ved
Gard Strøm


| INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |
 


Denne siden ble oppdatert 15.05.2024.

VALE STORE

Gnr. 31 i Holla kommune.Håndtegnet porteføljekart 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss. Klikk for større kart.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |
 


Gamle Vale store
Gamle Vale ligger i den sør-vestlige landhellingen ned mot Norsjø. Dette er nok den eldste gården i Valebø. Selve gårdsområdet
er i øst delt av Graver-elva og i vest av Brenne-elva. Det ser ut til at Vala-gårdene, enda lenger tilbake i tid, også hørte med i den
tidligste gårdsenheten, hvor Store Vale siden ble kalt for Vale (Wale/ Hvale) og Lille Vale lengere vest, siden ble kalt for Vala (Hvala).

Store Vale hadde en landskyld på 12 tønner korn fram til gården ble delt i to "lige gode deeler" i 1676. Gården ble kalt store Vale
p.g.a. de store skogområdene, som hørte til. Den opprinnelige Vale-skogen strakk seg fra Brennelva i vest, med Valøya, til Geitebua
mot Gjerpen i sydvest og til Svanstul og Sauherad i øst.
Det er ikke unaturlig at Løvenskiold - Fossum kom til å kjøpe disse skogeiendommene. Skogen var en viktig ressurs i jernverkstiden,
da man brukte store mengder trekull til masovnene og jernhammrene, både ved Fossum i Gjerpen, Bolvig i Solum og "Holden Jernværk"
i Holla.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Gården ble trolig ryddet i vikingtiden (800-1000). Oldtidsfunn av sverd og vikinggraver.

Eldste skriftelige kilde: Biskop Øysteins jordebok av 1398 som er en opptegnelse over den katolske kirkes eiendommer i Oslo stift.

De tidligst kjente brukere.

Grunde Vadlom
(gammelnorsk skrivemåte). Vadlar er en avart av dette.
Bruker i 1398.

Grunde Vadlom eide samtidig gården Helgetveit i Lunde (Holla I, side 770).

En Ellef betalte skatt av gården i 1528.

Kirkeverge i Holla, bonde
Torbiønn Wale
(Torbjørn Vale).
1. Niels Torbiønnsen f. ca. 1593. Se nedenfor.
Eier ca. 1550 og i 1575.

"Torbjønn Walle" var kirkeverge i Holla i 1575, da han undertegnet, som vitne, sogneprest Jens Nielsens fortegnelse over Holla prestegjelds
kirkegods.

Kilde: Holla Minner 24 - 2010. Takket være den meget dyktige Halvor Sigurdsen (R.I.P.), har man kommet noe lenger tilbake i tid på Vale. Sigurdsens kilde var: "Norske Herredagsdombøker", 3. rekke, bind II, side 36, som omhandeler en tvist som i 1628 var fremme for "herredagen".
Saken gjaldt rettmessigheten av en dom fra 1615, som i strid med påstanden fra Niels Torbjørnsen Vale som tilkjente Oluf Torgiersen eiendomsretten til Vale. Han skrev: "Det som her må interessere, er en opplysning om at nevnte Niels Torbjørnsens far hadde bodd på Vale i 40 år, og etter ham Niels selv enda lenger. Den første Torbjørn Vale har da brukt gården siden omkring 1550. Seinere i 1628, gjorde Niels Torbjørnsen forlik med Oluf Torgiersens arvinger på den måten at Niels Torbjørnsen betalte 150 riksdaler for gården.


Bonde, selveier/ leilending
Niels Torbiønsen Walle d.e. (Nils Torbjørnsen) herfra f. ca. 1593.
1. Torbjørn Nielsen Wale. Se nedenfor.
Eier fra før 1611.

Nils Torbjørnsen Wale solgte sin del av gården i 1623/ 24. I tiden 1624 - 1636 var han leilending av gården.
 

Nils Wales odelsgods ca. 1615. Kilde: Trykt kilde. Alexander Rabe von Pappenheims Jordebok over Bratsberg len, ca. 1615. (Odd Arne Helleberg 1991).

"Udi Walle eiger bondenn 10 huuder.
Cronen udj leding (skatt til kongen) 1 1/2 pund smør og 3 pund Meell (Mel)."
"Udi nordre Ballestad (i Gjerpen) eiger bondenn (Nils Wale) 5 huude, Olluff Torgiusenns arffuinger eiger i same gaard 5 huuder. Cronen udj leding (skatt til kongen) 10 merker Smør og 20 merker Meell."
"Udj Graffuer i Wallebøgdenn eiger bondenn 2 tønder korn, Jens Bergenn eiger i samme gaard 1/2 tønde korn, Olluff Omtued 1 1/2 tønde. Cronen udj leding (skatt til kongen) 16 merker Smør, 1 pund 3 merker Meell." (Bergenn = Bergan i Melum. G.S.)
"Udj Ballestad der sammested eiger bunden 1 1/2 tønder korn, Berulff Vinstub i Gierpen sogenn eiger i samme gaard 1 tønde korn. Cronen udj leding (skatt til kongen) 10 merker Smør, 20 merker Meell."
Sumarum Cronens leding aff fornefvnte Niells Vallis, och hans medeigers odells godtz: 2 1/2 pund Smør, 4 1/2 pund 10 merker Meell."

Niels Thorbjørnsen var i sin tid en av få odelsbønder i Holla prestegjeld. Han var meget velholden. I tillegg til sin egen odelsgård Vale, eide han
også 1 tønne korn i Borstad og 2 tønner i Graver, samt 5 huder i nordre Ballestad i Gjerpen + 1 1/2 hud i S. Ballestad.

Niels Torbjørnsen ble ikke valgt som utsending til kongehyllingen av kong Christian den IV på Akershus slott i 1591, slik "Holla I" (Ytterbøe) feilaktig forteller oss. Heller ikke ble han utsendt til hyllingen av prins Christian (senere kong Christian V) i 1610 som han også hevdet. For det første var han ikke født enda i 1591, dessuten var det ingen fra Valebø-siden som ble utvalgt til hyllingen det året, men til prinsehyllingen i 1610 ble Povel Larsen Geiteboen og Engebret T. Whale valgt til utsendinger. Det må ha vært en stor ære for de som ble valgt til dette. G.S.
Kilde: "Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610" - Norsk Slektshistorisk Forening 2010.

Bonde, leilending
Torbjørn Nielsen Wale.
Barn:
Nils Torbjørnsen Vale f. ca. 1625. Se nedenfor.
NN. Torbjørnsdatter g.m. Augustinus Pedersen Brenne. Se Brenne.
NN. Torbjørnsdatter g.m. Hans Tollefsen. Dreng på Vale i 1664 f. ca. 1638. På Vale også i 1680.
Berthe Torbjørnsdatter f. ca. 1630 d. 1671 g.m. enkemann Gunne Gunnesen Sannæs f. ca. 1605. Skifte 1671, hvor hun er skrevet for "Børte Toresdatter". Se Sannes nedre.
Bruker 1636 - rundt 1660.

Kilde: Hollaminner nr. 24 - 2010 side 24, (Halvor Sigurdsen), etter en grensetvist 1701, hvor disse ektemennene er kalt "Niels Vales svogre".
Sigurdsens kilde: Tingboka 1701.

Bonde, leilending
Nils Torbjørnsen Vale d.y. herfra f. ca. 1624* d. 1676.
g1g m. NN
g2g m. Margrethe Arnesdatter f. ca. 1630 d. etter 1676.
1. Christen Nilsen f. ca. 1641. Se Stuverud under Vale.
2. Anne Nilsdatter d.e. f. ca. 1648? g.m. Arve Jonsen Wale Se S. Vale.
3. Karen Nilsdatter f. ca. 1650 g.m. Rasmus Evensen Wale. Se N. Vale.
Barn i 2. ekteskap:
4. Torbjørn Nilsen Findal d. ca. 1694 (skifte) g.m. enke Inger Pedersdatter Røra  Bodde på Findal i Solum. Ingen barn. Se skiftet nedenfor.
5. Berthe Nielsdatter f. ca. 1660 d. 1698 (skifte i juni) g.m. Anders Larsen Lunde i Melum. Han ble g2g i 1699 m. Gunborg Halvorsdatter Hustvet.
6. Anne Nilsdatter d.y. f. ca. 1664 g.m. Peder Jensen Bø i Gjerpen. Se N. Bø(A).
Leilending ca. 1660.

*Kilde: Sogneprestens manntall 1665.
"Wale.
Niels Torbiønssøn, 40 Aar, bruger 12 Tønder."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, skifteprotokoll 1667 - 1684. Digitalarkivet.
Dend 4. Aprilis 1676 Paa Walle gaard J Wallebø at opskrifue boed Effter Sal. Niels Thorbiørnsen, som for kort tid Siden wed døden ehr afgangen Effter-
som hands Effterlatte Quinde Margrethe Arentzdatter hafde Ladt af Lysse paa Sheen
Prædikestoel Nest forleden dend 23. Marty at En huer Creditor J
Sheen J dag skulle fremkomme och Annamme Prognoze for deris fordring Saawit boed Kunde tillstræcke, Ofuerwerende (fortsetter siden. G.S.).

Kilde: Skifte 19. november 1694 på Findal, Solum:
Torbiørn Nielsen død,
enka Ingeri Pedersdatter.
Ingen barn, hans søsken arver:
Den salige manns søstre Anne og Børte Nielsdøtre, begge gifte;
halvsøsknene Christen Nielsen, Anne Nielsdatter Vale og Kari Nielsdatter, samtlige boende i Valebø.
På Anne Nielsdatters vegne møtte hennes mann Peder Nielsen Bøe
(skal nok være Peder Jensen Bøe. LBK) av Gjerpen sogn.
Den andre fullsøstra Børte Nielsdatter bor i Mælum «och hafver» (er gift med) Anders Lunde. På hennes vegne møter Olle Hoppestad fra Gjerpen.
På de tre halvsøsken fra Valebøs vegne møtte ingen.
Enka la fram et skiftebrev datert 12. september 1690 hvor det meldes at det tilfaller hennes barn fra første ekteskap med Hans Torstensen 103 rdl.
3 ort og 16 sk. som fortsatt innestår i boet.
På barnas vegne møtte deres formyndere Isach Aafoss for Peder, Inger og Kirsti, og Torsten Klyve for Ingebor, Marthe og Kari.
Eldste sønn Tosten er selv myndig.
Både enkas lagverge Hans Aannerød og barnas formyndere krever at barnas arvelodd tas ut «førrend noget her i Boet kan vedgiøris» og slik blir det.

Min k
ilde: Leif Biberg Kristensen.

Store Vale ble delt i 2 bruk etter at Nils Torbjørnsen d.y. døde i 1676. Hver gård hadde etter delingen ei landskyld på 6 tønner.

Store Vale ble delt i en søndre del og en nordre del i 1676. Se N. Vale. Begge gårdene ble kalt for Store Vale i mange år.
Det var gården Vala, også i Valebø, som i mange år ble kalt for Vale lille.

 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Store Vale nordre

Store Vale ble delt i en søndre del og en nordre del da Nils Torbjørnsen Wale døde i 1676. Se Gamle Vale.

Dette er det gamle hovedbølet av store Vale. 

Teori: Det var trolig her oppe på N. Vale den første bebyggelsen på Vale lå. Her var det god utsikt både utover Norsjø og innover i bygda, hvor
man måtte passe på om det kom fiender. Alle de andre norde-Vale-gårdene ble siden skilt ut fra denne gården. G.S.

Denne delen hadde en landskyld på 6 tønner korn.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Nordre Vale eide også halvparten av den store, opprinnelige Vale-skogen, som strakk seg fra Norsjø i nordvest, med Valøya, til Geitebua i sydøst og til Gardvannselva i øst. Det er ikke unaturlig at Løvenskiold - Fossum kom til å kjøpe disse skogseiendommene. De grenset til Løvenskiolds store Bø-skoger og Gulset-skoger.
Skogen var en viktig ressurs i jernverks-tiden, da man brukte store mengder trekull til å fyre opp smelteovnene både ved Fossum i Gjerpen, Bolvig i Solum og "Holdens Jernværk" i Holla. Trekull ble produsert av skogsarbeidere og bønder i mengdevis, ved at de brant kullmiler rundt om i skogene. Kullet herfra ble først og fremst fraktet til "Holdens Jernværk". Overskuddet ble fraktet til Fjærekilen og derfra videre, enten til Fossum, eller Bolvik.Vale nordre. Bnr 6 i forgrunn, deretter bnr 7 etterfulgt av bnr 18. Foto:
Widerøe-Polarfly 1952. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.


Adresse i dag:  Valeveien 42, 3721 Skien (utskilt hustomt i dag).

Gården består i dag kun av et gammelt bryggerhus og noen jordlapper.

