat. 27/8, grunnbokført 2/9-1957."


Selveier
Kittil Mathias Graver herfra f. 31/10-1925 d. 10/1-2000.
g.m. Margit Andersen fra Skien.
1. Finn Graver f. 1957.
2. Terje Graver f. 1956.
3. Doreen Graver f. 1960.
4. Sjur Graver f. 1963. Overtok gården.
Eier 1957.

Dette ekteskapet ble oppløst i 1963.

Kilde: Grunnboka.
"Skjøte til Sjur Graver f. 1963 for kr. 554.700.-, datert 15/3-1988."

Sjur Graver herfra f. 1963.
Eier 1988.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave innsendt av gårdeier (utdrag).
Gården består av 140 dekar jord, rundt 1200 dekar skog og 10 dekar annet areal. Jorda er bortleid. Det ble slutt med melkekyr i 1978. Den første traktoren kom i 1957. I dag er det 2 traktorer her, 3 skurtreskere, 2 lastebiler og en gravemaskin på gården. Det blir også drevet med jakt og fiske på eiendommen.
I tunet er det våningshus fra 1888, bryggerhus og stabbur fra rundt 1900 og fjøs fra 1903. Utenom gården (vedsalg) driver eieren med import av bil og båt.

 


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |Graver nedre. Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV, side 222 (Foyn forlag 2004).


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Graver nedre - Graverplassen - Lien
Opprinnelig husmannsplass under Graver kalt for "Lien". Utskilt fra Graver(1) og skyldsatt i 1821.

Gnr 32 - bnr 5.

Adresse 2020: Valebø 556, 3721 Skien.

Den første kjente husmann under Graver:

Snekker
Severin Augustinusen f. ca. 1636.
Kilde: Manntallet 1664.

Skogsarbeider, husmann
Jon Mathisen d. etter 1706.
g.m. Guro Nilsdatter d. 1706.
Ingen livsarvinger i følge skjøtet nedenfor.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1703- 1709, folio 142b - 146a.
Sted: Plads under Grafver - 1706.
Guroe Nielsdatter, død.
Arfuinger: Enkemanden Joen Mattiessen og afdødes arfuinger.
1. Faderbroderen Niels Pedersen. Død. En Søn
    a. Torbiørn Nielssen.
2. Fadersøsteren Taran Pedersdatter. Død. En Datter.
    a. En Datter gift med Olle Torstenssen.
3. Fadersøster Gunne Pedersdatter. Død. En Datter.
    a. Guro Hansdatter i Porsgrund.
4. Fadersøster Gunhild Pedersdatter Klefverud. Død. En Datter.
    a. Aase Aadnesdatter g.m. Peder Christensen Hesthaug, afdødes halvsødsken.
5. Torgius Pedersen. Død.
    a. Sønnøf Torgiusdatter.
    b. Aaste Torgiusdatter g.m. Johannes Laursen (Johannes Larsen). 
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Bonde, skogsarbeider, leilending
Jens Andersen Lien fra Torsnes under Søve i Holla f. ca. 1727, s.a. Anders Andersen Torsnæs f. ca. 1694.
g1g i Holla 29/9-1752 m. Maren Thorsdatter (Mari Jensdatter) fra Haugen und. Eie nedre i Holla f. ca. 1717 bg. i Holla 29/7-1753, d.a. Thor Rasmussen.
g2g i Holla 21/7-1754 m. Marthe Arnesdatter fra Gunnerud und. Prestegården dpt. 11/9-1729, d.a. Arne Andersen Gunnerud.
1. Maren Jensdatter dpt. 22/12-1754.
2. Anders Jensen dpt. 5/12-1756.
Bruker 1754.

F.f. Jens Andersen Lien og Marte Arnesdatters Maren: Anders Store Hvale, Ole Store Hvale, Anders Gunnerud, Anna Store Hvale, Maren Borstad.
F.f. Jens Andersen Lien og Marthe Arnesdatters 
Anders: Ole Hvale, Johannes Graver, Anders Gunnerud, Anna Hvale, Karen Hoxodde.

Denne familien flytta siden til Strandmark under Hustvet i Melum. Trolig rundt 1757.

Bonde, skogsarbeider, leilending
Johannes Augustinusen
fra Graver(1) dpt. 26/4-1734 d. i Lardal, Vestfold, s.a. Augustinus Jensen Graver.
g. i Holla 2/11-1766 m. Karen Olsdatter fra S. Vale(5) dpt. 3/5-1750 d. i Lardal, d.a. Ole Jonsen Hvale.
Forlovere: "Lars Johannesen Opsall og Anders Jonsen øvre Lunde."
1. Aaste Johannesdatter dpt. 2/3-1768 g.m. Bent Nilsen Hølen. Se Ulefos Sagbruk.
2. Augustinus dpt. 6/8-1769 bg. 25/10-1778. "Augustinus Johannesen Lien, 9 Aar."
3. Ole Johannessen dpt. 11/8-1771. Konfirmert i Holla 1787. Bodde da hjemme på Lunde. Overtok Flåtten i Lardal. Senere Grini og Røsholt. Begge Lardalsgårder.
4. Tyge Johannessen dpt. 31/10-1773. Konfirmert i Holla 1791. Bodde hjemme på Lunde. Var i 1801 soldat og i tjeneste hos Augustinus Jensen på Flaatten i Lardal i Vestfold.
5. Kirsten dpt. 26/11-1775 bg. 4/10-1778. "Kirsten Johannesd. Lien, 1 Uge 4 Dage."
6. Anna Johannesdatter dpt. 11/6-1778.
7. Augustinus Johannessen f. 3/10-1781. Levde i 1801 på Flåtten i Styrvold, Lardal (19 år).
8. John Johannessen f. 9/5-1784 på Søgard-Lunde. Levde i 1801 på Flåtten i Styrvold, Lardal (16 år).
9. Kirsten Johannesdatter f. 1/6-1787. Levde i 1801 på Flåtten i Styrvold, Lardal (13 år).
10. Karen Johannesdatter f. 17/3-1790.
Bruker 1766 - 1778.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Johannes Augustinisen Lien (Graverplassen G.S.) og Karen Olsdatters Aaste: Jens Graver, Anders Usterud, Peder Graver, Kirsten Graver, Aaste Sommunsd.
F.f. Johannes Augustinisen Lien og Karen Olsdatters Augustinus: Jens Graver, Jens Rasmusen Graver, Halvor Store Hvale, Kirsten Graver, Kirsten Olsd. Store Hvale.
F.f. Johannes Lien og Karen Olsdatters Ole: Jens Graver, Halvor Store Hvale, Jon Store Hvale, Kirsten Graver, Kirsten Store Hvale.
F.f. Johannes Lien og Karen Olsdatters Tyge: Jørgen Galten, Halvor Store Hvale, Jon Store Hvale, Kirsten Graver, Kirsten Store Hvale.
F.f. Johannes Lien og Karen Olsdatters Kirsten: Jens Graver, Halvor Store Hvale, Jon Store Hvale, Kirsten Graver, Anna Pedersd. Omtved.
F.f. Johannes Lien og Karen Olsdatters Anna: Ole Wale, Tollef Wale, Jens Graver, Kirsten Graver, Maria store Wale.
F.f. Johannes Lien og Karen Olsdatters Augustinus: Jens Graver, Jon Store Wale, Knud Omtved, Maria Store Wale, Kirsten Arvesd. Store Wale.
F.f. Johannes Augustinussen øvre Lunde og Karen Olsdatters Jon: Jon Store Wale, Anders Store Wale, Thord Yttrebøe, Maria Store Wale, Aaste Graver.
F.f. Johannes øvre Lunde og Karen Olsdatters Kirsten: Jens Graver, Augustinus Graver, Jan Store Wale, Maria Biørnsd. Store Wale, Aaste Johannisd. Lunde.
F.f. Johannes Lunde og Karen Olsdatters Karen: Jon Wale, Saugmester Bent Nielsen, Ole Johannissen Lunde, Aaste Jensd. Gieddeboen, Inger Nielsd. Saugerne.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Denne familien bodde her en 12-års tid. I 1778 kjøpte Johannes Augustinusen Lunde øvre(5) og de flytta dit.
I 1793 kjøpte Johannes gården Flåtten i Styrvold i Lardal, Vestfold. Se Lardal Bygdebok III. side 754.

