ved
Gard Strøm

| INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 18.06.2022

LUNDE ØVRE

Gnr 35 i Holla kommune.Håndtegnet porteføljekart fra 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss.


Lunde øvre bnr. 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

 

| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Gamle Lunde

Det er ingen tvil om at alle de nåværende Lunde-gårdene en gang har vært en gård. Lunde ble delt i et øvre og et nedre bruk en gang
i tidlige middelalder mellom 1400 og 1500-tallet. Men Lunde samlet er en gammel gård og vi kan nok anta at den ble rydda i eller før
vikingtiden (ca. 790 - ca. 1050).

Lunde grenser til Store Vale i syd og Lille Vale (Vala) og Brenne i vest hvor Brenneelva utgjør grensen. Den grenser videre til Sauherad
i nord og til Borstad, Graver og N. Vale i øst.

Professor O. Rygh (navneforsker): Lunde. Norrønt: Lundi, Lundæ, Lundhi. Kommer av ordet lund.

Fra gamalt av har det vært seterplasser ved Dalskjenn og nordafor, ved Spirdalen og Hanseskås. Dalekåsa og begge Kjenndal-plassene
ligger fremdeles under gårdsnummeret til Lunde nedre, selv om området for lengst er solgt til Løvenskiold-Fossum.

Veldig enkelt forklart, ble Lunde gitt til den katolske kirke for at giveren skulle komme lettere gjennom skjærsilden. På denne måten ble kirken
rikere og mektigere for hvert år.
Danskekongen, som stadig lå i krig med svensker og tyskere, brukte mye penger på sin krigføring. Han så at kirken var styrtrik og på 1530-
tallet passet det han derfor bra å innføre reformasjonen i både Danmark og Norge. Dermed konfiskerte kongen alt det jordegodset som den
katolske kirke hadde eid. Dette ble deretter, for det meste, kalt for krongods. Men enkelte steder ble det også kalt for kirkegods, prostigods,
klostergods og prestegods. Kongen ble dermed styrtrik og kunne innkassere leieinntekter og skatter av alle sine gårder, sagbruk og møller.

Eldste skriftlige kilde er et diplom skrevet på norrønt (gammalnorsk) på Bø prestegård den 3. mai 1377:
Kilde: Diplomatarium Norvegicum. Brev nr. 443. Undertegnet 3. mai 1377.
Sammendrag: "Helge Alfssön, Prest paa Holden, og Amund Olafssön vidne, at Gudrun Olafsdatter solgte til Eilif Helgessön et Markebol i Lund i Vadlebö i Romenes Sogn paa Grönland."
Brevtekst:
"Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edar høyra sendir siri Helghi Alfs son prester a Hallini ok Amonder Olafsson q. g. ok sina mitt vilivm ydar kvnnikt gera at mit varom j stovonne vti Bø krossmessodagen vm varet a ii are ok xx rikis okars vyrdleks herra Hakonar med guds nad Noreks ok Svia kononks saom ok høyrdvm a handarband þeira af eini halfv Gudrun Olafs doter en af annare Eilifver Hælgason at Gvdrvn hafþe seltt fyrnemdom Eilivi merk boll iardar j Lvndi j Vadlabø er liggar i Romanes sonk a Grølande (Grenland) med allvm þeim lvtvm ok lvnnindvm sem till hafa leget fra forno ok nyiv frialst ok heimolt firir hvarivm manne kendes þa optnemd Gvdrvn at hon hafþe vpboret fryssta pening ok øfssta ok alla þerr j millvm sem j kavp þeira kom till sans vitnis burdar settom mit okor insigli firir þetta bref er gort var a degi ok are sem fyr segir."

Nicolas Thormodsen eide Lunde før 1398. Nicolas (Nils) hadde da gitt 6 settinger i gården til Holla kirke.

I biskop Eysteins jordebok (1398) kan vi også lese at presten i Romnes kirke eide 2 markebol i Lunde, Romnes kirke eide 1 markebol og presten
i Holla eide 1 markebol i Lunde. Markebol = eldste kjente måleenhet for beregning av eiendomsskatt.

Landskyld rundt 1500: 4 tønder (korn) og 6 settinger (4 1/2 tønne). 1 tønne = 12 settinger.

Landskyld er en betegnelse for en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Brochenhuus jordebok 1585.
Inntekt av Lunde var på 16 merker Smør. Skatt av dette var 1 bismerpund smør og 8 merker mel.

I 1615 var Lunde øvre blitt delt i 2 gårder. Se også Lunde nedre.

Kilde: Alexander Rabe von Papenheims Jordebok for Bratsberg len ca. 1615.
"Udj Lunnde i Walle bøgden eier Hr. Peder (prest) i Sandherrit i Brunlaug lhenn 2 tønder,
Holldenn kierche 1/2 tønde, Hollden presteboell 1 tønde, Jacop Jennsenn i Skeen
1 tønde som frue Anne Stygis tillkommer, Cronenn 4 kallshinnd (kalveskind).
Cronen udj leding 6 merker Smør og 1/2 pund meell.

"Udi annditt Lunde i Walle bøgden eiger Holldenn presteboell 2 tønder, Romenis
kierche 1 tønnde, Jacop Jennsenn i Skienn 1 1/2 tønde, som fru Anna Styggisdatter tillkom.
Cronen udj leding 16 merker Smør og 1 pund og 8 merker Meell."


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Lunde øvre 1

Se Gamle Lunde.

Lunde øvre hadde sine store skog-områder nord for Kjendalen. Husmannsplasser som Spirdalen, Hanseskås, Fjeldskott og
Kverndalskåsa ligger i Lunde øvres skog. Lundeseter med mange års seterdrift lå i samme området.
Alt dette ble i sin tid solgt til Løvenskiold-Fossum.

Adresse i dag: Valebø 739, 3721 Skien.

Landskyld etter delingen fra det gamle hovedbølet: 5 1/2 tønne korn og 4 skinn ("5 tønder 6 sættinger"). Det var 12
settinger i 1 tønne. Dette er en gammel måleenhet for beregning av skatt.

Av gamle skattelister kan vi se følgende brukere (leilendinger) av Lunde øvre:

Guttorm Lunde
betalte skatt av Lunde øvre 1593 og 1594.
Kolbjørn Lunde betalte skatt av gården i 1602.
Peder Lunde i 1612 - 1617. Han eide 2 tønners skyld.
Bent Lunde i 1617 og til 1625.

Bonde, leilending/ selveier (av 1 tønne)
Ole Levorsen fra Graver(1) d. ca. 1660, s.a. Levor Graver.
g.m. Marit Olsdatter.
1. Levor Olsen f. ca. 1621. Se nedenfor.
2. Thora Olsdatter.
Bruker i 1645 (Koppskatten).

I Olluff Lundes tid ble landskylda forhøyet med 4 skinn. Myndighetene mente altså at gården var verd mer enn tidligere anntatt.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"Lunde øffre som Olluff bruger, schyller aarligh 5 1/2 tønd korn, 4 schind (kalveskinn). Deraff eyer b. Joen Tommesen
3 tønder med bøxell, fornevnte Olluf selff 1 tønde, Hollen presteboell 1 tønde, Hollen kierche 1/2 tønde och Kongelig Mayestet 4 schind.
Ehr gandsche ringe gaard imod den paasatte landschyld, och ey kand taalle att schatte widere end en fuldgaards skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 dr."

Bonde, selveier, leilending
Levor Olsen Lunde herfra f. ca. 1622* (ifølge fogdens manntall 1665 og fra en grensegang i 1701).
Barn ifølge skifte av 1711 på N. Vale.
1. Gullik Levorsen. Se Kringleføtt i Holla. Nevnt som 85 år gml. i tiendemanntallet 1711 (svært unøyaktig!).
2. Peder Levorsen f. ca. 1646. Se N. Jøntvedt i Helgen.
3. Anne Levorsdatter f. ca. 1659 g.m. Jacob Evensen. Se Killingkoven under Solberg.
4. Ole Levorsen f. ca. 1661. Se V. Tveit i Holla.
5. Marthe Levorsdatter f. ca. 1665 g.m. Anders Gunnesen Wale. Se N. Vale.
Bruker 1660 - 1675.

Kilde: Prestens manntall 1664*.
"Lunde Offere. Lefvor Olssøn 43 aar, bruger 5 1/2 Tønde, 4 Kalvskind." Ingen sønner over 12 år nevnt.

Kilde: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 24/ 2010, side 31.
Halvor Sigurdsen skriver at mye taler for at også Ole Levorsen er sønn av Levor Olsen Lunde. Han ble 19/3-1703 tatt i ed som lagrettemann, sammen med Anders Vale og Jens Graver. Han ble da kalt Ole Levorsen Lille Hvale. Samme dag satt de alle tre i lagretten og han ble kalt for Ole Levorsen Lunde N. I en grensegangs- forretning i 1701 forklarte han at han var 39 år og barnefødt på Lunde N. 

Bonde, selveier, leilending
Gunder Madsen Lunde
d. etter 1695.
1. Marthe Gundersdatter f. ca. 1664 g1g m. enkemann Anders Pedersen Tinholt. Se Tinholt i Helgen.
2. Levor Gundersen f. ca. 1666. Overtok gården.
Bruker 1664.

Kilde: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 24/ 2010, side 31.
På Borstad og Lunde overtok en Gunder etter Levor Lunde. Det har vært ansett som sannsynlig at dette var en sønn av Levor. Dette ble motbevist via en grense-gangsforretning i tingboka av 1701, da vitnet Gunder Madsen på Lunde skulle avgi prov. Det ble notert at han hadde bodd på Lunde i 37 år, d.v.s. siden 1664. Videre var i 1701 "Gunder Madsen Lunde og hans Søn Levor Lunde" stevnet for gjeld til Jacob Borses arvinger.

Bonde, selveier, leilending
Levor Gundersen Lunde herfra f. ca. 1666 bg. 1/5-1736. "Ledvor Lunde, 70 Aar.", s.a. Gunder Madsen.
trolig g.m. Agatha Olsdatter fra Ø. Brenne(3) f. ca. 1670 bg. 1/4-1742. "Agatha Olsdatter, 72 Aar.", d.a. Ole Svendsen Ruld.
1. Anders Levorsen d.e. f. ca. 1691. Se Borstad.
2. Ole Levorsen f. ca. 1693. Se Gravningen under Sannes nedre i Holla.
3. Kirsten Levorsdatter f. ca. 1698 g.m. Nils Christensen Opsal. Se Opsal(1).
4. Berthe Levorsdatter f. ca. 1703 g.m. Jørgen Halvorsen. Se Kjendalen øvre under Lunde nedre.
5. Anders Levorsen d.y. f. ca. 1708. Se Brudeskjær under Vala.
6. Gunder Levorsen f. ca. 1713 d. 1763 g. 1738 m. Ingeborg Olsdatter. Barn: Ole Gundersen dpt. 2/2-1742.
Bruker 1688 - 1736.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Pantebok nr. A, 1690 - 1697, side 112 (Digitalarkivet) og side 113 (Digitalarkivet). Transkribert av G.S. 2019.
Anno 1695 den 12 Jully er Holden Beregningsting paa Rommenes Gaard udj Holden Præstegield beliggende for Holldens Præstgields
almue, hvor da efterfølgende brefver for Rætten er blefven oplæst Nemlig -

Wilhelm Doph Sognepræst til Laurvig och Hedrom, Kiendis och hermed Vitterlig giør, at Hafve Solt och afhændt, Saa som Jeg Hermed fuldkommeligen Selger, Skjøder och afhender, fra mig och mine arfvinger, til Erlig och Høyachtbare Mand Seigneur Anders Madtzøn, Velfornemme Kiøb och Handelsmand J Scheen, Fiire Huuder Jordegods J øfre Lunde gaard, udj Hvallebøjden J Nedre Tellemarchen, med bøxel ofver all gaarden, sampt derhosliggende Boelstad (Borstad), med bøxel, skyldende Halfanden tønde, Hvilche tvende gaarder, hand och hans arfvinger skall være berettiget till fuldkommen Eyendom, baade dets Jord, Huuse, Skoug, och March, och alle de Lunde og Pladzer, Fiskchevand och fægang der till ligger, och med Rette tilligge bør, intet undertagen J Nogen maade, effter dj Hand mig derfor hafver giort fuld-Kommen fornøyelse, bepligtende mig Hermed och mine Arfvinger at Holde Velbemelte Sr. Anders Madtzøn, och Hans Arfvinger for samme 4 Huuder J øfre Lunde med bøxel ofver ald gaarden, sampt Boelstad (Borstad) skyldene 1 1/2 tønde, med bøxel, som forskrefvet staar, Skadisløs J alle Vedbørlige Hiemmels maader - Des til forsichring under min egen Haand och Signette - Hedrom den 1. Juny 1695.

Den rike skiensborgeren Anders Madtzøn kjøpte ifølge skrivet ovenfor, 4 huder i Lunde øvre samt 1 1/2 tønne i Borstad av forrige eier, sogne-
prest Wilhelm Doph i Larvik og Hedrum, datert 1. juni 1695. Deretter solgte Anders Madtzøn disse 4 hudene i Lunde øvre og 1 og 1/2 hud i
Borstad den 6. juni samme år til far og sønn, Gunder Madsen og Levor Gundersen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Pantebok nr. A, 1690 - 1697, side 112. Digitalarkivet. Transkribert av G.S. 2019.
Anno 1695 den 12 Jully er Holden Beregningsting paa Rommenes Gaard udj Holden Præstegield beliggende for Holldens Præstgields
almue, hvor da efterfølgende brefver for Rætten er blefven oplæst Nemlig -

Vii Underskrefne Gunder Madtzøn och Ledvor Gunderssøn, begge boesiddende paa øfre Lunde gaard i Hvalebøid udj Nedre Tellemarchen, Kiendis och Hermed Vitterligt giøre Retmessig Gield skyldig at være til Høitachtbare, och Velfornemme mand Seigneur Anders Madtzøn i Scheen, Penge Tou Hundrede Firesindtz tinge och Tre Rdl. Siger 283 Rdl. Cour.(ant) Mynt, som ej os Hermed til forpligter Een for begge, och begge for Een, for os och voris Arvinger Een for alle, och alle for Een, Redeligen at betalle Velbemelte Seigneur Anders Madtzøn, inden Førstkommende Tre aar, fra denne Dag, holdende Hannem och Hands Arevinger herfor skadisløs, i alle maader, och dertil at svare uden Widere Lougmaal (rettssak), des til meere forsichring Pandtsetter vj Hermed til Hannem all voris Eyende, værende sig hvad Nafn det hafver kand, Særdelis voris Boefæ, Fiire Hester, och 14 Kiør, samt all voris Huusgaard, Hvor af vj aldeelis intet skall Selge, Pandtsette eller i Nogen Maade afhendig giøreførend vj denne voris Obligation hafver indfriet, At ofverskrevfne J alle maader effter Kommis skall, och vj Hermed Hiemler Louglig Pant, hafver vj dette vel viidere stadfæstet med Voris Egen Hændig undertrøchte Signetter, och ombedet 2de mænd til Vitterlighed at underskrifve, och forseigle,
Datum Scheen den 6. Juny Anno 1695.
Gunder Madzons Egen hændig undertrøchte Signett.
Lefvor Gundersøns Egen hændig undertrøchte Signett.
Til Witterlighed Effter begge deris begiering, Phillip Adolph Paully.
Til Witterlighed Effter begge deris begiering, Anders Rasmussøn.

Aslaug Lunde f. ca. 1680 bg. 30/10-1742. "Aslou Lunde, 62 Aar."

Greger Olsen Valen, visstnok fra Bø i Telemark, kjøpte denne delen av Lunde øvre i 1719 for 350 Rdl.

Bonde, selveier
Vetle Gregarsen Lunde trolig fra Bø i Tel. f. ca. 1717 bg. ved Romnes 29/1-1758. "Wetle Gregarsen Lunde, 41 Aar.", s.a. Greger Olsen Valen.
g1g i Holla 2/12-1745 m. Ingeborg Tovsdatter fra M. Vala(2) dpt. 3/11-1726 d. ca. 1753, d.a. Tov Torkildsen Wala.
Forlovere: "Halvor Olsøn Vale og Lars Johannesøn Opsal."
g2g i Holla 27/4-1755 m. Cathrine Jørgensdatter fra Kjendalen øvre under Lunde nedre dpt. 3/9-1730 d. etter 1801, d.a. Jørgen Halvorsen og Berthe Levorsdatter herfra.
Forlovere: "Anders nedre Lunde og Ole øvre Lunde."
1. Gregar dpt. 16/10-1746.
2. Gregar Vetlesen dpt. 12/11-1747 i Sauherad. Overtok gården.
3. Liv Vetlesdatter dpt. 3/2-1750 g.m. Anders Christensen. Se Borstad.
4. Tov Vetlesen dpt. 11/6-1752. Se M. Vala(2).
Barn i 2. ekteskap:
5. Ole Vetlesen dpt. 24/6-1755.
6. Halvor Vetlesen dpt. 27/11-1757 d. 1758.
Eier ca. 1740.

Cathrine Jørgensdatter ble konfirmert mens hun bodde på Brudeskjær under Vala i 1748. Hun var gift 3 ganger.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Vetle og Ingeborg Lundes Gregar: Gullich Lunde, Søren Brenne, Maren Brenne, Anna øvre Lunde, Kirtsen nedre Lunde.
F.f. Wetle Gregarsen Dahlen og Ingeborg Tovsdatters Gregar: Ingeborg Juxebøe, Kari Aase, Kirsti Eliasd. Dahle, Anun Houkevig og Ole Taraldsen Hogholt. (Døpt i Sauherad kirke).
F.f.
Wetle Lunde og Ingebor Torsdatters(!) Live: Anders nedre Lunde, Lars Opsal, Halvor Tofsen lille Hvale, Kirsten Opsal, Maren Steensholt.
F.f. Wetle Lunde og Ingebor Tovsdatters Tov: Ole Brenne, Halvor Tovsen, Kirsten Opsal, Karen øvre Lunde, Ingebor nedre Lunde.

F.f.
Wetle Gregarsen øvre Lunde og Cathrine Jørgensdatters Ole: Ole Lunde, Sivert Olsen Steensholt, Aaste Brenne, Aaste øvre Lunde, Agatha Galten.
F.f. Wetle Lunde og Cathrine Jørgensdatters Halvor: Ole Lunde, Ole Brenne, Kirsten Galten, Aaste øvre Lunde, Maren Jørgensd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1757 - 1763, folie 87a - 90a.
Sted: Lunde Øvre 1758.
Wetle Gregarsen død.
Arvinger: Enken Cathrine Jørgensdtr. og afdødes børn i tvende ægteskab.
A. Med afdøde Ingeborg Toufsdtr.
     1. Gregar Wetlesen 11 Aar.
     2. Tov Wetlesen 6 Aar.
     3. Liuf Wetlesdtr. 8 Aar.
B. Med Cathrine Jørgensdtr.
    1. Ole Wetlesen 3 Aar.
    2. Halvor Wetlesen 16 uger.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Cathrine Jørgensdatter ble g2g m. enkemann Anders Jonsen. Se nedenfor.

Bonde, selveier (gjennom sin hustru)
Anders Jonsen fra S. Vale f. ca. 1727 bg. i Melum 12/7-1773. "Anders Johnsen Dahl, 46 Aar." på V. Dal i Melum, s.a. Jon Arvesen Hvale.
g1g i Holla 29/9-1755 m. enke Inger Nilsdatter fra Sannes øvre(3) f. ca. 1709 bg. 21/5-1757. "Inger Nielsdatter nedre Sannæs, 48 Aar 6 Mnd 6 Dage.", d.a. Nils Gulliksen Sannæs.
g2g i Holla 5/6-1759 m. enke Cathrine Jørgensdatter fra Kjendalen øvre under Lunde nedre dpt. 3/9-1730 d. etter 1801, d.a. Jørgen Halvorsen og Berthe Levorsdatter herfra.
Forlovere: "Ole Jonsen store Hvale og Anders Ledvorsen Borstad."
Eier 1759.

Anders Jonsens første kone var enke etter Thyge Gunnesen Sannæs nedre i Romnes anneks. Anders bodde der til hans første kone døde
i 1757. Se Sannes nedre i Holla.
 

Kilde: Kirkebøker og skifter.
Anders Jonsen ble først gift med enka på Sannes nedre, Inger Nilsdatter. Hun døde der i 1757. Han giftet seg annen gang med enke Cathrine Jørgensdatter Lunde. Se Lunde øvre(1). De flytta til V. Dal i Melum. Der døde Anders i 1773. Enka giftet seg på nytt i Solum i 11/7-1774 med ungkaren Hans Andersen Veholdt.
Anders Jonsen er ikke funnet døpt i Holla, Solum eller Sauherad kirkebøker. Han må ha blitt uteglemt.

Enka Cathrine Jørgensdatter ble g3g i Solum kirke den 11/7-1774 med Hans Andersen Veholt. Se S. Vale.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 58a/59a. Digitalarkivet. (Gjelder M. Vala.)
"27/40 Sættinger med bygsel, udlagt paa Skifte efter Afgangne Wetle Gregarsen, til Cathrine Jørgesndatter etc., data 16. Marts 1758."
"Denne gaard  (forenklet) solgt fra Anders Jonsens Enke til Gregar Wetlesen for 144 Rd., dat. 11/2-1773."