Første kjente bruker etter delinga av store Vale rundt 1676 var:

Bonde, leilending
Rasmus Evensen Wale fra Ytterbø i Helgen f. ca. 1650 (ifølge manntallet 1664) d. ca. 1696 (skifte), s.a. Even Ytterbø og Anne Kolbjørnsdatter.
g.m. Karen Nilsdatter fra Gamle Vale f. ca. 1650 død ca. 1696 (skifte), d.a. Nils Torbjørnsen Wale d.y.
1. Anne Rasmusdatter f. ca. 1676 d. ca. 1711 g. ca. 1707 m. Brynild Olsen Vibetoe. Bodde på M. Namløs. Et barn: Ole Brynildsen f. ca. 1711. Jfr. skifte etter Maren Gundersdatter.
2. Pernille Rasmusdatter f. ca. 1678 bg. 29/4-1742. "Pernille Rasmusd. 64 Aar."
3. Mari Rasmusdatter f. ca. 1680? Levde i 1696 (skifte nedenfor).
4. Marthe Rasmusdatter f. ca. 1688? bg. 18/10-1746. "Marthe Rasmusd. Ringsevjen, 58 Aar." g1g ca. 1711 m. Jon Pedersen Heisholt f. ca. 1681 d. ca. 1724.
    Marthe ble g2g 1725 m. Alf Bjørnsen Tvara. De bodde senere på Ringsevja (skifte der).
Bruker ca. 1676.

Ad Marthe Rasmusdatter. (Kilde: Halvor Sigurdsen i Holla-Minner 24/ 2010, side 30).
Hun ble g1g med Jon Pedersen Heisholt. Deres eldste barn var 20 år i 1732 (skifte etter Peder Jonsen Heisholt 1732). Formynder for Marthe var Bjørulf Svendsen Ringsevja. Kilde: Tingboka 1711. Der fremkommer det at Jon Pedersen på sin hustrus vegne stevner hennes formynder Bjørulf. 


Rasmus Evensen var s.a. Even Ytterbøe og Anne Kolbjørnsdatter. Anne Kolbjørnsdatter ble g2g m. Peder Christensen Brenne. Se Brenne(3).

Det ble holdt skifte etter dette ekteparet på Vale i 1696.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1696 - 1701, folie 15a - 21a.
Sted: Store Hvale - 1696.
Rasmus Efvenssen og kona Karen Nielsdatter.

Begge døde.
Arvinger Barna:
Anne Rasmusdatter.
Pernille Rasmusdatter.
Mari Rasmusdatter.

Marte
Rasmusdatter.
Barna fikk 61 riksdaler, 3 ort og 6 1/2 skilling hver i arv.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 24/ 2010.
En viktig detalj som ikke fremkommer i skifteavskriften ovenfor er at formynder for disse 4 umyndige pikene, var Anders Gundersen Vale, som trolig var ment å gifte seg med den eldste datteren. Ekteskapet kom ikke i stand. Dette fremkommer i tingboka av 1700. Anders Gundersen ble da løst fra vergemålet pga "uvederhæftighed", d.v.s. stor gjeld. Samme sted omtales Marthe som den yngste av søstrene.


Rådmann Thomas Sommer i Skien var på denne tiden eier av Vale nordre.

Bonde, leilending
Anders Gunnesen Wale fra Sannes nedre f. ca. 1663 bg. 6/1-1727. "Anders Gunnesen Hvala, 64 Aar.", s.a. Gunne Gunnesen Sannæs.
g1g m. Marthe Levorsdatter fra Lunde øvre f. ca. 1665 død 1711 (skifte).
g2g ca. 1712 m. Ingeborg Arvesdatter fra S. Vale f. ca. 1691 bg. ved Romnes 7/5-1760. "Ingebor Arvesd. Store Hvale, 69 Aar 8 Dage.", d.a. Arve Jonsen Wale.
1. Marthe Andersdatter f. ca. 1712 g. i Holla 27/12-1739 m. Lars Sørensen fra Omdal i Dalsbygda i Solum (Melum sogn). Bodde på Kastet under Omdal.
2. Berthe Andersdatter f. ca. 1716 g.m. Johannes Nilsen Namløs. Se M. Namløs(10) i Holla.
3. Gunne dpt. 3/9-1719. Død som liten.
4. Gunder Andersen dpt. 26/12-1720 død på 1740-tallet. Ugift.
5. Arve Andersen dpt. 29/9-1723. Overtok feste på gården.
6. Anders Andersen dpt. 31/8-1727 bg. 2/12-1748. "Anders Andersen Store Hvale, 21 Aar 8 Mnd."
Bruker 1696.

F.f.
Anders Gunnesen Hvale og Ingebor Arvesdatters Gunne: Niels Soelberg, Ole Arvesen Søve, Ole Johannesen Graver, Giertrud Rommenæs, Maren Jensd. Graver.
F.f. Anders Gundersen(!) og Ingebor Arvesdatters Gunder: Jon Hvale, Halvor Hvaløen, Gunder Gundersen, Anne Graver, Dorthe Rommenæs.
F.f. Anders Gunnesen og Ingebor Arvesdatters Arve: Jon Hvale, Gunne Gunnesen, Giertrud Olsd., Anne Graver, Dorte Rommenæs.
F.f. Anders Hvale og Ingebor Arvesdatters Anders: Jon Hvale, Halvor Hvaløen, Niels Christensen, Karen Hvaløen, Marte Andersd.

Alle disse barna er fra andre ekteskap med Ingeborg Arvesdatter.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Kilde: Digitalarkivet.

Gårdeiere var i Anders Gunnesens tid: Jochum Jansen, som kjøpte den på auksjon i 1705. Han solgte den samme år til
Lars Clausen Bugge
. Han solgte gården i 1717 til Nils Weyer i Skien, som igjen solgte den i 1719 til Peder Olsen i Skien.

Skifte fra Nedre Telemark Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 103b - 106a.
Sted: Vale Store - 1711.
Marthe Ledvorsdatter død.
Arvinger:
Enkemand Anders Gunnessen og hendes
Broder Gunlich Ledvorssen och
Broder Peder Ledvorssen død.
              Sønne: Efvind Bøe og Jon Sandnes.
Søster Anne Ledvorsdatter g.m. Jacob Efvenssen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Skifte fra Nedre Telemark Skifteprotokoll 1720 - 1727, folie 462a - 465a.
Sted: Vale Store - 1727.
Anders Gunnesen død.
Enke Ingeborg Arvesdatter og børn:
1. Marthe Andersdatter 15 aar.
2. Berthe Andersdatter 11 aar.
3. Gunder Andersen 6 aar.
4. Arve Andersen 4 aar.
5. Anders Andersen 1/2 aar.
Boets midler var på 317 Riksdaler, 3 hester og 18 kuer.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Skifte fra Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740 - 1745, folie 561a - 562a.
Sted Hvale Store - 1744.
Ungkarl Gunder Andersen død.
Arvinger:
Moderen Ingebor Arvesdatter, enche efter Anders Gundersen Wale (g2g m. Anders Sørensen).
Brødrene:
Arve Andersen. Umyndig.
Anders Andersen. Umyndig.
Halvsøstrene:
Marthe Andersdatter g.m. Lars Kasted (rettet fra Kaalstad. G.S.).
Berthe Andersdatter død vært g.m. Johannes Namløs.
             Barn Marthe Johannesdatter. Umyndig.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Enka Ingeborg Arvesdatter ble gift andre gang med Anders Sørensen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Anders Sørensen Hvale f. ca. 1702 bg. ved Romnes 3/1-1758. "Anders Sørensen Store Hvale, 56 Aar 25 Dage."
g. i Holla 4/4-1728 m. enke Ingeborg Arvesdatter fra S. Vale f. ca. 1691 bg. ved Romnes 7/5-1760. "Ingebor Arvesd. Store Hvale, 69 Aar 8 Dage.", d.a. Arve Jonsen Wale.
1. Maren Andersdatter dpt. 10/9-1730 g.m. Lars Olsen Brenne. Se Ø. Brenne(3).
Bruker 1728.

F.f. Anders Sørensens og Ingebor Arvesdatters Maren: Niels Opsal, Halvor Hvaløen, Anne Graver, Niels Soelbergs Qvinde, Barbara Pedersdatter.

Skifte fra Nedre Telemark Skifteprotokoll 1757 - 1763, folie 101b - 106a.
Sted: Vale Store 1758.
Anders Sørensen død.
Enka Ingebor Arvesdatter "der formedelst Alderdom og Skrøbelighed sit halve Boe agter at opgive.
Børn: Marie (Maren) Andersdatter g.m. Lars Olsen Brenne.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Før 1762 ble gården delt i 2 like deler. Se N. Vale(6) og  N. Vale(7). Disse gårdenes landskyld ble nå på 4 tønner korn hver.
 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Vale nordre 6
Bnr 31 - bnr 6.

Landskyld 4 tønder korn.


Bonde, leilending
Arve Andersen Hvale herfra dpt. 29/9-1723 bg. ved Romnes kirke 27/3-1767 (d. 20/3). "Medhielper Arve Andersen store Hvale, 43 Aar 6 Mnd ringere 4 Dage.", s.a. Anders Gundersen.
g. i Holla 11/6-1753 m. Karen Haraldsdatter fra Søve(1) i Holla dpt. 15/7-1725 bg. 12/2-1799. "Karen Haraldsdatter Store Wale, 73 Aar 30 Uger.", d.a. Harald Svennungsen Søve.
Forlovere: "Anders Ledvorsøn og Lars Olsøn Brenne."
1. Ingeborg Arvesdatter dpt. 19/5-1754 g.m. Torgrim Gulliksen Brenne. Se Brenne(7) "Nordistu".
2. Anders dpt. 25/1-1756 bg. ved Romnes kirke 30/11-1761. "Anders Arvesen Store Hvale 13 uger 5 dage."
3. Harald Arvesen dpt. 28/8-1757. Se Olsbrygge under Stenstad i Helgen.
4. Gunder Arvesen dpt. 23/9-1759. Se Geitebua.
5. Anders Arvesen dpt. 23/8-1761. Se Vale(7).
6. Karen Arvesdatter dpt. 23/1-1763 g.m. Jon Jørgensen Kaalstad. Se Kolstad store(4) i Helgen.
7. Kirsten Arvesdatter dpt. 6/10-1765 g.m. Jørgen Pedersen Omtvedt. Se Omtvedt(3) i Helgen.
Bruker 1758.

F.f. Arve Hoxodde og Karen Haralsdatters Ingebor: Hans Hougen, Lars Brenne, Svennum Fæhn, Maren Brenne og Anna Gundersd. Store Hvale.
F.f. Arve Hoxodden og Karen Haralsdatters Anders: Ole Hvale, Johannes Namløs, Jens Graver, Inger Houg, Johanne Stuerud.
F.f. Arve Hoxodde og Karen Haralsdatters Harrald: Ole Hvale, Johannes Stuen, Tyge Graver, Johanne Stuerud, Agatha Stuen.
F.f. Arve Store Hvale og Karen Haralsdatters Gunder: Hans Hougen, Ole Hvale, Anna Store Hvale, Johanne Stuerud, Maren Hougen.
F.f. Arve Store Hvale og Karen Haraldsdatters Anders: Augustinus Graver, Ole Store Hvale, Jens Graver, Anna Store Hvale, Johanne Stuerud.
F.f. Arve Store Hvale og Karen Haralsdatters Karen: Augustinus Graver, Hans Hougen, Tollef Store Hvale, Anna Store Hvale, Martha Johannesd. Store Namløs.
F.f. Arve Store Hvale og Karen Haralsdatters Kirsten: Anders Nedre Lunde, Arve Stuerud, Ole Larsen Brenne, Anna Store Hvale, Kirsten Graver.

Denne familien bodde noen år på Hoksodde (Høgsete) før de kom hit. Arve Andersen var sogneprestens medhjelper i
Romnes kirke.

Tjenestefolk på gården 1762:
Anders Jørgensen (fra Kjendalen øvre), Aaste Anundsdatter, Maren Olsdatter ("Saugene"), Anna Halvorsdatter, Marthe Tygesdatter Hegna,
Synnev Larsdatter og Ole Helgesen.

Skifte fra Nedre Telemark Skifteprotokoll nr. 18, 1768.
Sted: Vale Store - 1768.
Arve Andersen død.
Børn:
1. Ingeborg Arvesdatter 13 aar. Formynder Johannes Namløs.
2. Anders Arvesen 11 aar. Formynder Jens Augustinussen Graver.
3. Harald Arvesen 9 aar. Formynder Arve Jensen Stuverud.
4. Gunder Arvesen 7 aar. Formynder Johannes Graver.
5. Kari Arvesdatter 4 aar. Formynder Morbroderen Hans Haraldsen.
6. Kirsti Arvesdatter 1 aar. Formynder Anders Andersen Lunde.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Enka Karen Haraldsdatter ble g2g med Halvor Pedersen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Halvor Pedersen Hvale (ikke fra Holla) f. ca. 1747 bg. 10/4-1811. "Halvor Pedersen Hvale, 64 Aar.", s.a. Peder NN.
g1g 3/10-1768 m. enke Karen Haraldsdatter fra Søve i Holla dpt. 15/7-1725 bg. 12/2-1799. "Karen Haraldsdatter Store Wale, 73 Aar 30 Uger.", d.a. Harald Svennungsen Søve.
Forlovere: "Ole Jonsen Store Hvale og Jens Augustinisen Grawer."
g2g 20/6-1799 m. Berthe Arvesdatter fra Vale(23) "Stuverud" dpt. 14/8-1774, d.a. Arve Jonsen Stuverud.
Forlovere: "Jon Olsen og Anders Olsen Store Wale."
Barn kun i andre ekteskap:
1. Karen Halvorsdatter f. 19/11-1800 g.m. Ole Anundsen Lunde. Se Lunde øvre(5) "Sørgard-Lunde".
2. Arve Halvorsen f. 25/12-1802. Se Omtvedt(3) i Helgen.
3. Peder Halvorsen f. 19/7-1806. Se Nibb under Omtvedt. Ugift og barnløs. Et oppklarende skifte etter han på Nibb.
Bruker av gården 1768.