Tyge Jensen fra Graver(1) dpt. 8/10-1775, s.a. Jens Augustinusen Graver.
g. i Solum kirke 14/7-1805 m. Anne Abrahamsdatter trolig fra Bergan i Melum.
Eier før 1805.

Denne familien bodde på gården Lunde i Solum. 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 7, side 144, Nedre Telemark sorenskriveri, Solum, Holla, Bø tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"Pladsen Lien udgaaet og Solgt fra Thyge Jensen til Niels Arnesen efter Adkomst 18. Jan. 1805, tinglyst 2. Feb. 1805."

Selveier
Nils Arnesen Bergan.
Eier 1805.

Han hadde Lien (nedre Graver) kun i litt over 1 år. Han handlet mye med eiendommer.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 7, side 144, Nedre Telemark sorenskriveri, Solum, Holla, Bø tinglag (Digitalarkivet). Graver 4 Tønder (landskyld).
"Pladsen Lien Solgt fra Niels Arnesen til Augustinus Jensen efter Adkomst 30. Aug. 1806"


Eier fra 1806: Augustinus Jensen Graver. Se Graver(1).

Bonde, selveier
Ole Augustinusen Graver
fra Graver(1) f. 3/3-1811, s.a. Augustinus Jensen Graver.
g1g i Holla kirke 14/9-1836 m. Karen Pedersdatter fra Åmtvedt i Helgen f. 16/8-1817 d. 21/10-1848 på Graverplassen, d.a. Peder Jensen Omtved og Karen Jørgensdatter.
Forlovere: "Peder Augustinusen Boerstad og Jens Augustinusen Graver."
g2g i Romnes kirke 23/11-1849 m. Anne Margrethe Nilsdatter fra Bergan i Solum (Melum) f. 28/6-1824, d.a. Nils Carlsen Bergan og Kirsti Olsdatter fra Bjerva.
Forlovere: "Peder Augustinusen Omtvedt og Jens Augustinusen Graver."
1. Anne Maria Olsdatter f. 31/5-1837 på Graver.
2. Karen Andrea Olsdatter f. 11/11-1839 på Graverplassen.
3. Augustinus Olsen f. 6/3-1842 på "Pladsen".
4. Kirsti Olsdatter f. 13/10-1844 på Borstad d. 4/5-1853 på Graver(plassen). Døde 8 1/2 år gammel av tæring.
Barn i 2. ekteskap:
5. Karen Kirstine Olsdatter f. 2/9-1850 på Graverplassen. Hjemmedøpt av Jens Graver.
6. Anne Christine Olsdatter f. 16/2-1852 på Graverplassen.
7. Nils Olsen f. 23/9-1854 på Graverplassen.
8. Jens f. 10/1-1858 på Graverplassen d. før 1862.
9. Carl Olsen f. 20/2-1860 på Graverplassen.
Eier 1822. (Ytterbøe).

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Augustinusen Graver og Karen Pedersdatters Anne Maria: Ingeborg K. Pedersd. Boerstad, Kirsten Pedersd. Omtved, Peder Jensen Omtved, Jens Augustinusen Graver, Peder Augusinusen Boerstad.
F.f. Ole Augustinusen Graverpladsen Karen Andrea: Anne Christine Graver, Kirsten Pedersd. Omtved, Jens Augustinusen Graver, Peder Augustinusen Borstad, John Jensen Graver.
F.f. Ole Augustinusen Pladsen Augustinus: Ingeborg K. Pedersd. Omtved, Anne Kirstine Pedersd. ditto, Jens Augustinusen Graver, Peder Augustinusen Omtved, Augustinus Jensen Graver.
F.f. Ole Augustinusen Boerstad og Karen Pedersdatters Kirsti: Karine Arnesd. Graver, Anne K. Pedersd. Omtved, Jens Graver, Peder Augustinusen Omtved, John Gundersen Olsbrygge.
F.f. Ole Augustinusen Pladsen og Anne Magrethe Nilsdatters Karen Kirstine: Ingeborg Kirstine Pedersd. Omtved og Kirsti Jensd. Graver, Peder A. Omtved, Jens A. Graver, Ole Jensen Graver.
F.f. Ole Augustinusen Pladsen Anne Christine: Anne Karine Arnesd. Graver, Maria Olsd. Pladsen, Peder A. Omtved, Ole Sigurdsen Graver, Peder Pedersen Omtved.
F.f. Ole Augustinusen Pladsen Nils: Maren Christensd. Bergen, Anne Maria Pedersd. Omtved, Peder Omtved, Carl Nilsen Bergen, Claus Nilsen Bergen.
F.f. Ole Augustinusen Graverpladsen Jens: Ingeborg Kirstine Pedersd. Omtved, Karen Andrea Olsd. Graverplads, Peder Augustinusen Omtved, Claus Nilsen Bergen, Jens Pedersen Omtved.
F.f. Ole Augustinusen Pladsen Carl: Anne Svendsd. Bergen, Anne Maria Olsd. Pladsen, Carl Nilsen Bergen, Claus Nilsen ditto, Augustinus Olsen Pladsen.

   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

154b

Graver (pladsen)

Ole Augustinusen 

6 Settinger 

1 Daler - 1 Ort - 22 Skilling 

Ole Augustinusen og broren Peder Augustinusen makeskifta Graverplassen med Borstad i 1842.
Ole Augustinusen Graver emigrerte med sin 2. kone og sine gjenlevende barn til Nord Amerika i april 1862.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841- 1852, folio 291b - 293a.
Sted: Graver 1848.
Karen Pedersdatter, død 21. okt. 1848.
Arvinger: Enkemanden Ole Augustinusen og Børn.
1. Augustinus Olsen 6 aar. Formynder: Slægtningen John Gundersen Næsset.
2. Anne Maria Olsdatter 11 aar. Formynder: Gartner Nils Gundersen Vale.
3. Karen Andrea Olsdatter f. 9 aar. Formynder: Slægtningen John Gundersen Næsset.
4. Kirsti Olsdatter 4 aar. Formynder: Slægtningen John Gundersen Næsset.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Bonde, selveier
Nils Gregersen Eide fra Eide i Nore i Nummedal, Buskerud f. 8/5-1844 d. 18/9-1916 på Borstad eller Ryntveit (gravlagt i Valebø), s.a. Greger Olsen og Helga Olsdatter.
g.m. Ingeborg Knudsdatter fra Graver(1) f. 30/3-1847 på Øvre Ryntveit(1) i Nes, Sauherad d. 5/5-1908 på Ryntveit (gravlagt i Valebø), d.a. Knud Gundersen.
1. Greger Nilsen f. 11/10-1871 på Graver.
2. Gunhild Nilsdatter f. 17/1-1873 på Graverplassen g. i Eggedal, Buskerud 19/3-1898 m. Peder Stenersen Aasand (Per Aasand) fra Frøvold i Eggedal, Sigdal f. 1874 d. 1907. Bodde der.
3. Helga Kirstine f. 1874 d. 29/10-1874 på Graverplassen, "1/2 Aar gml.".
4. Helga Kirstine Nilsdatter f. 3/11-1875 på "Pladsen" (Graverplassen) d. 1933.
5. Knut Gregersen f. 12/1-1877 på Graverplassen. "Hjemmedøbt af Jens Bordstad den 23. Januar 1877." Se Borstad.
0. f. 25/12-1878. Dødfødt pikebarn.
6. Leif f. 4/5-1881 på Graverplassen d. 24/5-1881 på Graverplassen. Døpt i DELK.
Eier 1871 - 1882.