Bonde, selveier
Greger Vetlesen Lunde herfra dpt. 12/11-1747 i Sauherad.
g1g 1/11-1767 m. Aslaug Gulliksdatter fra Lunde øvre(5) "Sør-gaard Lunde" dpt. 27/10-1748  bg. 12/7-1784. "Aslou Gullichsdatter øvre Lunde, 35 Aar 37 Uger 2 Dage.", d.a. Gullik Torgrimsen.
Forlovere: "Ole Torgrimsen øvre Lunde og Halvor Andersen Lille Hvale."
g2g 26/10-1785 m. Aasild Sivertsdatter fra Steinsholt under Brenne dpt. 28/10-1759, d.a. Sivert Olsen Stensholt.
Forlovere: "Jens Graver og Torgrim Brenne."
1. Sivert dpt. 4/12-1768 bg. 20/12-1769. "Sivert Gregarsen øvre Lunde, 1 Aar."
2. Sivert Gregersen dpt. 27/5-1770. Se Familie 34 - Verket 1822.
3. Vetle Gregersen dpt. 8/12-1771 bg. 3/11-1798. "Vetle Gregarsen Wale, druknede i Nord-Søen, 27 Aar."
4. Gullik dpt. 1/1-1775 bg. 31/8-1780. "Gullich Gregarsen øvre Lunde, 6 Aar."
5. Aaste Gregersdatter dpt. 10/3-1776 g.m. Anund Anundsen. Se Teksten i Sauherad?
6. Ole dpt. 7/9-1777 bg. 24/1-1782. "Ole Gregarsen øvre Lunde, 4 Aar."
7. Ingeborg dpt. 18/10-1778 bg. 22/8-1780. "Ingeborg Gregarsd. øvre Lunde, 2 Aar."
8. Anna Gregersdatter f. 22/6-1780 bg. 23/3-1798. "Anne Gregarsd. Wale, 17 Aar 39 Uger 1 Dag."
9. Gullik Gregersen f. 8/10-1781 d. 27/10-1823 på Linna i Bamble, g. i Bamble 5/6-1811 m. Anne Kirstine Tallaksdatter fra Bamble.
10. Ingeborg bg. 22/6-1783. "Ingeborg Gregarsdatter Lunde, 1 Time."
11. Ingeborg f. 7/7-1784 bg. 14/7-1784. "Ingeborg Gregarsd., 1 Uge."
Eier 1773.

F.f. Gregar Wetlesen øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Sivert: Sigur Nedre Lunde, Torgrim Brenne, Kirsten Lille Hvale, Anna Nedre Lunde, Anna Larsd. Brenne.
F.f. Gregar øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Sivert: Gunder Lille Hvale, Halvor Lille Hvale, Anna Lille Hvale, Liv øvre Lunde.
F.f. Gregar øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Wetle: Johannes Lien, Sigur Nedre Lunde, Torgrim Brenne, Anna Store Hvale, Karen Lien.
F.f. Gregar øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Gullich: Torgrim Brenne, Ole Lie, Tov Lille Hvale, Ingebor Brenne, Liv Vetlesd.
F.f. Gregar øvre Lunde og Aslau Torgrimsdatters Aaste: Torgrim Brenne, Tow Lille Wale, Anders Borstad, Anna øvre Lunde, Anna Nielsd. Ringsevje.
F.f. Gregar Lille Hvale og Aslou Gullichsdatters Ole: Gunder Lille Hvale, Tov øvre Lunde, Sivert Brenne, Margith Lille Hvale, Maren Sørensd. Brenne.
F.f. Gregar Lille Wale og Aslou Gullichsdatters Ingebor: Annund Brenne, Tov Lunde, Sivert Brenne, Ambor Brenne, Maren Torgersd. øvre Lunde.
F.f. Gregar Øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Anna: Torgrim Brenne, Tow Vale, Anders Borstad, Maren Wale, Sara Torbiørnsd.
F.f. Gregar Øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Gullich: Torgrim Brenne, Tow Lille Wale, Anders Øvre Lunde, Kirsten Nedre Lunde, Karen Gundersd. Lille Wale.
F.f. Gregar øvre Lunde og Aslou Gullichsdatters Ingeborg: Jens Graver, Torgrim Brenne, Annund Olsen øvre Lunde, Karen øvre Lunde, Aaste Johannesd. øvre Lunde.


Kilde:
Nedre Telemark Skifteprotokoll 1785 - 1787, folie 27a - 29a.
Sted: Lunde øvre, Romnæs Annex, 1784.
Asloug Gullichsdtr. død.
Arvinger Enkemanden Greger Wetlesen og Børn:
1. Sivert Gregersen 3 Aar. Formynder: Torgrim Gullichsen Brenne.
2. Wetle Gregersen 10 1/2 Aar. Formynder: Torgrim Gullichsen Brenne.
3. Gullich Gregersen 3 Aar. Formynder: Sivert Sørensen Brenne.
4. Aaste Gregersdtr. 8 Aar. Formynder: Torgrim Gullichsen Brenne.
5. Anne Gregersdtr. 4 Aar. Formynder: Sivert Sørensen Brenne.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Gregar Vetlesen solgte gården i 1784 og kjøpte N. Vala(1).

Jens Augustinusen Graver kjøpte denne eiendommen i 1784. Se Graver(1).
Sivert Gregersen (herfra) kjøpte tilbake sin farsgård i 1793 på odel for 1.700 Rd. Han solgte den året etter for 2.432 Rd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr.  VII 2, side 132a. Digitalarkivet.
"Dokument, hvorved gaarden Gravers opsiddere er tilstaaet fæbeite i denne gaards sommersætre mod aarlig afgift 1 mark, tinglyst 8. sep. 1794."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, Panteregister nr. I 2, side 59. Digitalarkivet.
"Denne gaard  (forenklet) solgt fra Sivert Gregarsen til Gullich Tronsen Sannæs for 2. 432 Rd., dateret 8. Juni 1795."

Bonde, selveier
Gullik Tronsen Lunde fra M. Gunheim i Nes, Sauherad dpt. 16/7-1755 d. 16/8-1822 på Lunde øvre, s.a. Tron Evensen Gunnem og Margith Torgrimsdatter d.y. fra Lunde øvre(5) i Valebø.
g. i Holla 21/6-1787 m. enke Berthe Andersdatter fra Solberg(5) dpt. 22/10-1747, d.a. Anders Nilsen Solberg.
1. Margith f. 12/7-1788 bg. 31/3-1790. "Margith Gullichsd. Sannæs, 1 Aar 37 Uger 1 Dag."
2. Torgrim Gulliksen f. 17/3-1791. Overtok gården.
Eier 1795.

F.f. Gullich Tronsen Sannæs og Birthe Andersdatters Margith: Niels Larsen Sannæs, Gunder Holtet, Lille Hans Romenæs, Helge Olsd. Ullevig, Asloug Tronsd. Romenæs.
F.f. Gullich Tronsen Sannæs og Birthe Andersdatters Torgrim: Johannes Uhlevig, og Søn Johannes, Ole Edberg, Maren Sivertsd. Nyehus, Asloug Tronsd. Nyehuus.

Berthe Andersdatter var enke etter Torgrim Anundsen på Sannnes øvre(3) i Holla.
Hennes sønn her i 1801, Nils Torgrimsen 17 år.

Andre på gården i februar 1801:
En ugift mand, inderst og dagleier Sivert Olsen, 27 år og hans moder, enke Ingeborg Sivertsdatter 50 år.
Et "almisselem" utsatt av fattigkassa, Kirsten Torbjørnsdatter 54 år. Ugift.

Eikstul (Ekstul) hørte til denne gårdsenheten og hadde trolig vært seter for denne gården i lang tid. Se Eikstul.
Gullik Trondsen solgte Eikstul (med omkringliggende skog) - 1 1/2 setting - til amtmann Løvenskiold (Fossum) i 1805.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gullik Tronsen til sønnen Torgrim Gulliksen for 2.000 Riksdaler, dat. 4. Okt., thinglæst 25. Nov. 1811."

Bonde, selveier
Torgrim Gulliksen Lunde herfra f. 17/3-1791 d. 8/8-1826 på Lunde, 31 Aar.
g. i Romnes kirke 16/10-1814 m. Kirsten Augustinusdatter fra Graver(1) f. 6/2-1794 på Lunde, d.a. Augustinus Jensen Graver.
1. Berthe Maria Torgrimsdatter f. 17/2-1815 på Lunde g.m. sagbruksarbeider John Jacobsen. Se Familie 17 - Saga 1835.
2. Gullik (tvilling) f. 10/7-1817 på Lunde d. 15/9-1817 på Lunde.
3. Augustinus (tvilling) f. 10/7-1817 på Lunde d. 18/10-1817 på Lunde.
4. Augustinus Torgrimsen Lunde f. 8/10-1819. Se nedenfor.
5. Gullik (tvilling) f. 13/12-1821 d. 27/12-1821 på Lunde 14 dager gml.
6. Anne Torgrimsdatter (tvilling) f. 13/12-1821.
7. Gullik Torgrimsen (tvilling) f. 6/2-1824. Se nedenfor.
8. Kirsten Torgrimsdatter (tvilling) f. 6/2-1824 g.m. enkemann Nils Arnesen Lunde. Se Galten under Opsal.
Eier 1811.

F.f. Gaardmand Torgrim Gullichsen Lunde og Kirsten Augustinusdatters Berthe Maria: Mari Wale, Anne Graver, Bent Wale, Søren Brænne, Jens Borstad.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Gullich: Anne Jøntved, Kari Lunde, Ole Herregaarden, Søren Brenne.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Augustinus: Anne Christine Wale, Kirsten Borstad, Niels Jøntved, Jon Borstad.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters Augustinus: Anne J. Jøntved, Anne Christine Borstad, Niels Jøntved, Særen Brænne og Jens Borstad.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Gullich: (Ingen faddere. Kun hjemmedøpt. G.S.).
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Anne: Anne Christine Borstad, Anne Augustinusd. Graver, Jens Borstad, Torgrim Rollefsen Graver og Ole Anundsen Lunde.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Gullik: Marthe Lisbeth Brenne, Anne Augustinusd. Graver, Søren Brenne, Niels Jøntved og Peder Augustinusen Borstad.
F.f. Gaardmand Torgrim Gulliksen Lunde og Kirsten Augustinusdatters (tvillingbørn) Kirsten: Anne Christine Graver, Kirsten Gundersd. Graver, Bent Wale, Torgrim Rollefsen og Gunder Nielsen Opsahl.

Dette ekteparet fikk hele 3 par med tvillinger!

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Skifte efter Torgrim Gulliksen sl. 23. mai 1826, hvorved dette brug for 1400 Spd. er udlagt sønnen Augustinus Torgrimsen, tinglyst 1. Sep. 1826."

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1824 - 1828, folie 403b - 410b.
Sted Lunde nedre - 1825.
Torgrim Gullichsen, død. Arvinger: Enken Kirsti Augustinusdtr. og Børn:
1. Augustinus Torgrimsen 5 Aar. Formynder: Niels Torgrimsen Jøntved.
2. Gullik Torgrimsen 1 1/2 Aar. Formynder: Niels Torgrimsen Jøntved.
3. Berthe Marie Torgrimsdtr. 11 Aar. Formynder Bent Jonsen Wale.
4. Anne Torgrimsdatter 4 Aar. Formynder Bent Jonsen Wale.
5. Kirsti Torgrimsdatter 1 1/2 Aar. Formynder Bent Jonsen Wale.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Kirsten Augustinusdatter ble g2g med Lars Jacob Christensen fra Nyhus i Solum. Se nedenfor.

Bonde, selveier
Lars Jacob Christensen Lunde fra Nyhus i Solum dpt. 2/11-1800, s.a. Christen Andersen Nyehuus og Ingeborg Larsdatter fra Brenne.
g. i Romnes kirke 4/10-1827 m. enke Kirsten Augustinusdatter fra Graver(1) f. 6/2-1794 på Lunde, d.a. Augustinus Jensen Graver.
Forlovere: "Niels T. Jøntved og Jens A. Graver."
1. Thyge Christian Larsen f. 6/12-1828 på Lunde. Til Wisconsin med foreldrene i 1849.
2. Ingeborg Kirstine Larsdatter f. 23/2-1831 på Lunde. Til Wisconsin med foreldrene i 1849.
Eier i 1827.

F.f. Lars Jacob Lunde og Kirsten Augustinusdatters Tyge Christian: Anne Suusaas, Berthe Nielsd. Jøntved, Jens Graver, Claus Suusaas og Thord Christensen Nyehuus.
F.f. Gaardmand Lars Jacob Lunde og Kirsten Augustinusdatters Ingeborg Kirstine:  Anne Augustinusd. Suusaas, Kirsten Kjøstold. Hotved, Jens Graver, Peder Boerstad og Ole Augusinusen Borstad.

Lars Jacob Lunde var ungkar og jeger (soldat) da han giftet seg med enka her. Han var ingen enkel mann å få inn i familien (se gul ramme nedenfor).
Lars Jacob Christensen Lunde, kona og 2 barn er i Holla kirkebok registrert utvandret til N. Amerika den 8. mai 1849.
Fra teksten: "Huusmand Lars Jacob Larsen Lunde (49) og Hustrue Kirsti Augustinusdatter (56) med 2 børn. Til Viscosin i America hvor en Deel
af Familien allerede er bosat."

Se også Hanseskås under Lunde.

Bonde, selveier
Augustinus Torgrimsen herfra f. 8/10-1819, s.a. Torgrim Gulliksen og Kirsten Augustinusdatter.
g. 3/12-1841 m. Maria Hansdatter fra Lunde øvre(11) f. 18/5-1822 på Hjelset i Helgen, d.a. Hans Johnsen Lunde.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Peder Jørgensen Wale."
1. Kirsten Maria Augustinusdatter f. 6/11-1842 (døpt i Romnes kirke).
Eier 1826 (umyndig da).

F.f. Gaardmand Augustinus Torgrimsen Lunde og Maria Hansdatters Kirsten Maria: Anne Christine Johnsd. Graver, Kirsti Hansd. Lunde, Jens Graver, Hans Lunde, Gullik Torgrimsen Lunde.

Augustinus Torgrimsen overtok gården som umyndig i 1826, men stedfaren forvaltet gården. Da han ble myndig i 1844, overtok han selvsagt
gården. Han solgte gården til sin bror, Gulliks, svigerfar Arne Nilsen Wale i 1845 for 1300 speciedaler.
Denne familien er registert utflytta til Solum i 1852 med presteattest av 26/7-1853. Ved innflyttingen i Solum, sto det følgende i kirkeboka:
"Til Gimse (Gjemsø) for at bosætte sig."

Kilde: S. Ytterbøe, bind I.
"Den umyndige sønnen Augustinus Torgrimsen får skjøte på farsgården, men stefaren, Lars Jacob Christensen, bodde ennå på Lunde, og greidde med eiendommen i mange år. Lars Jacob var en prosesslysten mann. Han førte sak med sin egen stedsønn Augustinus og fikk dom for at kona Kjærsti skulle ha føderåd på Lunde for livstid. Lars Jacob og kona ble da overdratt plassen Hanseskås til å bo på, og de fikk mange rettigheter på Lunde. De hadde såleis rett til å kreve at to ridehester skulle stå ferdig oppsala på Hanseskås, hver gang de ville til Romnes kirke."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

160

Lunde øvre

Augustinus Torgrimsen 

2 tønder, 6 7/24  sætting, 1/2 skind

5 Daler - 0 Ort - 23 Skilling


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Skjøde fra Augustinus Torgrimsen til Arne Nilsen for 1300 Spd., dat. 4., tingl. 5. Feb. 1845."
"Mageskifteskjøde fra Arne Nilsen til Ole Augustinusen, dat. 7., tingl. 8. Sep. 1847."

Inderst (= leieboer med egen husholdning)
Gullik Torgrimsen (tvilling) herfra f. 6/2-1824, s.a. Torgrim Gulliksen og Kirsten Augustinusdatter.
g. 30/12-1844 m. Gunhild Arnesdatter fra Vale f. 4/12-1823, d.a. Arne Nilsen Wale.
Forlovere: "Niels Gundersen Wale og John Jacobsen Eishoug."
1. Gunhild Kirstine Gulliksdatter f. 20/7-1845.

Denne familien bodde her til de emigrerte til N. Amerika i mai 1846.

Ole Augustinusen Graver.
Eier 1847. Se Graver nedre (Graverplassen).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Augustinusen til Even Torstensen for 2.250 Spd., dat. 16. Nov. 1848, tingl. 3. Feb. 1849."

Bonde, selveier
Even Torstensen Lunde fra Holte (gnr 100) i Nes, Sauherad f. 8/6-1823 på Holte i Nes d. 15/1-1889 på Lunde øvre, s.a. Torsten Halvorsen Holte.
g. i Sauherad 6/4-1848 m. Guro Larsdatter fra Edingsås i Sauherad f. 3/8-1827 på Jonsås d. 25/12-1879 på Lunde av tæring og vattersot, 52 år gml, d.a. Lars Sigurdsen og Sara Bjørnsdatter.
Forlovere: "Sigurd Larsen Jonsaas og Johannes Herbrandsen Sannæss."
1. Lars Evensen Lunde f. 8/1-1849 på Lunde. Se Ø. Usterud i Ytre Valebø.
2. Halvor Evensen Lunde f. 29/1-1854.
3. Gunhild Evensdatter f. 5/2-1859. Til N. Amerika i 1883.
4. Torsten Evensen Lunde f. 11/6-1861. Se Sjåvid under Brenne.
5. Hans Evensen Lunde f. 7/2-1864.
6. Sina Evensdatter f. 4/6-1866 g.m. amtsgartner Peder Johnsen Vale. Se nedenfor.
7. Bent Evensen f. 3/10-1868.
8. Ingeborg Evensdatter f. 18/10-1870.
Eier 1848.

F.f. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guroe Larsdatters Lars: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Lars Sørensen Lunde, Maria Hansd. Wibetoe, Torsten Torstensen Holte, Johannes Herbrandsen Sannæss.
F.f. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Halvor: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæss, Lars Sørensen Lunde, Johannes Herbrandsen Sannæss, Halvor Helgesen Lunde.
F.f. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Gunnild: Anne Olsd. Lunde, Kari Herbrandsd. Sannæss, Mathias Arnesen Lunde, Lars Sørensen Lunde, Torsten Halvorsen Holte.
F.f. Gaardmand Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Torsten: Asloug Marie Tronsd. Vale, Kari Sigursd. Lunde, Johan(?) Bentsen Vale, Lars Sørensen Lunde, Søren Larsen Lunde.
F.f. Gaardbruger Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Hans: Aaste Kirstine Bentsd. Lunde, Marthe Elisabeth Larsd. Lunde, Lars Sørensen Lunde, Søren Larsen Lunde, Mathias Arnesen Lunde.
F.f. Gaardbruger Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Bent: Gunil Kirstine Halvorsd. Brænne, Kirsti Olsd. Lunde, Søren Sivertsen Brænne, Lars Evensen Lunde, Lars Johnsen Lunde.
F.f. Gaardbruger Even Torstensen Lunde og Guro Larsdatters Ingebor: Gunnild Sivertsd. Lunde, Ingebor Sivertsd. Lunde, Lars Evensen Lunde, Nils Christensen Lunde, Halvor Sivertsen Brænne.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Even Thorstensen Holte kjøpte gården i 1848. Han gav 2.250 spd. for den. Even var fra Holte i Nes. I Valebø ble han en akta og meget nytta mann. Han var såleis medlem av herredsstyret i mange år.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Even Torstensen til Johannes Johannessen paa pladsen Kværnhuskaasa mod 4 Spd. aarlig afgift og arbeidspligt,
dat. 14. April 1851, tingl. 2. Feb. 1852."

Tjenestefolk i 1865.
Ole Corneliusen (20) f. i Holla og Kari Ellefsdatter(19) f. i Sauherad.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 7, Faar 8, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/8 tnd, Byg 1 tnd., Blandkorn 1/2 tnd., Havre 3 1/2 tnd., Erter 1/16, Poteter 8 tnd.

Tjenestefolk i 1865:
Halvor Halvorsen f. 1854 i Sauherad, Halvor Olsen f. 1851 i Lunde sogn og Kirsti Halvorsdatter f. 1843 i Sauherad.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132a. Original på Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 18. og 19. August, tingl. 1 Sep. 1873." - Skog.

Even Torstensen Lunde kjøpte i 1873 Galten med skogen rundt. Han solgte den igjen i 1876 til John Gundersen Kaasa.
Se Galten under Opsal.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Heste, 6 Kjør, 8 Faar, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 1 tnd., Byg 1 tnd., Blandkorn 3 1/2 tnd., Havre 3 1/2 tnd., Poteter 6 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt, afholdt 12. Sep., tingl. 5. Okt. 1882. - Skog.
"Skjøde fra Even Torstensen og hustrues arvinger til sønnen Lars Evensen Lunde for kr. 4.400, dat. 7., tingl. 8. Okt. 1889."

Skogsbestyrer for Løvenskiold, selveier
Lars Evensen Lunde herfra f. 8/1-1849 i Holla d. 27/1-1929.
Eier 1889. Se Ø. Usterud i Ytre Valebø.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Evensen Lunde til Leopold Løvenskiold som eier af gnr 35 bnr 12 paa den dette brug tilhørende havneret i halve Ekstul sæter
under bnr 12 for kr. 100.-, dat. 25. Juli, tingl. 15. Sep. 1894."