F.f. Halvor Pedersen Store Hvale og Birte Arvesdatters Karen: Anders Arvesen, Anders Olsen Store Hvale, Anders Arvesen Fæhn, Maren Pedersd. Stuerud, Aaste Torgrimsd. Hvale.
F.f. Halvor Hvale og Berthe Arvesdatters Arve:
Jon Vahle, Asloug Larsd. Fehn.
F.f. Halvor Vahle og Berthe Arvesdatters Peder: Anders Arvesen, Anders Olsen Wahle, Arve Stuerud, Maria Biørnsd., Johanne Haraldsd.

Gården ble solgt til Løvenskiold i 1788.

Skifte fra Nedre Telemark Skifteprotokoll 1809 - 1815, folie 424b - 429a.
Sted: Vale Store - 1811.
Halvor Pedersen død.
Arvinger: Enka Børthe Arvesdatter og børn
1. Arve Halvorsen 8 aar. Formynder Jørgen Pedersen Aamtvet.
2. Peder Halvorsen 6 aar. Formynder ditto.
3. Kari Halvorsdatter 10 aar. Formynder Gunder Arvesen Geitebua.
Formue: 5.906 Riksdaler.
Gjeld: 452 Rdl.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Berthe Arvesdatter ble g2g m. Peder Jørgensen. Se nedenfor.

Bonde, leilending her, selveier av Omtvedt i Helgen
Peder Jørgensen Hvale fra Omtvedt(1) i Helgen f. 7/8-1788 d. 17/9-1853 på Vale, 65 år gml., s.a. Jørgen Pedersen Omtvet.
g. i Holla 25/2-1812 m. enke Berthe Arvesdatter fra Vale(23) "Stuverud" dpt. 14/8-1774 d. 22/11-1856 på Klovdal, 82 år gml., d.a. Arve Jonsen Stuverud.
0. Maria Halvorsdatter (pleiedatter) f. 28/4-1810 (fødselsdato og opplysning om pleieforeldre, fra konfirmasjonsinnføinga).
    Hun er trolig adoptert, siden hun er nevnt som arving i skifte etter sin ugifte "halvbror" Peder Halvorsen på Nibb under Omtvedt. Se ovenfor.
1. Johanne f. 9/8-1813. "Trillingbørn, hjemmedøbte, men døde uden at komme i Kirken."
2. Johanne f. 9/8-1813. "Trillingbørn, hjemmedøbte, men døde uden at komme i Kirken."
3. Kirsten f. 9/8-1813. "Trillingbørn, hjemmedøbte, men døde uden at komme i Kirken."  
4. Kirsten Pedersdatter f. 18/7-1814 g.m. Simon Andersen Klovdahl. Se Klovdal(1).
Bruker av gården 1812.

F.f. Peder Jørgensen Wala og Berthe Arvesdatters Trillingbørn Johanne, Johanne, og Kirsten. (Ingen faddere) Hjemedøbte, men døde uden at komme i Kirken.
F.f. Peder Jørgensen Wale og Berthe Arvesdatters Kirsten: Maria Grimholt, Kirsten Omtved, Arve Wale, Anders Bøe, Jens Augustinusen Borstad.


Peder Jørgensen eide gården Omtvedt i Helgen og leide her av Løvenskiold på Fossum i Gjerpen.

Arbeider, inderst (leieboer)
Tow Olsen Hvale fra Fjellskot under Lunde øvre dpt. 10/7-1808 i Hedenstad kirke i Sandsvær d. 20/9-1854 på Vale i Valebø, 45 år gml., s.a. Ole Towsen Fjeldskot.
g. i Holla 17/4-1838 m. Maria Halvorsdatter herfra (som pleiedatter) f. 28/4-1810 d. 20/5-1843 på Vale, pleiedatter av Peder Jørgensen Hvale.
1. Berthe Karine Towsdatter f. 22/5-1838 g. i Holla 4/11-1856 m. Anders Halvorsen "Glaholt" fra Dalen under Høyland i Lunde f. 23/9-1831, s.a. Halvor Syversen på Hæglandskås i Lunde.
    Dette ekteparet er registrert utvandret til N. Amerika fra Holla 20/4-1859. Han var tidligere innflytta fra Saga i Bø til Bent Vale i Holla den 4/9-1850.
2. Karen Towsdatter f. 2/2-1840 d. 14/9-1851 av "Brystsvahget og Gigt" på Vale, 12 år gml.
3. Maren Johanne f. 14/11-1841 d. 1/6-1844 på Vale, 2 1/2 år gml.

F.f. Huusmand Tow Olsen Wale og Maria Halvorsdatters Berthe Karine: Kirsti Pedersd. Omtved, Aaste Johnsd. Wale, Simon Andersen Omtved, Peder Halvorsen Wale, Jens Christensen Wale.
F.f. Huusmand Tow Olsen Wale og Maria Halvorsdatters
Karen: Kari Halvorsd. Lunde, Ingeborg Olsd. Fjeldskot, Peder Jørgensen Wale, Ole Anundsen, Ole Olsen Boerstad.
F.f. Huusmand Tow Olsen Wale og Maria Halvorsdatters
Maren Johanne: Kirsti Pedersd. Omtved, Aaste Johnsd. Wale, Gunder Olsen og Peder Jørgensen Wale, Simon Andersen Omtved.


Tow Olsen ble født på "Knudsmyra" i Hedenstad sogn i Sandsvær. Hans gamle far, Ole Towsen døde her i 1852.

   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

148

Hvale

Peder Jørgensen 

3 Tønder

7 - 2 - 19


Se denne gården under folketellingen 1865.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 93a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Skjøde fra S. Løvenskiold til Otto og Herman Løvenskiold herpaa m.m. for 250.000 Spd., dateret 25. Marts, tinglæst 10. Juni 1854."
"Vidneseddel angaaende grændsene mod Graver og nedre Lunde, dat. 30 og 31. Juni 1831, tinglæst 23. Juli 1866."
"Skjøde fra Otto Løvenskiold til Herman Løvenskiold paa hans halvdel af dette brug m.m., dateret 1., tinglæst 12. Juni 1868."
"Forretning vedkommende grændsærne mellem Graver og Store Hvale, dat. 18. Sept., tinglæst 16. Nov. 1874."

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Halvor Jørgensen fra Kolstad store(4) i Holla f. 28/9-1847 d. 17/12-1929, s.a. Jørgen Jonsen Kaalstad.
g. 17/6-1874 m. Ingeborg Kirstine Jensdatter fra Kjendalen øvre under Lunde nedre f. 31/8-1848 i Kjendalen d. 29/8-1918, d.a. Jens Christensen Kjendalen.
1. Aslaug Marie Halvorsdatter Solberg f. 11/4-1875 d. 9/8-1952 g.m. sitt søskenbarn Jørgen Johnsen Kaalstad fra Lunde nedre(1). Bodde i Skien. Ingen barn. Gravlagt i Valebø.
2. Aaste Kirstine Solberg f. 4/10-1877. Bodde i Skien. Ugift.
3. Jørgen Solberg (tvilling) f. 8/3-1882. Se Solberg(5).
4. Jens Solberg (tvilling) f. 8/3-1882 d. 13/6-1953. Var skogsarbeider og bodde i Valebø. Ugift.
Bruker ca. 1872.

F.f. Halvor Jørgensen Vale og Ingeborg Kirstine Jensdatters Asloug Maria: Kirsti Ellefsd. Dalen, Inger Maria Jensd. Vale, Christen Jensen Dalen, John Jørgensen Lunde, Anders Jensen Dalen.
F.f. Grdbr. Halvor Jørgensen Vale og Ingeborg Kirstine Jensdatters Aaste Kirstine: Kirsti Ellefsd. Dalen, Inger Nilsd. Wale, Christen Jensen Dalen, Halvor Kittilsen Sannæs, Anders Jensen Vale.

Børte Mattisdatter (Berthe Mathiasdatter) bodde her i 1875, mens hun ble forsørget av fattigkassa.
"Børte Mattisdatter, ugift, Fattiglem forsørges af Fattigkassen, Sindsvag siden før 4 Aar gml., f. 1847 i Helgen sogn, Holden Præstegjeld."
Under folketllinga 1891 bodde hun på Vala(1).

Denne familien bodde her også under folketellinga 1891. De flytta etter makeskiftet i 1895 til Solberg(1). Derfor etternavnet Solberg på barna.


"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 15 (Usterud vestre og Høgskog) er udskilt fra dette brug, og bnr 7, afholdt 10. August, tinglyst 22. Okt. 1885."
"Skjøde fra kammerherreinde Hedvig Løvenskiold til sønnen Leopold Løvenskiold herpaa m.m. for kr. 833.500.-, dat. 13., tinglyst 22. Juni 1887."

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Gammel Skyld

Ny Skyld

 31

6

148

 Vale      

 Vale

L. Løvenskiold 

7 - 2 - 19

8 mark 45 øre

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 93a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Mageskiftebrev fra L. Løvenskiold til Kittil Andersen Sohlberg paa dette brug (!skal vel være hans brug!?) m.m. mod gnr 31 bnr 6 og mellomlæg
kr. 6.000.-, dat. 7. og 10., tinglyst 16. Des. 1895."

Gården Solberg, i 1895 verdsatt til kr. 13.000, ble i 1895 makeskiftet (byttet) med denne gården, som da var verdsatt til kr. 7.000.
Det var Kittil Andersen Solberg og kammerherre Løvenskiold som foretok dette byttet. Han ble dermed neste bruker av denne
gården og den første selveieren her. Løvenskiold - Fossum ble da eier av nesten all skogen som tidligere hørte til Solberg.

Bonde, selveier
Kittil Andersen Solberg fra Solberg(1) f. 11/7-1868 d. 16/2-1898 på Lunde, s.a. Anders Kittilsen Solberg.
g. 11/5-1894 m. Maren Halvorsdatter fra Lunde nedre(3) f. 12/10-1871 på Kålstad i Helgen d. 3/3-1913, d.a. lærer Halvor Halvorsen Lunde.
1. Arne Kittilsen Vale f. 3/9-1894 på Solberg. Se N. Vale 18.
2. Halvor Kittilsen f. 16/5-1896 på Solberg d. 17/5-1896. Hjemmedøpt av Halvor Kaalstad. Vitner: Karen Kaalstad og Pernille Vale.
Eier 1895.

F.f. Gaardbruger Kittil Andersen Solberg og Maren Halvorsdatters Arne: Moderen, Hanna Halvorsd. Lunde, Gunder Dahl, Faderen.

Kittil Andersen arvet Solberg(5) som 14-åring i 1882. Han flytta med sin far (da enkemann) til Skien, som drev pensjonat i Lundegata i 1885.
Kittil kjøpte denne gården og flytta hit rundt 1895. Han døde her etter bare rundt 3 år i bygda.
Kittil Andersen var dissenter og trolig Jarlsberger (av "Østlendingene").
 

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Skifte fra GSU Skifteprotokoll 1887 - 1904, folie 240b - 241b.
Sted: Vale Søndre 1899.
Gårdbruger Kittil Andersen død.
Arvinger: Enka Maren Halvorsen Solberg og sønnen Arne Kittilsen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Maren Halvorsdatter ble g2g med tjenestegutten Ole Andersen fra Vaskaas under Jønvedt i Helgen. Se nedenfor.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 93a og b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Kittil Andersen til enken Maren Halvorsdatter Vale og Ole Andersen Vale til sidsnævnte
Ole Andersen Vale for kr. 15.000, med panteretsudlæg til
Arne Kittilsen Kr. 1109,68
Marie Kristine Vale kr. 1109,68
Astrid Karoline Vale kr. 1109,69
Hilleborg Solveig Vale kr. 1109,69
Olga Marie Vale kr. 1109,69
Halvor Vale kr. 1109,69
datert 17., tinglyst 28. oktober 1916."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 31

6

 Vale

Vale

Ole Andersen 

7 mark 03 øre 


Bonde, gruvearbeider, selveier (på sin kones vegne)
Ole Andersen Vale fra Vaskås under Jøntvedt i Helgen f. 11/6-1865 d. 1932, s.a. husmann Anders Andersen Vaskaas og Maria Torgrimsdatter.
g. i Holla kirke 21/10-1899 m. enke Maren Halvorsdatter (herfra) fra Lunde nedre(3) f. 12/10-1871 på Kålstad i Helgen d. 3/3-1913 på Vale, d.a. lærer Halvor Halvorsen Lunde.
Forlovere: "Kjøbmand Trond Jonsen Vale og gbr. sønn Peder Jonsen Vale."
1. Marie Kristine Vale f. 13/11-1900 på Kjosvik under Brenne g.m. banemester Sveinung Solberg. Bodde i Kristiansand.
2. Astrid Karoline Vale f. 19/5-1903 g.m. kjøpmann Adolf Vala. Se Butikken under Lunde nedre(3).
3. Hilleborg Solveig Vale f. 18/7-1906.
4. Olga Maria Vale f. 17/12-1908 g.m. lektor Bent Vale. Bodde på Ski i Akershus.
5. Halvor Olsen Vale f. 4/8-1911. Overtok denne gården i 1941.
Eier 1913.

Maren Halvorsdatter ble eier av gården da hennes første ektemann døde i 1898. Hennes andre ektemann,
Ole Andersen, ble selveier da hun døde i 1913.