F.f. G.br. Nils Gregorsen Graver og Ingebor Knudsdatters Greger: Gunnild Pedersd. Graver, Mari Gundersd. Graver, Knud Gundersen Graver, Jens Bentsen Bordstad, Gunder Knudsen Graver.
F.f. G.br. Nils Gregorsen Graverpladsen og Ingebor Knudsdatters Gunnild: Gunnild Pedersd. Graver, Anne Torkildsd. Pladsen, Knud Gundersen Graver, Jens Bentsen Bordstad, Kittil Hansen Pladsen.
F.f. G.br. Nils Gregersen og Ingebor Knudsdatters Helge Christine: Ingebor Corneliusd. Brænne, Gunnild Jensd. Bordstad, Knud Gundersen Graver, Jens Bentsen Bordstad, Gunder Halvorsen Brænne.
F.f. G.br. Nils Gregorsen Graverplads og Ingebor Knudsdatters Knud: Gunnild Leifsd. Holte, Kirsti Halvorsd. Graver, Knud Gindersen ditto, Jens B. Bordstad, Torsten Halvorsen Holte.

Kilde: Folketelling 1865 for Skoger Prestegjeld i Vestfold.
Den ugifte "Nils Gregersen Eje" (23) var gårdbruker på gården Lerpe i Skoger under folketellinga 1865. Han hadde 4 tjenestefolk på gården. Bl.a. Kari Halvorsdatter (28), også fra Nore i Nummedal, som han selv.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 8 Kjør (kyr), 4 ungdyr, 7 Faar.
Udsæd: Hvede 3/4 tnd., Rug 3/4 tnd., Byg 1 tnd., Blanda korn 1 tnd., Havre 3 tnd., Havre til Grønfoder 1/4 tnd., Vikker 1/8 tnd., Græsfrø 10 Skaalpund, Poteter 5 tnd.

Nils Gregersen, med hustru og 4 barn er registrert utflytta fra Holla til Våle i Vestfold i 1885.
Under folketellinga 1891 var de på Graver(1). Registrert utflytta igjen sommeren 1894 til Sauherad: "Nils Gregersen Graverplads" med kone og
3 barn: Gunhild, Helga Kirstine og Knud.

Kona døde på Ryntveit i mai 1908.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Eier fra 1883: Knut Gunnarsen. Se Graver(1).
Eier fra 1893: Gunnar K. Graver. Se Graver(1).

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 32

2

Graver

Graver

Gunder Knudsen

4 mark 37 øre 

I matrikkelen 1905 var ennå ikke bnr 5 opprettet. Hele Graver ble siden omregulert. Denne gården fikk da bnr 5 og ikke bnr 2 som i matrikkelen.

Bonde, selveier
Gunnar G. Graver
d.e. fra Graver(1) f. 20/8-1893 d. 7/12-1946, s.a. Gunnar Knutsen Graver.
g. borgerlig 14/5-1918 m. Maren Kirstine Vale fra S. Vale(5) f. 19/6-1890 d. 22/4-1972, d.a. Kittil Mathisen Vale.
Forlovere: "H. Aarhus og Jonas Aarhus."
1. Gunnar G. Graver d.y. f. 22/7-1918. Overtok gården.
2. Kittil Graver f. 23/11-1919. Se Brenne(7) "Nordistu".
3. Guro Graver f. 8/2-1922 d. 18/4-2010 g.m. Ivar Karsten Kittilsen i Gjerpen f. 3/7-1917 d. 22/6-1993. Gravlagt på Gjerpen i Skien.
4. Anne Mary Graver f. 19/12-1924 d. 19/2-2015 g.m. bilselger Inge Erland Garvik på Mobile i Skien f. 12/2-1933 d. 30/4-2010. Gravlagt på Gjerpen i Skien.
5. Olav Graver f. 27/8-1927 d. 30/11-2016. Gravlagt på Gjerpen i Skien. Se Glaholt øvre.
6. Gunhild Esther Graver f. 1935 g.m. Gudmund Lia fra Bø i Telemark f. 21/8-1934 d. 31/12-2015. Gravlagt i Valebø. Se Galten under Opsal.
Eier 1915.

Gunnar G. Graver bodde på Brenne - Nordistu før han giftet seg og Maren Kirstine Vale var tjenestepike der.
Ved vielsen var det oppført at han tilhørte statskirken og at hun tilhørte D.E.L.K. Se gul ramme ovenfor.

Denne familien bodde tidligere en tid på Brenne(7) "Nordistu".


Graver bnr 5 "Graver nedre". Foto: Widerøe-Polarfly 1952. Eier: Holla historielag.
Legg merke til den gamle veien opp til gården fra veien inn til Dalakjenn, og jernbanen øverst.

Bonde, selveier
Gunnar G. Graver
d.y. herfra f. 22/7-1918 d. 1/6-2000.
g.m. Martha Konstanse Løvbugten fra Fen i Holla f. 13/10-1916 d. 21/3-2014.
1. Gunnar Aleksander Graver f. 1947. Overtok gården.
2. Mariann Elisabeth Graver.
Eier 1948.

Gunnar G. Graver d.y. kjøpte 1000 mål skog fra Graver(1) da han overtok her.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 32

5

Graver

G. Knudsens enke

6 mark 96 øre


Graver bnr 5 "Graver nedre". Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Holla historielag.

Selveier, statsautorisert revisor
Aleksander Graver (Gunnar Aleksander Graver) herfra f. 1947.
g. 1973 m. lærer Sissel Frøyen fra Kaupanger f. 1950, d.a. Arthur Frøyen og Borgny f. Lohne.
1. Brit Kathrine Graver f. 1974.
2. Gunnar Arthur Graver f. 1976. Overtok gården i 2015.
Eier 1984.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave innsendt av gårdeier (utdrag).
Gården er på 40 dekar jord og 1251 dekar skog. Jorda er bortleid til grasproduksjon. Det ble slutt med melkekyr i 1983. Den første traktoren kom i 1962. Det er en traktor her nå. Våningshuset ble satt opp i 1935 og ombygd i 1987. Bryggerhuset fra 1916 ble etter hvert bygd om og utviklet til kårbolig. Låven er fra 1947, med stall og fjøs med grisebinge fra 1958. Et vedsjul ble satt opp på 1970-tallet. Det er spor etter husmannsplassene Hegna, Bjørndokka og Kaldbekk.
Gården var opprinnelig husmannsplass under Graver. Den ble endelig utskilt i 1915, etter tidvis tidligere å ha vært eget bruk. Eieren jobber med personaladministrasjon innen bank og finans. Kona er lærer.

Selveier
Gunnar Arthur Graver f. 1976.
Eier 2015.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Bjørndokka - Bjønndokka
Husmannsplass under Graver. Ikke skyldsatt.


Anders Christensen
fra Borstad dpt. 19/1-1749 bg. 23/6-1804. "Anders Christensen Biøndokken 57, Aar.", s.a. Christen Andersen Borstad.
Eier 1776. Se Borstad.

Skogsarbeider, husmann
Jon Andersen Bjørndokka fra Borstad f. 25/9-1789 på Borstad d. 6/2-1869 på Bjørndokka av alderdom, 80 år gammel.
g1g i Holla kirke 24/9-1815 m. Ingeborg Jonsdatter fra Glaholt(3) under Vale f. 29/3-1789 d. 20/5-1844. "Ingeborg Johnsdatter, Huusmandskone, Bjørndokken, 56 Aar.", d.a. Jon Pedersen Glaholt.
Forlovere: "Jens Graver og Peder Glaholt."
g2g 12/1-1849 m. enke Ellen Halvorsdatter under Stenstad fra Glaholt(3) under Vale f. 3/9-1797 på Glaholt under Vale d. 16/4-1867 i Bjørndokka, d.a. Halvor Torjersen Glaholt.
Forlovere: "Ole Augustinusen Graver og Jens Augustinusen Graver."
1. Inger f. 7/11-1815 i Bjørndokka d. 10/1-1816. "Inger Jonsdatter Biørnedokken, 2 Mnd. 4 Dage."
2. Inger Maria Johnsdatter f. 15/9-1816 g.m. enkemann Jon Nilsen Sannes fra Sannes nedre i Holla. Se Bergmannskås under M. Jøntvedt.
3. John Johnsen f. 28/7-1818. Se nedenfor.
4. Aaste Johnsdatter f. 2/10-1819 g.m. Jens Christensen. Se Kjendalen øvre.
5. Anders Johnsen f. 31/8-1821. Til Amerika i 1845.
6. Ingeborg Kirstine Johnsdatter f. 24/10-1822.
7. Karen Johnsdatter f. 24/12-1824.
8. Anne Maria Johnsdatter f. 12/2-1828.
9. Ole Johnsen f. 25/2-1830. Se nedenfor.
Bruker ca. 1804.