Amtsgartner, leieboer
Peder Johnsen Vale, siden Hyni fra S. Vale(2) f. 3/9-1865, s.a. John Bentsen Vale.
g.m. Sina Evensdatter Lunde herfra f. 4/6-1866, d.a. Even Torstensen Lunde..
1. Aslaug Marie Vale f. 28/11-1888 i Holla.

Ved Aslaug Maries dåp, var det nevnt at deres midlertidige bopel var Lunde.
Denne familien kom til N. Hyni i Gjerpen.

Besøkende under folketellingen 1891:
Hans Evensen Lunde, Lærer ved Folkeskolen, Ugift, f. 1864 i Holden. Sædvanligt Bosted: Fredrikshald (Halden).
Gurine Høversland, Folkeskolelærinde, Ugift, f. 1862 i Ørnled i Lister og Mandal Amt (Vest-Agder).
 

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 35

1

160a

Lunde øvre

 ditto

Even Torstensen

1 - 4 - 3

3 mark 26 øre


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Mageskifteskjøde fra Lars E. Lunde til Hans Torstensen Lunde, dat. 25 Marts 1900, tingl. 16. Jan. 1901."

Bonde, tømmerkjører, selveier
Hans Torstensen Holte
fra Lunde øvre(11) f. 20/10-1873 på Holte i Nes i Sauherad d. 1950 i Idaho, USA. Gravlagt alene på Prairie View Cemetery, Grangeville, s.a. Torsten Halvorsen Holte/ Lunde.
g. hos byfogden i Skien 29/7-1898 m. Maren Torine Kristensdatter (Maren Lunde) fra Brenne(11) "Heiajordet" f. 30/6-1878, d.a. Christen Jensen Brenne/ Lunde.
1. Theodor Lunde f. 1/11-1898 på Lunde. 1920: Ugift veiarbeider og bodde hos sin onkel Nils Kristian og tante Gunhild Torstensdatter på øvre Lunde(11).
2. Kristen Lunde f. 20/2-1900 på Lunde. 1920: Ugift veiarbeider og bodde hos sin onkel Nils Kristian og tante Gunhild Torstensdatter på øvre Lunde(11).
3. Magnus Lunde f. 10/10-1902 i Holla. Bodde med mora i Oskarsgate på Bakken i Skien.
4. Ruth Lunde f. 16/1-1910 i Skien. Bodde med mora i Oskarsgate på Bakken i Skien.
Eier 1900.

F.f. G.br. Hans Torstensen Lunde og Maren Torine Kristensdatters Teodor: Kristen Jensen Brenne, Nikolai Nikolaisen Lia, Edvard Kristensen Brenne, Aaste Kristensen ditto, Gurine Jensen Galten.
F.f.
Gbr. Hans Torstensen Lunde og Maren Torine Kristensdatters Kristen: Moderen, pige Marie Andersen Vale, Gbr. Kristen Jensen Brænne, Gbr. Torjus Olsen Opsahl, Jon Kristensen Brænne.
F.f. Gbr. Hans Torstensen Lunde og Maren Kristensdatters 
Magnus: Thea Sivertsd. Brenne, Kari Kristensen do., Rollef Anundsen do., Kristen Jensen do. og Torsten Evensen Lunde.
F.f. Gift kones uekte barn
Ruth i Oskarsgt. Faderen er Matros Isak Olsen, Kleven: Ragna P. Hagen, Hansine Torkildsen, arb. Hagen og arb. Kristoffer Halvorsen.

Tjenestepike her i 1900: Hanna Halvorsdatter f. 1887 i Holla.

Den forlatte, gifte "Maren Lunde" f. 30/6-1878 i Holla, drev småhandel og bodde i Oskarsgate på Bakken i Skien i 1910 med sine 2 yngste barn.
De to eldste fikk vokse opp hos sin onkel Nils Kristian Lunde og tante Gunhild Torstensdatter på øvre Lunde(11).
"Theodor Hansen Lunde" f. 1/11-1898 emigrerte til sin far i Idaho i mars 1921 med D.N.A. "M/S Bergensfjord".

Kilde: (Holla I - 1975). Hans Torstensen solgte gården til sin svigerfar Kristen Jensen Brenne i 1902 og emigrerte, med sin familie, til N. Amerika i 1903 (har ikke funnet bevis for dette!). Han var hjemme på besøk alene i 1920 og returnerte med M/S Stavangerfjord den 17/7-1920. Da hadde han med seg kr. 2.500,- i kontanter. Han hadde tydligvis gjort det godt i Amerika. Han skrev seg for Hans Holte. Han omkom i en bilulykke i Idaho, USA i 1950.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

35 

1

Lunde øvre

Lunde øvre 

 

 


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.

"Skjøte fra Hans Thorstensen Lunde til Kristen Jensen Brenne for kr. 6.750, hvorav for løsøre kr. 750, dat. 16. aug. 1902, tinglyst 29. jan. 1921."

Bonde, selveier
Christen Jensen Brenne/ Lunde fra Kjendalen øvre under Lunde f. 11/9-1843 d. 30/10-1919 på Lunde, s.a. Jens Christensen.
g. i Holla 15/5-1873 m. Kirsti Ellefsdatter fra Vighus i Sauherad f. 2/10-1852 på Vighus d. 27/9-1914 på Lunde, d.a. Ellef Sigurdsen Vighus og Kari Halvorsdatter.
Eier 1902. Se Brenne(11) "Heiajordet".

Christen Jensen forpakta tidligere Brenne(11) i rundt 11 år. Han kjøpte denne gården i 1902 og flyttet hit.
Skjøtet ble ikke tinglyst før i 1921. To år etter hans død(!).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Overdragelsesdokument fra Kristen Jensen Lunde som eier av dette bruk til O. S. Haukevik, Saude paa den av dette bruks beite og havnerett i gnr 35 bnr 13 for kr. 150.-
dat. 5., tinglyst 29. juli 1916."

Se gården under folketellinga 1910.

Fattiglem her i 1910: Nora Nikolaisen f. 28/12-1899 i Solum.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Kjøpekontrakt mellem Kristen J. Lunde og Jens B. Brenne om et jordstykke ca. 1 maal til damsted og opdæmning ved Lundebro for kjøpesum kr. 180, udatert, tinglyst 17/7-1918."
"Skjøte fra Kristen Jensen Lunde til sønnen John Kristensen Lunde for kr. 15.000, hvorav for løsøre kr. 3.000 med forbehold for sælgeren for hans livstid til bruken av hoved-
bygningens østre værelse og adgang til sammen med kjøperens familie aa benytte kjøkkenet, dat. 19., tinglyst 31. Aug. 1918."

Bonde, skogsarbeider, selveier
John Lunde
fra Brenne(11) "Heiajordet" f. 28/4-1882 i Kjendalen, s.a. Christen Jensen Brenne/ Lunde.
Eier 1918.

John Lunde fikk tomt og bygde huset, der Hallvard Lunde er bosatt i dag (2018). Se Brennev. 42 "Lundal".

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 132b. Original på Digitalarkivet.
"Kjøpekontrakt fra John K. Lunde til Ole J. Lunde for kr. 1500 på en anpart av dette bruk, dat. 7., tinglyst 30. okt. 1920." - Formentlig Bnr 19.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 133a. Original på Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 29. juli, tingl. 17. august 1921, hvorved til Ole J. Lunde er utskilt en parsel av skyld mark 0 mark,22 øre." Se bnr 19.
"Skylddelingsforretning, avholdt 29. juli, tingl. 17. august 1921, hvorved til Jens Brenne er utskilt en parsell av skyld mark 0 mark 03 øre." Bnr 20.
"Skjøte fra John Kristensen Lunde til Jens Halvorsen Solberg for kr. 23.000, dat. 13. aug., tingl. 25. aug. 1923."

Bonde, selveier
Jens Halvorsen Solberg
(tvilling) fra N. Vale f. 8/3-1882 d. 1953, s.a. Halvor Jørgensen Vale/ Solberg.
Eier 1923.

Jens H. Solberg kjøpte gården av søskenbarnet sitt, John Kristensen Lunde.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 133a. Original på Digitalarkivet.
"Grunderstatningsdokument angående telegrafvesenets anbringelse av ledninger over dette bruk, dat. 19/3-1929, tinglyst 15/4-1929."

"Skylddelingsforretninger, avholdt 25/4-1932, tinglyst 18/7-1932, hvorved er utskilt:
1. Bnr 25 "Lundevang" av skyldmark 0 mark 02 øre, til Torgrim Larsen. Med rett til brønn på denne eiendom. Se Lundevang.
2. Bnr 26 "Lundedal" av skyldmark 0 mark 02 øre til John Kristensen Lunde. Med rett av vei til elven." Se Lundedal.
"Skylddelingsforretning, avholdt 22/8-1936, hvorved til Bent Larsen er utskilt bnr 28 "Vestli" av skyldmark 0 mark 02 øre, tinglyst 21/9-1936." Se Vestli.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

35

1

 Lunde øvre

Kristen Jensen(!)

2 mark 95 øre 


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 133a og 133b. Original på Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 17/4-1953, tinglyst 2/5-1953, fra Jens Solberg til Otmar Berge på denne eiendom og gnr 36 bnr 23, for kr. 30.000, hvor av løsøre for kr. 5.000, sælgeren har
forbeholdt kårytelser til sig og sine søsken Jørgen Solberg og Aaste Solberg av 5-årig værdi kr. 2.000, kårytelsene har pant i denne eiendommen."

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark Fylke I" (1953). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Skyldmark 2,97. Dyrka jord 50 dekar (mold og sandjord), profuktiv skog 150 dekar, annen utmark 10 dekar. Bygninger: Våningshus bygd omkring 1720, senere ombygd, uthus bygd 1935, bryggerhus 1900, stall, fjøs, stabbur, vognskjul og vedskjul. Besetning: 2 hester, 7 kyr, 1 okse, 1 ungdyr, 4 griser, 3 sauer, 28 høner.
Garden har vært i ætta fra 1898, da Kristen Jensen, onkel til eieren, kjøpte den av Hans Lunde. Eieren kjøpte den i 1923 av søskenbarnet, Jon Kristensen Lunde.
Solgt fra jord og tomter. - Frukthage. Eier: Jens H. Solberg.

Bonde, selveier
Otmar Berge fra Febakke andre under S. Namløs i Holla f. 21/4-1909 d. 10/2-1972, s.a. gruvearbeider Olav Torjussen Berge fra Morgedal og Bergit Andreasdatter fra Skafså i Mo, Telemark.
g. 1933 m. Anna Pauline Vale fra N. Vale(7) f. 16/3-1909 d. 22/1-1981, d.a. Peder Anton Vale.
1. Olav Arthur Berge f. 1933 g.m. Aslaug Vesterdal fra Høydalsmo f. 1932. Bosatt i Porsgrunn.
2. Bjørg Kari Berge f. 1935 g.m. Odd Harald Finsås fra Snåsa i Trøndelag. Bosatt i Oslo.
3. Peder Halvard Berge f. 1939. Se Stuejordet 2.
4. Kjell Øyvind Berge f. 1943. Overtok gården.
5. Ingeborg Synnøve Berge f. 1944. Bosatt i Oslo siden 20-årsalderen. Ugift.
Eier 1954.

Da Otmar Berge ble konfirmert i Holla kirke den 5. oktober 1924, var det nevnt at han var født på Febakke i Holla. Da han ble konfirmert var
hans bosted Solberg. Hans bror Ingolf Berge ble konfirmert i samme kull. Han var også født på Febakke, men han bodde under konfirmasjonen
på Baksås.

Se familien Olav Torjussen Berge på "Febakke andre" under S. Namløs.

Otmar Berge kjøpte Solberg(1) av Løvenskiold i 1938. Han solgte Solberg igjen i 1954 og kjøpte i steden Lunde.

Det ble oppført ny kårbolig på gården i ca. 1953/ 1954.


Lunde øvre bnr. 1. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag. Bak ligger Lunde øvre bnr 11. Huset vi ser til høyre er Valebø 776 "Solstad".

Bonde, selveier
Kjell Øyvind Berge herfra f. 1943.
Eier 1972 eller tidligere.

Ugift. Bosatt i den nye kårboligen. Han solgte gården til sin nevø Jørund Berge i 2014.

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren.
Gården er på 60 dekar jord, 138 dekar skog og 56 dekar annet areal. Eier: Kjell Øyvind Berge.

Selveier
Jørund Berge fra Stuejordet 2 f. 1968, s.a. Peder Halvard Berge.
g. 3/8-1999 m. Gunn-Hilde Vala fra Valebø 670 f. 1970, d.a. Sverre Gudmund Vala.
1. Fredrik Vala Berge f. 2002.
2. Petter Vala Berge (tvilling) f. 2005.
3. Henriette Vala Berge (tvilling) f. 2005.
Eiere 2014. Beboere siden august 1999.

Denne familien er bosatt i den gamle våningen (2016).
 


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |
 


Lunde øvre 5 - Søgård Lunde
Gnr. 35 - bnr. 5. Gammelt løpenr. 161a.

Skilt ut fra Lunde øvre(1) i 1719. Plassen Milebånn hørte til denne gården.

Det finnes dessverre ikke noe bilde av gården, da den er slettet for mange år siden. 

Jorda ble delt mellom Lunde nedre(1), Lunde øvre(1) og Lunde øvre(11). Det kan derfor se litt kaotisk ut med hensyn til hvor boligtomtene
under Lunde er utskilt fra. Men det er riktig utført etter matrikkelen (Norges offentlige eiendomsregister). G.S.

Landskyld etter delingen i 1717: 2 tønder (korn) og 9 settinger. Skyld siden 1822 1 daler - 1 ort - 3 skilling. I 1886 revidert til 2 mark, 81 øre.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Torgrim Kittilsen Aase fra Sauherad kjøpte 2 tønner, mesteparten i denne eiendommen i 1719.
Holla prestebol eide 6 settinger.
Holla kirke eide 3 settinger.

Jorda ble i den første tiden forpakta bort til Ledvor GundersenLunde øvre(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 59. Digitalarkivet.
"Solgt 2 Tønder med bøxel og 2 3/4 Zettinger fra Hans O. Korsvald til Torgrim Kittilsen, dat. 25. Juli 1719, thinglæst 13. Juli 1721 for 350 Rdl."

Bonde, selveier
Torgrim Kittilsen Aase/ Lunde fra Aase i Sauherad dpt. 4/4-1677 bg. 28/12-1742. "Torgrim Lunde, 65 Aar 8 Mnd.", s.a. Kittil Torgrimsen Stenningen.
g. ca. 1700 m. Aslaug Olsdatter fra Lunde? f. ca. 1680 bg. 30/10-1742. "Aslov Lunde, 62 Aar."
1. Kittil Torgrimsen f. ca. 1700. Til Åse i Sauherad.
2. Peder Torgrimsen f. ca. 1705. Til Moen i Sauherad.
3. Ole Torgrimsen f. ca. 1706. Se nedenfor.
4. Ingeborg Torgrimsdatter f. ca. 1708 g1g i Sauherad 21/6-1724 m. Anund Jonsen Gvaale. Ingeborg g2g 13/11-1738 m. Samuel Olsen Gvaale.
5. Gunhild Torgrimsdatter f. ca. 1710 g. i Holla 9/6-1734 m. Torsten Olsen Norendal i Sauherad.
6. Aaste Torgrimsdatter f. ca. 1714 g.m. Ole Sivertsen Brenne. Se V. Brenne(4).
7. Gullik Torgrimsen f. ca. 1715 g.m. Anne Sivertsdatter Brenne. Se nedenfor.
8. Margith Torgrimsdatter d.e. f. ca. 1718 g. i Holla 3/11-1740 m. Kittil Sigurdsen Norendal i Sauherad.
9. Margith Torgrimsdatter d.y. f. ca. 1720  trolig g.m. Tron Evensen (Tron Eivindsen) Gunnem i Sauherad. Bodde på M. Gunheim i Nes, Sauherad.
Eier 1719.

Torgrim Kittilsen ble født på Stenningen ved Holtsås i Sauherad. Denne familien bodde en tid på Stenningen, men kom til
Framstua under Åse ved Nordagutu i 1705.
Alle disse barna er født i Sauherad. Husene her ble oppført rundt 1730. Da flytta Torgrim Kittilsen inn her.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740 - 1745, folie 436a - 437a.
Sted: Lunde øvre - 1742.
Torgrim Kittilsen død. Arvinger: Børn.
1. Kittil Torgrimsen, myndig.
2. Ole Torgrimsen, myndig.
3. Peder Torgrimsen, myndig.
4. Gunlich Torgrimsen, myndig.
5. Ingeborg Torgrimsdatter død.
    Børn i 2. ægteskab:
    a. Aanon Samuelsen 1 Aar.
    b. Niels Samuelsen 1/2 Aar.
    c. Margith Samuelsdtr. 3 Aar.
    Børn i 1. ægteskab:
     Jon Anondsen 17 Aar.
     Ole Anondsen 8 Aar.
     Torgrim Anondsen 8 Aar.
     Tore Anonsdtr. 14 Aar.
     Gunhild Anonsdtr. 12 Aar.
     Aaste Anondsdtr. 5 Aar.
Gunhild Torgrimsdtr. g.m. Torsten Olsen Norendal i Seufde.
Aaste Torgrimsdtr. g.m. Ole Sivertsen Brænne.
Margith Torgrimsdtr. d.e. g.m. Kittil Sigurdsen Norendal i Seufde.
Margith Torgrimsdtr d.y. Ugift.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
       

Inderst = leieboer med egen husholdning
Gullik Torgrimsen herfra f. ca. 1715 bg. 1/3-1748. "Gullich Torgrimsen Lunde, 33 Aar."
g. i Holla 7/10-1744 m. Anna Sivertsdatter fra V. Brenne(4) dpt. 20/8-1719, d.a. Sivert Olsen Brenne.
1. Torgrim Gulliksen dpt. 21/8-1746. Se Brenne(7) "Nordistu".
2. Aslaug Gulliksdatter dpt. 27/10-1748 g.m. Gregar Vetlesen Lunde. Se Lunde øvre(1).

F.f. Gullich og Anne øvre Lundes Torgrim: Vetle Lunde, Søren Brenne, Kirsten Opsal, Aaste Stuen, Maren Andersd.
F.f. Gullich Torgrimsen øvre Lundes og Anna Sivertsdatters Aslou: Tov lille Hvale, Ole Brenne, Søren Brenne, Kirsten Opsal, Ingebor øvre Lunde.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Brødrene Ole og Peder Torgrimssønner ble eiere av hver sin halvpart av denne gården i 1742. Peder solgte sin del til Ole, samme år.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 59. Digitalarkivet.
"Solgt 1 Hud 13/45 Skind med bøxel og 1 Hud 5 1/2 Skind fra Peder Torgrimsen til Ole Torgrimsen for 90 Rdl., dat. 25. Nov,
8. Dec. 1742 og 17. Sep. 1745, thinglæst 8. Febr. 1752."

Bonde, selveier 
Ole Torgrimsen Lunde herfra f. ca. 1706 på Framistua, Åse i Sauherad bg. 6/1-1768. "Ole Torgrimsen øvre Lunde, 62 Aar 6 Mnd.", s.a. Torgrim Kittilsen Aase og Aslaug Olsdatter.
g1g i Sauherad 14/6-1731 m. Svanaug Jonsdatter fra Sauherad f. ca. 1710 bg. i Sauherad 18/7-1738. "Ole Torgrimsen Aases Qvinde Svannoug Jonsdatter, 28 Aar, 5 Mnd., 2 Uger."
Forlovere: "Ole Klever og Anund Valen."
g2g i Sauherad 16/7-1739 m. Aaste Andersdatter fra Haukevik i Sauherad f. ca. 1715 bg. 7/12-1801. "Aaste Andersdatter Lunde, 85 Aar.", d.a. Anders
Forlovere: "Kittil Aase og Peder Moen."
1. Gunhild dpt. 30/4-1732 i Sauherad d. i Sauherad.
2. Dødfødt drengebarn i 1735.
3. Jon dpt. 17/6-1736 i Sauherad d. i Sauherad.
4. Torgrim dpt. 1737 d. 1737 i Sauherad.
Barn i 2. ekteskap:
5. Torgrim dpt. 29/9-1740 i Sauherad d. i Sauherad. 
6. Svanaug dpt. 17/2-1743 i Sauherad d. 1743 i Sauherad.
7. Anders dpt. 1/3-1744 d. 1748 i Sauherad.
8. Svanaug Olsdatter dpt. 17/12-1747
i Sauherad bg. 7/12-1801 i Valebø. "Svanoug Olsdatter Legdslem Lunde, 80 Aar." Ugift.
9. Anders Olsen dpt. 10/1-1751
i Sauherad. Se Lunde øvre(11).
10. Ingeborg Olsdatter f. ca. 1753 i Sauherad.
11. Anund Olsen Lunde dpt. 14/12-1760 i Holla. Se nedenfor.
Eier av deler av gården fra 1742. Av hele gården 1752.