Denne gården ble forpaktet bort til Kittil Andersens foreldre under folketellingen 1900. Ole Andersen bodde da med
sin kone og stesønn Arne i "Kjosvik" under Brenne. Ole Andersen arbeidet da i malmgruvene på Fen. Han rodde nok fram og
tilbake om sommeren og gikk trolig på isen om vinteren.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 93a, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Kontrakt mellem aktiehaverne i Valebø Aktiemølle, dateret 25. Marts, tinglyst 21. Juni 1905, hvorved bl.a. et Vandfald m.m. paa dette brug
bortleies mod aarlig godtgjørelse af 6 tønder fri maling."

Se denne gården under folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 93b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Skyld- og deleforretning, avholdt 10., tinglyst 28. Juni 1919, hvorved til Arne Kittilsen er utskilt bnr 18 "nordre Vale" av skyld 2 mark 35 øre.

Ole Andersen Vale skilte altså ut bruket Vale bnr 18 i 1919 og solgte det til sin stesønn Arne Kittilsen. Se N. Vale 18.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 93b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Skjøte dat. 8/5, tinglyst 22/8-1941 fra Ole Vales arvinger til Halvor Vale for kr. 12.000, hvorav løsøre for kr. 4.000."

Bonde, selveier
Halvor Olsen Vale herfra f. 4/8-1911 d. 29/7-2004.
g.m. Kristine Karette Lunde fra Lunde nedre(1) f. 24/5-1912 d. 31/12-1993, d.a. John Johnsen Lunde.
1. Hildegunn Isadora Marie Vale f. 1941. Overtok gården.
2. Margareth Helen Vale f. 1945.
Eier 1941.

Dette ekteparet er gravlagt på Nenset i Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 93b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Skylddeling dat. 21/4, tinglyst 4/5-1944, hvoved utskilles parsellen "Indlægget", bnr 30, av skyld 0 mark 60 øre." (Til Jonas Vale).

Ovenfor nevnte jordstykke "Innlegget" ble solgt til gården S. Vale(2) i 1944 og har siden vært en del av den gården.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

31 

6

Vale (nordre)

Ole Andersen

4 mark 68 øre N. Vale bnr 6 (høyre) og bnr 7 (venstre). Foto: Widerøe-Polarfly 1952. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

 

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark Fylke I (1953). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården består av 50 dekar dyrka jord (lett leirjord), 60 dekar utmark. Våningshus bygd omkring 1750, ombygd i 1949. Uthus bygd 1921, stall, fjøs, stabbur, bryggerhus bygd 1945.
Besetning: 2 hester, 8 kyr, 2 ungdyr, 2 griser, 2 sauer og 40 høner. Garden har vært i ætta fra 1895. Eieren tok over etter faren i 1932. Solgt fra et jordstykke på omlag 12 dekar. Eier: Halvor Vale, s.a. Ole Andersen Vale og Maren f. Kålstad.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 93b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag.
"Leiekontrakt dat. 8/5, tinglyst 20/5-1961, hvori Halvor Vale bortleier til Finn Anda våningshuset på denne eiendommen fra 1/1-1961
til 1/1-1971 med rett til fornyelse i 10 år mot kr. 1.200 pr. år."


Husleier
Finn Anda.
Leieboer fra 1961.

Finn Anda med familie bodde ikke i Valebø i 1969 (Kilde: Valgmanntall 1969).

Husleier
Erling Østgård f. 25/5-1914 d. 3/5-2003.
g.m. Lilly f. 23/7-1916 d. 30/4-2004.
1. Kari Anne Østgård.
2. Tor Inge Østgård f. 1951. Bosatt i Skien.
3. Liv Østgård.
4. Stein Østgård.
Brukere fra juli 1962 - juli 1966.

Denne familien kom fra Målselv i Troms. Erling Østgård hadde arbeid på Norsk Hydro på Herøya.
De flytta i 1966 til Skrapklev ved Herøya.
Lilly og Erling Østgård er gravlagt på Ø. Porsgrunn kirkegård.

Gårdeier
Hildegunn Isadora Marie Vale (Hildegunn Isadora Vale Bjelland) herfra f. 1941, d.a. Halvor O. Vale.
g.m. Trygve Bjelland fra Vestlandet f. 1937.
1. Lars Halvor Bjelland f. 1975.
Eier ca. 2004.

Denne familien har "i alle år"  bodd i eget hus i Rødborge 23 på Borgeåsen. Den siste tiden har de kjøpt seg leilighet i Buerveien 11, like ved.

Driftsbygningene her er revet, men våningen ble først leid ut noen år, deretter solgt til samboerparet Reino Olsen og Heidi Lunde.
De kjøpte tomta rundt den gamle våningen, brant ned det gamle huset, og oppførte nytt hus der i ca. 1990.

Det eneste som står igjen av denne gamle, i sin tid, ærverdige gården er det gamle bryggerhuset og litt jord.

Hustomt utskilt fra denne gården: Se Valeveien 42.
 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Vale nordre 7
Gnr 31 - bnr. 7.

Denne gården ble delt fra Vale nordre i 1762. De første bygningene må ha blitt satt opp her da.

Landskyld av denne eiendommen var på 3 tønner korn.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Gården ble bortfesta helt fram til 1891. Eier i denne tiden var Løvenskiold-Fossum.


Vale bnr 7. Foto: Gard Strøm 20.7.2015.

Adresse i dag: Valev. 36, 3721 Skien.

Bonde, leilending
Anders Arvesen Wale fra N. Vale dpt. 23/8-1761 bg. 23/9-1805. "Anders Arvesen Vahle, 49 Aar.", s.a. Arve Andersen Hvale.
g. i Holla kirke 25/5-1779 m. Anna Arvesdatter fra S. Holla gård dpt. 23/10-1757 bg. 29/5-1807. "Anne Arvesdatter Vale, 50 Aar.", d.a. Arve Olsen Holden.
Forlovere: "Ole Wahle og Jens Graver."
1. Karen Andersdatter f. 17/6-1797. Flyttet til Gjerpen i 1815 og ble der g.m. snekker Ole Tolvsen. Se Grønsten(B) under Bø i Gjerpen.
2. Arve f. 11/1-1800 bg. 11/1-1800. "Arve Andersen Store Wale døde strax." Kun hjemmedøpt.
Bruker rundt 1788.

F.f. Anders Arvesen Store Wale og Anne Arvesdatters Karen: Torgrim Brenne, Anund Wibeto, Tyge Jensen Graver, Kirsten Arvesd. Omtved, Karen Nielsd. Namløs.

Anna Arvesdatter ble født mens foreldrene bodde på Holden gård i Holla. Hennes mor, enke Helvig Thomasdatter, f. ca. 1722,
bodde her under folketellinga 1801.

Anders Arvesen giftet seg 18 år gammel. Hun var 23. Han hadde en bror, Harald Arvesen på Olsbrygge under Stenstad i Helgen.

Nedre Telemarks Skifteprotokoll 1805 - 1810, folie 160b - 164b.
Sted Vale Store 1805.
Anders Arvesen, død.
Enke Anne Arvesdatter.
Barn:
Karen Andersdatter 8 Aar. Formynder Farbroder Harald Arvesen Olsbrygge.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Nedre Telemarks Skifteprotokoll 1805 - 1810, folie 332b - 333a.
Sted Vale Store 1807.
Enken Anne Arvesdatter død.
Eneste arving, datteren
Karen Andersdatter 9 aar. Formynder Farbroder Harald Arvesen Olsbrygge.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Ved Anna Arvesdatters begravelse har trolig presten skrevet feil navn. Det sto "Arne Anders. Wale".

Datteren her, Karen Andersdatter, og hennes familie emigrerte til N. Amerika via Porsgrunn med skuta "Washington" den 21. mai 1844. De bosatte seg i Richmond Township, Walworth county i Wisconsin. Flere av deres barn giftet seg senere der med andre emigranter fra Valebø. Se Grønsten under Bø i Gjerpen.

Bonde, leilending
Arve Gundersen Hvale fra Geitebua f. 10/10-1788 d. 1851 i Heart Prairie Walworth co., Wisconsin, s.a. Gunder Arvesen Gieddeboen.
g. 6/1-1810 m. enke Karen Anundsdatter fra Vipeto nedre f. 20/7-1786 d. 15/6-1848 på Vale 62 år gml., d.a. Anund Hansen Wibetoe og Kirsten Arvesdatter.
1. Anders f. 12/6-1811 (døpt i Helgen kirke) bg. 23/6-1811. "Anders Arvesen Vale 10 dage."
2. Hans Arvesen f. 8/9-1812 g. 15/10-1840 m. Aaste Isaksdatter fra V. Romnes(7). Til N. Amerika i april 1844. Heart Prairie, Walworth Co., Wisconsin.
3. Gunder Arvesen Hvale f. 5/1-1815. Overtok festekontrakta på gården.
4. Aaste Kirstine Arvesdatter f. 3/2-1817 g.m. Ole Jonsen Helgen. Se Helgen store(6) i Holla.
5. Anund Arvesen f. 21/4-1820.
6. Arve Arvesen Hvale f. 11/6-1822. Til Arendal, ble skipsreder og "en rik mann". (Kilde: Ytterbøe).
Bruker fra ca. 1805.

F.f. Arve Gundersen Vale og Karen Anundsdatters Anders: Ole Vale, Hans Vibeto, Jørgen Giedeboen, Anne Lunde, Ole Vibeto.
F.f. Arve Gundersen Wale og Karen Anundsdatters Hans: Anne Andersd. Wale, Ole Jonsen Wale, Bent Jonsen Wale og Peder Jørgensen Wale.
F.f. Arve Gundersen Wale og Karen Anundsdatters Gunder: Mari Wale, Helvig Eie, Ole Wale, Peder Wale og Halvor A. Wibetoe.
F.f. Arve Gundersen Wale og Karen Anundsdatters Aaste Kirstine: Kari Rosvald (i Gjerpen), Kari Wale, Peder Wale, Solve Rosvald (i Gjerpen) og Halvor Wibetoe.
F.f. Arve Gundersen Wale og Karen Anundsdatters Anund: Anne Lunde, Kari Halvorsd. Wale, Gunder Giedeboen, Jørgen Giedeboen og Thomas Wibetoe.
F.f. Arve Gundersen Vale og Karen Anundsdatters Arve: Mari Vale, Anna Anundsd. Giedeboen, Ole Vale og Arne Halvorsen Vale.

Karen Anundsdatter var enke etter Hans Nilsen Tufte. Se N. Tufte(1). De giftet seg den 28/8-1807.

Enkemannen Arve Gundersen Hvale emigrerte med S/S Salvator, sammen med andre Holla-sokninger, til N. Amerika, med avreise fra Porsgrunn i april 1851. Han bosatte seg i Heart Prairie, Walworth co., Wisconsin, men døde der senere samme år.

Bonde, leilending
Gunder Arvesen herfra f. 5/1-1815 d. etter 1893.
g. 22/6-1848 m. Aaste Kirstine Jørgensdatter fra Geitebua f. 11/12-1821 d. 19/8-1893 på Vale, d.a. Jørgen Gundersen Giedeboen.
Forlovere: "Bent Johnsen Wale og John Andersen Wale."
Bruker fra 1851.

Dette ekteparet fikk ingen barn.

Bonde, skogsarbeider, selveier
Anders Olsen fra "Toa i Siljan" f. 24/12-1833 i Sandsvær d. 1/5-1901, s.a. Ole Knudsen Toa.
g. i Siljan 31/3-1860 m. Pernille Knudsdatter fra Stendalen i Siljan f. 12/8-1836 d. 31/1-1929, d.a. Knud Nilsen Steendalen f. ca. 1788 i Eiker, Buskerud.
Forlovere: "Anders Andersen Grorud og Peder Nilsen Grorud."
1. Inger Andrine Andersdatter f. 24/7-1860 på Landsverk i Lardal g.m. Karl Borgersen Vala. Se N. Vala.
2. Karen Petrea Andersdatter f. 3/10-1862 på Vieren under Gåserud i Sandsvær g.m. Kristen Andersen Grorud i Siljan.
3. Ole Andersen f. 26/7-1865 på Vieren g.m. Lene Li fra Lardal. Bodde på Rjukan.
4. Petrine Andersdatter f. 1867 i Sandsvær.
5. Nils Kristian Andersen Lunde f. 22/4-1869 på Vieren i Sandsvær. Se Lunde øvre(11).
6. Johannes Andersen Brenne f. 3/11-1871 i Sandsvær. Se Brenne(7) "Nordistu". Flyttet senere til Bø i Gjerpen. Se N. Bø(13).
7. Gunhild Marie Andersdatter f. 1873 i Sandsvær g.m. John Dalen. Se Valadalen.
8. Lars Andersen Vale f. 20/4-1877 på Gåserud i Sandsvær. Overtok gården.
9. Peder Anton Vale f. 19/4-1880 i Sandsvær. Kjøpte gården av broren Lars.
Eier 1894.

Anders Olsen var tidligere husmann på Landsverk i Lardal. Under folketellinga 1865 var han på Vieren under Gåserud i Sandsvær.
Under folketellinga 1875 bodde de på Løkka i Sandsvær. Deretter var han en tid på Toa i Siljan.
Før han kom hit var han stadig nevnt som skogsarbeider. I Valebø ble han visstnok kalt for "Anders Toa".

Se denne gården under folketellinga 1900.