F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Inger: Dorthe Hegnen, Kari Lunde, Sivert Hegnen, Christen Kindalen og Jens J. Graver.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Inger Maria: Anne Lunde, Marthe Kindalen, Anun Lunde, Christen Kindalen og Lars Morath.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Jon: Kirsten Lunde, Ellen Lunde, Jens Borstad, Torgrim Lunde og Gunder Biørndalen.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Aaste: Anne Christine Borstad, Mari Halvorsd. Wale, Jens Borstad, Christen Kindalen og Torgrim Rollefsen Graver.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Anders: Anne Christine Borstad, Ellen Halvorsd. Eale, Jens Borstad, Torgrim Rollefsen Graver og Helge Knudsen Wale.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Ingebor Kirstine: Anne Christine Graver, Mari Halvorsd. Vale, Jens Graver, Gunder Høxodde, Helge Knudsen Høxodde.
F.f. Huusmand Jon Andersen Biørnedokken og Ingebor Jonsdatters Karen: Anne Christine Graver, Gunnil Maria Glaholt, Jens Graver, Christen Kindalen og Jon Pedersen Glaholt.
F.f. John Andersen Bjørndokken og Ingebor Johnsdatters Anne Maria: Dorthe Nielsd. Hegna, Kirsti Andersd. Glaholt, Sivert Olsen Hegna, Anders Johnsen Glaholt, Torger Halvorsen Galten.
F.f. John Andersen Bjørndokken og Ingebor Johnsdatters Ole: Maren Høxodde, Aaste Andersd. Glaholt, Gunder Høxodde, Anders Glaholt, Tollev Pedersen Glaholt.

Skifteprotokoll for Nedre Telemark 1841-1852, folie 310b.
Sted: Biønndokken under Graver 1849.
Ingeborg Jonsdatter, død 1844.
Arvinger: Enkemanden Jon Andersen og Børn.
1. John Johnsen. Utvandret til Amerika i 1846, 29 aar. Var gift nu død.
2. Anders Johnsen 26 aar. Utvandret til Amerika i 1845.
3. Ole Johnsen 19 aar. Verge: John Jensen Graver.
4. Inger Maria Johnsdatter 30 Aar g.m. John Nielsen under Jøntved.
5. Aaste Johnsdatter 28 Aar g.m. Jens Christensen Dahlen.
6. Ingeborg Kristine Johnsdatter 25 aar, ugift, i tjeneste hos Halvor Halvorsen Kaasen i Helgen. Verge: John Christensen Dahlen.
7. Kari Johnsdatter 23 aar, ugift, i tjeneste hos Peder Jørgensen Wale. Verge: John Christensen Dahlen.
8. Anne Maria Johnsdatter 21 aar. Ugift. Verge: John Christensen Dahlen (Kjendalen?).
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Arbeider, inderst
John Johnsen herfra f. 28/7-1818 d. i USA
g. i Holla kirke 15/11-1844 m. Asborg Maria Johnsdatter fra S. Grønstein under Kolstad lille i Helgen f. 23/9-1816 d. i USA, d.a. Jon Hansen Grønnesteen.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Andreas Halvorsen Suusaas."
1. Ingeborg Maria Johnsdatter f. 23/4-1845.

F.f. Inderste John Johnsen Bjørndokken og Aspær Maria Johnsdatters Ingebor Maria: Aaste Johnsd. Dahlen, Ingebor Kirstine Johnsd. Wale, Hans Johnsen Grønnesteen, Anders Johnsen Wale, John Anundsen Lunde.

Emigranter.
Denne familien emigrerte til N. Amerika i 1846 med presteattest av 4/5-1846. De emigrerte sammen med hennes far og hennes bror Hans Johnsens familie.
De seilte trolig med seilskuta "Salvator" av Porsgrund. Skuta var eid og ført av kaptein Johan Gasmann.
De bosatte seg først i Heart Prairie, Walworth County, Wisconsin, men da dette var et mye dårligere område enn de var blitt forespeilet, flytta de fort videre. Dette er en historie som går igjen hos de fleste Holla-sokninger som dro tidlig til Amerika.

Skogsarbeider, husmann med jord
Ole Johnsen herfra f. 25/2-1830, s.a. Jon Andersen Bjørndokka.
g. 28/12-1856 m. Maria Tronsdatter fra Ødegården(1) under S. Fehn f. 12/7-1828, d.a. Tron Jensen Øgaarden.
Forlovere: "Ole Augustinusen Graver og Jens Kristensen Lunde."
1. Tron Olsen f. 3/2-1859.
2. Ingeborg Kistine Olsdatter f. 5/12-1860.
3. John Olsen f. 2/2-1862.
4. Gunhild Maria Olsdatter f. 7/12-1865. "Hjemmedøbt 7. Decbr. af Gjordemoder Ingebor Fæhn."
Bruker 1857.

F.f. Husmand Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Thronsdatters Tron: Aaste Johnsd. Lunde, Marthe Tomasd. Søwe, Jens Kristensen Lunde, Joen Tronsen Øgaarden, Ole Tronsen ibid. (samme sted).
F.f. Husmand Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Thronsdatters Ingeborg Kirstine: Anne Magrethe Nilsd. Pladsen, Marte Thomsad. Søwe, Ole Augistinusen Pladsen, Jens Thronsen Øgaarden og Ole Thronsen ibid.
F.f. Husmand Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Thronsdatters John: Gurine Gundersd. Wærket, Oline Thomasd. Wærket, Anders Guldbrandsen Øgaarden, Isak Isaksen Gruben, Ole Throndsen Wærket.

F.f. Husmand Ole Johnsen Bjørndokken og Maria Thronsdatters Gunhild Maria: Sina Leifsd. Bordstad, Ingebor Kirstine Leifsd. Lunde, Jens Jensen Borstad, Ole Tronsen Værket, Christen Jensen Lunde.

Andre på plassen i 1865 var hans far og stemor:
Jon Andersen "Mandens Fader". Underholdes af Fattigvæsenet, Gift, 78.
og kona, Elen Halvorsdatter, Underholdes af Fattigvæsenet, Gift, 64.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1 (1 ku), Faar 6.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Som man kan se, var det ikke storveis i Bjønndokka i 1865. De hadde ei ku og 6 sauer. Gamlefar Jon Andersen døde i februar 1869.
De hadde nok hørt om bedre tider i USA. Slik gikk det nok til at også denne familien pakket sammen det de kunne ta med seg, og
emigrerte til USA. Dette var den siste familien som bodde i Bjønndokka. Ingen kan sees å ha bodd her senere.

Kilde: Kirkebokas utflyttingslister og Kristiania Havneprotokoll (politiets protokoll).

Ægtefolk Ole Johnsen Bjørndokken (38), hustru Marie Tronsdatter (41) og Børn:
Tron (10)
Ingeborg (9)
John (6)
Gunhild Marie (4).


Så snart hans gamle far hadde blitt gravlagt, bestemte de seg for å dra til Amerika. De reiste fra Kristiania våren 1869 med ankomst Quebec i Canada 11. juni samme år. Derfra gikk vanligvis veien sydover, med båt, over "Lakene" til Wisconsin, Dakota eller Minnesota i USA. De fleste bosatte seg der tidligere emigranter fra samme sted hadde bosatt seg før dem. Oftest slekt og familie. G.S.

Bjønndokka var ikke nevnt under folketellinga 31/12-1875 eller senere.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Hegna
Husmannsplass under Graver. Rydda rundt 1783 eller noe tidligere. Kan ikke sees å ha vært skyllsatt som eget bruk.

En tid bodde Ole Helgesen her. Se Borstad.

Skogsarbeider, husmann
Peder Nilsen Hegnen fra Valadalen dpt. 19/1-1757 d. 6/2-1828. "Peder Nielsen Inderste Hegnen i Valebøe, 65 Aar.", s.a. Nils Nilsen Dalen.
g. i Holla 11/6-1783 m. Maren Sivertsdatter fra Steinsholt under Brenne dpt. 25/8-1754 d. 12/12-1829. "Maren Sivertsdatter Huusmands Enke Olsdalen, 74 Aar.", d.a. Sivert Olsen Stensholt.
Forlovere: "Jens Graver og Anders nedre Lunde."
Bruker 1783.