F.f. Ole Aases datter Gunild: Kisti Aase, Ingebor Vallen, Kystol Moen, Hans og Halvor Dale.
F.f. Gaardmand Ole Aase og Svannou Jonsdatters Søn Jon: Kirsti Aase, Anne Dahle, Kari Kystolsd., Hans Dahle, Kittil Aase.
F.f. Gaardmand Ole Torgrimsen Aase og Aaste Andersdatters Svannou: Mari Olsd. Houkevig, Aaste Endresd. Aase, Anund Torgrimsen Houkevig, Kittil Torgrimsen Aase, Ole Anundsen Houkevig.
F.f. Gaardmand Ole Aase og Aaste Andersdatters Torgrim: Kisti Aase, Gunhild Jonsd. Aase, Marje Tostensd., Anund Houkevig, Peder Moen. 
F.f. Ole Aases datter Svanou: Gunnild Aase, Mari Houkevig, Anun Houkevig, Samuel Hitterud og Ingebreth Anunsen Houkevig.
F.f. Gaardmand Ole Torgrimsen Aase og Aaste Andersdatters Anders: Margit Jonsd. Dahle, Gunild Jonsd. Aase, Aaste Endresd., Anund Torgrimsen Houkevig og Anders Anders Torgrimsen ibid. (samme sted).
F.f. Gaardmand Ole Torgrimsen Aase og Aaste Andersdatters Anders: Gunhild Jonsd. Aase, Karen Rollefsd. (Tollefsd.?) Aase, Ingerid Andersd. Houkevig, Anund Houkevig og Kittil Torgrimsen Aase.
F.f.
Ole øvre Lundes og Aaste Andersdatters Annund: Ole Brenne, Anders øvre Lunde, Sivert Brenne, Catrine øvre Lunde, Inger Brenne.

Denne familien bodde tidligere på gården S. Åse i Sauherad.

Nedre Telemark Skifteprotokoll/ SDS (Skiftedesignasjoner) 1768.
Sted: Lunde øvre - 1768.
Ole Torgrimsen død.
Umyndige børn:
1. Anders Olsen 17 Aar. Formynder: Svogeren Jon Hansen Dahle i Saude.
2. Anund Olsen 7 Aar. Formynder: Farbroder Kittil (Torgrimsen) Aase i Saude.
3. Svanaug Olsdtr. 20 Aar. Formynder: Kittil Sigurdsen Norendal i Saude..
4. Ingeborg Olsdtr. 13 Aar. Formynder: Morbroderen Ole Anundsen Houchevig i Saude.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister
.

Nedre Telemark Skifteprotokoll/ SDS (Skiftedesignasjoner) 1774.
Sted: Lunde øvre - 1774.
Aaste Andersdatter "som sit Boe for hendes Børn opgivende."
1. Anders Olsen 22 Aar. Formynder: Jon Dahle i Saude.
2. Anund Olsen 12 Aar. Formynder: Hans Aase i Saude.
3. Svanaug Olsdtr. 25 Aar. Formynder: Kittil Norendal i Saude..
4. Ingeborg Olsdtr. 18 Aar. Formynder: Moderbroderen Ole Houchevig i Saude.
Skiftet ble anmeldt 22/9-1773.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Gården ble i skifte etter Ole Torgrimsen utlagt til enka Aaste Andersdatter 8. juli 1768.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 59. Digitalarkivet.
"10 18/810 Skind med bøxel og 3 8/81 Skind solgt fra Anders Olsen til Torgrim Olsen for 155 Rdl., dateret og thinglæst  21 Sept. 1772."
"Udlagt til Hr. von Cappelen (for gjeld?) 11 13/80 Skind med bøgsel og 11 432/1014 Skind, paa Skifte efter Aaste Andersdatter for 200 Rdl., dat. 3. Mars 1774."

Bonde, selveier
Torgrim Olsen Lunde
f. ca. 1736 d. 21/8-1818. "Torgrim Olsen, Huusmand Steensholt, 82 Aar.", s.a. Ole NN.
g. i Holla kirke 25/11-1771 m. Anna Halvorsdatter Saga på Ulefoss dpt. 13/10-1748 d. 24/4-1831. "Huusmands Enke Anne Halvorsdatter Steensholt, 80 Aar.", d.a. Halvor Svendsen. Se Familie 26 - Saga 1762.
Forlovere: "Ole Store Hvale og Jens Graver."
1. Aaste Torgrimsdatter dpt. 18/7-1773.
2. Ingeborg Torgrimsdatter dpt. 14/5-1775 g.m. Ole Hansen. Se Killingkoven under Solberg. Kom siden til Marker(A) under Grini i Gjerpen.
3. Ole Torgrimsen dpt. 13/7-1777. Steinsholt under Brenne.
4. Anna Torgrimsdatter f. 2/10-1779.
5. Halvor Torgrimsen f. 19/4-1783 bg. 23/2-1814. "Halvor Torgrimsen Steensholt, 29 Aar."
5. Jon Torgrimsen f. 17/7-1786 bg. 13/5-1787. "Jon Torgrimsen Steensholt, 43 Uger 2 Dage."
Eier av 1/2 delen i 1772. Eier av resten i 1774.

Torgrim Olsen var soldat da han giftet seg. Hun var trolig i tjeneste på Vala på den tiden.

F.f. Torgrim øvre Lunde og Anna Halvorsdatters Aaste: Ole Brenne, Gregar øvre Lunde, Anders øvre Lunde, Aslou øvre Lunde, Ingebor Brenne.
F.f. Torgrim øvre Lunde og Anna Halvorsdatters Ingebor: Halvor Svensen, Gregar øvre Lunde, Anders øvre Lunde, Aslou øvre Lunde, Lisbet Halvorsd. ved Saugen.
F.f. Torgrim øvre Lunde og Anna Halvorsdatters Ole: Jens Graver, Gregar øvre Lunde, Tollef Halvorsen Saug, Aslou øvre Lunde, Lisbet Halvorsd. Saugen.
F.f. Torgrim Olsen Steenholt og Anna Halvorsdatters Anna: Annund Brenne, Ole Larsen Brenne, Sivert Sørensen Brenne, Karen Andersd. Øvre Lunde, Maren Sørensd. Brenne.
F.f. Torgrim Olsen Steensholt og Anna Halvorsdatters Halvor: Annund Brenne, Tollef Halvorsen Saug, Annund Olsen øvre Lunde, Anna Jonsd. Brenne, Ingeborg Larsd. Brenne.
F.f. Torgrim Steensholt og Anne Halvorsdatters Jon: Torgrim Brenne, Gullich Lunde, Peder Andersen Brenne, Anne Olsd. Klevskaas, Ingeborg Larsd. Brenne.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 59. Digitalarkivet.
"5 288/720 Sættinger med bøgsel, 7 1/3 Sætting solgt fra Torgrim Olsen til Anders Olsen for 108 Rdl., dateret 22. Sept. 1773, thinglæst 8. Febr. 1774."
Dette er utskillingen av Lunde øvre(11).

Lunde øvre(11) (gården til avdøde Kristian Lunde) ble utskilt herfra i 1773 og solgt til Anders Olsen herfra. Se Lunde øvre(11).

Torgrim solgte resten av gården i 1773 til en Ole Olsen for 660 Rdl., og flytta inn på Steinsholt under Brenne som husmann.

Ole Olsen.
Eier 1773.

Denne Ole Olsen solgte gården samme år (1773) til Johannes Augustinusen Graverplassen for 635 Rdl.

Bonde, skogsarbeider, selveier
Johannes Augustinusen
fra Graver(1) dpt. 26/4-1734, s.a. Augustinus Jensen Graver.
g. i Holla 2/11-1766 m. Karen Olsdatter fra S. Vale(5) dpt. 3/5-1750, d.a. Ole Jonsen Hvale.
Eier 1773.

Johannes Augustinusen selger gården i sept. 1778 (tinglyst 15. sept. 1780) til Anders Larsen Lunde for 636 Rdl. Se Lunde øvre(11).
Skauen overdro Johannes til Herman Løvenskiold i juni 1780. Trolig for gjeld.
Selv flytta han med familien til Flåtten i Lardal, Vestfold i 1793. Se Lardal Bygdebok III, side 754.

Bonde, leilending, senere selveier
Anund Olsen Lunde herfra dpt. 14/12-1760 d. 25/7-1836 på Lunde. "Gaardmand Anund Olsen Lunde, 75 Aar.", s.a. Ole Torgrimsen Lunde.
g1g i Sauherad kirke 16/10-1794 m. Anne Hansdatter fra Gurstad i Sauherad f. ca. 1766 bg. 9/12-1809. "Anne Hansdatter Lunde, 43 Aar.", d.a. Hans Gurstad.
Forlovere: "
Gunlich Kittilsen, Andres Lunde."
g2g i Solum 17/3-1811 m. (enke?) Anne Tollefsdatter fra Milekåsa under Ø. Dahl i Solum f. ca. 1778 d. 26/9-1827 "Gaardmandskone på Lunde", 49 år gml.
Forlovere: "Tollef Tollefsen Ø. Dahlsejet og Anders Jensen Omdalsstrand."

1. Karen Anundsdatter f. 14/4-1796 g1g m. Gunder Rasmussen. Se Høgsete under Vale.
2. Aaste Anundsdatter f. 19/1-1798.
3. Ole Anundsen f. 10/8-1800. Overtok gården.
4. Hans Anundsen f. 31/3-1803. Se Milebånn under Lunde øvre.
5. Anders f. 3/5-1805 bg. 1/2-1806. "
Anders Anundsen Lunde, 6 mnd."
Eier 1793.

F.f. Anund Olsen Lunde og Anne Hansdatters Karen: Anders nedre Lunde, Gullich Tronsen øvre Lunde, Ole Olsen Lunde, Aaste Kittilsd. Lunde, Ingeborg Torgrimsd. Lunde.
F.f. Anund Olsen Lunde og Anne Hansdatters Aaste: Anund Brenne, Gullich Kittilsen Lunde, Anders Andersen Lunde, Birte Andersd. Lunde, Ingeborg Gullichsd. Lunde.
F.f. Anund Olsen Lunde og Anne Hansdatters Ole: Anders nedre Lunde, Søn Anders Andersen nedre Lunde, Ole Hansen Pladsen, Aaste Kittilsd. Lunde, Anne Gullichsd. Lunde.
F.f. Anund Olsen og Anne Hansdatters Hans: Anders Lunde, Aaste Kittilsd. (+ foreldrene?).
F.f.
Anund Lunde og Anne Hansdatters Anders: Anders nedre Lunde, Kittil Andersen, Gunder Gurstad, Aaste Kittilsd., Thore Jensd.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1805 - 1810.
Sted: Lunde i Romnæs Sogn, Holden Præstegjeld - 1810.
Anne Hansdatter, død.
Arvinger: Enchemanden Anund Olsen Lunde og Børn:
1. Ole Anundsen 9 Aar.
2. Hans Anundsen 6 3/4 Aar.
3. Kari Anundsdtr. 14 Aar.
4. Aaste Anundsdtr. 12 Aar.
Faderen er Formynder for alle Barna.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Under folketellinga 1801 bodde også "hans moder" her: Aaste Andersdatter(86).

Anne Tollefsdatter var trolig tidligere gift med enkem. Henrik Pedersen Wenstøb (g. i Solum 26/5-1806).
Ved vielsen til Anne Tollefsdatter i 1811, var vedlagt et kongebrev:
"
Indsigelse herved giort den 28de Febr.(1811) af Lars Gulliksen Kaasa under Gulset i Gierpen."

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. VII 2, folie 137. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anund Olsen til sønnen Ole Anundsen for 300 Spd., dat. 28. Januar, thinglæst 5. Febr. 1822."

Bonde, selveier
Ole Anundsen Lunde
herfra f. 10/8-1800.
g. i Holla 11/5-1824 m. Karen Halvorsdatter fra N. Vale(6) f. 19/11-1800, d.a. Halvor Pedersen Wale.
Forlovere: "Peder Wale og Halvor Lunde."
1. Halvor Olsen f. 18/9-1824 på Lunde.
2. Anne Olsdatter f. 18/10-1826 på Lunde.
3. Berthe Olsdatter f. 30/4-1830.
4. Andrea Olsdatter f. 8/4-1835.
5. Karen Johanne Olsdatter f. 10/4-1838.
6. Anund Olsen Lunde f. 3/2-1841.
Eier 1822.

F.f. Inderst Ole Anunsen Lunde og Karen Halvorsdatters Halvor: Johanne Brenne, Aaste Lunde, Peder Wale, Halvor Tollefsen Waller og Arve Halvorsen Wale.
F.f. Huusmand Ole Anunsen Lunde og Karen Halvorsdatters Karen Johanne: Maria Halvorsd. Wale, Anne Nielsd. Brænne, Peder Wale, Tow Olsen Wale, Peder Halvorsen Wale.
F.f. Gaardmand Ole Anunsen Lunde og Kari Halvorsdatters Anund: Kirsti Pedersd. Omtved, Anne Nielsd. Hoxodde, Peder Jørgensen Wale, Halvor Gundersen Hoxodde, Simon Omtved.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

161

Lunde øvre 

Ole Anundsen 

 1 td, 4 1/8 sæt., 1 skind

2 dl. - 3 ort - 21 skilling

Etter å ha solgt gården til Bent Jonsen Vale (800 Spd.) og skogen til Løvenskiold i oktober 1841 (150 Spd.), emigrerte familien til N. Amerika,
med presteattest av 18/5-1842.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. VII 2, folie 137. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Anundsen til Bent Johnsen for 800 Spd., dat. 1. Okt. 1841, thinglæst 5. Febr. 1842."

Bent Jonsen Vale.
Eier 1841. Se S. Vale(2).

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. VII 2, folie 137. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Bent Johnsen til John Johannessen paa plads Milebaann mod 4 Spd. aarlig afgift. dat. 6. April 1844, thinglæst 2. Feb. 1852."

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. VII 2, folie 137. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Bent Johnsen til sønnen Jens Bentsen for 900 Spd., dat. 21. Jan., thinglæst 2. Feb. 1852."

Jens Bentsen Vale.
Eier 1852. Se Borstad.

  Norges Matrikel 29. desember 1855:

Løbenr.

Gaardenes Navne

Opsiddernes Navne

Skyld (skylddaler)

161a

 Lunde øvre

Jens Bentsen 

 2 dl. - 1 ort - 21 skilling

161b Lunde øvre O. og H. Løvenskiold  0 - 2 - 0

"Blåboka" (matrikkelforslaget 1866): 78 mål dyrka mark.
Anmerkning i Panteregisteret: 
"(Dette brug) blev i 1866 sammenføiet med Borstad gnr 33, bnr 1, der igjen blev fraskilt ved delingsforretning, thinglæst 12. Juni 1868."

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. VII 2, folie 137. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bl.a. bnr 7 (Spirdalen) er udskilt, afholdt 4., thinglæst 12. Juni 1868." Se Spirdalen.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. VII 2, folie 137. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Bentsen Borstad til Knud Gundersen Ryntvedt for 765 Spd., dat. og thinglæst 12. Juni 1868."

Knud Gundersen Ryntveit kjøpte denne eiendommen i 1868 for 765 Spd.
Eier 1868. Se Graver(1).

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

35

5

161a

Lunde øvre       

ditto

Knud Gundersen 

 1 - 1 - 3

2 mark 81 øre 

35 6 161b Lunde øvre ditto L. Løvenskiold  0 - 2 - 0 1 mark 13 øre
35 7 161c Lunde øvre ditto P. M. Petersen 1 - 0 - 18 2 mark 65 øre

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. VII 2, folie 137. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Knut Gundersen Graver den ældre til Knut Gundersen Graver den yngre herpaa m.m. for kr. 16.000, dat. 6. Jan., thinglæst 3. Febr. 1893."
"Skjøde fra Knut Gundersen Graver d.y. ved verge til Knut Gundersen Graver d.æ. herpaa m.m. for kr. 16.000, dat. 18. Febr., thinglæst 2. Marts 1893."

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. VII 2, folie 137. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa privat skifte efter Knud Gundersen Graver d.æ.'s hustru til svigersønnen Torsten Halvorsen for kr. 5.670, dat. 30. Dec. 1893, thinglæst 15. Febr. 1894.


Bonde, selveier
Torsten Halvorsen Holte/ Lunde.
Eier 1894. Se denne familien på Lunde øvre(11).

Enka solgte gården til sønnen Hans T. Holte/ Lunde i 1898.

Hans Torstensen Lunde/ Holte).
Eier 1898. 

Skjøtet fra mora (enke) ble utstedt i 1901.

I 1900 var det bare et uthus igjen på denne gården. Ingen kjente beboere på Sør-gard Lunde siden 1842.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 35

5

Lunde øvre

Lunde øvre 

H. Jørgensen Solberg 

1 mark 87 øre 

 35 6 ditto ditto Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 13 øre
 35 7 ditto ditto ditto 2 mark 65 øre

Hans Torstensen makeskifta denne eiendommen med skogbetjent Lars Evensen Lundes eiendom. Se Ø. Usterud i Ytre Valebø.

Det ble reist odelsrettssak etter søksmål fra Kristian Andersen Lunde. Den endte opp med at hele bnr 5 gikk til
Kristian Andersen Lunde i 1911. Skogen var tidligere solgt til Løvenskiold-Fossum.

Jorda på 78 mål har siden vært en del av Lunde øvre(11).


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Lunde øvre 11
Skilt ut fra Lunde øvre(5) i 1773.


Lunde øvre bnr 11. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.


Adresse 2020: Valebø 777, 3721 Skien.

Landskyld etter delingen i 1773: 2 tønder (korn) og 9 settinger (1 tønne = 12 settinger).

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Bonde, selveier
Anders Olsen Lunde fra Lunde øvre(5) dpt. 10/1-1751 i Sauherad d. 17/7-1791. "Anders Olsen Lunde, som den 17 Julii hængde sig selv, efterat han forhen var befunden i Tyverie, 39 Aar.", s.a. Ole Torgrimsen Lunde.
g. i Holla 17/7-1775 m. Karen Andersdatter d.e. fra Lunde nedre(3) dpt. 24/11-1754 bg. i Melum 7/8-1785. "Kari Andersd. Høyseth, 31 Aar.", d.a. Anders Andersen Lunde.
Forlovere: "Gunder Lille Vale og Gregar øvre Lunde."
1. Ole Andersen dpt. 6/7-1777.
2. Anna Andersdatter dpt. 8/11-1778.
3. Aaste f. 2/5-1780 bg. 29/3-1781. "Aaste Andersd. øvre Lunde, 46 Uger 6 Dage."
4. Andreas f. 25/2-1782 bg. 13/5-1782. "Andreas Andersen øvre Lunde, 11 Uger."
5. Anders dpt. 1/6-1783 i Melum d. 1784 i Melum.
6. Aaste f. august 1785 d. aug. 1785 i Melum.
Eier 1773.

Anders Olsen Lunde ble født på gården Åse i Sauherad.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Olsen øvre Lunde og Karen Andersdatters Ole: Sigur nedre Lunde, Anders Andersen nedre Lunde, Tov øvre Lunde, Karen Pladsen, Liv Borstad.
F.f. Anders øvre Lunde og Karen Andersdatters Anna: Ole Lien, Sigur nedre Lunde, Anders Andersen, Anna Larsd. øvre Lunde, Kirsten nedre Lunde.
F.f. Anders Olsen Øvre Lunde og Karen Andersdatters Aaste: Gregar Øvre Lunde, Torgrim Steensholt, Anders Andersen Nedre Lunde, Aaste Kittilsd., Ingeborg Olsd.
F.f. Anders Øvre Lunde og Karen Andersdatters Andreas: Gullich Nedre Lunde, Gregar Øvre Lunde, Niels Pedersen Øvre Lunde, Kirsten Nedre Lunde, Ingeborg Øvre Lunde.

Anders Olsen kjøpte en part av gården Høyset i Melum i 1783 og flytta dit med hustru og to barn. Kilde: Solum bygds historie bind II (Gjone).
Som enkemann har han flytta tilbake til Valebø.

Bonde, selveier
Anders Larsen Lunde fra Ø. Brenne(3) dpt. 24/4-1757 bg. 11/12-1809. "Anders Larsen Lunde, 54.", s.a. Lars Olsen Brænne.
g1g 13/11-1793 m. Marthe Halvorsdatter fra Baksås i Holla dpt. 11/5-1770 bg. 27/4-1795. "Marthe Halvorsdatter Lunde, 25.", d.a. Halvor Thorsen Baxaas.
Forlovere: "Augustinus Lunde og Annund Olsen Lunde."
g2g 7/2-1799 m. Marthe Lisbeth Jensdatter fra Stenstadvalen i Helgen f. 7/12-1781, d.a. Jens Andersen Steenstadvalen.
Forlovere: "Ole Brenne og Augustinus Graver."
Alle barn er fra 2. ekteskap.
1. Lars Andersen f. 17/3-1801 bg. 11/1-1810. "Lars og Ole Andersen Lunde, begge af Kopper ...."
2. Jens f. 15/2-1806 bg. 5/1-1810. "Jens Andersen Lunde, 5."
3. Ole f. 28/8-1807 bg. 11/1-1810. "Lars og Ole Andersen Lunde, begge af Kopper ...."
Eier ca. 1791.

F.f. Anders Larsen Lunde og Marthe Lisbeth Jensdatters Lars: Anund Lunde, Niels Torgrimsen Lunde, Ole Brenne, Anne Hansd. Lunde, Karen Jonsd. Brenne.
F.f. Anders Larsen Lunde og Marthe Lisbeth Jensdatters Jens: Ole Brenne, Chr. Andreas, Thord Andreas, Berthe M. Stenstadvolden, Karen Sørensd.
F.f. Anders Larsen Lunde og Marthe Lisbeth Jensdatters Ole: Anund Lunde, Søren Larsen Brenne, Christen Steenstadvolden, Berthe Steenstadvolden, Maren Brenneboe.

Ingen av barna vokste opp.