Bonde, selveier
Lars Andersen Vale herfra f. 20/4-1877 på Gåserud i Sandsvær d. 1/4-1909 av tuberkulose.
g. hos Skien byfogd 16/3-1905 m. Marie Kittilsdatter Vale fra S. Vale(5) f. 26/9-1885 d. 5/1-1977 på Graver, d.a. Kittil Mathisen Vale.
1. Arnt Larsen Graver (Arnt Graver) f. 6/7-1905 d. 2/10-1982 g.m. Ruth Anne NN f. 14/2-1907 d. 15/2-2001.
    Bodde i Oslo og arbeidet på Aker mekaniske verksted. Gravlagt på Nordre gravlund i Oslo.
2. Lovise Marie Vale f. 25/5-1907 g.m. banevokter Kolbjørn Kristoffersen. Bodde i vokterboligen ved Valebø stasjon.
Eier 1905.

Ved vielsen var det nevnt at begge var medlemmer av den "Evangelisk-Lutherske Frimenighed".

Lars skilte ut og solgte 70 mål innmark og 10 mål havn til sin svigerfar Kittil Mathiasen Vale i 1906. Se N. Vale(16).
Samtidig solgte han resten av denne gården til sin bror Peder Anton Vale like før han døde.

Marie fikk ta med seg barna og flytta inn på den nye gården til sin bror Kittil M. Vale da Lars døde. Se Vale(16) "Mossjordet".

Enka Marie Kittilsdatter ble senere g2g med Olav Graver. Se Graver(1).

Bonde, selveier
Peder Anton Vale (Peder A. Vale) herfra f. 19/4-1880 i Sandsvær d. 13/7-1969.
g.m. Kari Christensdatter fra Brenne(11) "Heiajordet" f. 12/2-1875 d. 12/2-1954, d.a. Christen Jensen Brenne.
1. Anna Pauline Vale f. 16/3-1909 på Valebø g.m. Otmar Berge. Se Lunde øvre(1).
2. Kristen Karstein Vale f. 8/10-1912. Overtok gården.
3. Paula Kristine Vale f. 1/6-1914 d. 5/11-2000 g.m. Lars Helgen f. 30/4-1918 d. 28/2-1984. Bodde på Gimsøy i Skien og er der gravlagt. Se Valadalen under Vala.
Eier 1909.

Se denne gården under folketellinga 1910.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemark (1953). Etter oppgave fra gårdeieren (utdrag).
 


N. Vale bnr 6 (høyre) og bnr 7 (venstre). Foto: Widerøe-Polarfly 1952. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Bonde, smed, selveier
Kristen Karstein Vale
(Kristen Vale) herfra f. 8/10-1912 d. 19/11-2001.
g.m. Ingeborg Økter fra Lensmannsøkter i Luksefjell i Gjerpen f. 16/2-1911 d. 7/4-1943, d.a. Herman Borgersen Økter.
1. Harald Vale f. 1937. Overtok gården.
2. Kari Vale f. 23/7-1935 g.m. kjøpmann Ole Vala. Kari var folkeskolelærer. Se Valebø 758 "Lundeli".
Eier 1955.

Ingeborg Vale hadde ei søster i Valebø. Det var Betzy Brenne på Brenne(11) "Heiajordet".

Politimann, selveier
Harald Vale herfra f. 1937.
g. i Borgestad kirke 1965  m. lærer Bjørg Berit Gøystdal fra Porsgrunn f. 30/7-1942, d.a. skolebestyrer Olav Gøystdal fra Tinn og Aslaug Aslaksen fra Bamble.
1. Geir Harald Vale f. 1967. Overtok gården i 2015.
2. Tor Vegard Vale f. 1971.
3. Ole Christian Vale f. 1975.
Eier 1974.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra gårdeieren (utdrag).

 


Selveier
Geir Harald Vale herfra f. 1967.
Eier 2015.

 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Vale 16 - "Mossejordet"
Gnr 31 - bnr 16.

Eiendommen ble utskilt fra N. Vale(7) i 1906 og var på 70 mål innmark og 10 mål havn. 331/16.


Vale bnr 16 "Mossejordet". Foto G. Strøm 2015.

Adresse i dag: Valebø 641, 3721 Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 103a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Andersen Vale til Kittil Mathiassen Vale for kr. 7.500, dat. 29. des. 1906, tinglyst 12. januar 1907.

Kittil Mathisen Vale f. 13/6-1841 d. 8/7-1913.
Eier 1909. Se S. Vale(5) "nedre".

Kittil Mathiasen bodde på den nederste Vale-gården, Vale søndre(5). Han kjøpte denne eiendommen
til sin sønn.

De første bygningene ble oppført i åra 1907 - 1909. Først satte de opp en låvebygning med fjøs. Deretter
bygde de innhuset, som var ferdig i 1909. Bryggerhuset ble oppført i 1925.

Se gården under folketellinga 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 103a. Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Kittil M. Vale til sønnen Mathias Kittilsen Vale paa denne eiendom, samt en halvpart av gnr 31, bnr 10 skyld 1 mark 45 øre,
for kr. 14.500, datert 15/2, tinglyst 22/2-1913."  

Mathias K. Vale (Mathias Vale) fra S. Vale(5) f. 25/1-1884 d. 27/8-1960, s.a. Kittil Mathisen Vale.
g.m. Gunhild Kirstine Pernille Lunde ("Tilla Vale") fra Lunde øvre(11) f. 10/6-1900 d. 2/7-1974, d.a. Kristian A. Lunde.
1. Kittil M. Vale f. 9/5-1929. Overtok gården sammen med broren Nils Kristian.
2. Nils Kristian Vale f. 27/12-1930. Overtok gården sammen med broren Kittil.
3. Anne-Marie Vale f. 1934 g.m. trykkerieier Jens Per Johansen f. 4/10-1936 d. 18/1-2000. Bosatt i Are Frodesv. 18 på Mæla i Skien.
4. Gunvar Vale (tvilling) f. 1939. Se Brenneveien 123 "Steinbakken".
5. Oddvar Vale (tvilling) f. 1939. Bosatt her med sine eldre brødre.
Eier 1913.

Mathias K. Vale var politisk interessert og ble valgt inn i Holla herredsstyre. Der fikk han etter hvert flere verv. Han var bl.a. medlem i likningsnemda og satt i mange år i sosialstyret. Han satt også flere år i styret for Holla Sparebank.

Mathias Vale eide mye skog. Han eide halvparten av Valeskogen også kalt "Mastdalsskauen", samt "Mjågekjønnliane skog" i Sauherad.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 31

 16

Vale

K. M. Vale

4 mark 41 øre


Vale bnr 16 "Mossjordet". I bakgrunnen: Graver 1. Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2004).


Kittil M. Vale
herfra f. 9/5-1929 d. 31/5-2016 Ugift..
Nils Kristian Vale (Nils Kristian M. Vale) herfra f. 27/12-1930 d. 10/5-1973. Ugift.
Eiere 1960.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Vale nordre 18
Gnr 31 - bnr 18.

Dette bruket ble utskilt fra N. Vale 6 i 1919. Gården består av 40 mål innmark samt noe havn.

Landskyld 2 mark 35 øre ved kjøpet i 1919.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Dette er det yngste gårdsbruket i Valebø.


Vale nordre bnr 18. Foto: Gard Strøm 20.7.2015.

Adresse i dag: Valeveien 16 og 20 (ny kårbolig), 3721 Skien.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 105a.
"Skjøte fra Ole A. Vale til Arne Kittilsen for kr. 6.500, datert 23., tinglyst 28. juni 1919."

Bonde, selveier
Arne Kittilsen Vale (Arne K. Vale) fra N. Vale 6 f. 3/9-1894 på Solberg(1) d. 8/8-1976, s.a. Kittil Andersen Solberg.
g. 16/10-1921 m. Aslaug Maria Vinjerui fra Vinje f. 1/2-1899 d. 14/11-1974, d.a. Aasmund Knutsen Vinjerui.
Forlovere: "Karl Kaalstad og Ole Vale."
1. Maren Vale f. 12/11-1922.
2. Margith Vale f. 31/8-1924 g.m. Leif Sverre Nygaard (Leif Nygaard) f. 10/9-1923. Se Bjerketvedt(8) "Sanna" i Eidanger. (Sannav. 49 i Porsgrunn).
3. Aage Arvid Vale f. 14/2-1926 d. 29/5-2008? Død i Gjerpen som ugift sjømann. Gravlagt i Valebø.
4. Alfred Vale f. 4/9-1928 d. 30/1-2000. Gravlagt på Eidanger i Porsgrunn.
5. Erling Aasmund Vale f. 26/5-1934. Overtok gården.
Eier 1919.

Før de giftet seg var Aslaug tjenestepike på Graver.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 31

18

Vale nordre

Arne Kittilsen

2 mark 35 øre

 

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark Fylke I (1953), side 830. Etter oppgave fra eieren (utdrag).
40 dekar jord (mold på leire). Våningshus bygd 1920, låve 1919, fjøs og stall 1923-1924. 1 hest, 6 kyr, 1 ungdyr, 2 griser, 3 sauer og 20 høner. Frukthage og kjøkkenhage.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 105a.
"Erklæring dat. 4/11-1958, tinglyst 19/6-1959 fra Aage Arvid Vale, hvori han frafaller odelsretten til fordel for broren Erling Vale."
"Skjøte datert 16/6, tinglyst 19/6-1959 fra Arne Vale til Erling Aasmund Vale for kr. 21.000.- herav løsøre for kr. 9.000. Selgeren og
hustru Aslaug Vale
har forbeholdt husvære og en del andre rettigheter verdsatt til kr. 3.000, samt pant for kontant kjøpesummen kr. 18.000."

Bonde, selveier
Erling Aasmund Vale (Erling Vale) herfra f. 26/5-1934 d. 2/2-2000, s.a. Arne Vale.
g.m. Solfrid Moen fra Århusv. 295 under Hyni Gjerpen f. 28/9-1944 d. 4/7-2007.
1. Anne Synøve Vale f. 1968. Overtok eiendommen. Se nedenfor.
2. Torunn Irene Vale f. 1969.
3. Ragnhild Elisabeth Vale f. 1972. Bosatt i Danmark.
4. Ellen Kristin Vale f. 1976.
Eier 1959.


Nordre Vale bnr 18. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Gårdeier
Anne Synnøve Vale herfra f. 1968, d.a. Erling Vale.
g.m. fengselsbetjent Asle Aase fra Noragutu i Sauherad f. 1967.
Eier 2005. Se Valev. 20.

Det gamle våningshuset har stått tom i flere år (2016).

Det ble på 1991 oppført en kårbolig her med adresse Valev. 20. Den ble siden utskilt med egen tomt 331/56. Se Valev. 20.


Kart fra www.grenlandskart.no 2015.

 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Hustomter i Valeveien
På folkemunne kalt "Valejordet".
Utskilt fra N. Vale(18) rundt 1987/88.


Fra Grenlandskart.no 2015.


Valev. 6 - Hustomt
Utskilt fra N. Vale(18). 331/47.

Adresse i dag: Valev. 6, 3721 Skien.

Helge Pedersen fra Nykås under Mo i Gjerpen f. 1959, s.a. Christian Pedersen fra Danmark.
g.m. Wenche f. 1961.
Bodde her i 1994.

Helge Pedersen driver firmaet Grenland Betongsaging. De flytta til Skien, men flytta tilbake til Valebø igjen.
De kjøpte da huset Valebø 762.

Drosjesjåfør
Ken Arne Skifjeld f. 1967. 
g.m. Gry Bekkhus fra Skien f. 1974.
Eiere 2014.


Valev. 8 - Hustomt
Utskilt fra N. Vale(18). 331/50.

Adresse i dag: Valev. 8, 3721 Skien.

Mathias Vale fra Steinbakken under Brenne f. 1965, s.a. Else og Gunvar Vale.
g.m. Gunn Inger Voje fra Valebø 776 "Solstad" f. 1966, d.a. Reidun og Jan Voje.
Eier i 1994 og i 2015.


Valev. 10 - Hustomt
Utskilt fra N. Vale(18). 331/51.

Adresse i dag: Valev. 10, 3721 Skien.

Øystein Lia f. 1961.
g.m. Berit Røstad f. 1958.
Eier i 1994 og i 2015.


Valev. 12 - Hustomt
Utskilt fra N. Vale(18). 331/48.

Adresse i dag: Valev. 12, 3721 Skien.

Jan Vetle Hegna f. 1969.
Eier i 2015.


Valev. 14 - Hustomt
Utskilt fra N. Vale(18). 331/49.

Adresse i dag: Valev. 14, 3721 Skien.

Grethe Målfrid Vale fra Steinbakken under Brenne f. 1963, d.a. Else og Gunvar Vale.


Valev. 20 - Hustomt
Utskilt fra N. Vale(18). 331/56.

Oppført som kårbolig til N. Vale(18). Siden utskilt og skyllsatt til bnr 56.

Adresse i dag: Valev. 20, 3721 Skien.

Anne Synnøve Vale fra N. Vale(18) f. 1968, d.a. Erling Vale.
g.m. fengselsbetjent Asle Aase fra Noragutu i Sauherad f. 1967.
1. Martine Jeanett Vale Aase f. 1991.
2. Eirik Vale Aase f. 1994.
Eier 2005.


Valev. 42 - Hustomt
Utskilt fra N. Vale(6). 331/55.


Valeveien 42. Foto: Gard Strøm 20/7-2015.