Dette paret var begge i tjeneste på Graver før de giftet seg. Det ser ikke ut til at de fikk barn.

Inderst i 1801 (inderst = leieboer med egen husholdning) Sara Torbjørnsdatter (50), ugift dagleier.

Skogsarbeider, husmann
Sivert Olsen fra Borstad dpt. 25/7-1773 d. 27/2-1832. "Huusmand Sivert Olsen Hægnen, 58.", s.a. Ole Helgesen.
g. i Holla 23/9-1812 m. Dorthe Nilsdatter fra Valadalen f. 27/2-1782, d.a. Nils Nilsen Dalen d.e.
1. Ingeborg f. 23/2-1813 i Hegna d. før skiftet i 1837.
2. dødfødt pigebarn f. 24/5-1816 i Hegna.
3. Ole Sivertsen f. 4/6-1819. Levde i 1837.

F.f. Sivert Olsen Hægna og Dorthe Nielsdatters Ingeborg: Maren Sivertsd. Goddal, Aasil Nielsd. Sølbek, Johannes Olsen Goddal, Niels Nielsen Sølbek, Jens Augustinusen Borstad.
F.f. Sivert Olsen Hægnen og Dorthe Nielsdatters Ole: Anne Christine Borstad, Berthe Halvorsd. Graver, Peder Hægnen, Jens Borstad, Hans Nielsen Wale.

Sivert Olsens gamle mor, Ingeborg Sivertsdatter døde på Hegna 29/7-1817. Se Borstad.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1832 - 1841, folie 308a - 308b.
Sted: Hægna under Graver 1837.
Sivert Olsen, død.
Enke Dorthe Nielsdtr. og Sønnen Ole Sivertsen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Dorthe Nilsdatter ble g2g med enkemann Ole Gundersen. Se Brudeskjær under Vala.

Skogsarbeider, husmann
John Johannesen fra Skrabek under Nyhus i Sauherad dpt. 25/9-1791 d. før februar 1889, s.a. Johannes Evensen og Else Jonsdatter.
g1g i Sauherad 28/7-1812 m. Gunhild Halvorsdatter fra Jernes i Sauherad dpt. 1/2-1795 d. 4/1-1832 på Kåsa under Jernes i Sauherad, 37 år gml., d.a. Halvor Gundersen og Rønnaug Halvorsd. Jærnæs.
Forlovere: "
Gunder Jernæs, Halvor Halvorsen."
g1g i Sauherad 10/7-1834 m. Torborg Kjøstolsdatter (Torbjørg Kjøstolsdatter) fra Nes i Sauherad dpt. 4/11-1807 d. 2/2-1889 i Saukleiv, d.a. Kjøstol Halvorsen og Mari Hansdatter.
1. Else Johnsdatter f. 16/7-1815 under Lindem i Sauherad.
2. Halvor Johnsen f. 2/11-1817 under Lindem.
3. Johannes Johnsen f. 6/8-1820 under Lindem. Se Kværnhuskåsa under Lunde øvre.
4. Gunder Johnsen f. 19/7-1824 på Kåsa under Jernes i Nes, Sauherad (døpt i Sauherad kirke).
5. Rønnaug Johnsdatter f. 19/12-1826 på Kåsa under Jernes.
6. John Johnsen f. 7/2-1830 på Kåsa under Jernes.
Barn i 2. ekteskap:
7. Gunhild Johnsdatter f. 17/7-1834 på Lia under Haukevik i Sauherad g.m. Tron Hansen. Se Saukleiv under Brenne.
8. Mari Johnsdatter f. 1/11-1836 i Sauherad.
9. Ingeborg f. 6/7-1839 i Hegna d. 19/3-1843. "Ingeborg Johnsdatter, Huusmands barn, Hægna under Graver, 3 3/4 Aar gml."
10. Aslaug Johnsdatter f. 6/3-1842 i Hegna g.m. Tollef Kjøstolsen Heisholt. Se Ø. Heisholt(16).
11. Ingeborg Johnsdatter f. 16/3-1847 i Milebånn. Ble med sin søster Aslaugs familie til Amerika våren 1862. Se Ø. Heisholt(16).
Bruker 1838.

En barnedåp i Sauherad den 30/12-1813: "Gift mand Jon Johannesen Skrabek og Kirsti Larsdatters uægte Børn Ingebor f. 22/12-1813.
(Faddere:) Lars Tostensen, Ole Jonsen, Knud Rolfsen, Aslou Christensd., Ambiør Rolfsdatter."
Enda en barnedåp i Sauherad den 14. mars 1817: "Gift mand Jon Johannesen, husmand under Lindem og Kirsti Larsdatters tvillinger Jon og Halvor. f. 8/3-1817."

F.f. Huusmand John Johannessen under Gravers Ingeborg: Anne Christine Jensd. Graver, Maria K. Jensd. Graver, Jens Graver, Peder Boerstad og Augustinus Jensen Garver.
F.f. Huusmand John Johannessen Hægnen og Torbær Kjøstolsdatters Asloug: Anne Kirstine Johnsd. Graver, Maria Jensd. Graver, Jens Graver, Agustinus Graver, Johannes Johnsen Graver.
F.f. Huusmand John Johannessen Milebund og Torbjør Kjøstolsdatters Ingebor: Mari Jensd. Wale, Kirsti Bentsd. ditto, Bent Wale, Lars Sørensen Lunde, Jens Bentsen Wale.

Kilde: Innflyttingslistene i kirkeboka for Holla.
Indflyttet fra Saude 1838. Faaet Plads under Graver.
John Johannessen Hægna døpt 25. Sept. 1791 i Saude.
Hustru Torbjør Kjøstolsdatter døbt 4. Nov. 1807 i Saude.
Deres Børn:
Gunnild f. 17. Juli 1834 i Saude.
Mari f. 1. Nov. 1836 i Saude.

Johannes Evensen (hans far) med familie, bodde i 1801 på en plass under Bergen vestre i Sauherad. Før det bodde de
på Skrabek under Nyhus (1795). Der ble bl.a. John Johannesen født. Johannes Evensen og Else Jonsdatter trolovet seg
i Sauherad 12/3-1791. Forloverne var Daniel Kaasen og Even Nyhus. De ble gift 28/4- samme år.

Denne familien bodde i Milebånn under folketellinga 1865.

Hans Larsen og kona Inger Gurine Isaksdatter bodde her da de fikk sitt første barn i september 1849.
De flytta på vårparten 1855 til Osdalen under Graver. Under folketellinga 1875 bodde de på Eik under Geitebua.

Skogsarbeider, gårdsarbeider, husmann
Ole Sigurdsen
fra Sauherad f. 11/11-1822, s.a. Aaste Olsdatter Sunde-eie og trolovet (med en annen) Sigurd Jonsen.
g. i Holla 12/11-1850 m. Karen Kirstine Andersdatter "fra Steinhaug i Lunde" f. 7/7-1821 på Funnemark i Lunde, d.a. Anders Johnsen og Kari Haraldsdatter.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Harald Gundersen Olsbrygge."
1. Ole Olsen f. 20/1-1849 i Stampekåsa under Solberg. Konfirmert i Holla 1863.
Bruker i 1850 og i 1852.
 

Kilde: Holla kirkebok (1849-1860). Barnedåp nr. 13 - 1849.
Uægte barn Ole f. 20/1-1850 (døpt i Helgen kirke). "Pigen Karen Kirstine Andersdatter i Pladsen Stampekaasa pr. Solberg og opgiven Barnefader Ungkarl Ole Sigurdsen Borstad, som er i tjeneste der. Pigen har havt 1 uægte Barn forhen (tidligere) med en annen Ungkarl, omtrent syv Aar gammelt (ved Inflytting f. i Holden) navnlig Thorine. Faddere: Kari Nilsd. Mastdalen, Anne Andersdatter Hagen, Gunder Olsen Mastdalen, Knud Kittelsen Kaasen, Jahn Steensen Munken."