Marthe Halvorsdatters halvsøster, Aslaug Halvorsdatter, var gift med Peder Anundsen Brenne. Se Brenne(3).

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1805-1810.
Sted: Lunde øvre - 1810.
Anders Larsen død.
Arvinger: Enken Lisbeth Jensdtr. og sønn.
1. Lars Andersen 9 Aar. Formynder: Farbroder Søren Larsen Kaasa under Brenne.
Laugverge for Enken: Lensmand Halvor Wellichsen Ytterbøe.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Marthe Lisbeth Jensdatter ble g2g med Søren Sivertsen Brænne. V. Brenne(4).

Bonde, leilending
Gunder Larsen d.y. fra Ø. Brenne(3) f. ca. 1759, s.a. Lars Olsen Brænne.
Bruker 1807.

Eier 1810: Søren Sivertsen Brænne, gjennom sin kone Marthe Lisbeth Jensdatter (enke her). Se V. Brenne(4).

Bonde, leilending
Halvor Gundersen d.y. fra N. Vala f. 9/11-1781, s.a. Gunder Halvorsen Hvala.
g1g i Holla 20/10-1816 m. Maren Sørensdatter fra Kåsa under Brenne (Sjåvid) f. 11/3-1790 2/6-1822 på Lunde, 32 år gml., d.a. Søren Larsen.
g2g i Holla 18/10-1824 m. enke Kari Anundsdatter fra Lunde øvre f. 14/4-1796, d.a. Anund Olsen Lunde.
1. Gunder Halvorsen f. 16/9-1817 på Kåsa under Brenne (Sjåvid).
2. Lars Halvorsen f. 5/1-1820 på Kåsa.
Bruker ca. 1821.

F.f.
Huusmand Halvor Gundersen Kaasen og Maren Sørensdatters Gunder: Anne Opsall, Margith Wala, Ole Soueklev, Christen Opsall og Ole Tostensen Soueklev.
F.f. Gaardmand Halvor Gundersen Brenne og Maren Sørensdatters Lars: Ingebor Wala, Ingebor Kaasen, Halvor Wala, Ole Saueklev og Jon Andersen Brenne.


Begge barna ble født i første ekteskap.

Kari Anundsdatter var enke etter Nils Nilsen Hoxodde. Se Høgsete(A) under S. Vale øvre.

Bonde, leilending
Hans Johnsen Lunde fra Hjelset i Helgen f. 3/4-1789, s.a. Jon Hansen Jelset og Maria Jacobsdatter.
g. i Helgen 2/2-1817 m. Kirsten Jørgensdatter fra Skibsnes f. 28/10-1797 på Skibsnes, d.a. Jørgen Pedersen og Aaste Hansdatter.
1. Jørgen Hansen f. 27/10-1817 på Hjelset g.m. enke Kirsti Gulliksdatter. Se Opsal.
2. John Hansen f. 6/3-1820 på Hjelset.
3. Maria Hansdatter f. 18/5-1822 på Hjelset. Konfirmert 14/10-1838 med adresse Lunde g.m. Augustinus Torgrimsen. Se Lunde øvre(1).
4. Kirsten f. 5/7-1824 på Hjelset d. 14/12-1824. "Kirsten Hansdatter Gaardmands Datter Jelseth 5 maaneder 10 dage."
5. Kirsten Hansdatter f. 15/12-1826.
6. Christen Hansen f. 20/5-1828 på Hjelset.
7. Anne Hansdatter f. i des. 1830 på Hjelset.
8. Hans Hansen f. 7/10-1835 på Lunde.
Bruker av denne gården fra våren 1833 eller 1834.

F.f.
Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Jørgen: Kari Bøe, Mari Jelseth, Jon Jelseth, Anders Bøe, Jon Jonsen.
F.f. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Jon: Kirsten Jelseth, Mari Jelseth, Jon H. Jelseth, Christen Jelseth, Jon J. Jelseth.
F.f. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Maria: Anne Jonsd. Saugbr., Mari Jørgensd. Elseth, Tron Pedersen Saugbr., Christen Bjerven, Jacob Jonsen Jelseth.
F.f. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Kirsten: Kirsten Elseth, Mari Erichstad, Jon Jelseth, Jon Erichstad, Peder Pedersen Elseth.
F.f. Gaardmand Hans Jonsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Kirsten: Maria Jelseth, Inger Halvorsd. Jelseth, Jon Jelseth, Hans M. Jelseth og Jon Jonsen Jelseth.
F.f. Hans Johnsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Christen: Anne Grina (Anne Grinna), Anne Halvorsd. Bøe, Peder Grina, Anders Jacobsen Bøe, Arve Halvorsen Hvala.
F.f. Gaardmand Hans Johnsen Jelseth og Kirsten Jørgensdatters Anne: Karen Jørgensd. Bøe, Asloug Maria Pedersd. Grinen, Anders Bøe, John Jelseth, Jacob Pedersen Bøe.
F.f. Gaardmand Hans Johnsen Lunde og Kirsten Jørgensdatters Hans: Anne Jonsd. Saugbruget, Kirsten Pedersd. Hvale, Peder Hvale, Tron Pedersen Saugbruget, Peder Halvorsen Hvale.

Denne familien flytta våren 1849 til Tollnes i Solum. De som flytta var Hans Johnsen Lunde og kona Kirsten Jørgensdatter med de 4 yngste barna.


  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

162

Lunde øvre

Søren Sivertsen 

 1 tønde 4 1/8 sætting, 1 skind

2 Daler - 3 Ort - 21 Skilling

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 656, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Skifteforvalteren i Søren Sivertsens Bo til Peder Augustinusen paa en Andel af denne Gaard, skyldsat 12/6-1840 for 1 Daler, 20 Skilling, for 300 Spd.,
dateret 17. August, Thinglæst 8. September 1840. Se for denne Andel Løbenr. 162b, pagine 658."
"(Dette) Løbenr. 162a af Skyld 2 Daler - 2 Ort - 1 Skilling."
"Skifte efter Søren Sivertsen sluttet 17. Desbr. 1840, hvorved denne Gaard for 650 Spd. er udlagt Sønnen Lars Sørensen til Eiendom, tinglæst 9. Febr. 1841."

Bonde, omgangsskolelærer, selveier
Lars Sørensen Lunde fra V. Brenne(4) f. 9/1-1817, s.a. Søren Sivertsen Brænne.
g. i Holla kirke 21/7-1843 m. Aaste Kirstine Bentsdatter fra S. Vale(2) f. 13/3-1825, d.a. Bent Johnsen Wale.
Forlovere: "Peder Jørgensen og Arve Gundersen Wale."
1. Søren Larsen Lunde f. 23/10-1844. Han var smed i 1865. Ble maskinist.
2. Marte Elisabeth Larsdatter f. 13/12-1846. Til N. Amerika i 1872.
3. Bent Larsen Lunde f. 29/4-1849 på Brenne. Ble optiker og flytta til Skien i 1880.
4. Maren Kirstine Larsdatter f. 9/8-1851 på Lunde.
5. Sivert Larsen Lunde f. 24/7-1853 d. 10/5-1936 i Moss. Ble skomaker. Flytta til Moss. Se Wikipedia. Se også gul ramme nedenfor.
6. Anne Maria Larsdatter f. 6/10-1855 g.m. Ole Olsen Lundefaret. Bodde i Lunde i Telemark.
7. Aaste Kirstine Larsdatter Lunde f. 18/12-1857. Bodde hjemme i Skien med foreldrene i 1885.
8. John Larsen Lunde ("kloke John") f. 6/3-1860. Se gul ramme nedenfor.
9. Karen Berthine Larsdatter Lunde f. 2/10-1862. Emigrerte til N. Amerika.
10. Kirsti Larsdatter Lunde f. 25/2-1864. Emigrerte til N. Amerika. Hun ble der gift med en reisende NN Danielsen.
 -    26/10-1867. "Et dødfødt Pigebarn."
Eier 1841.

F.f. Gaardmand Lars Sørensen Brænne og Aaste Kirstine Bentsdatters Søren: Maria Bentsd. Wale, Anne M. Sørensd. Brænne, Bent Johnsen Wale, Ole Sørensen Brænne, John Bentsen Wale.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Brænne og Aaste Kirstine Bentsdatters Marthe Elisabeth: Gunhild Kirstine Halvorsd. Nrænne, Kirsti Bentsd. Wale, Bent Wale, Sivert Sørensen og Jens Sørensen Brænne, Jens Bentsen Wale.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Brænne og Aaste Kirstine Bentsdatters Bent: Anne Nilsd. Brænne, Kirsti Bentsd. Wale, Sivert Sørensen Brænne, Bent Wale, Jens Bentsen Wale.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Maren Kirstine: Mari Jensd. Wale, Maria Bentsd. Wale, John Andersen Vale, Jens Bentsen Vale, Jens Sørensen Brænne.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Sivert: Gunhild Kirstine Halvorsd. Brænne, Sina Lewsd. Brænne, Bernt Wale, John Andersen Wale, Jens Bentsen Wale.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Anne Maria: Asloug Maria Tronsd. Vale, Kari Gundersd. Brænne, Sivert Sørensen Brænne, John Andersen Wale, Halvor Halvorsen Baxaas.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Aaste Kirstine: Aaste Kirstine Jørgensd. Wale, Sina Lewsd. Bordstaae, Sivert Sørensen Brænne, Gunder Arvesen Wale, Jens Bentsen Bordstaae.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters John: Maria Bentsd. Wale, Kirsten Hansine Lewsd. Bordstaa, Sivert Brænne, John Bentsen Wale, Jens Bentsen Bordstaae.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Karen Berthine: Maria Bentsd. Wale, Marthe Lisabet Larsd. Lunde, John Bentsen Wale, Jens Bentsen Bordstaa, Søren Larsen Lunde.
F.f. Gaardmand Lars Sørensen Lunde og Aaste Kirstine Bentsdatters Kirsti: Guro Larsd. Lunde, Marthe Elisabeth Larsd. Lunde, Even Thorstensen Lunde, Sivert Sørensen Brænne, Bent Larsen Lunde. 

Denne familien bodde først ca. 6 år på Brenne vestre. Deretter flytta de hit til Lunde rundt 1850. Alle barna ble døpt i Romnes kirke.
Under folketelling for Skien 1885 bodde familien i annen etasje i et hus i Lundegata, hvor Lars var dagarbeider uten fast arbeide.
Aaste Kirstine var tjenestepike hjemme. Sønnen John Larsen Lunde var på besøk. Han var student i matematikk og filosofi.
Kilde: Folketelling for Skien 1885.

Lars Sørensen Lunde og kona skal senere ha drevet en kafé i Hjellen (ubekreftet).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 656, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skyldsætningsforretning af 3. Feb., Thinglæst 13. Juni 1865, hvorved et til Halvor Halvorsen Vaala solgt Skougstykke er skyldsat til 13 Skilling.
Se for denne andel Løbenr. 162d, pagine 814. Et Skougstykke."

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 4, Faar 6, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 3 tnd., Erter 1/16, Poteter 7 tnd.
3 Skougstykker. Tilhører Otto og Herman Løvenskiold.

 Kilder: Holla I (Ytterbøe)/ Wikipedia.
Sivert Larsen Lunde
.
"Han deltok ivrig i arbeiderrørsla og hadde en stor og folkelig veltalenhet og var meget brukt som faglig og politisk agitator. Han foretok mange reiser og stifta mange fagforeninger, særlig i Østfold. Han hadde ikke lett for å slå seg til ro noe sted og det hendte ikke så sjelden at han mistet arbeidet sitt for agitasjoneris skyld. Det var ikke gode kår for agitatorer den gang."
Ytterbøes kilde: "Fagorganisasjonen i Norge", side 155 (Gunnar Ousland).


John Larsen Lunde
.
"John, student, også kalt Kloke John, tilsatt i postvesenet i Oslo. Han var en av de første 1. mai - talere i Oslo.
1. mai - toget i 1886 gikk fra Tullinløkka til Olaf Ryes Plass og på vegen ble Wergelandsmonumentet bekransa, og det ble holdt en tale av student Lunde ved Kroghstøtta."

 


 
     Sivert Larsen Lunde (1853-1936).

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b for Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, side 657. Digitalarkivet.
En konkurs.
Eieren av løpenr. 162 av Lunde øvre, må ha gått konkurs forut for februar 1869. Da ble eiendommen solgt på auksjon til fem Sauherad-bønder etter en rekke med Eksekusjoner (utpantinger).
"Auctionsskøde til Ole Anundsen Hem, Bjørn Johnsen Bonkholt, John Andersen Juxe og Anders Andersen Juxe paa denne gaard for 1.200 Spd., dat. 24. Febr., tinglæst 2. Marts 1869." Disse eierne solgte i 1873 til P. M. Pettersen, (som tilegnet seg ganske mye skog i Valebø på den tiden.).
"Skjøde fra Anders Andersen Juxe, Bjørn Johnsen Bonkholt, John Andersen Juxe med curator (advokat) og Ellef Sigurdsen Hem som verge for Ole Anundsen Hem, til P. M. Petersen af Porsgrund paa denne Gaard for 1.845 Spd., dat. 8 Februar, medheftet Overformynderiets og Sorenskriverens samtykke til Salget, tinglæst 17. Februar 1873."


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 886, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Mageskifteskiøde fra Petter Pettersen til Even Torstensen Lunde paa denne eiendom, dat. 1. Okt., tingl. 20. Okt. 1873."

Eier fra 1873: Even Torstensen Lunde. Se Lunde øvre(1).

Bonde, leilending
Lars Evensen Lunde fra Lunde øvre(1) f. 8/1-1849, s.a. Even Torstensen Lunde.
Bruker i 1873.

Lars E. Lunde var blitt enkemann og bodde her med sine 3 barn Sivert, Even og Guro i 1875.
Han ble siden skogsbestyrer for Løvenskiold i distrikt Valebø, og flytta til Ø. Usterud. Se Ø. Usterud i Ytre Valebø.

Husholderske her i 1875: Kristi Olsdatter f. 1847 i Sauherad.
Fattiglem i 1875: Ingeborg Olsdatter f. 1798 i Holla. Ugift, Forsørges af Fattigkassen.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 2 Kjør, 3 ungdyr, 5 Faar, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Rug 1/8 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 3 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 886, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Even Torstensen Lunde til P. M. Petersen paa denne eiendom m.m. for 13.000 kr., dat. 14. Sept., thinglæst 5. Okt. 1882."

Eier 1882: P. M. Pettersen. Pettersen bodde i Porsgrunn og drev visstnok sagbruksvirksomhet og handel med skog.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 886, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra P. M. Petersen til O. N. Wirgenæs for kr. 5.500, hvorhos kjøberen er givet Ret til at tage kvist, top og Avfald efter hugst i Aasene mod
Kværnhuskaas, dat. 30. April, tingl. 2 Mai 1891."

Eier 1891: Skogbestyrer O. N. Wirgenes.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 35

11 

162e 

Lunde øvre       

ditto

P.M. Petersen

0 - 4 - 8 

2 mark 14 øre

 35 5 161a ditto ditto Knud Gundersen 1 - 1 - 3 2 mark 81 øre

Gården ser ikke ut til å ha vært bebodd under folketellinga 1891. 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 886, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, afholdt 17. Sept., tingl. 27. Okt. 1891, hvorved et P. M. Petersen tilhørende Skovstykke er givet en skyld af 9 øre. Se gnr 35 bnr 14, side 887."
"Skjøde fra O. N. Wirgenæs til Tosten Halvorsen Holte for 5.250 kr., dat. 22. Aug. 1892, tingl. 7. Feb. 1894."


Bonde, selveier
Torsten Halvorsen Lunde fra Holtet i Sauherad f. 12/12-1835 på Nyhus i Nes, Sauherad d. 15/10-1895 på Lunde, s.a. Halvor Torstensen og Anne Torbjørnsdatter Nyhuus.
g. i Sauherad kirke 6/12-1861 m. Gunhild Kirstine Leifsdatter fra "Pladsene" under Ø. Sauar i Sauherad (50/2) f. 7/8-1837 d. 8/5-1920 på Lunde, d.a. lærer Leif Hansen Pladsene og Gunhild Pedersdatter Brenne. Se Ø. Brenne(3).
1. Halvor Torstensen f. 1/9-1862 på Holte i Nes, Sauherad d. 1933 på Nordagutu. Bodde her til mora døde i 1920. Flyttet deretter til søstra på Nordagutu i Sauherad. Ugift.
2. Gunhild Torstensdatter f. 15/7-1864 på Holte g.m. Kristian Andersen Lunde. Se nedenfor.
3. Leif T. Holte f. 10/5-1867 på Holte d. 1938 i Seatle. Emigrerte til N. Amerika som ung. Han drev det godt som gullgraver både i Klondyke og Idaho.
4. Anne Holte f. 20/2-1870 på Holte g.m. Hans Aase. Bodde mange år på Nordagutu og forpakta en gård. Kjøpte senere Hegna i Sauherad.
5. Hans Torstensen Holte f. 20/10-1873 på Holte. Se Lunde øvre(1)
-   f. 23/1-1879 på Brenne(3). Et dødfødt guttebarn.
Eier 1892.

Denne familien bodde tidligere på Holte i Nes sogn i Sauherad prestegjeld, hvor alle barna ble født.
Holte er gnr 100 i Sauherad. Se Sauherad (Kirkeby) bind 5.

De forpaktet en tid mot slutten av 1870-tallet Brenne(3). Kona fikk et dødfødt barn der i januar 1879.

Da Torsten Holte kjøpte gården i 1892 av Wirgenes, var det uten skauen. Denne solgte P. M. Pettersen til Løvenskiold - Fossum i 1896.
Men gjennom sin kone, fikk han jorda på den gamle nedlagte gården Lunde øvre(5) "Søgård-Lunde". Dette skjedde ifølge skiftet etter
Knut Gundersen Graver i 1894.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 8b, side 886, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Bevilling for enke Gunhild Leifsdatter Lunde til at hensidde i uskiftet bo efter sin mand, gaardmand Torsten Halvorsen Lunde, tinglyst 7/4-1898."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 143a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thorsten Halvorsen Brennes(!) enke, Gunhild Leifsdatter Lunde, hensittende i uskiftet bo i hendhold til amtsbevilling av 13/7-1898, til
Kristian Andersen Lunde
for kr. 5000, med forbehold av ret til at bebo et værelse samt ret til nødvendig rom for en ko og en gris, dat. 1., tinglyst 15. august 1917."

Bonde, selveier
Nils Kristian Andersen Lunde fra N. Vale(7) f. 22/4-1869 på Vieren i Sandsvær (Efterløt sogn) d. 15/1-1966 på Lunde, s.a. Anders Olsen Hvale.
g. 3/9-1898 m. Gunhild Torstensdatter herfra f. 15/7-1864 på Holte i Sauherad d. 8/5-1947 på Lunde.
Forlovere: "Lars Evensen Lunde og Karl Borgersen Vala."
1. Torstein Lunde f. 27/6-1899. Se Kjendalen øvre.
2. Gunhild Kirstine Pernille Lunde f. 10/6-1900 g.m. Mathias K. Vale. Se N. Vale(16) "Mossejordet".
3. Anders Lunde f. 22/7-1904. Overtok gården.
4. Leif K. Lunde f. 28/3-1907 d. 31/3-1975. Bodde på Lunde. Ugift.
Eier 1917.

 

Odelssøksmål 1904.
Kristian A. Lunde bestemte seg for å gå til odelssøksmål for å få tilbake skogeiendommene med Milebånn. Milebånn hadde tidligere vært husmannsplass under Lunde øvre. Det gikk slik at skogen ble solgt til Løvenskiold-Fossum, og Milebånn ble brukt som havnegang til Lunde øvre fram til 1931. Milebånn ble da solgt til Halvor J. Spirdalen, som bygde nye hus der. Se Milebånn under Lunde øvre.


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 35

11

Lunde øvre

ditto

Gunhild Leifsdatter

2 mark 05 øre 

Av matrikkelen ellers, kan vi se at jorda etter Søgård - Lunde var solgt igjen. Den var det nå H. Jørgensen Solberg på Lunde øvre(1) som eide.

Se gården under folketellinga 1910.

Bonde, selveier
Anders K. Lunde (Anders Lunde) herfra f. 22/7-1904 d. 25/1-1978.
g. 6/11-1926 m. Ingeborg Kåsine ("Imma Lunde") fra Bø i Telemark f. 22/1-1901 d. 28/2-1956, d.a. snekker Anders Olsen.
Forlovere: "G.br. Kristian Lunde og snekker Anders Olsen."
1. Gunhild Norma Lunde f. 18/3-1927 d. 28/2-1964 g.m. Thorvald Bratland f. 17/4-1913 d. 24/12-2003. Bodde i Vinje. Besteforeldre til artisten Ingebjørg Bratland (skrevet i 2015).
2. Ingerid Gerd Helene Lunde f. 1930 g.m. Johan M. Spirdalen. Se Valebø 774 "Fjellbu".
3. Aslaug Marie Lunde f. 7/4-1935 d. 2009 g.m. Olav Omland f. 4/4-1930. Bodde i butikken sin på toppen av Hanesbakken i Melum. De hadde hytte i Valebø. Se Valebø 754.
4. Kristian Gudmund Lunde f. 21/11-1937. Overtok gården.
Eier 1948.


Foran fra venstre: Ingeborg (Imma) Lunde (mor), Aslaug Lunde (Omland), Kristian Lunde og Anders Lunde (far).
Bak fra venstre: Gunhild Lunde (Kåsine) og Ingerid Lunde (Spirdalen).

   Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

35 

11

 Lunde øvre

Gunhild Leifsdatter(!) 

2 mark 05 øre 

 
Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (1953).
Skyldmark 3,92. 126 dekar dyrket jord (mold på leire). Våningshus bygd 1720(!), ombygd 1923 og 1949, uthus med fjøs og stall bygd 1923, bryggerhus bygd omkring 1890, vedskur, hønse- og grisehus bygd 1935. 2 hester, 10 kyr, 4 ungdyr, 4 griser, 70 høner.


Lunde øvre bnr. 11. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Bonde, kirketjener, selveier
Kristian Gudmund Lunde (Kristian Lunde) herfra f. 21/11-1937 d. 7/12-2014.
g. 1963 m. Aud Jorun Karlsen fra Siljan f. 1943, d.a. Karl Karlsen og Magnhild f. Karlsen.
1. Inger Lunde f. 1964.
2. Audun Lunde f. 1966. Bosatt i Hoppestadv. i Skien. Maskin-entrepenør. Aktiv blues-gitarist på fritiden.
3. Hege Lunde f. 1968.
Eier 1965.

Ekteskapet er oppløst. Aud Jorun Lunde er bosatt i Skien.
 
Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave innsendt av gårdeier (utdrag).
Gården består av 92 dekar jord, 77 dekar skog og 6 dekar annet areal. Jorda er bortleid til korn- , potet- og noe grasdyrking. Gården er med på felles vanningsanlegg med flere andre gårder. Det ble slutt med melkekyr her i 1959. Den første traktoren kom i 1949, og i dag er det en traktor ei korntørke og et vanningsanlegg på eiendommen. I tunet står et våningshus fra 1973 og en låve fra 1924, som ble omgjort til avlspurke- og grisefjøs i 1965 og 1978.

Gården ble i 2015 solgt ut av slekta.
 


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Eikstul - Ekstul
Boplass under Lunde øvre(1). Opprinnelig gnr 35 - bnr 12.


Eikstul slik bygningene fremstår i 2017. Gråsteinsmuren forteller oss om eldre tider. Foto: Vegard Vale 2017.

Nevnt som seter under Lunde allerede i 1720. Under Lunde øvre(11) i 1793.

Den nåværende stua på Eikstul med stall til 2 hester ble satt opp av Løvenskiold-Fossum på 1880-tallet for å huse skogsarbeidere og deres
familier. Til å begynne med ble beboerne kalt for husmenn, men senere har både skogbetjenter og skogsarbeidere bodd her for kortere tid av
gangen. Hestene var som regel eid av tømmerkjørerne og ble brukt i skogsarbeide.

De senere åra har Eikstul vært en av de mange utleiestedene til Løvenskiold-Fossum.

Beliggenhet: I Lundeskauen, nord for Gardvanna.
 

Noen tror, pga navnet, at Eikstul har vært en gammel seter for gården Eik (Eek) i Ytre Valebø, men det stemmer nok ikke. Det renner en bekk i området som heter Eikstulbekken. Dette forteller oss at Eikstul må ha vært en svært gammel plass. 
Dette er et gammelt skogsområde, som tidligere tilhørte den gamle udelte gården Lunde øvre. I 1805 kjøpte Fossum jernverk (Løvenskiold) halvparten av denne skogen. Den andre halvparten gikk (kort fortalt) til bønder i Sauherad, som mange år senere (i 1896) solgte denne skogen til Løvenskiold-Fossum. G.S.

Skogsarbeider, husmann
Ellef Halvorsen Økter
fra Fredrikstad under Økter i Luksefjell f. 17/11-1852 i Holmene i Sauherad d. 3/2-1941, s.a. Halvor Jonsen.
Ellef Økter bodde på Ekstul i tiden 1880 - 1886.

Denne familien ble siden boende på Økterplassen, helt nord i Luksefjell. Se Økterplassen i Gjerpen.

Skogbetjent, landmåler, forpakter
Torkild Torkildsen Tangen
fra Tuftedalen under Haugedal i Luksefjell f. 2/10-1862 i Sauherad d. 29/3-1937, s.a. leilending Torkild Tangen.
g. 1/8-1886 m. Anne Olsdatter fra S. Sætret i Luksefjell f. 29/9-1861 d. 19/7-1945, d.a. leilending Ole Larsen Sætre.

Skogbetjent Torkild Torkildsen Tangen bodde her med sin familie fra han giftet seg i 1886 til rundt 1891.3 av hans barn ble født her.
De bodde deretter noen år på Bestul før de flytta til Dyrendal under Fossum (med foto).

Skogsarbeider, husmann med jord
Anders Tidemandsen f. 27/1-1866 i Sandsvær, s.a. Tidemand Svendsen.
g. i Gjerpen 6/4-1890 m. Anne Ingebretsdatter fra Langangen under Fossum f. 21/11-1863 i Gjerpen, d.a. Ingebret Pedersen Langangen.
1. Theodor Ingebret Andersen f. 20/3-1890 på Langangen under Fossum i Gjerpen.
Bruker 1891.

Losjerende i 1891.
Ditlev Tidemandsen, "Broder af Husmanden, sysler med Hustellet", Ugift, f. 1875 i Sansvær.
Ole Ingebretsen Ekstul, Ugift, Privat Skovbetjent, f. 1862 i Gjerpen.

Se denne familien på Skifjellkåsa i Gjerpen.

Skogsarbeider, leielending
Johan Halvorsen
fra Landkjønnstulen under Låvell nedre i Sauherad f. 1/3-1877 d. 6/3-1954, s.a. husmann Halvor Halvorsen og Johanne Nikolasdatter. Begge født 1838.
g. i Sauherad kirke 26/5-1898 m. Mari Larsdatter fra Romperud under Sunde i Sauherad f. 24/8-1868 d. 2/2-1961, d.a. husmann Lars Sigurdsen og Anne Halvorsdatter.
Bruker ca. 1901.

Denne familien bodde her i tiden 1901 - 1904. To av deres barn ble født her. De flytta til Spirdalen under Lunde øvre rundt 1904.
Der bodde de til de kom til Hanseskås en gang etter 1924. Se Hansekås under Lunde øvre.

Se Eikstul under folketellinga 1900.
 

Å skrekk og gru. Kirkebøkene er fulle av hendelser, som lett kan sette fantasien i sving. G.S.
I 1901 bodde tjenestejenta Anne Larsdatter, fra Romperud i Sauherad, på Eikstul hos sin søster Mari Larsdatter. Anne var dagarbeider og arbeidet med det lille jordbruket som var på Eikstul. Hun fikk ei datter Anne her den 12/5-1901. Faren var en gift skogsarbeider, Halvor Olsen Hegna fra Rogholt i Sauherad. Han hadde borgerlig vielsesattest på at han hadde giftet seg 11/5-1901. Han var altså ganske nygift da lensmannen kom på døra og fortalte nyheten om at det var født ei lita jente på Eikstul og at han var faren.
Faddere for jenta Anne Halvorsdatter f. 12/5-1901: Leilending Johan Halvorsen Eikstul, G.br. Torsten Herlaug?, Kone Kari Knudsdatter, Kone Mari Larsdatter.


Skogsarbeider, forpakter
John Olsen (John Skreua Olsen) fra Hegna under Låvell i Sauherad f. 25/9-1873 i Hegna d. 13/4-1971 i Gjerpen, s.a. Ole Halvorsen og Kari Halvorsdatter.
g1g i Sauherad 27/10-1897 m. Ingeborg Olsdatter fra Gvåla i Bø i Telemark f. 1873 d. 30/6-1899 på Hegna, d.a. ungkar Ole Olsen Kvisla.
g2g 1901 m. Torgunn Halvorsdatter "fra Ådalen under Låvell i Sauherad" f. 19/2-1883 d. 12/3-1922 på Skreua, (?d.a. Halvor Gjermundsen f. 1837 i Seljord og Taaraand Halvorsdatter f. 1856 i Sauherad.)
Bruker 1905 - 1907.

Se Skreua under Bø i Gjerpen.

Det sies at det spøkte på Eikstul!

Les mer om Eikstul/ Ekstul og andre boplasser i boka "Sånn bodde de" (Torbjørn Wahlstrøm og Helge Markussen) 2014.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Fjellskott
Husmannsplass under Lunde øvre. Aldri skyldsatt - derfor ikke eget bruksnummer.

Nedlagt boplass. Det er kun et litet jorde igjen av denne plassen. Se nordre kant i det gamle kartet.

Hattemaker, husmann
Lars Knudsen fra Sandsvær f. ca. 1788.
g1g i Holla 5/9-1819 m. Gunhild Halvorsdatter fra Valøya f. 6/6-1794 d. 13/4-1820. "Gunnil Halvorsd., Huusmandskone under Brenne, Hængt sig selv i Vildelse, 25 Aar 10 Mnd. 7 Dage.", d.a. Halvor Pedersen Waløen.
Forlovere: "Arve Wale og Peder Wale."
g2g i Melum 3/12-1820 m. Gunhild Maria Olsdatter "fra Brenne" f. ca. 1791, d.a. Ole NN.
Forlovere: "Peder Brenne og Ole Brenne."
1. Ingeborg f. 24/9-1819 under Brenne d. 21/11-1819 under Brenne.
Barn i 2. ekteskap:
2. Knud Larsen f. 28/5-1821 under Brenne.
3. Ole Larsen f. 2/12-1823 i Fjellskott.
Bruker i 1823.

F.f. Huusmand Lars Knudsen under Brenne og Gunnil Halvorsdatters Ingebor: Kirsten Waløen, Berthe Halvorsd. Graver, Halvor Waløen, Jon A. Brenne, Helge Knudsen Wale.
F.f.
Huusmand Lars Knudsen under Brenne og Gunnil Maria Olsdatters Knud: Marthe Lisbeth Brenne, Ingebor Østensd. Brenne, Ole Sivertsen Mohene, Ole Tostensen Brudeskiær og Helge Knudsen Wale.
F.f. Hattemager Lars Knudsen Fjeldskot og Gunnil Maria Olsdatters Ole: Marthe Lisbeth Brenne, Kari Halvorsd. Wale, Søren Brenne, Ole Sauklev og Ole Anundsen Wale.

Hattemaker Lars Knudsen (31 og hans bror Helge Knudsen (22) er registert innflytta fra Sandsvær til Holla i 1819.
Se hans bror Helge Knudsen på Saukleiv under Brenne.

Skogsarbeider, husmann
Ole Andersen fra plass under Kise i Sauherad dpt. 30/3-1798, s.a. "Huusmand under Kise" Anders Ingebretsen og Anne Olsdatter (under S. Berge i febr. 1801).
g. i Holla 31/12-1822 m. Berthe Eriksdatter fra Halvorstå(A) under Kolstad i Helgen f. 17/4-1793, d.a. Erik Christensen Halvorstaae.
Forlovere: "Jørgen Omtved og Peder Skibsnæss."
1. Anne Olsdatter f. 22/4-1823.
2. Gunhild Olsdatter f. 24/4-1825.
3. Karen f. 17/12-1827.
-   f. 12/2-1830 i Killingkoven under Solberg (Ytre Valebø). Dødfødt pikebarn.
4. Anders f. 24/3-1831 i Brennekåsa (Sjåvidt) d. 17/3-1834 i "Fjeldskot".
5. Anders Olsen f. 21/4-1835 i Fjellskott.
Bruker i 1835.

Før de gifta seg hadde begge vært i tjeneste på Omtvedt i Helgen.

F.f. Inderste Ole Andersen Kolle og Berthe Erichsdatters Anne: Mari Erichsd. Kaasen, Aasil Halvorstaae, Halvor Kaasen, Ole Erichsen og Arve Thomasen Hougene.
F.f. Inderste Ole Andersen Kolle og Berthe Erichsdatters Gunnil: Mari Erichsd., Kirsten Tormoesd., Halvor Kaasen, Ole Erichsen og Arve Th. Hougen.
F.f. Inderste Ole Andersen Kolle og Berthe Erichsdatters Karen: Mari Erichsd. Kaasen, Asloug Hansd. Kaasen, Hans Kaasen, Even Kaasen og Arne Hansen Kaasen.
F.f. Ole Andersen Killingkoven og Berthe Erichsdatters Dødfødte Pigebarn.
F.f. Huusmand Ole Andersen Kaasen (Sjåvidt) og Berthe Erichsdatters Anders: Ingeborg Østensd. Sauklev, Ingeborg Olsd. Brenne, Ole Andersen Brenne, Søren Brenne, Anders Sørensen Brenne.
F.f. Huusmand Ole Andersen Fjeldskot og Berthe Eriksdatters Anders: Marthe Brenne, Anne Andersd. Brenne, Søren Brenne, Sivert Brenne, Cornelius Olsen Pladsen.

Ole Andersen var ungkar da han kom til Holla fra Sauherad i 1818. Familien er registrert utflytta fra "Fjeldskot" til Sauherad i mai 1835.
De er videre registrert utflytta fra Fjellskott til Langesund med 3 barn i 1837. (Kilde: Holla kirkebok - utflyttingslistene.)

Skogsarbeider, husmann
Ole Towsen
f. ca. 1765 d. 1/6-1852 av alderdom på Vale, 87 år gml.
g.m. Kari Halvorsdatter f. ca. 1779 d. 11/7-1847 på "Fjeldskot", 60 år gml.
1. Tow Olsen dpt. 10/7-1808 i Hedenstad kirke i Sandsvær. Født på "Knudsmyhra", g. i Holla 17/4-1838 m. Maria Halvorsdatter fra N. Vale(6). Se der.
2. Tore Olsdatter dpt. 19/1-1812 i Hedenstad kirke. Født på Meheia. I tjeneste på Brenne under konfirmasjonen i 1828.
3. Helge Olsdatter dpt. 29/9-1813 i Sandsvær.
4. Ole Olsen f. 9/2-1819 i Sauherad g. 26/6-1843 m. enke Kirsten Gulliksdatter fra Lunde nedre. Se Opsal.
5. Ingeborg Olsdatter f. 29/4-1822 i Sauherad.
Bruker ca. 1836.

Det ser ikke ut til at dette ekteparet giftet seg i Holla, Sandsvær, Seljord eller Sauherad. De må ha flytta fra Sandsvær til Sauherad før 1823.
Sønnen Tow ble konfirmert i 1823, mens familien bodde på Holtan i Sauherad. De flytta til Valebø i 1825.

Kilde: Innflyttingslistene i Kirkeboka (Holla kirkebok 1815-1830).
Ole Towsen, 53 Aar og hustruen
Karen Halvorsdatter 44 Aar, med 5 Børn:
Tow Olsen 18 Aar.
Tora Olsdatter 15 Aar.
Helje Olsdatter 11 Aar.
Ole Olsen 7 Aar.
Ingebor Olsdatter 4 Aar.
Indflyttet 1825.

Sønnen Ole Olsen herfra ble konfirmert i Holla kirke 1. okt. 1837 med adresse Lunde.
Fødselsdato, fødested og foreldre var nevnt.


 


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Hansekås - Hanseskås
Husmannsplass under Lunde øvre. Opprinnelig bnr 3.


Hanseskås med Ingerid Spirdalen f. Lunde. Foto: Gard Strøm 2/6-2014.

Bygningene er i god stand og plassen er i bruk som feriested (2015). Disse bygningene ble flyttet opp fra Spirdalen.
Eier: Løvenskiold - Fossum.

Skogsarbeider, husmann
Tollef Rasmussen
fra Eie nedre i Holla dpt. 24/11-1754 d. 4/11-1815 på Hørteverket i Bø, s.a. Rasmus Thorsen Eie.
g. i Holla 11/10-1792 m. Maren Olsdatter (Mari Olsdatter) fra Borstad dpt. 4/12-1768, d.a. Ole Helgesen.
1. Ingeborg Tollefsdatter f. 23/12-1792 under Graver g. i Holla 19/4-1818 m. Saamund Olsen. Se Deila under Romnes.
2. Christen f. 1794 (ikke funnet døpt i Holla) bg. i Helgen 4/2-1794. "Christen Tollevsen Hansekaas 2 uger."
3. Ole Tollefsen f. 19/3-1795. Se Osdalen under Vale.
4. Rasmus Tollefsen f. 20/2-1798.
Bruker i 1794/ 95.

Tollef var i tjeneste på Borstad før han gifta seg med dattera der.

F.f. Tollev Rasmussens paa Graver og Maren Olsdatters Pigebarn Ingeborg: Peder Nielsen Hegnen, Gunder Rasmussen paa Wale, Ole Olsen Lunde, Inger Magnusdatter Spiredalen, Maren Sivertsdatter Hegnen.
F.f. Tollev Rasmussen Hansekaas og Maren Olsdatters Drengebarn Ole: Gregar Wale, Anders Andersen Verket, Sivert Gregarsen, Aasild Siversdatter Wale, Aaste Gregarsdatter Lunde.
F.f. Tollev Rasmussens i Wale-Bøjgden og Maren Olsdatters Drengebarn Rasmus: Tobias Jørgensen Galten, Anders Andersen Verket, Sivert Olsen Wale, Maren Siversdatter Hegnen, Kirsten Andersdatter Verket.

Under folketellinga 1801 (februar), bodde denne familien som husmannsfolk på en plass under Folkestad øvre i Bø prestegjeld.

Sivert Olsen bodde her sammen med sin mor, enka Ingeborg Sivertsdatter, en tid (1799 og 1801). Se Borstad.
Han var sønn av Ole Helgesen Borstad og var da søster til Maren Olsdatter (ovenfor).
Bruker i 1799.

Ole Olsen f. ca. 1771 bg. i Romnes 20/6-1798. "Ole Olsen Hansekaas 27 aar."
Nils Olsen f. 15/8-1785 på Borstad bg. 3/11-1798. "Niels Olsen Hansekaas, druknede i Nord-Søen, 13 Aar 11 Uger 5 Dage."

Skogsarbeider, jeger, småbruker, fester
Lars Jacob Christensen Lunde fra Nyhus i Solum dpt. 2/11-1800, s.a. Christen Andersen Nyehuus og Ingeborg Larsdatter fra Brenne.
g. i Romnes kirke 4/10-1827 m. enke Kirsten Augustinusdatter fra Graver(1) f. 6/2-1794 på Lunde, d.a. Augustinus Jensen Graver.
Forlovere: "Niels T. Jøntved og Jens A. Graver."
1. Thyge Christian Larsen f. 6/12-1828 på Lunde. Til Wisconsin med foreldrene i 1849.
2. Ingeborg Kirstine Larsdatter f. 23/2-1831 på Lunde. Til Wisconsin med foreldrene i 1849.
Bruker 1831.

F.f. Lars Jacob Lunde og Kirsten Augustinusdatters Tyge Christian: Anne Suusaas, Berthe Nielsd. Jøntved, Jens Graver, Claus Suusaas og Thord Christensen Nyehuus.
F.f. Gaardmand Lars Jacob Lunde og Kirsten Augustinusdatters Ingeborg Kirstine:  Anne Augustinusd. Suusaas, Kirsten Kjøstold. Hotved, Jens Graver, Peder Boerstad og Ole Augusinusen Borstad.

Kirsten Augustinusdatter var enke etter Torgrim Gulliksen Lunde. Se Lunde øvre(1).

Lars Jacob Christensen Lunde, kona og 2 barn er i Holla kirkebok registrert utvandret til N. Amerika den 8. mai 1849.
Fra teksten: "Huusmand Lars Jacob Larsen(!) Lunde (49) og Hustrue Kirsti Augustinusdatter (56) med 2 børn.
Til Viscosin i America, hvor en Deel af Familien allerede er bosat."

Skogsarbeider, husmann
Halvor Olsen fra Berge? f. 1844 i Sauherad.
g.m. Anne Thurine Johannesdatter (Anne Torine Johannesdatter) fra Sauherad f. 11/7-1854, d.a. pike Kirsti Tovsdatter og ungkar Johannes Andersen Venstøp.

Denne familien bodde her i tiden ca. 1883 - ca. 1888.
I 1890 hadde de flytta til naboplassen Spirdalen.

Skogsarbeider, småbruker, fester
Hans Torjusen fra Odden i Høydalen i Kilebygda f. 24/12-1858, s.a. skogsarbeider Torjus Olsen.
g. i Kilebygda 20/11-1878 m. Helene Nilsdatter fra Ødegården i Kilebygda f. 22/3-1857 i Solum, d.a. skogsarbeider Nils Halvorsen fra Holla og Maren Helene Halvorsdatter fra Solum.
1. Nils Hansen f. 7/2-1879 i Uledamskåsa under Ødegården i Kilebygda (konf. i Holla 1894, boende i Bømark i Holla) g. i Gjerpen 3/2-1901 m. Hanna Olava Aamodt fra Åmot i Gjerpen, d.a. Nils Knudsen Aamodt.
    Kjøpte Ø. Bø i Lardal (78/13). Se Lardal III, side 902/ 903. Mye info der.
2. Thomas Hansen f. 2/4-1882 i Uledamskåsa.
3. Halvor f. 23/3-1884 i Uledamskåsa. Døde tidlig.
4. Olette Marie Hansdatter f. 23/1-1887 i Uledamskås.
5. Hanna Helene Hansdatter f. 19/10-1889 på Sjåvidt under Brenne.
Bruker ca. 1890 - ca. 1894.

Denne familien bodde på Sjåvidt (Kåsa) under Brenne i 1889. De bodde her i 1891 og på Bømarkseter under Holtan i Helgen i 1894 og i 1900.
Se Bømark under Holtan. Flere barn der.