Adresse 2020: Valev. 42, 3721 Skien.

Dette huset ble oppført på samme sted som det gamle våningshuset på N. Vale(6) sto.

Huset ble oppført i ca. 1990.

Runo Olsen fra Sauland f. 1961.
samboer med Heidi Solfrid Lunde fra Lunde nedre(1) f. 1964, d.a. Wessel Lunde.
1. Joachim Olsen f. 1996.
2. Siri Olsen f. 2000.
Eier 

Heidi og Runo leide det gamle innhuset fra 1988.


Fra Grenlandskart.no 2015.


Valev. 76 - Hustomt
Utskilt fra S. Vale(5). 331/45


Valeveien 76. Foto: Gard Strøm 20.7.2015.

Huset ble oppført i ?

Adresse i dag: Valev. 76, 3721 Skien.

Kittil J. Vale (Kittil Vale) fra S. Vale(5) f. 8/10-1931 d. 6/4-1992, s.a. John Kittilsen Vale.
g.m. Anne Berit Hegna f. 1945.
1. Vegard Vale f. 1969.
2. Geir Vale f. 1970.
Eier ????

Elektriker
Vegard Vale herfra f. 1969.
Eier ????


Fra Grenlandskart.no 2015.

 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |
 


Store Vale Søndre
Denne søndre delen satt igjen med en landskyld på 6 tønner korn etter delinga i 1676.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Tinglysingsprotokollen fra 1600-tallet forteller oss at Vale da ble skrevet for: "Hvale med ødepladse - 12 Tønder".
Nedenfor foreligger avskrift av nevnte protokoll, som viser tidlige kjøp og salg av denne gården. G.S.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, side 57. Link.
"Hvale med ødepladse 12 Tønder. Bygslet (festet) 6 Tønder fra Thomas Sommer (i Scheen) til Anders Gunnessen dat. 20. Oct. 1696."
"Solgt 3 Tønder med Bygsel fra Michael Storm til Herkules Wejer, dat. 9. Juli 1704, Summa 150 Spd."
"Solgt 6 Tønder med Bygsel ved Auction til Jochum Jansen, dat. 13. Mars 1705, Summa 481 (431?) Spd."
"Solgt 3 Tønder med Bygsel ved Auction til Herkules Wejer, dat. 1. Aug. 1707, Summa 207 Spd."
"Solgt 6 Tønder med Bygsel fra Lars Clausen Bugge til Niels Wejer, dat. 12. Aug. 1717, Summa 660 Spd."
"Solgt 12 Tønder med Bygsel fra Niels Herkulesen Wejer til Peder Olsen, efter adkomst 24. Mars 1717, dat. 7. Oct.  1719, Summa 1190 Spd."
"Solgt 12 Tønder med Bygsel fra Peder Olsen til Jørgen Simonsen etc., efter adkomst 7. Okt. 1719, dat. 3. Aug. 1729, Summa 1250 Spd."
"Skifteforretning om østre Hoppestad, Kiise og Hvale imellem, Canceliraad Deichmann og flere, dat. 4 Aug. 1739."
"Solgt 6 Tønder fra Simen Jørgensen etc. til Hermand Løvenskiold dat. 30. Dec. 1739. Summa 1050 Spd."
"Solgt 6 Tønder med bygsel fra J. og S. Zachariassønner til Ole Jonsen og Jon Arwesen, dat. 4. Mars 1739, Summa 6000 Spd."
"Solgt 6 Tønder fra Ole Jonsen og Jon Arwesen til Hermand Løvenskiold, dat. 3. Juni 1739, Summa 6000 Rdl."

Bonde, leilending
Arve Jonsen Wale f. ca. 1646. Kanskje fra Vipeto i Holla?
g1g m. Anne Nilsdatter herfra f. ca. 1648? d. ca. 1693, kanskje d.a. Nils Torbjørnsen Vale d.y.
g1g (trolovet) i  Sauherad 1694 m. enke Karen Halvorsdatter fra Setre i Heddal f. ca. 1648 bg. 2/8-1724. "Karen Halvorsdatter Hvale, 76 Aar.", d.a. Halvor NN.
1. Maren Arvesdatter f. ca 1677 g.m. Jørgen Gundersen Straale. Se Familie 2 - Venstøp 1762.
2. Jon Arvesen f. ca. 1678. Overtok festet på gården.
3. Nils Arvesen f. ca. 1681. Se Solberg(1).
4. Anne Arvesdatter f. ca. 1681 g.m. Nils Torjersen Venstøp i Gjerpen. Se M. Venstøp(A).
5. Berthe Arvesdatter f. ca. 1683 g.m. Jacob Tollefsen Bø. Se N. Bø(D) i Gjerpen.
6. Ole Arvesen f. ca. 1684. Se S. Holla.
7. Svenke Arvesen f. ca. 1688 g1g m. Maren Tollefsdatter Sannes nedre g2g 26/12-1752 m. enke Kirsten Pedersdatter N. Namløs. Se Sannes nedre i Holla. Ingen barn.
8. Ingeborg Arvesdatter f. ca. 1691 g1g m. enkemann Anders Gundersen Wale. Se N. Vale.
Bruker 1676.

Arve Jonsen ble ofte brukt som "vurderingsmand" ved skifter i Valebø. Vi kan sammenligne dette med en takstmann.
Dette betyr at både bygdefolket og myndighetene hadde stor tillit til Arve Jonsen Wale.

Hans andre hustru Karen Halvorsdatter var enke etter Ole Nilsen Gvaala i Sauherad.

Kilde: Tingbok for Nedre Telemark sorenskriveri 1699 - 1703. Avskrift G.S.
Arfwe Wahles
Reigning Som Mand effter udj howet bogen paa folio 194. og fandtes Skyldig 16 Rdl. 16 Sk. Derimod førde den Citerende til gieldReigning af hans Daatter Børte Bøe paa hans Weigne har i dende Sum oppebaaret 6 Rdl. og hand self Lewert 1 tylt bielcher og 1 Brudzberg Stoch for 3 Rdl., til sammen 9 Rdl., som hand formodet fra hans Debit bør fradragis, og den igien werende øfrige Rest ærbyder hand sig til at betalle, Det er derimod blewen protesterit af citanten at saadant Lovlig bør bewiises, førend gaatgiøres Kand, Og Saasom Sagen er optagen til Domsafsigelse, Kiendes og dømmes derudj saalædes for Ret, at Arfwe Wahle bør Sware til Sr. Anders Madsøn de igien wærende 13 Rdl.16 Sk. til lige med omkostning 1 Rdl. som hand inden 15 dage at Endtrigtige, under Nams adfærd effter Lowen.
Søgende igien Regress hos sin Daatter Børte Bøe for de 6 Rdl hun Skylder hafwer paa hans Weigne oppebaaren, paa beste maade hand wed og Kand.
Dateret 16. November 1699. 

 

 


Arve Jonsen Wale drev i 1670 (ifølge skatteliste) også gården Solberg. Han ble dessuten nevnt som oppsitter der i 1672.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1690 - 1696, folio 119a - 120a. Digitalarkivet.
Sted: Wahle, Wahlebøe udj Holden Præstegield. Anno 1693 den 3. May.
Anne Nielsdatter død.
Arfvinger Enchemand Arfve Jonssen och Børn:
1. Jon Arvesen.
2. Niels Arvesen.
3. Olle Arvesen.
4. Svenche Arvesen.
5. Anne Arvesdatter.
6. Børte Arvesdatter.
7. Mari Arvesdatter.
8. Ingebor Arvesdatter.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Bonde, leilending
Jon Arvesen Hvale herfra f. ca. 1674 bg. 1/8-1750 på Stuverud. "Jon Arvesen Stuerud, 76 Aar 6 Mnd 8 Dage."
g. i Holla ca. 1715 m. Kirsten Olsdatter herfra (sammenbrakte barn) dpt. 13/3-1683 i Sauherad bg. 12/5-1765. "Kirsten Olsdatter Store Hvale, 83 Aar.", d.a. Ole Nilsen Gvaala og Karen Halvorsdatter (se ovenfor).
1. Anna Jonsdatter f. ca. 1715 d. 1748 på Stenstadvalen g. 13/6-1743 m. Anders Jensen Stenstadvalen. Se Stenstadvalen i Helgen (og Holla - Minner 24/ 2010, side 27).
2. Karen Jonsdatter dpt. 18/12-1718 g. 8/6-1738 m. Ole Nilsen Namløs. Se Namløs store i Holla (og Holla - Minner 24/ 2010, side 27).
3. Ole Jonsen Hvale f. ca. 1720 (ikke funnet døpt i Solum eller Holla kirker). Se nedenfor.
4. Maren Jonsdatter (Mari Jonsdatter) dpt. 2/5-1723 g1g m. Christen Andersen Borstad. Se Borstad(1).
5. Arve Jonsen dpt. 26/8-1725. Se Vale 28 "Stuverud".
6. Anders Jonsen f. ca. 1727. Konfirmert i Holla høsten 1744, som nr. 2 i rekka (høy status). Se Lunde øvre(1). Se også gul ramme nedenfor.
Bruker ca. 1715.

F.f. Jon Arvesen Hvale og Kirsten Andersdatters(!) Karen: Gunder Tolfsen, Anders Hvale, Halvor Hvale, Anne Graver, Anne Brænne.
F.f. Jon Hvale og Kirsten Olsdatters Maren: Halvor Soelberg af Drangedal, Halvor Hvaløen, Jacob Rommenæs, Giertrud Rommenæs, Birte Rommenæs.
F.f. Jon Hvale og Kirsten Olsdatters Arve: Anders Gunnersen, Svenke Sandnæs, Halvor Hvaløen, Karen Gundersd., Anne Jensd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Det er på det rene at Kirsten Olsdatter kom med sin mor, enka Karen Halvorsdatter, til S. Vale i 1694, da hun ble gift med
enkemannen Arve Jonsen ovenfor.
Jon Arvesen og Kirsten Olsdatter var derfor såkalte "sammenbrakte barn", eller stesøsken om man vil.

Kilde: Kirkebøker og skifter.
Den yngste sønnen Anders Jonsen ble først gift med enka på Sannes nedre, Inger Nilsdatter. Hun døde der i 1757. Han giftet seg annen gang med enke Cathrine Jørgensdatter Lunde. Se Lunde øvre(1). De flytta til V. Dal i Melum. Der døde Anders i 1773. Enka giftet seg på nytt i Solum i 11/7-1774 med ungkaren Hans Andersen Veholdt. Anders Jonsen er ikke funnet døpt i Holla, Solum eller Sauherad kirkebøker. Han må ha blitt uteglemt.


Skifte 7. mai 1748 på Vale store, Valebø:
Jon Arvesen og Kirsti Olsdatter oppgir boet for sine 6 barn:
Ole Jonsen myndig,
Arve Jonsen 23 år,
Anders Jonsen 21 år,
Anna Jonsdatter gift med Anders Steenstadhvalen,
Kari Jonsdatter gift med Ole Namløs,
Mari Jonsdatter gift med Christen Borstad.
Kilde: Leif Biberg Kristensen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, side 57. Digitalarkivet.
"Solgt 4 Tønder 9 Sættinger fra Bartolomæus Løvenskiold til Ole Jonsens Kone Kirsten(?), dat. 2 Juli 1739, Summa 2500 Spd."
"Skyldsætting af denne (4 tønder 9 sættinger), fra ditto til ditto (samme som ovenfor), dat. 18. Juni 1739."

Bonde, leilending, selveier
Ole Jonsen Hvale herfra f. ca. 1720 bg. 23/11-1792. "Ole Jonsen Store Wale 72, Aar.", s.a. Jon Arvesen.
g1g 18/10-1747 m. Kirsten Haraldsdatter fra Søve i Holla dpt. 21/3-1723 bg. 16/8-1750. "Kirsten Haralsdatter St. Hvale, 27 Aar 4 Mnd 3 Uger.", d.a. Harald Svenungsen Søve.
Forlovere: "Augustinus Jensøn Graver og Anders Ledvorsøn Borstad."
g2g 31/5-1751 m. Anna Tollefsdatter fra Baksås i Holla dpt. 4/2-1731 bg. 23/1-1806. "Anne Tollefsdatter Vale, 73 Aar.", d.a. Tollef Jensen Baksaas og Anna Jensdatter fra Graver.
Forlovere: "Ole Nielsen Namløs og Johannes Nielsen Namløs."
1. Kirsten Olsdatter dpt. 18/1-1748 g.m. Jens Graver. Se Graver(1).
2. Karen Olsdatter dpt. 3/5-1750 g.m. Johannes Augustinusen. Se Lunde øvre(5) "Søgard-Lunde".
Barn i 2. ekteskap:
3. Jon Olsen dpt. 10/9-1752. Se S. Vale(2).
4. Kirsten Olsdatter (Kirsti Olsdatter) dpt. 23/5-1754 g.m. Thor Jørgensen Ytterbøe.
5. Tollef Olsen dpt. 11/2-1759. Se S. Fen(1).
6. Arve (tvilling) dpt. 11/10-1761 bg. 23/5-1762. "Arve Olsen St. Hvale, 6 Mnd 23 Dage."
7. Jens (tvilling) dpt. 11/10-1761 bg. 2/5-1762. "Jens Olsen St. Hvala, 6 Mnd 11 Dage."
8. Anders Olsen dpt. 13/11-1768. Se S. Vale nedre.
Eier 1739.