 

Kilde: Holla kirkebok (1830-1848). Barnedåp nr. 22 - 1842.
Uægte barn Torine f. 16/1-1842 (døpt i Helgen kirke 30/1-1842). "Pigen Karen Andersdatter Dahlen og opgiven Barnefader Ungkarl Tollef Pedersen Glaholt. Faddere: Inger Gundersd. Stuverud, Anne Olsbrygge, John og Harald Olsbrygge, Kjøstol Næsset." Jenta het altså Torine Tollefsdatter.


Skogsarbeider, husmann
John Jensen fra Graver(1) f. 18/6-1823 d. 6/4-1901 på Bjørntvedt i Eidanger, s.a. Jens Augustinusen Graver.
g1g i Holla 21/2-1845 m. Kirsti Jørgensdatter fra Geitebua f. 1/12-1823 d. 23/4-1854 på Lunde øvre, d.a. Jørgen Gundersen Gjedeboen.

Denne familien bodde her fra 1856 - 1864. De fikk 5 barn på Hegna. De flytta videre til Eik under Geitebua i 1864. Se der.

Skogsarbeider, husmann
Lars Knudsen fra "Brandaas" i Sauherad f. ca. 1839 i Sauherad.
g. i Nes kirke, Sauherad 23/7-1865 m. Kari Helgesdatter fra Øya i Nes, Sauherad f. ca. 1834 i Sauherad.
Bruker 1865.

Lars og Kari ble gift sommeren 1865 i Nes kirke. Like etter flytta de til Valebø, hvor Lars fikk jobb som skogsarbeider.
De flytta senere til Maurflåttene under Opsal.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 5.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/8 tnd., Havre 3/4 tnd., Poteter 2 1/2 tnd.

Det var ingen beboere her under folketellinga 1875. Heller ikke i 1891.
 


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


Osdalen
Husmannsplass under gnr 32 Graver. Ikke skyldsatt i 1900.

Denne plassen lå på østsiden av Graverelva.

OBS! Det var også en plass med samme navn under S. Vale. Se Osdalen under gnr 31 Vale.

Skogsarbeider, husmann
Ole Tollefsen
fra Hansekås under Lunde øvre f. 19/3-1795 d. 27/10-1865 i Mastdalen, 72 Aar gml. "Alder og Sott.", s.a. Tollef Rasmussen.
g. i Holla 18/6-1825 m. Dorthe Bentsdatter fra Holden Jernværk f. 7/1-1801 d. 19/3-1859 på Skottet under Graver, 59 år gml., d.a. Bent Thomasen. Se Familie 72 - Verket 1801.
Bruker 1829.

Denne familien bodde tidligere på Skottet under Graver.

Skoleholder (omgangsskolelærer), leieboer
Andreas Halvorsen Suusaas fra Susås(1) f. 24/3-1806 d. 10/10-1872 på Susås, s.a. gårdmann Halvor Halvorsen Suusaas.
g1g i Holla 11/11-1832 m. enke Anne Augustinusdatter d.y. fra Graver(1) f. 4/8-1805 d. 22/1-1846 i Barselseng i Osdalen under Graver, d.a. Augustinus Jensen Graver.
g2g i Holla 28/11-1853 m. Kirsten Pedersdatter fra Oterkjær øvre under Susås i Holla f. ca. 1834, d.a. Peder Larsen Oterkjær.
1. Anne Gurine Andreasdatter f. 11/7-1833 g.m. Ole Thygesen. Se Kåsa under Søve i Holla.
2. Halvor (trilling) f. 19/7-1835 d. 11/1-1837 på Toreskås under Susås.
3. Claus Andreassen (trilling) f. 19/7-1835.
4. Jens Andreassen (trilling) f. 19/7-1835.
5. Anne Kirstine Andreasdatter f. 20/3-1839.
6. Peder Andreassen f. 20/12-1843.
Bruker 1832 og i 1844.

F.f.  Gaardmand, Skoleholder Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusdatters Anne Gurine: Ingeborg Pedersd. Skibsnæs, Anne Maria Jensd. Graver, Peder Augustinusen Skibsnæs, Thomas Halvorsen Suusaas.
F.f. Trillinger. Gaardmand Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusdatters
Halvor: Anne Jonsd. Graver, Ingeborg Pedersd. Boerstad, Gunnuld Nielsen Rønningen, Jens Graver, Peder Boerstad.
F.f. Trillinger. Gaardmand Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusdatters
Claus: Kirsten Halvorsd. Kragefødt, Karen Pedersd. Omtved,  Ole Graver, Lars Lunde, Halvor Suusaas.
F.f. Trillinger. Gaardmand Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusdatters
Jens: Maria Kirstine Jensd. Graver, Thomas Halvorsen Suusaas, Halvor og Jens Halvorsen Suusaas, Carl Rejersen Kragefødt.
F.f. Gaardmand Andreas Halvorsen Toreskaas og Anne Augustinusdatters
Anne Kirstine: Berthe Maria Torgrimsd. Krageføt, Kirsti Nielsd. Suusaas, Halvor Suusaas, Thomas Halvorsen Fosse, Halvor Suusaas yngre.
F.f. Inderste Andreas Halvorsen Boerstad og Anne Augustinusdatters
Peder: Karen Pedersd. Pladsen, Anne Jensd. Graver, Ole Augustinusen Graverpladsen, Augustinus Jensen Graver, Peder Halvorsen Boerstad.

Enka Anne Augustinusdatter var tidligere gift med Andreas sin bror, Claus Halvorsen Toreskaas fra Susås(1). De bodde på Toreskås under Susås.

Denne familien flytta litt rundt i Holla, sannsynligvis dit det var behov for en omgangsskolelærer. Jeg kan ikke se at Andreas H. Suusaas
noen gang har eid noe i Holla, så han har nok leid husrom der de har bodd for kortere eller lengere tid.
Etter at hans kone Anne Augustinusdatter døde i Osdalen, flytta enkemannen til Oterkjær øvre under Susås og gifta seg igjen.

Husmann med jord
Hans Larsen (tvilling) fra Heddal f. 7/10-1823 på Kveserud under "Højbye" i Heddal, s.a. husmann Lars Hansen og Anne Kittilsdatter på "Qvæserud under Højbye".
g. i Romnes kirke 28/12-1848 m. Inger Gurine Isaksdatter fra Gruven under Fen nedre i Holla f. 30/6-1818 i Holla, d.a. Isak Isaksen Gruben.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Hans Olsen Jordbakken i Mælum."
Bruker 1854.

De var begge i tjeneste på Graver før de giftet seg. Han var da bosatt på Hegna under Graver. De kom til Osdalen
under Graver våren 1855. Siden bodde de på Eik under Geitebua. Se alle barna der.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 2.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Tømrer, forpakter
Torgrim Torkildsen "fra Digernes i Sauherad" f. 23/3-1824 under Prestholt i Nes sogn, Sauherad prestegjeld, s.a. Torkild Olsen og Anne Olsdatter.
g. i Sauherad 14/5-1847 m. Ingerid Svennungsdatter fra Bø i Telemark f. ca. 1823, d.a. Svennung Kittilsen.
Forlovere: "Ole Gjertsen Odden og Jon Larsen."
1. Anne Torgrimsdatter f. 14/10-1847 under Prestholt i Nes, Sauherad.
2. Svennung Torgrimsen f. 14/10-1851 på Spirholt under Holtan i Sauherad.
3. Torkild Torgrimsen f. 10/10-1853 på Spirholt. Tømrer i 1875.
4. Iver Torgrimsen f. 25/7-1856 på Haugen under Prestholt i Nes. Konf. i Nes i Sauherad 2/10-1870.
5. Helge Torgrimsdatter f. 27/9-1858. Konfirmert høsten 1873 i Lunde kirke.
6. Ole Torgrimsen f. 24/12-1860 på Haugen.
7. Gunhild Torgrimsdatter f. 12/5-1863 på Løvhaug under Prestholt i Nes.
8. Torgrim f. 3/3-1866 på Løvhaug d. 5/11-1866.
9. Torgrim Torgrimsen f. 15/8-1867 på Haugen (Løvhaug).
Bruker 1875.

Alle barna var døpt i Nes kirke i Sauherad prestegjeld.