Det gamle uthuset i Hanseskås, som i sin tid ble flytta fra Spirdalen og hit. Foto: Gard Strøm 2/6-2014.

Skogsarbeider, småbruker, fester
Johan Halvorsen Spirdalen
fra Landkjønnstulen under Låvell nedre i Sauherad f. 1/3-1877 d. 6/3-1954, s.a. husmann Halvor Halvorsen og Johanne Nikolasdatter. Begge født 1838.
g. i Sauherad kirke 26/5-1898 m. Mari Larsdatter fra Romperud under M. Sunde i Sauherad f. 24/8-1868 d. 2/2-1961, d.a. husmann Lars Sigurdsen og Anne Halvorsdatter.
1. Lars Johansen f. 2/4-1897 på Ådalen under Låvell i Sauherad g.m. Inga Piperud, Lunde. Han var ansatt i NSB.
2. Halvor Spirdalen f. 20/5-1899 på Dale i Sauherad. Se Milebånn.
3. Johanne Spirdalen f. 5/6-1901 på Eikstul g.m. Ole Antonsen i Gjerpen.
4. Anders Johansen Solstad f. 5/4-1903 på Eikstul. Se Valebø 776.
5. Anne Marie Spirdalen f. 23/1-1905 i Spirdalen d. 24/6-1993 i Landsmarka i Lunde g.m. Karl Tyri f. 1/4-1902 d. 9/3-1989. Bodde i Landsmarka i Lunde i Telemark.
6. Johan J. Spirdalen f. 16/2-1907 i Spirdalen. Se nedenfor.
7. Torkild Johansen f. 17/9-1909 i Spirdalen. Se Dalekåsa.
Bruker etter okt. 1924.

Da deres første barn Lars ble døpt i kirken var de ikke gift enda. Da ble det ofte litt mer skriverier i kirkeboka:
"Lars f. 2/4-1897. Foreldre: Tjenstepige Mari Larsdatter Aadalen f. 1868, der opgav som Barnefader Ungkarl, Dag-jordarbeider Johan Halvorsen Langtjønstulen f. 1877.
Foreldrenes Bopel: Hun: Aadalen under Laavald. Han: Langtjønstulen." Fadderne til deres barn er nevnt nedenfor.

F.f. Lars f. 2/4-1897 på Ådalen under Lovel: G.br. Jon Halvorsen Dale og Hustru Ingeborg Larsd., Husmand Daniel Olsen Aadalen og Hustru Anne Torgersdatter. Se gul ramme ovenfor.
F.f. Dagjordarbeider Johan Halvorsen Dale og Mari Larsdatters Halvor: G.br. Julius Nilsen Vibeto(?), Husmands Søn Torjus Danielsen Olsdalen, Kone Ingeborg Larsd. Spirdalen i Holden, Barnets Moder.
F.f. Leilænding Johan Halvorsen Eikstul og Hustru Mari Larsdatters Johanne: Leilænding Jon Halvorsen Spirdalen og Hustru Ingeborg Larsd., G.br. Johan A. "Skjeiet"(?) og Hustru Kari Hansd. af Saude Sogn.
F.f. Dagarbeider John Halvorsen Ekstul og Mari Larsdatters Anders: Kone Gunild Torstensd. Lunde, Pige Ingeborg Johnsdatter Lunde, Husmand John Halvorsen Spiredalen, Kristian Andersen Lunde, Lars Andersen Vale.
F.f. Leilænding Johan Halvorsen Spiredalen og Hustru Mari Larsdatters Anne Marie: Kone Gunhild Torstensen Lunde, Pige Ingeborg Johnsen Dalen, Leilænding John Olsen Dalen, Barnets Fader, Ungk. John Johnsen Dalen.
F.f. G.br.(!) Johan Halvorsen Spiredalen og Hustru Mari Halvorsdatters(!) Johan: Kone Mari Halvorsen Spiredalen, Pige Ingeborg Tronsen Dalekaasa, ungkarl Gustav Gustavsen Dalekaasa, G.br. Nils Johnsen Sauklev.
F.f. Leilænding Johan Halvorsen Spiredalen og Hustru Mari Larsdatters Torkel: Barnets Mor, Pige Ingeborg Tronsd. Dalekaasa, Leilænding Jon Halvorsen Tjendalen, Arbeider Gustav Gustavsen Dalekaasa.

Som de fleste skogsarbeidere i gamle dager, flytta familiene ofte fra plass til plass. Denne familien kom fra Sauherad rundt 1900 og
bodde først på Løvenskiolds plass Eikstul under Lunde øvre. I 1904 kom de til Spirdalen, også under Lunde nedre. Der bodde familien i
flere år. Bygningene i Spirdalen ble tatt ned og flytta hit en gang etter 1924.

De fleste faste skogsarbeidere hadde jord så de kunne fø ei ku og et par sauer. De fleste hadde nok også noen høner på tunet. Mange ble
pålagt å ha hest til bruk i skauen. Da måtte de også dyrke gress å ha på låven til vinterfòr. I tillegg var det ikke uvanlig med lauvsanking.


Mari og Johan Spirdalen ca. 1955. Foto eies av Karin og Kåre Spirdalen.

Kilde: Kirkeboka.
Før de giftet seg hadde Johan vært jordarbeider på Dale i Sauherad og bodde der. Det var også nevnt, i kirkeboka ved vielsen, at hun da bodde hjemme på Romperud. Som nygifte bodde de først i Eikstul i Lundeskauen og var der i 5 år. Deretter kom de til Spirdalen rundt 1904. Vi kan se av folketellinga 1900 (31. des.) at de da igjen bodde på Eikstul. I følge folketellinga 1910 (31. des.) bodde de i Spirdalen. Det var først noen år senere de kom til Hanseskås.

TIPS!
Folketellinger er ikke feilfrie, så personer kan ha blitt ført opp på feil sted. Dato og årstall i folketellinger er ofte feil. Personer kan også være ført opp med feil fødested. Derfor dobbeltsjekker jeg alltid med kirkeboka for å være sikker på at både fødselsdato og fødested stemmer. G.S.


Mari Spirdalen ca. 88 år, på tunet i Hanseskås ca. 1955. Bryggerhuset bak.
Foto eies av Karin og Kåre Spirdalen.

Skogsarbeider, fester
Johan J. Spirdalen
herfra f. 16/2-1907 i Spirdalen d. 25/9-1975 i Hanseskås.
g. 1932 m. Ingeborg Steinsholt fra Steinsholt under Brenne f. 22/12-1911 (kilde: Kirkebok for Holla) på Moane d. 3/10-1998 i Skien, d.a. Karl Gundersen Steinsholt.
1. Jenny Marie Spirdalen f. 1933 g.m. Arild J. Kolstad f. 5/6-1930 d. 27/9-1997. Jenny Kolstad er i 2015 bosatt i Siljan.
2. Kåre Magne Spirdalen (Kåre Spirdalen) f. 1941. Se Valebø 272 i Ytre Valebø.
Bruker fra rundt 1954.

Enka Ingeborg Spirdalen ville ikke bo alene i Hanseskås, så hun flytta til Skien i 1975.

Dette var den siste familien som bodde fast her. Siden har plassen vært utleid til feriested for familien Spirdalen.


Et sommerlig søndagbesøk på Hanseskås på 1950-tallet.
Foto eies av Karin og Kåre Spirdalen.

Fester
Kåre Spirdalen (Kåre Magne Spirdalen) herfra, overtok leieavtalen etter sin far i 1963 og har Hanseskås fremdeles (2016).
Se Valebø 272 i Ytre Valebø.

Eier av Hanseskås: Løvenskiold-Fossum.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Kværnhuskåsa - Kvernkåsa
Husmannsplass under Lunde øvre(5).

Nedlagt for mange år siden.

Tømmermann, husmann med jord
Johannes Johnsen fra Hegna under Graver f. 6/8-1820 under Lindem i Sauherad d. 15/9-1870 på Kvernhuskåsa. "Johannes Johnsen Qværnkaasen, 51 Aar, Tæring.", s.a. John Johannesen.
g. i Holla 24/3-1845 m. Maria Saamundsdatter fra Deila under Romnes i Holla f. 1/2-1819 d. 31/3-1886 på Orekåsa under Vala av tæring, d.a. Saamund Olsen Deila og Ingeborg Tollefsdatter fra Hanseskås.
Forlovere: "Gunder Arvesen Wale og Tow Olsen Wale."
1. John Johannesen f. 4/6-1845 på Vale. Se Familie 2 - Holla gård 1865.
2. Gunhild Torine Johannesdatter f. 9/12-1847 på Solberg-kåsa ("Stampekåsa") g. i Holla 7/5-1875 m. Ole Andersen fra Kåsa i Jondalen f. 26/2-1848, s.a. Anders Gulbrandsen Kaasa.
    Ikke i Holla i 1875. Heller ikke funnet utflytta fra Holla.
3. Ole Johannesen f. 16/8-1850 på Deila under Romnes. Se nedenfor.
4. Ingeborg Johannesdatter f. 22/11-1853 i Milebånn. Registrert utflytta 11/12-1877 fra Holla til Eidanger, 24 år gml.
5. Gunder Johannesen f. 1/9-1856.
6. Johannes Johannesen f. 1/6-1859. Bodde hjemme og hjalp mora med plassen i 1875.
7. Johanne Maria Johannesdatter f. 9/5-1862 g.m. enkemann Halvor Kittilsen. Se Orekåsa under N. Vala.
Bruker i 1865.

F.f. Inderste Johannes Johnsen Wale og Maria Saamundsdatters John: Thone Saamundsd. Saugbruget, Anne Kirstine Gundersd. Wale, Niels Andersen Senior, Gunder Arvesen Wale, John Bentsen Wale.
F.f. Ind. Johannes Johnsen Solbærkaasen og Maria Saamundsdatters Gunnild Torine: Thone Saamundsd. Saugbruget, Gunnild Pedersd. Glaholt, John Johannesen Milebund, Saamund Olsen Deelen, Tollef Pedersen Glaholt.
F.f. Inderste Johannes Johnsen Deelen (Deila) og Maria Saamundsdatters Ole: Thone Saamundsd. Saugbruget, Oline Saamundsd. Delen, Peder Pedersen Senior, Saamund Deelen, Peder Halvorsen Øgaarden.
F.f. Johannes Johannessen(!) Milebund og Maria Saamundsdatters Ingebor: Anne Saamundsd. Hoxodde, Maria Torgrimsd. Lunde, Halvor Gundersen Hoxodde, Even Lunde, Halvor Helgesen Lunde.
F.f. Huusmand Johannes Johnsen Qværnkaasen og Maria Saamundsdatters Gunder: Torbjør Kjøstolsd. Milebund, Gunnild Johnsd. ditto, John Johannesen ditto, Rollef Jørgensen Opsahl, Halvor Helgesen Qværnkaasen.
F.f. Johannes Johnsen Qværndalskaasen og Maria Saamundsdatters Johannes: Karen Jørgensd. Galten, Asloug Johnsd. Milebund, Ole Andersen Brænne, John Bentsen Wale, Halvor Helgesen Lunde.
F.f. Huusmand Johannes Johnsen Qværndalskaasen og Maria Saamundsdatters Johanne Maria: Guro Evensd. Kaasa, Marthine Sivertsd. Brænne, Even Torstensen Lunde, John Gundersen Kaasa, John Johannesen Qværndalskaasa.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 3.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Sønnen Ole Johannesen med familie bodde her som inderster under folketellinga 1875.
Inderst = Leieboer med egen husholdning.

Siden overtok han trolig festet på Kvernhuskåsa. Se nedenfor.

Arbeider, inderst
Aasold Aasoldsen fra Kjennekåsa under Klovdal i Helgen f. 16/6-1843, s.a. Aasold Aasoldsen.
g. i Holla 3/7-1870 m. Aaste Kirstine Sivertsdatter fra Moane under Brenne i Valebø
f. 12/8-1845, d.a. Sivert Olsen Moane.
1. Elise Marie Aasoldsdatter f. 9/10-1870.
Bosatt her i oktober 1870.

F.f. Aasold Aasoldsen Qværnhuskaasen og Aaste Kirstine Sivertsdatters Elise Marie: Gunnild Sivertsd. Galten, Ingeborg Sivertsd. Moene, Lars Evensen Galten, Søren Sivertsen Moene, Halvor Sivertsen Brænne.

Denne familien flytta til Ruås under Værstad i Helgen i 1871 og bodde der til de emigrerte til USA med 4 barn i 1882.

Skogsarbeider, leilending
Ole Johannesen
herfra f. 16/8-1850 på Deila under Romnes d. 14/3-1899 på Orekåsa under N. Vala, s.a. arbeider Johannes Johnsen.
g. i Solum kirke 13/10-1872 m. Margith Olsdatter fra Sauherad f. 29/6-1855, d.a. Ole Larsen.
1. Inger Maria Olsdatter f. 23/10-1872 i Kvernhuskåsa.
2. Johannes Olsen f. 22/10-1874 i Solum Præstegjeld, døpt 1/1-1875 i Solum. Konfirmert i Holla 1889.
3. Ole Olsen f. 5/8-1876 i Kvernhuskåsa.
4. Ingeborg f. 29/9-1878 i Kvernhuskåsa.
5. Maren Kirstine Olsdatter f. 14/12-1880 på Kvernhuskåsa.
6. Johan Olsen f. 11/3-1883.
7. Halvor Olsen f. 27/3-1885.
8. Olava Marie Olsdatter f. 30/3-1887 på Kværnhuskåsa.
Bruker 1872.

F.f. Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Margitte Olsdatters Inger Maria: Gunnild Jensd. Sauklev, Gunnild Torine Johannesd. Jelseth, Tron Hansen Sauklev, Halvor Olsen Lunde, Gunder Johannesen Qværnkaasen.
F.f. Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Mari Olsdatters Ole: Barnets Moder, Anne Sivertsd. Moene, Ole Sivertsen Moene, Christen Jensen Dalen.
F.f. Husmand Ole Johannesen Qværnhuskaasen og Marie Olsdatters Ingeborg: Gunnild Johnsd. Sauklev, Johanne M. Johannesd. Galten, Tron Hansen Sauklev, Gunder Johannesen Galten og Barnets Fader.
F.f. Husmand Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Maren Olsdatters Maren Kirstine: Kirsti Ellefsd. Kjendalen, Gunnild Evensd. Lunde, Christen Jensen Dalen, Torsten Evensen Lunde, Provst Ellefsen.
F.f. Husmand Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Marie Olsdatters Johan:  Kirsti Ellefsd. Dalen, Anne Olsd. Moene, Christen Jensen Dalen, Gullik Gulliksen Sjaavid, Johannes Johannesen Qværnhuskaasen.
F.f. Leilænding Ole Johannesen Qværnhuskaasen under Lunde og Marie Olsdatters Halvor: Gunhild Johnsd. Sauklev, Anne Clausd. Sjaavidt, Gullik Gulliksen, Thor Hansen Sauklev, Anders Andersen Valadalen.
F.f. Arbeider Ole Johannesen Kværnhuskaasa og Marie Olsdatters Olava Marie: Gunhild Johnsd. Sauklev, Guro Larsd. Brænne, Thron Hansen Sauklev, Hans Tronsen Lunde og Jens Clausen Sjaavid.

Da sønnen Johannes ble konfirmert 6/10-1889, bodde han på Graver. Johannes var trolig i tjeneste der.
Under folketellinga 1891 bodde Ole Johannesen med familie i Milebånn.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold (Marie Saamundsdatter): 1 Kjør (ei ku), 2 Faar (2 sauer).
Kreaturhold (Ole Johannessen): 1 Faar.
Udsæd: Byg 1/8 tnd., Havre 1/4 tnd., poteter 1 tnd.

Kvernhuskåsa var ikke bebodd under folketellinga 1891. Heller ikke senere.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Milebånn
Gammel husmannsplass under Lunde øvre(5). Senere matrikulert til gnr. 35 - bnr. 16.

Adresse i dag: Brennev. 46, 3721 Skien.

Skogsarbeider, husmann
Ole Hansen fra Bø i Telemark f. ca. 1771.
g. i Sauherad 3/10-1797 m. Ingeborg Torgrimsdatter fra Lunde øvre(5) "Søgard-Lunde" dpt. 14/5-1775, d.a. Torgrim Olsen.
Bruker ca. 1805 - ca. 1810.

Denne familien flytta videre til Killingkåven under Solberg før 1812.

Skogsarbeider, husmann
Hans Anundsen
fra Lunde øvre(5) "Søgard Lunde" f. 31/3-1803, s.a. Anund Olsen Lunde.
g. i Holla 28/12-1832 m. Karen Kittilsdatter fra Lunde nedre(3) f. 22/11-1812, d.a. Kittil Andersen Lunde.
1. Anund f. 12/9-1833 på Lunde d. 13/11-1833 på Lunde.
2. Anund Hansen f. 30/10-1835.
3. Anne f. 24/5-1838 d. 23/1-1840 i Milebånn.
4. Anne Maria Hansdatter f. 26/12-1840.
Bruker 1834.

F.f. Huusmand Hans Anundsen Lunde og Karen Kittilsdatters Anund: Aaste Anundsdatter Dalen, Maria Kittilsd. Lunde, Kittil Lunde, Anund Lunde.
F.f. Huusmand Hans Anundsen Milebunden og Kari Kittilsdatters Anund: Kari Halvorsd. Lunde, Marie Kittilsd. Lunde, Kittil Andersen og Ole Andersen Lunde, Anders Kittilsen Lunde.
F.f. Huusmand Hans Anundsen Milebunden og Kari Kittilsdatters Anne: Ronnoug Jørgensd. Sauklev, Maria Kittilsd. Brænne, Ole Anundsen Lunde, Anders Kittilsen Dalen, Niels Nielsen Dalen Hoxodde.
F.f. Gaardmand Hans Anundsen Milebund og Kari Kittilsdatters Anne Maria: Marthe L. Jensd. Brænne, Aaste Karine Halvorsd. Lunde, Kornelius Olsen Pladsen, Sivert og Lars Sørensen Brænne.

Denne familien emigrerte til Heart Prairie, Wisconsin våren 1843.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. VII 2, folie 137. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Bent Johnsen til John Johannessen paa plads Milebaann mod 4 Spd. aarlig afgift. dat. 6. April 1844, thinglæst 2. Feb. 1852."

Skogsarbeider, husmann med jord
John Johannessen fra Skrabek under Nyhus i Sauherad dpt. 25/9-1791 d. før februar 1889, s.a. Johannes Evensen og Else Jonsdatter.
g1g i Sauherad 28/7-1812 m. Gunhild Halvorsdatter fra Jernes i Sauherad f. ca. 1795 d. 4/1-1832 på Kåsa under Jernes i Sauherad, 37 år gml.
Forlovere: "
Gunder Jernæs, Halvor Halvorsen."
g1g i Sauherad 10/7-1834 m. Torbjørg Kjøstolsdatter fra Nes i Sauherad dpt. 4/11-1807 d. 2/2-1889 i Saukleiv, d.a. Kjøstolf Halvorsen og Mari Hansdatter.
Bruker 1844.

Denne familien bodde tidligere på Hegna under Graver. Se alle barna der.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 3.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 3/16 tnd., Havre 1/4 tnd., Poteter 2 tnd.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Faar (2 sauer).
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Skogsarbeider, husmann
Halvor Olsen fra Berge? f. 1843 i Sauherad.
g.m. Anne Thurine Johannesdatter (Anne Torine Johannesdatter) fra Sauherad f. 11/7-1854, d.a. pike Kirsti Tovsdatter og ungkar Johannes Andersen Venstøp.
Bruker i 1881.

Denne familien kom siden til Spirdalen under Lund øvre. Se der.

Ole Johannesen fra Kvernhuskåsa med familie bodde her under folketellinga 1891. Se Kvernhuskåsa under Lunde.

Husmann
Torvald Andersen f. ca.
g.m. NN
1. Anne f. 11/6-1886 i Sauherad d. 20/9-1886 i Milebånn.
Bruker 1886.

Anne Johannesdatter Milebund f. 1829 d. 19/3-1893 på Ødegården i Holla. Gift og dissenter.

Skogsarbeider
Halvor Spirdalen fra Hansekås under Lunde øvre f. 20/5-1899 på Dale i Sauherad d. 28/3-1995, s.a. Johan Halvorsen Spirdalen.
g.m. Aagot Helene Steinsholt fra Steinsholt under Brenne f. 2/5-1910 d. 22/9-1993, d.a. Karl G. Steinsholt.
1. Johan Martinius Spirdalen (Johan Spirdalen) f. 19/7-1932. Se Valebø 774 "Fjellbu".
Eier ca. 1930.

Johan var enebarn.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Spirdalen - Leilendingsbruk
Nedlagt for mange år siden som leilendingsbruk. Ligger i bnr 7 av Lunde øvre (Lundeskauen). Eid av Løvenskiold-Fossum.


Spirdalshytta, som ble satt opp etter at de gamle bygningene ble tatt pent ned og flytta til Hanseskås. Foto: Gard Strøm 2016.

Hytta har adresse: Valebø 568, 3721 Skien.

For å komme hit, må man kjøre inn, gjennom bomvei, til Dalekjenn og forbi sandtaket og plassene Kjenndalen og Dalekås. Enda lenger nordover og under den store jernbanebrua. Noen få hundre meter til, så kommer man fram til ei rød hytte på venstre side, i nordre kant av et jorde. Der lå Spirdalen. Hanseskås ligger noen hundre meter nord-øst for Spirdalen. Se nyere kart nedenfor.