Kirsten Haraldsdatter var i tjeneste på S. Fen før hun giftet seg.

F.f.
Ole Jonsen Store Hvale og Kirsten Haraldsdatters Kirsten: Anders Store Hvale, Christen Borstad, Anders Jonsen Store Hvale, Ingebor Store Hvale, Anna Solberg.
F.f. Ole og Kirsten Store Hvales Karen: Ole Namløs, Johannes Namløs, Arve Jonsen Store Hvale, Inger Hougen, Maren Borstad, Karen Haralsd.
F.f. Ole og Anna store Hvales Jon: Anders Store Hvale, Anders Jonsen Store Hvale, Kirsten N. Namløs, Maren Borstad, Ingebor Findsdrud.
F.f. Ole Hvale og Anna Tollefsdatters Kirsten: Anders Hvale, Christen Borstad, Anders Jonsen Store Hvale, Aaste Graver, Ingebor Tollefsd. Finsrud.
F.f. Ole Store Hvale og Anna Tollefsdatters Tollef: Augustinus Graver, Johannes Rasmussen, Arve Stuerud, Karen Store Hvale, Giertrud lille Hvale.
F.f. Ole Store Hvale og Anna Tollefsdatters 2de børn Arve. (og Jens): Augustinus Graver, Arve Store Hvale, Arve Usterud, Anders nedre Lunde, Anders øvre Lunde.
F.f. Ole Store Hvale og Anna Tollefsdatters 2de børn (Arve og) Jens: Tollef Store Hvale, Johanne Stuerud, Catrine Lunde, Marthe Olsd. Hvale.
F.f. Ole Jonsen Store Hvale og Anna Tollefsdatters Anders: Arve Stuerud, Jens Graver, Johannes Lien, Karen Store Hvale, Karen Olsd. Lien.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1787 - 1792, folio 855b - 856b.
Sted: Søndre Hvale (Store Hvale) 1792.
Ole Jonsen og Anna Tollefsdatter gjør opp sitt bo.
Børn i tvende Ægteskab.
A. Moder Kirsti Haraldsdatter.
    1. Kirstie Olsdatter g.m. Jens Augustinussen Graver.
    2. Kari Olsdatter g.m. Johannes Augustinussen Graver.
B. Moder Anna Tollefsdatter.
    1. Jon Olsen. Myndig (over 25 år).
    2. Tollef Olsen. Myndig. Paa Fehn.
    3. Anders Olsen. Myndig. Paa Bjerven i Helgen (i 1792).
    4. Kirsti Olsdatter g.m. Tord Jørgensen Ytterbøe.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Ole Jonsen Wale delte gården i 2 - "tvende lige gode deler" i 1791 mellom sønnene Jon og Anders Olssønner. Det ble oppført ny våning på det nyutskilte nordre bruket i 1792. Det er derfor logisk å se dette i sammenheng med at innhuset på den øvre gården (Eva og Torbjørn) ble bygget samtidig og at det var den nyutskilte gården.
Landskyld 1791: 2 tønner, 4 1/2 settinger på hver gård. Se S. Vale(2). Begge gårdene ble videre skrevet for Vale store i matriklene.

Vale-skogen, som var meget omfattende, ble også delt mellom gårdene. Husmannsplasser som gikk til denne gården var: Halve Hoxodde (Høgsete), Stuverud, Usterud og Valøya. 


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I 2 for Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, side 57. Link.
"Skyld 2 Tønder 4 1/2 Sættinger bestembt (ved skiftet etter faren)  fra Ole Jonsen til John, Tollef og Anders Olsønner, adkomst 2. Juli 1789, thinglæst 17. Juli 1791."
"Forening om at dette brug skal udgjøre "eet Stykke"(?), fra Jon og Tollef Olssønner til Anders Olsen, dat. 6. Aug. 1791, Summa 300 Spd."

Ole Jonsen Hvale delte gården likt mellom to av sine sønner i 1791. Anders beholdt denne delen, mens Jon fikk den nye delen og måtte
bygge nye hus. Se Søndre Vale øvre.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Vale søndre nedre 5
Landskyld av denne parten etter delingen i 1791 var på 3 Tønder korn.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Se den utskilte parten hvor nye bygninger ble oppført rundt 1792. Se S. Vale øvre.


S. Vale bnr 5. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Adresse i dag: Valev. 82, 3721 Skien.

Bonde, selveier
Anders Olsen Wale fra Vale store dpt. 13/11-1768 d. 20/5-1814. "
Anders Olsen Brænne, Hængt sig selv, 46 Aar.", s.a. Ole Jonsen Hvale.
g. 24/8-1789 med enke Aslaug Larsdatter dpt. 29/5-1763 i Drangedal d. 13/1-1833 på Heijordet av Brenne i Valebø, som enke, 70 år gml., d.a. Lars Pedersen Tveit og Kirsti Nilsdatter i Drangedal.
1. Ole f. 16/4-1791 på Bjerva bg. 6/6-1791. "
Ole Andersen Bierven, ved Helgen, 7 Uger."
2. Ole Andersen f. 3/6-1792 på Bjerva. Se Brenne(11) "Heiajordet".
3. Lars Andersen f. 9/10-1795 på Vale. Ble snekker. Se Kvernodden under Romnes. Flytta til Eidanger i 1825.
4. Jon Andersen f. 18/12-1798 på Vale. Ble snekker. Bodde en tid på Kåsa (Sjåvid) under Brenne. Han mista kona tidlig og flytta til Eidanger med deres eneste barn.
Eier 1791, bruker 1793.

F.f.
Anders Olsen Bierven og Alou Larsdatters Ole: Tollev Fæhn, Thord Yttrebøe, Augustinus Jensen Graver, Kirsten Olsd. Yttrebøe, Alou Stiansd. Holtene.
F.f. Anders Olsen Bierven og Alou Larsdatters Ole: Jon Store Wale, Claus Jacobsen Kaasen, Ole Jensen Graver, Kirsten Olsd. Yttrebøe, Maren Pedersd. Fæhn.
F.f. Anders Olsen Store Wale og Alou Larsdatters Lars: Jon Store Wale, Augustinus Pladsen, Ole Larsen Brenne, Kirsten Olsd. Graver, Anne Thordsd. Yttrebøe.
F.f. Anders Olsen Wale og Aslou Larsdatters Jon: Jon Olsen Wale, Tobias Galten, Tyge Jensen Graver, Maria Biørnsd. Wale, Birte Arvesd. Stuerud.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Aslaug Larsdatter var enke etter "Ole Hansen Bierven" på S. Bjærva i Helgen sogn. Anders Olsen bodde der mens han satte opp
husene her. Deres 2 første barn ble født på Bjerva. Anders eide et skogstykke sammen med broren Jon Olsen Hvale fram til 1805, da
Anders solgte sin part til Jon. Dette skogstykket var Moen med halve Høgsskogen (kilde: Ytterbøe).
Videre solgte Anders Olsen Wale - Glaholt øvre i 1807 til brukeren Peder Jonsen.

Anders Olsen bodde her under folketellinga 1801. Hans mor, enka Anna Tollefsdatter (69) bodde her sammen med dem.
Han kjøpte i 1807 gården Brenne(11) "Heiajordet" og flyttet dit. Se der.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 92, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Skjøde fra John Olsen til sønnen Ole Johnsen herpaa m.m. for 800 Spd., dat. 31. Aug., tinglyst 5. Feb. 1822."

Bonde, selveier
Ole Jonsen Hvale (Wale) fra S. Vale(2) f. 20/2-1784 d. etter 1860 i Sugar Creek, Walworth Co., Wisconsin, s.a. Jon Olsen Hvale.
g. i Holla 3/9-1807 med enke Anne Andersdatter fra Lunde nedre(3) f. 2/7-1786 d. før 1860 i ditto, d.a. Anders Andersen Lunde.
Forlovere: "Sivert Brenne og Halvor Vahle".
1. Maria f. 28/1-1809 på Brenne bg. 19/2-1810. "Maria Olsd. Vale, 1 Aar."
2. Ole f. 28/11-1810 på S. Vale bg. 1/2-1811. "Ole Olsen Hvale, 12 Uger."
3. Maria Olsdatter f. 9/2-1812 g.m. Nils Tolvsen Odden f. 25/4-1813 på Kvernodden i Holla. Emigrerte på samme skute.
4. Aaste Olsdatter f. 15/6-1814 g2g m. Mads Hansen. Se Kutterød under Foss i Gjerpen.
5. Anne Turine Olsdatter f. 8/5-1816 g. i USA m. Jeffrey Cox.
6. Jon Olsen Wale f. 12/5-1818 g. i USA m. Anne Olsdatter fra Grønsten under Bø i Gjerpen. Se Grønsten(B) under Bø.
7. Andrea Olsdatter f. 3/11-1820 g. i USA med Ole Kittilsen Lunde.
8. Anders Olsen (tvilling) f. 15/12-1822 g.m. Karen Kirstine Olsdatter fra Grønsten under Bø i Gjerpen. Se Grønsten(B) under Bø.
9. Anne Christine Olsdatter (tvilling) f. 15/12-1822 g.m. en Ole Olsen.
10. Ole Olsen Wale f. 11/2-1825.
11. Kirsten f. 5/4-1827.
12. Kirsten f. 28/10-1829 d. 7/3-1831. "Gaardmands Datter Kirsten Olsdatter Wale, 1 Aar.
Eier 1822.

Anne Andersdatter var enke etter Ole Larsen Brenne Brenne(11) "Heiajordet".

F.f. Ole Jonsen Brenne og Anne Andersdatters Maria: Jon Vale, Anders Lunde, Jon J. Vale, Maria Vale, Margit Lunde.
F.f.
Ole Jonsen Vale og Anne Andersdatters Ole: Kittil Lunde, Mari, Anne, Bent og Jon Vale.
F.f. Ole Johnsen Hvale og Anne Andersdatters Maria: Anne Klovedal, Anne Christine Johnsd. Hvale, Anders Klovedal, Kittil Lunde og Halvor Lunde.
F.f. Ole Jonsen Vale og Anne Andersdatters Aaste: Aaste Olsd. Lunde, Anne Christine Jonsd. Hvale, Anders Andersen Lunde, Arve Gundersen Hvale, og Tron Olsen Sannæs.
F.f.
Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersdatters Anne Turine: Mari Wale, Ingebor Lunde, Tron Romnæs, Jens Borstad og Halvor Lunde.
F.f. Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersdatters Jon: Mari Wale, Kari Lunde, Jon Wale, Anders Lunde og Bent Wale.
F.f. Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersdatters Andrea: Anne Lunde, Kari Lunde, Kittil Lunde, Bent Wale og Halvor Lunde.
F.f. Gaardmand Ole Jonsen Vale og Anne Andersdatters Anders (tvilling): Anne Gundersd. Lunde, Kari Andersd. Vale, Bent Vale, Arve Vale og Jens Graver.
F.f. Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersdatters Anne Christine (tvilling): Anne Christine Graver, Aaste Kittilsd. Lunde, Kittil Lunde, Halvor Lunde og Arve Halvorsen Vale.
F.f. Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersdatters Ole: Kari Andersd. Wrk., Kirsten Hansd. Wale, Bent Wale, Tron Mognsen Wrk. og Peder Augustinusen Graver.
F.f. Gaardmand Ole Jonsen Wale og Anne Andersdatters Kirsten: Aaste Anunsd. Lunde, Kirsten Gullichsd. Lunde, Bent Jonsen Wale, Peder Jørgensen Wale og Ole Augustinusen Graver.
F.f. Ole Johnsen Wale og Anne Andersdatters Kirsten: Maren Jensd. Wale, Maria Halvorsd. Wale, Bent Wale, Jens Graver, Hans Arvesen Wale.

Ole Jonsen Hvale emigrerte med sin familie med S/S Salvator fra Porsgrunn den 8/5-1844 til N. Amerika.
Gården ble året før solgt til hans brorsønn Jon Andersen fra Klovdal i Helgen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 92, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Skjøde fra Ole Johnsen til John Andersen herpaa m.m. for 1700 Spd., dat. og tinglyst 6. Sept. 1843."


Bonde, selveier
Jon Andersen Hvale fra Klovdal i Helgen f. 19/8-1819 d. 10/11-1856 på S. Vale, s.a. Anders Jonsen Klovdal fra S. Vale(2) og Anne Simonsdatter.
g. i Holla 21/7-1843 med sitt søskenbarn Maria Bentsdatter fra S. Vale(2) f. 21/2-1817 d. 7/8-1898 på S. Vale, d.a. Bent Jonsen Hvale.
1. Anne Maria Jonsdatter f. 20/3-1845 på S. Vale (Søndre Vale) g.m. Kittil Mathisen. Overtok gården.
2. Maren Kirstine Jonsdatter f. 1/1-1847 på S. Vale g.m. lærer Johannes Halvorsen Sannæs. Se Sannes øvre(12) i Holla.
3. Anders Jonsen Hvale f. 6/3-1849 på S. Vale. Bodde på Bråten under Borgestad (Osebakken) i Gjerpen. Se Familie 35 - Borgestad 1910.
4. Maria Torine Jonsdatter f. 28/7-1851 på S. Vale d. 1914 g.m. Ole Nilsen Fosse. Se Fosse i Holla.
Eier 1843.