Denne familien er registrert utflytta fra Sauherad til Holla våren 1875.
Kilde: Kirkebok for Nes i Sauherad (1851-1877).
De som flytta var:
"Gaardmand Torgrim Thorkelsen, 52 Aar og Hustru -
Ingerid Svennungsdatter, 50 Aar, født i Bø. Børn:
1. Iver Torgrimsen.
2. Helge Torgrimsen.
3. Gunhild Torgrimsdatter.
4. Torgrim Torgrimsen.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Kjør (kyr), 2 Faar.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Blanda korn 1/2 tnd., Havre 1/2 tnd, Poteter 3 tnd.

Skogsarbeider, husmann, inderst
Rollef Jørgensen fra Galten under Opsal f. 7/7-1823 på M. Sunde i Sauherad, s.a. Jørgen Nilsen Galten.
g. i Holla 7/7-1854 m. Kari Torstensdatter fra Kåsa under Lindheim i Sauherad (78/3) f. 21/8-1834, d.a. Torsten Torstensen og Gunhild Rollefsdatter.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Wala og Nils Gundersen Wala."
1. Gunhild Rollefsdatter f. 2/12-1857 på Opsal.
2. Jørgen Rollefsen f. 25/5-1861 på Galten.
3. Ragnild Rollefsdatter f. 16/10-1864 på Galten.
4. Torine Rollefsdatter f. 27/4-1868 på Solberg d. 27/4-1882 i Osdalen av lungebetendelse.
5. Ingeborg Rollefsdatter f. 20/7-1871.
Bruker i 1882.

Kari Torstensdatter var i tjeneste på Galten før de giftet seg.

F.f. Inderst Rollew Jørgensen Opsal og Kari Torstensdatters Jørgen: Kirsti Pedersd. Wala, Ingeborg Gjertsd. Wala, Jørgen Nilsen Opsal, Ole Torjussen Opsal, John Gundersen Kaasa.
F.f. Gaardbruger Rollew Jørgensen og Kari Torstensdatters Ragnild: Karen Jørgensd. Galten, Kirsten Jørgensd. Wale, Jørgen Nilsen Galten, Hans Sigurdsen Wale, Ole Olsen Wale.
F.f. Gaardmand Rollef Jørgensen Solberg og Kari Torstensdatters Torine: Karen Jørgensd. Galten, Kirsten Jørgensd. Vale, Jørgen Nilsen Galten, Nils Jørgensen Galten, Halvor Jørgensen Wale.
F.f. Rollef Jørgensen Galten og Kari Torstensdatters Ingebor: Gunnild Sivertsd. Galten, Ingebor Sivertsd. Brænne, Lars Evensen Galten, Halvor Sivertsen Brænne, Jens Bentsen Bordstaa.

Rollef Jørgensen kjøpte Ø. Solberg i Ytre Valebø i 1862. De bodde der noen år før han solgte igjen.

Skogsarbeider, husmann
John Olsen fra Skrubbedalen under Kleven i Sauherad f. 2/5-1851, s.a. husmann Ole Johnsen Skrubbedalen og Ingeborg Gundersdatter.
g1g i Sauherad 13/6-1876 m. Anne Johnsdatter fra Hofsrud i Sauherad f. 10/7-1845 d. 15/5-1886 i Osdalen, d.a. husmann John Torstensen Vighus og Anne Torstensdatter.
g2g i Holla 29/12-1887 m. Karen Andrea Corneliusdatter fra Steinsholt under Brenne f. 20/11-1849, d.a. Cornelius Olsen Steensholt.
Forlovere: "Søren Sivertsen Brenne og Halvor Jørgensen Brenne."
1. Ole Johnsen f. 23/6-1876 i Sauherad.
2. John Johnsen f. 17/12-1880 på Lommerud under Kleven i Sauherad.
3. Ingeborg Johnsdatter f. 26/12-1882 på Lommerud under Kleven i Sauherad.
4. Thorsten f. 8/5-1886 i Osdalen "Barnet død før Bekræftelse av hjemmedaab."
Bruker i 1886.

Anne Johnsdatter ble konfirmert i Sauherad kirke i oktober 1860. Hun bodde da hjemme hos sine foreldre på Hofsrud.
Hun var trolig i tjeneste på Vighus før hun gifta seg. Hun døde i Osdalen i mai 1886. Senere flytta John og ungene til Kjendalen øvre.

Gårdsarbeider, husmann
John Tronsen fra Saukleiv under Brenne f. 29/3-1864, s.a. Trond Hansen.
g. i Holla 26/6-1898 m. Anne Sigurdsdatter fra Gullhaug under Gjernes i Nes, Sauherad f. 12/7-1853, d.a. husmann Sigurd Torstensen Gulhaug og Gunnild Andresdatter.
Forlovere: "Dagarbeider Henrik Olsen, Hægnakaasa og gbr. Isak Isaksen Hagen."
Brukere 1900.

John Tronsen var i tjeneste som gårdsgutt på Graver(1) hos Knud Gundersen Graver og kona under folketellinga 1891.

Se Osdalen under Graver under folketellinga 1900.

Det ser ikke ut til å være beboere på noen av husmannsplassene under Graver under folketellinga 1910.
 


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |
 


Skottet
Husmannsplass under Graver.

Det er også en husmannsplass med samme navn under Tinholt i Helgen.

Skogsarbeider, husmann
Ole Tollefsen fra Hansekås under Lunde øvre f. 19/3-1795 d. 27/10-1865 i Mastdalen, 72 Aar gml. "Alder og Sott"., s.a. Tollef Rasmussen.
g. i Holla 18/6-1825 m. Dorthe Bentsdatter fra "Jernværket" f. 7/1-1801 d. 19/3-1859 på Skottet under Graver, 59 år gml., d.a. Bent Thomasen. Se Familie 72 - Verket 1801.
Forlovere: "Ole Andersen Brænne og Niels Kittilsen Sannæs."
1. Tollef Olsen f. 6/7-1825 på Opsal d. 11/9-1836. "Tollef Olsen, Huusmandssøn i Olsdalen, 11 1/2 Aar."
2. Bent Olsen f. 13/5-1827.
3. Gunder f. 16/9-1829 i Osdalen d. 23/12-1829. "Gunder Olsen Huusmands Søn Olsdahlen 3 1/2 Mnd."
4. Maria Olsdatter f. 2/2-1831 i Osdalen.
5. Karen Olsdatter f. 10/10-1833 i Osdalen.
6. Ingeborg Olsdatter f. 9/7-1837 i Osdalen.
7. Tollef f. 13/4-1843 d. 27/4-1843. "Tollef Olsen, Huusmandssøn, Skottet under Graver, 14 Dage."
Bruker i 1843.

Ole Tollefsen og Dorthe Bentsdatter var begge i tjeneste på Lunde før de gifta seg.

F.f. Inderste Ole Tollevsen Opsall og Dorthe Bentsdatters Tollev: Ingebor Deila, Anne Tollevsd. Wale, Saamun Deila, Thomas Bentsen og Jan Bentsen Wærket.
F.f. Inderste Ole Tollevsen Hegnen og Dorthe Bentsdatters Bent: Berthe Hegnen, Kari Bentsd. Graver, Anders Thomasen Wrk., Jan Bentsen Wrk., og Peder Augustinusen Graver.
F.f. Ole Tollevsen Olsdahlen og Dorthe Bentsdatters Gunder: Anne Olsdahlen, Ingeborg Bentsd. Wrk., Halvor Waløen, Niels Olsdahlen, Christopher A. Wale.
F.f. Ole Tollevsen Olsdalen og Dorthe Bentsdatters Maria: Dorthe Nielsd. Hægnen, Johanne Andersd. Wale, Peder Boerstad, Saamund Deelen, Ole Augustinusen Graver.
F.f. Huusmand Ole Tollefsen Olsdalen og Dorthe Bentsdatters Karen: Dorthe Hægnen, Anne Maria Jensd. Graver, Gunder Pedersen Hoxodde, Anders Gulliksen Graver, Ole Johannesen Wale.
F.f. Huusmand Ole Tollefsen Olsdalen og Dorthe Larsdatters(!) Ingeborg: Anne C. Johnsd. Graver, Maria Kirstine Jensd. Graver, Jens Graver, Ole Pladsen, John Olsen Wale.
F.f. Ole Tollefsen Skottet under Graver og Dorthe Bentsdatters Tollef: (Ingen faddere. Død før dåp). "Død den 27. April uden at komme i Kirke. Hjemmedøbt af Bent Johnsen Wale."