OBS! Det var også en plass med navn "Spiredalen". Bruknr 2 under Dal i Solum. Beliggende i Dalsbygda - ved Skotfoss.

Skogsarbeider, husmann
Halvor Olsen fra Berge f. 23/10-1843 under Gåra i Bø (døpt i Nes kirke, Sauherad 5/11-1843), s.a. arbeider Ole Halvorsen Berge og Anne Jensdatter.
g. i Nes kirke, Sauherad 29/1-1877 m. Anne Torine Johannesdatter (Anne Thurine Johannesdatter) fra Bråtebukta under Vestgården i Sauherad f. 11/7-1854, d.a. pike Kirsti Tovsdatter og ungkar Johannes Andersen Venstøp.
Forlovere: "Torgrim Anundsen Kaasa og Thomas Christophersen Skrabæk."
1. Anne Halvorsdatter f. 18/4-1877 i Kåsa under Hestehag i Nes, Sauherad.
2. Ole Halvorsen f. 13/4-1881 i Milebånn under Lunde øvre. Ble skredder. Se Familie 9 - Odden 1920.
3. Johan Halvorsen f. 16/8-1884 i Hanseskås. "Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingebor .......(Tveten?).
4. Hanna Halvorsdatter f. 29/1-1887 i Hanseskås. Hjemmedøbt 12. April af Halvor Halvorsen Lunde.
5. Alma Kristine f. 1889 i Spirdalen d. 23/12-1889 i Spirdalen.
6. Gunhild Kristine Halvorsdatter f. 7/11-1890 i Spirdalen.
Bruker i 1891.

Da de gifta seg var det nevnt at han var i tjeneste på "Lunde i Holden". Hun ble konfirmert i Lunde boende på Kåsa under Hesthag.
Halvor Olsen ble konfirmert i Nes kirke, Sauherad i juni 1858.

F.f. Tjener i Holden, Halvor Olsen Berge og Hustru Anne Torine Johannesdatters Anne: Anne Olsd. Holten, Ingeborg Kitilsd. Kaasa, Torgrim Anundsen Kaasa, Tollef Gundersen Holten, Halvor Torstensen Ekrene.
F.f. Husmand Halvor Olsen Milebund og Anne Thorine Johannesdatters Ole: Gunnild Leifsd. Brænne, Ingebor Sivertsd. Moene, Torsten Halvorsen Brænne, Ole Johannesen Lunde, Gunder Knutsen Graver.
F.f. Husmand Halvor Olsen Hanseskaas og Hustru Anne Johannesdatters Johan: Ingebor Corneliusd. Pladsen, Anne Clausd. Sjaavidt, Gunder Halvorsen Pladsen, Ole Olsen Spirdalen, Nils Gundersen Dolvigkaasen.
F.f. Halvor Olsen Hansekaas og Hustru Anne Johnsdatters(!) Hanna: Gunnild Leifsd. Brænne, Gunhild Eriksd. Næset, Thorsten Halvorsen Brænne, Ole Sivertsen Moane og Jens Klausen Sjaavid.
F.f. Husmand Halvor Olsen Spirdalen og Anne Torine Johannesdatters Gunhild Kristine: Kirsti Ellefsd. Brænne, Guro Larsd. Brænne, Kristen Jensen Brænne, Jens Halvorsen Hanseskaas og Anders Sigurdsen Dalen.

Da Anne Thurine Johannesdatter ble døpt i Nes kirke i Sauherad var følgende nevnt:
"Anne Thurine f. 11/7-1854, døpt 31/7. Foreldre: Pige Kirsti Thofsdatter Braaskindsrud (Braatenbugten?) angav Fader Johannes Andersen Venstøb af Gjerpen. Hendes 1ste Leiermaal."


Halvor Olsen tjente i Holla allerede i 1877, da datteren Anne ble født. Han ble da skrevet for Halvor Olsen Berge.
Denne familien kom først til Milebånn i Valebø og bodde der 2-3 år. Til Hanseskås kom de ca. 1884. Der bodde de
til de kom til Spirdalen omkring 1890.
 
Av folketellinga 1891, kan vi se at både Halvor Olsen og kona ble delvis forsørget av "fattigkassen".
Det var den tidens sosialhjelp. Den var ikke stor.

Skogsarbeider (tømmerkjører), leilending
John Halvorsen fra Sauherad f. 4/4-1869 i Dale i Sauherad, s.a. husmann Halvor Halvorsen og Johanne Nikolasdatter. Begge født 1838.
g. i Sauherad 15/11-1891 m. Ingeborg Larsdatter fra Sauherad f. ca. 1858.
1. Halvor Johnsen f. 1892 i Sauherad.
2. Lars Johnsen f. 1895 i Sauherad.
3. Johan Johnsen f. 1898 i Sauherad.
4. Anne Johnsdatter f. 27/10-1900 i Spirdalen (døpt i Sauherad kirke 2/12).
Bruker fra våren 1900.

F.f. Leilænding John Halvorsen Langtjønstulen, Spiredalen og Ingeborg Larsdatters Anne: Moderen, Forpagter Kittil Halvorsen Grevhaug, Kone Johanne Nikolaisd., Husm. Halvor Larsen Kaasa.

Tjenestegutt her under folketellinga 1900: Kristen Johnsen f. 1885 i Holla.

Denne familien bodde tidligere i Langkjønstulen i Sauherad til høsten 1900. De bodde i Spirdalen til hans bror tok over rundt 1904.
Se også Kjendalen øvre under Lunde nedre.

Skogsarbeider, leieboer
Johan Halvorsen Spirdalen
fra Langkjønstulen under Låvell nedre i Sauherad f. 1/3-1877 d. 6/3-1954, s.a. husmann Halvor Halvorsen og Johanne Nikolasdatter. Begge født 1838.
g. i Sauherad kirke 26/5-1898 m. Mari Larsdatter fra Romperud under Sunde i Sauherad f. 24/8-1868 d. 2/2-1961, d.a. husmann Lars Sigurdsen og Anne Halvorsdatter.
Bruker ca. 1904.

Se Hansekås.

Husene her ble i Johan Spirdalens tid tatt ned (etter 1924) og satt opp igjen i Hanseskås. Se Hansekås.
Siden har det ikke vært bosetning i Spirdalen.

Spirdalen er nå benyttet til speiderhytte (2017).

Tilhører: Løvenskiold-Fossum.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Gamle Lunde | Lunde Øvre 1 | Lunde Øvre 5 - Sørgard Lunde | Lunde Øvre 11 |
| Eikstul | Fjellskott | Hansekås | Kvernhuskåsa | Milebånn | Spirdalen |

| Hustomter under Lunde Øvre |


Hustomter
Utskilt fra gnr 335 Lunde øvre.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Brenneveien 24 - Vestli
Utskilt fra Lunde øvre(1) i 1936.
335/28.


Vestli. Foto: Gard Strøm lørdag 19/9-2015.
 

Adresse i dag: Brennev. 24, 3721 Skien.

Beliggenhet: Lundebakken.

Hvalfanger, skogsarbeider, sagbruksarbeider, vedhugger
Bent Larsen fra Mastdalen under Geitebua f. 21/1-1887 i Mastdalen d. 8/2-1972 på Hoppestad i Skien, leilending og skogsarbeider Lars Bentsen
g.m. enke og sykepleier Olga Andersen f. Myre fra Flå i Hallingdal f. 8/7-1903 d. 25/12-1982, d.a. Nils Olsson Myre og Ingeborg Hansdatter.
1. Bjarne Larsen f. 1943 g.m. Bjørg Dahl fra Hvalen på Skjelsvik i Eidanger. Bosatt i Brånanveien ved Løvsjø i Porsgrunn kommune.
Eier 1936.

Han solgte eiendommen i 1944 og flytta til hus på Hoppestad i Gjerpen. Se Hoppestadv. 373.


Rundt 1945: Olga Larsen med sin sønn Willy Alfred Andersen og Bent Larsen med deres sønn Bjarne. Foto utlånt av Bjarne Larsen 2014.


Fra TA januar 1972. Utlånt av Bjarne Larsen i 2014.


Magnus O. Brenne
fra Brenne(11) "Heiajordet" f. 11/7-1899 på Moane d. 28/6-1963, s.a. Ole Sivertsen Moane.
Eier 1944.

Magnus Brenne var også eier av halvparten av skogen Mogekjennliane i Sauherad, som han hadde overtatt etter faren.

Johan Arthur K. Brenne (Arthur Brenne) fra Brenne(11) "Heiajordet" f. 1931, s.a. Kristen O. Brenne.
Eier 1965.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Brenneveien 25 - Lundevang
Utskilt fra Lunde øvre(1) i 1932.
335/25.


Lundevang. Foto: Gard Strøm 19.9.2015.
 

Adresse i dag: Brennev. 25, 3721 Skien.

Beliggenhet: Lundebakken.

Veivokter
Torgrim Larsen fra Mastdalen under Geitebua f. 22/9-1892 d. 12/11-1983 i Sandnes, s.a. Lars Bentsen Mastdalen
g.m. Kjersti Eivindsdatter Lia fra Lunde i Telemark f. 29/7-1887 d. 15/10-1977 i Sandnes.
1. Helga Lovise Larsen g.m. Erik Schmieglt. Bodde i Tyskland
2. Ellen Torborg Larsen f. 7/10-1927 g.m. Martin Espedal fra Sandnes.
3. Tora Kristine Larsen (Tora Larsen) f. 10/12-1930 d. 6/2-1988. Trolig ugift.
Eier 1932.

Denne familien flytta til Sandnes i Rogaland. Mor, far og Tora er gravlagt på Høyland gravplass i Sandnes.

Olaf Marinius Jensen (Olaf Jensen) f. 5/8-1906 d. 16/2-1978 på Rødnes i Marker.
g.m. Esther Kristine Røn f. 23/11-1906 d. 12/2-1981 på Rødenes i Marker.
1. Jan Harry Jensen f. 1942.
Eier 1967.

Huset ble stående tomt i mange år og fikk etter hvert store vannskader. Ny eier i 2015, som  steller i stand huset.
Huset blir som nytt igjen!


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Brenneveien 42 - Lundal
Utskilt fra Lunde øvre(1) i 1932.
335/26.


Lundal. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.
 

Adresse i dag: Brennev. 42, 3721 Skien.

Anleggsarbeider
John K. Lunde
fra Brenne(11) "Heiajordet"  f. 28/4-1882 i Kjendalen d. 11/10-1973, s.a. Christen Jensen Brenne/ Lunde. Se også Lunde øvre(1).
g. hos byfogden i Skien 5/8-1914 m. Tone Halvorsdatter fra Rindene under Dale (gnr 10) i Sauherad f. 18/2-1894 d. 2/1-1974, d.a. Halvor Gjermundsen fra Åmotsdal, Seljord og Tarand Halvorsdatter.
Forlovere: "G.br. Halvor Halvorsen Rinderne, ditto John Olsen Hegna."
1. Kristine Lunde f. 15/10-1914 på Brenne g.m. Jørgen O. Lunde. Se Osdalen under Vale.
2. Kristoffer f. 4/4-1916 på Brenne d. 17/4-1916 på Brenne. Hjemmedøpt av Lærer Norheim.
3. (?Kristoffer Lunde f. 12/4-1917 d. 6/12-1966?). Gravlagt i Valebø.
4. Hilmar f. 24/12-1918 på Lunde øvre d. 24/10-1919 hjemme.
5. Thordis Lunde f. 31/12-1920 på Lunde øvre g.m. Kittil G. Graver. Se Brenne(7) "Nordistu".
6. Hilda Lunde f. 22/4-1923 på Lunde øvre.
7. Henry Lunde f. 4/4-1925 d. 12/5-1980 g.m. Hildur Ella Jebsen f. 1930. Bodde på Bøle i Gjerpen.
8. Jenny Lunde.
9. Georg Lunde f. 13/12-1930. Se Steinbakken under Brenne.
Eier 1932.

F.f. Anlægsarbeider Jon Kristensen og Hustru Tone Halvorsdatters Kristine paa Brenne: Gbr. Kristen Brenne, Gbr. Kristian Lunde og Hustru Gunild Lunde, Pige Inger Olsen.
F.f. Arbeider Jon Kristensen Lunde og Tone Halvorsdatters Kristoffer paa Brenne: Vidner til Hjemmedaaben var Forældrene og Ane Sivertsen Brenne.
F.f. Gbr. John Kristensen Lunde og Tone Halvorsdatters Hilmar: Gunhild Lunde, Gundhild Fjeldstad, Kristian O. Lunde, Kristen Brenne.
F.f. Gbr. John Kristensen Lunde og Tone Halvorsdatters Tordis: Gunhild Lunde, Gunhild Fjeldstad, Kristian Lunde, Kristen Brenne.
F.f. Gbr. John Kristensen Lunde og Tone Halvorsdatters Hilda: Kari Vale, Gunhild Lunde, faren, Torsten Lunde.

Tone Halvorsdatter var i tjeneste hos John Jørgensen Lunde på Lunde nedre(1) under folketellinga 1910.
Folketellinga 1910 forteller at Tone var født i Holla. Det er feil. Hun er født på plassen Rindene under Dale
i Sauherad. Hennes familie flytta i 1902 fra Rindene til Ådalen under Låvell.

Ved en unummerert vielse i Holla kirkebok 1914, står det at de ble viet av byfogden i Skien, p.g.a. at brudgommen var utmeldt av Statskirken.
Jeg finner dem ikke i kirkebøkene til "østlendingene" (DELK).

Eiendommen er på ca. 2 mål.

NN Hauge fra Nordagutu f. d. ca. 1974.
g.m. Ragnhild Hauge.
Eier i 1974.

Denne familien brukte huset til fritidsbolig. De bodde i Asker. Det var enka som solgte eiendommen til Halvard Lunde i 1995.

Pensjonist etter mange år i SKK (Skagerak), lokalhistoriker
Hallvard Lunde
fra Lunde nedre(1) f. 1950, s.a. Wessel Lunde.
Eier 1995.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Valebø 754 - Hyttetomt
Utskilt fra Lunde øvre(11) etter 1950.
335/30.


Valebø 754. Foto: Gard Strøm lørdag 19/9-2015.

Anders K. Lunde på Lunde øvre(11) ga ei hyttetomt til sin datter Aslaug Marie Omland g.m. Olav Omland på 1960- tallet.
De bygde ei hytte her som de benyttet jevnlig. De bodde i Hollav. 88 i Melum. Der drev de butikk i mange år, mens de bodde i
andre etasje. Hollav. 88 ligger på toppen av Hanesbakken.

Familien Kvale-Engstad eier hytta i 2015.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Valebø 758 - Lundeli
Utskilt fra Lunde øvre(11) i 1933.
35/27.


Lundeli. Foto: Gard Strøm 19/9-2015.

Adresse i dag: Valebø 758, 3721 Skien.

Lærer, ordfører, kirkesanger
Knut Dukane fra Fjone i Nissedal, Telemark f. 4/4-1899 d. 9/3-1995, s.a. Olav Dukane og hustru Anne.
g. m. lærer Christence Opheim fra Ulefoss (Heisholt) f. 27/9-1905 d. 7/2-1998, d.a. fylkesgartner Nils Osmundsen Opheim og Hanna Gurine Johnsen.
1. Olav Dukane (lærer, rektor) f. 17/1-1933 g.m. Mary Gunhilde Dyrkoll fra Venstøphøgda 13 i Gjerpen f. 1931. Bosatt i Tiurv. 32 på Gulset.
2. Ragnhild Dukane "Vesla" (Ragnhild Barland) f. 29/9-1934 d. 27/11-2015 g.m. lærer Knut Barland. Hun har bl.a. vært stortingspolitiker. Bosatt i Håvundv. 71 i Skien.
Eier 1933.

Det første huset brant ned etter kort tid. Nytt hus ble straks oppført på samme sted.

Fru Dukane er gravlagt på Kronborg nye gravplass i Nome. Han er gravlagt på Nissedal Kirkegård og ligger der sammen med sine foreldre.

Kilde: Ytterbøe.
"Lærer Knut Dukane kjøpte tomt - omlag 5,5 mål - av Kristian Lunde i 1933 og bygde heimen sin der. Han fikk ei vakker utsikt over Valebø og utover Norsjø. Omlag 2 dekar er planta til med prydbusker og frukttre. Hagen ligger lunt og varmt under Lundeåsen og har gitt årsikker avling av aprikoser. "
Foto: Skannet fra Holla II side 378. Repro: G.S.

 

 

 

 

 

Kilde: Holla II (Ytterbøe), side 378.
Knut Dukane.
Agronomseksamen i Vrådal 1919. Eksamen Notodden lærerskole 1921. Lærer ved framhaldsskulen i Nissedal 1921 - 1922. Lærer ved Byholt i Gjerstad 1922 - 1924.
Framhaldsskulen i Kviteseid 1924 - 1930. Fredvang i Lofoten 1930 - 1931. Fortsettelsesskolen i Holla 1931 - 1932, tilsatt i Valebø krets 28/7-1932.
Han ble tidlig formann i Nissedal ungdomslag. Han var styremedlem i Telemark ungdomslag fra 1924-1928 og formann der 1928 - 1929. Formann i "Flakstad lærarlag" 1930-1931. Formann i vestre Nissedal arbeiderlag 1925-1927. Ordfører i Holla 1938-1945, men ble avsatt av nazistene i okupasjonstiden. Knut Dukane ble våren 1942 arrestert av det norske politi(!), og sammen med hundrevis av våre lærere, overlevert til tyskerne. De ble ført til Kirkenes i Finnmark, hvor de ble satt til tvangsarbeide i 6 måneder. Etter hjemkomsten om høsten, ble Dukane suspandert fra sin lærerstilling i Valebø og barna her ble uten skolegang i rundt 2 år. Nazimyndighetene tilsatte ham som skoleinspektør i Brevik , senere som lærer ved Skotfoss, men ingen av disse postene ble mottatt. Dermed fulgte det (som straff) arbeidstjeneste i Trøndelag, men han slapp unna ved hjelp av en lege-erklæring på at han var for syk. I mars 1944 fikk han ordre om å melde seg for Vinjes ordfører og deretter overta en lærerpost der. Dette ble forhindret av doktor Harald Krohn, skoleformannen Winsents Bø og skoledirektøren, som den 9. mars 1944 konstituerte ham i sin tidligere stilling i Valebø.
Fra 1. januar 1945 fikk Dukane ordre om å gå i dekning. Han reiste da til Nissedal, mens lærer Harald Fjone var vikar for ham her. Han ble ikke her lenge, for etter kort tid beslagla tyskerne skolehuset. De beholdt det også en tid etter frigjøringa.
4. april 1945 måtte Dukane rømme til skogs, da tyskerne ville ha tak i ham for at han sannsynligvis hadde retta "illegal virksomhet" mot dem. Han holdt seg i skogen fram til frigjøringa.


Datteren Ragnhild Barland kjøpte huset etter foreldrene. Hun solgte det til kjøpmann Ole Vala.

Kjøpmann
Ole Vala fra Valebø 721 "Butikken" f. 1932, s.a. Adolf Vala.
g.m. lærer Kari Vale fra Vale(7) f. 23/7-1935 d. 12/3-2008, d.a. Kristen Vale.
1. Knut Vala.
2. Svein Vala.
Eiere 1999.

Denne familien bodde tidligere på Yli i Heddal, hvor Ole Vala tidligere hadde sin forretning. De kjøpte dette huset da Ole Vala ble pensjonist i
1999. Kona Kari Vala f. Vale var folkeskolelærer. Hun fikk en lærerstilling ved Valebø skole da de flytta hit.
 
Knut Lennart Zettervall fra Sverige.
g.m. Anne Grethe Kjær.
Eiere ca. 2013.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.

 


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |


Valebø 762 - Hustomt
Utskilt fra Lunde øvre(1) etter 1960.
335/30. "Sveitserhuset"


Valebø 762. Foto: Gard Strøm lørdag 19/9-2015.
 

Adresse i dag: Valebø 762, 3721 Skien.

Anders K. Lunde på Lunde øvre(11) ga ei  tomt til sin sønn Leif. Han bodde på gården med sine foreldere og fikk aldri bygd noe her.
Tomta gikk videre til Hans Lunde, som i sin tur solgte den til sin sønn Morten Lunde.

Hans Torstein Lunde fra Kjendalen øvre  f. 3/12-1929 d. 7/4-2006.
g.m. Borghild Pedersen f. 1928.
1. Morten Lunde f. 1955.
2. Per Kristian Lunde f. 1966.
Denne familien bodde ikke her, men de eide tomta.

Morten Lunde fra Nenset f. 1955, s.a. Hans Torstein Lunde fra Kjendalen øvre.
g.m. Fatima Kolborg f. 1960.
1. Trine Lunde f. 1979.
2. Espen Lunde f. 1982.
Eier i 1985.

Helge Pedersen fra Nykås under Mo i Gjerpen f. 1959, s.a. Christian Pedersen fra Danmark.
g.m. Wenche f. 1961.
Eier ca. 2012.

Helge Pedersen driver firmaet Grenland Betongsaging. De bodde tidligere i Valev. 6 på Valejordet.
De flytta til Skien og bodde der noen år, men flytta til Valebø igjen rundt 2012.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Brennev. 24 | Brennev. 25 | Brennev. 42 | Valebø 754 | Valebø 758 | Valebø 762 |

Til Toppen


webmaster@gamlevalebo.no