En fødsel i Holla i 1821.
f. 13/8-1821. Romnæs. Ole. Uægte. Ole Tollevsen Deila og Berthe Hansd. Sannes.
Fadd: Ingebor Tollevsd. Deila, Maria Evensd. Baxaas, Saamun Olsen Deila, Halvor Tørmoesen Sannes (Halvor Tormodsen) og Thor Hansen Baxaas.

Skogsarbeider, husmann
Nils Gundersen fra Høgsete B f. 31/8-1828 på Hoxodde (Høgsete) d. 24/3-1911 på Høgsetet, s.a. Gunder Pedersen Hoxodde.
g1g 1/6-1851 med Anne Olsdatter f. 16/6-1826 fra Gravningen i Holla d. 21/3-1895 på Skottet, d.a. Ole Johannesen Gravningen og Berthe Andersdatter.
g2g i DELK 26/6-1897 m. enke Grethe Torgrimsdatter f. 25/11-1828 på Nib i Holla, d.a. Torgrim Gulliksen.
1. Andreas Nilsen Skottet f. 9/5-1868
Bruker i 1868, 1875 og 1891.

F.f.  Husmand Nils Gundersen Skottet og Anne Olsdatters Andreas: Kirsti Andersd. Skibsnæs, Anne Carine Gundersd. Vale, Ole Gundersen Hoxodde, Christen Jensen Vale, Hans Larsen Usterud.

Under folketellinga i januar 1891, bodde det et fattiglem her, Marie Olsdatter. Hun var ugift og "Spinder og Binder" (spinner og strikker).
Hun var født i Holla og var oppført som født i 1830 (ikke veldig nøyaktig). Hun var også "Jarlsberger", som de hun bodde sammen med.
Det kan være den samme "Marie Olsdatter Skotte", som døde på Solheim under Opsal den 29/7-1894. Hun var også "Jarlsberger" og
forsørget av fattigvesenet. Hun døde på Solheim av "Lungetæring". Hun ble der oppgitt til å være født i Holla i 1832.

Grethe Torgrimsdatter var enke etter Nils Nilsen Hoxodde. Se Høgsete A.
Nils Gundersen flytta til Høgsete A (Høxodde) da han giftet seg for annen gang.

Skogsarbeider, husmann
Kittil Knudsen f. ca. 1784 d. 28/10-1846 på Skottet. "Selveier Kittil Knudsen Skottet 62 Aar gml."
g. i Holla 27/12-1811 m. enke Anne Olsdatter Næsodden.

Det var ikke nevnt noen beboere på Skottet under folketellingen 1865.

Inderst, ugifte Marie Olsdatter, "lever af at Sy" f. ca. 1831. Tilhører Jarlsbergerne.

Kilde: Folketellinga 1875.
Ingen Kreaturer.
Ingen Udsæd.

De 3 personene som bodde her i 1875 tilhørte menigheten "Jarlsbergerne".

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

Det ser ikke ut til å være beboere på noen av husmannsplassene under Graver under folketellinga 1910.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa | Kalldbæk |
 


Kåsa - Kaldbekk - Kaldebek - Kallebekk
Husmannsplassen Kåsa under Graver skal ha ligget ved Kaldbekk. Det kan fremdeles påvises rester etter den (Alexander Graver).

Husmannsfamilie her i 1801.

Husmann, soldat
Andreas Andersen fra Hannevold i Lardal f. ca. 1772 d. 3/9-1840 på Huset under N. Steinsholt i Lardal, 68 år gml.
g. i Lardal 6/1-1799 m. Anne Johannesdatter fra Ødegården under Flåtten i Lardal f. ca. 1777 d. 1848, 70 år gml.
Forlovere: "Helge og Povel Hannevold."
1. Johannes Andreassen dpt. 28/1-1797
und. Flåtten i Styrvold.
2. Marie Andreasdatter dpt. 25/8-1799 und. Flåtten i Styrvold.
3. Kari Andreasdatter dpt. 18/7-1802
und. Flåtten i Styrvold.
4. Anne Kirstine Andreasdatter dpt. 25/11-1804 på Huset und. N. Steinsholt.
5. Ole Andreassen f. 27/6-1812.
6. Anders Andreassen f. 10/11-1815 g. i Lardal m. Helvig Evensdatter fra M. Steinsholt f. 1818. Sønn: Anders f. i Styrvoll 1848. Til Grini i Gjerpen før 1865.
Bruker i 1801.

F.f. Døbt Et Uægte barn for Pigen Anne Johannesd. Flaatten, Kaldet Johannes: Mari Olsd. Hannevold, Marthe Hansd. Svarstad, Abraham Isachsen ibid., Tyge Johannesen Flaatten. Barnefader: Soldat Andreas Andersen Schouger.
F.f. Andreas Andersen Flaatten eje og Anne Johannesdatters Marie: Birte Povelsd. Tveten, Petronelle Halvorsd. Flaatten, Ole Johansen Norbye, Thyge Jonsen og Thyge Johannesen Flaatten.
F.f. Andreas Andersen Flaatten og Anne Johannesdatters Karie: Anne Pedersd. Flaatten, Marie Tostensd. Steensholdt, Augustinus Johannesen Flaatten, Thyge Johannesen Steensholdt.
F.f. Andreas Andersen Huuse og Anne Johannesdatters Anne Kirstine: Ingeborg Jensd. Thonrud, Marie Ambrosd. Steensholdt, Christopher Halvorsen Thonrud, Thyge Johannesen Steensholdt.
F.f. Andreas Andersen Steensholdt Eje og Anne Johannesdatters Ole: Marie Tostensd. ibid., Kisti Johannesd. Flaatten, Augustinus Johannesen ib., Thyge Johannesen Steensholdt.
F.f. Andreas Andersen Steensholdt-Eje og Anne Johannesdatters Anders: Marie Ambrosd. Steensh., Kisti Johannesd. ib., Niels Ellingsen, John Johannesen Grini.

Hvorfor denne familien var en tur i Valebø i februar 1801 er en gåte. Jeg har fra sikkert hold fått tips om at de bodde,
for det meste, ved Steinsholt i Lardal, Vestfold. Jeg har sjekket det, og helt riktig! Det er i kirkebøker for Lardal man
kan finne dem.

Tomtearbeider
Anders Eigildsen fra Kviteseid f. ca. 1831, s.a. husmann Eigild Tarjesson.
g. i Sauherad kirke 27/5-1856 m. Ingeborg Olsdatter fra Stuen i Sauherad f. ca. 1830, d.a. husmann Ole Olsen.
Forlovere:
"Hans Hansen Stuen og Peder Larsen Indlæggen."
1. Anne Andersdatter f. ca. 1859 i Sauherad.
2.
Ole Andersen f. 28/9-1862 i Kallebekk.

F.f. Husm. Anders Eigildsen Kallebæk pr. Graver og Ingeborg Olsdatters Ole: Gunnild Johnsd. Milebund, Kari Hælgesd. Graverplads, Thron Hansen Milebund, Halvor Hælgesen Dalekaas pr. Lunde, Lars Knudsen Bordstaae.

Da de giftet seg, var det nevnt at Anders Eigildsson var i tjeneste på Dale i Sauherad.

Registrert innflyttet den 22/9-1874 fra Sauherad til Borge i Gjerpen.
Anders Egilssen f. 1831 i Hvideseid og kone
Ingeborg Olsd. f. 1830 i Saude og Datter
Anne Andersd. f. 1859 i Saude.
For at søge Arbeide.


Se denne familien i Gjerpen: Familie 30 - Ø. Borge 1875.


| Innhold | Gamle Graver | Graver 1 | Graver nedre 5 (Graverplassen) |
| Bjørndokka | Hegna | Lien | Osdalen | Skottet | Kåsa |


webmaster@gamlevalebo.no