F.f. Gaardmand John Andersen Wale og Maria Bentsdatters Anne Maria: Aaste Kirstine Bentsd. fra Lunde, Taran Andersd. Klovedal, Anders Klovedal, Bent Wale, John Bentsen Wale.
F.f. Gaardmand John Andersen Wale og Maria Bentsdatters Maren Kirstine: Mari Wale, Kirsti Bentsd. Wale, Bent Wale, Anders Klovedal, John Bentsen Wale.
F.f. Gaardmand John Andersen Wale og Maria Bentsdatters Anders: Anne Simonsd. Klovedal, Karen Christophersd. Wrk., Nils Christophersen Wrk., Christopher Andreasen Wrk.
F.f. Gaardmand John Andersen Vale og Maria Bentsdatters Maria Torine: Kirsti Pedersd. Klovedal, Anne Saamundsd. Vale, Bent Johnsen Vale, Simon Andersen Klovedal, Lars Andersen Klovedal.

Jon Hvale ble den 2/1-1856, som gift mann, far til Gunhild Johnsdatter. Mora, Aaste Tollovsdatter fra Bø i Telemark (f. 21/10-1832), som var i
tjeneste på Milebånn under Lunde øvre da hun ble gravid. Barnet døde i 1871, 15 år gml. Aaste Tollfsdatter kom siden til Solum og ble gift med
Simon Olsen. De fikk 7 barn. Kilde: Morten Simonsen i 2017.

Sønnen Anders Johnsen Hvale ble i ungdomstiden stanga av en olm okse. Dette resulterte i et skadet ben, som gjorde ham halt. Han ble da sendt til Kristiansand, hvor han fikk utdanne seg til optiker. (Kilde: Vegard Vale). Som optiker kom han til Osebakken i Gjerpen (ved Porsgrunn) og etablerte seg der. Han var en sentral person i etableringen av kirkesamfunnet DELK. (Jarlsbergerne/ Østlendingene) i distriktet. Se gul ramme nedenfor.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 92, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Forening om Grensærne til Fossum jernværk, dat. 23. April, tinglyst 7. Mai 1844."
"Forlig, hvorved Jens Augustinussen Graver er tilstaaet fiskeri i Oudalsbæk og Oset mod aarlig afgift 2 bismerpund
(måleenhet) fisk, dat. 11. Jan., tinglyst 7. Sep. 1847."
"Skylddelingsforretning, hvorved en del af dette brug er tillagt bnr 3 (Glaholt), afholdt 11. og 12. , tinglyst 19. Okt. 1861."
"Skjøde fra Maria Bentsdatter Wale til datteren Marie Johnsdatter Wale herpaa m.m. for 2550 Spd., samt føderaad
til sælgersken overenstemmende med føderaadsbrev, dat. 1., tinglyst 4. ok. 1872."

Bonde, selveier
Kittil Mathiassen Vale fra Lunde nedre(1) f. 30/6-1841 på Tinholt i Helgen d. 8/7-1913 på S. Vale, s.a. Mathias Arnesen.
g. i DELK 17/2-1875 m. Anne Maria Johnsdatter herfra f. 20/3-1845 d. 25/3-1922 på S. Vale.
1. Anette Kittilsdatter f. 27/12-1875 d. 18/6-1899 på Haukvik i Sauherad. "Anne Kittilsdatter, 23 aar, Haukevig i Saude." Hun var gift med Torjus Haukevik og døde i barsel.
2. Mathias f. 9/5-1879 d. 26/4-1882 på Vale av "Halsesyge".
3. Johanne (tvilling) f. 15/1-1881 d. 22/1-1881 på Vale, 7 dager gml.
4. Maren Anne (tvilling) f. 15/1-1881 d. 25/1-1881 på Vale, 10 dager gml.
5. John Kittilsen Vale f. 14/2-1882. Overtok gården.
6. Mathias Kittilsen Vale f. 25/1-1884. Se Vale(16) "Mossejordet".
7. Marie Vale f. 26/9-1885 g1g m. Lars Andersen Vale. Se Vale(7). Marie Vale ble g2g m. Olav G. Graver. Se Graver(1).
8. Karen Andrea Vale f. 30/1-1888 d. 7/12-1909. Døde av diabetes.
9. Maren Kirstine Kittilsdatter f. 19/6-1890 g.m. Gunnar G. Graver. Se Graver(2) "Graverplassen".
10. Ola Kittilsen Vale f. 30/9-1892 d. 27/5-1911. Døde 19 år gammel.
Eier: Anne Maria Johnsdatter var eier av gården fra 1872.

Barna var alle døpt i DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), som har endret navn gjennom tidene.
Alle disse barna ble født på denne gården.

Marie Andersdatter Hvale f. 18/11-1877 d. 6/5-1882. Hun døde her mens foreldrene bodde i Kristiansand under faren, Anders J. Hvales, optiker-
utdannelse.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien (Skauen-skolen), Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 92a og b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 14 og dette brugs havneret m.m. i bnr 8 (henført til bnr 8) er udskilt fra dette brug og bnr 2, afholdt 5.-6.
Juni, tingl. 16. Okt. 1890."
"Paategning paa foranstaaende skjøte, hvorved Anna Maria Johnsdatter Vale bemyndiger sin mand Kittil M. Vale til at utstede foran-
staaende obligation (ikke tatt med her), samt til at bortskjøte eiendommen, dat. 18., tinglyst 26. okt. 1912."
"Skjøte fra Kittil M. Vale til sønnen John Kittilsen Vale paa denne eiendom og halvpart i gnr 31 bnr 10, for tilsammen kr. 32.714, samt føderåd,
dat. 15/2, tinglyst 22/2-1923." NB! Bnr 10 er bruket Høgsete (Høxodde).

Bonde, selveier
John Kittilsen Vale herfra f. 14/2-1882 d. 8/11-1968 på S. Vale.
g. 11/8-1929 m. Nikoline Olsdatter fra Febakke under S. Namløs i Holla (30/12) f. 20/5-1908 d. 12/6-1993 på S. Vale, d.a. Ole Fjeldstad.
1. Olav Vale f. 16/9-1929. Overtok gården sammen med broren Kittil.
2. Kittil J. Vale f. 8/10-1931. Overtok gården sammen med broren Olav.
3. John J. Vale f. 30/7-1937 d. 23/6-1983. Gravlagt i Gjerpen.
4. Anne Marie Vale f. 1940 g.m. Sigmund Garvik fra Seljord. Bosatt på Gjemsø i Skien.
5. Gunhild Anette Vale (Netta) f. 1943 g.m. John Veirud fra Bø i Telemark. Bosatt på Strømdal.
6. Kjell Arne Vale f. 14/2-1946 d. 8/1-2007 g.m. Gunn Torstensen f. 5/7-1946 d. 30/11-2004. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
Eier 1923.


S. Vale bnr 5. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Brødrene Olav og Kittil Vale overtok gården i 1957.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 92b, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Skjøte fra John K. Vale til sønnene Olav og Kittil Vale for kr. 123.000, herav løsøre for kr. 28.000 + føderåd nærmere avgitt til sælgeren
og hustru Nikoline av 5-årig verdi kr. 3000, tinglyst 15/2-1957."

Olav Vale herfra f. 16/9-1929 d. 13/2-2017.
g. i Skien 1963 m. Anne Marie Hogsrud fra Neset(13) under Ytterbø i Helgen, Holla f. 3/5-1940 d. 25/8-2003, d.a. Gustav Hogsrud.
1. Jon Olav Vale f. 1963.
2. Gudmund Vale f. 1969.
Eier av 1/2-part 1957.

Kittil J. Vale (Kittil Vale) herfra f. 8/10-1931 d. 6/4-1992.
Eier av 1/2-part 1957.

Kittil Vale fikk skilt ut ei tomt og bygde hus helt øverst på eiendommen. Se Valeveien 76.

De siste årene har det vært litt kompliserte eiendomsforhold her.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Vale søndre 2 - Vale øvre
Denne gården er halparten av Vale søndre (også kalt Vale store) som ble delt i "tvende lige gode dele" i 1791.

Se det gamle hovedbølet.

Landskylda ble for denne "ny-utskilte" gården på 2 tønner 4 1/2 settinger.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Valeskogen, som var meget omfattende, ble også delt mellom gårdene. Husmannsplasser som gikk til denne gården var:
Halve Høxodde (Høgsete), 2 Glaholt-plasser med flere og altså halvparten av hele Valeskogen, som var meget omfattende.
 


Innhuset på Vale store bnr 2. Grillkveld på den nye terrassen. Foto: Gard Strøm 20.07.2015.


Adresse i dag: Valeveien 53, 3721 Skien.

Bonde, selveier
Jon Olsen Hvale fra S. Vale(5) dpt. 10/9-1752 d. 15/5-1831 på "Wale", s.a. Ole Jonsen Hvale.
g. i Holla 28/8-1777 m. Maria Bjørnsdatter fra Fjelldalen store i Gjerpen dpt. 24/9-1758 d. 1/12-1842 på "Wale", d.a. Bjørn Bjørnsen Fieldalen.
1. Ole Jonsen f. 20/2-1784. Se Vale(5).
2. Bent Jonsen f. 30/5-1786. Overtok gården.
3. Anders f. 6/5-1788 bg. 29/7-1788. "Anders Jonsen Store Wale, 12 Uger."
4. Anders Jonsen f. 24/7-1789 g.m. Anne Simonsdatter fra Klovdal f. 3/1-1792. Bodde på Klovdal i Helgen. Sønn: Jon Andersen. Se S. Vale(5).
5. Jon Jonsen f. 25/2-1793. Konfirmert i Holla 1808.
6. Anne Christine Jonsdatter f. 26/5-1796 g.m. Jens Augustinusen Graver. Se Graver(1)
Eier 1791.

F.f. Jon Olsen Store Vale og Maria Biørnsdatters Ole. Fadd: Thord Yttrebøe, Tollef Fæhn, Anders Olsen Store Wale, Kirsten Graver, Aaste Johannisd. Lien.
F.f. Jon Olsen Store Wale og Maria Biørnsdatters Benth: Johannes Lunde, Anders Arvesen Wale, Augustinus Graver, Kirsten Graver, Aaste Johannisd. Lunde.
F.f. Jon Olsen Store Wale og Maria Biørnsdatters Anders: Niels Moe, Torkild Limi, Halvor Fielddalen, Anne Fielddalen alle fra Gierpen Sogn, Aaste Johannisd. Lunde.
F.f. Jon Olsen Store Wale og Maria Biørnsdatters Andreas(!) (Anders): Lehnsmand Halvor Yttrebøe, Johannes Lunde, Saugmester Benth Nielsen, Kirsten Olsd. Yttrebøe, Aaste Johannisd. Lunde.
F.f. Jon Olsen Store Wale og Maria Biørnsdatters Jon: Bent Nielsen Hølen, Anders Olsen Wale, Tyge Johannissen Lunde, Alou Larsd. Wale, Kirsten Jensd. Graver.
F.f. Jon Olsen Store Wale og Maria Biørnsdatters Anne Christine: Tollev Fæhn, Augustinus Graver, Tyge Jensen Graver, Anne Pedersd. Graver, Anne Thordsd. Yttrebøe.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Maria Bjørnsdatter var etterkommer av sognepresten i Seljord, Zacharias Schanke. Det er da selvsagt også hennes etterkommere.

Under folketellingen 1801, kan vi se at alle barna disse bodde her. De hadde i tillegg ei fosterdatter på gården.
Det var Anne Turine Torkildsdatter dpt. 28/9-1788 i Gjerpen. Hun ble gift 14/6-1812 m. Abraham Halvorsen Bestul.
Se Bestul i Gjerpen. Se også Hoppestad øvre(C).

Se Folketellinga 1801 (Digitalarkivet).

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 89, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Skjøde fra John Olsen til sønnen Bent Johnsen for 2.000 Spd., dat. 31. Aug. 1821, tinglyst 5. Feb. 1822."

Bonde, lokalpolitiker, selveier
Bent Jonsen Hvale herfra f. 30/5-1786 d. 18/10-1860 på Vale. "Død efter Læssion foranlediget ved Anfald af en ond Oxe, 74 Aar gml."
g. 14/6-1812 m. Maren Jensdatter fra Graver(1) f. 22/12-1788 d. 29/12-1854, d.a. Jens Augustinusen Graver.
1. Jon f. 22/2-1813 d. 30/4-1813. "Jon Bentsen Hvale."
2. Maria f. 13/3-1814 d. 7/6-1814. "Maria Bentsd. Hvale."
3. Jon f. 27/4-1815 d. 10/5-1816. "Jon Bentsen Gaardmandssøn Wale, 1 Aar 14 Dage."
4. Maria Bentsdatter f. 21/2-1817 g.m. sitt søskenbarn, Jon Andersen fra Klovdal i Helgen. Se S. Vale(5).
5. Jon f. 4/5-1819 d. 23/7-1822. "Jon Bentsen Gaardmandssøn Wale, 3 Aar 2 Mnd., 20 Dage."
6. Kirsten f. 5/5-1821 d. 2/6-1822. "Kirsten Bentsd. Gaardmandsdatter Wale, 1 Aar 28 Dage."
7. Jon f. 26/2-1823 d. 6/11-1824. "Jon Bentsen Gaardmandssøn Wale, 1 Aar, 8 Mnd., 11 Dage."
8. Aaste Kirstine Bentsdatter f. 13/3-1825 g.m. Lars Sørensen Lunde. Se Lunde øvre(11).
9. Jon Bentsen Vale f. 1/11-1826. Overtok gården.
10. Jens f. 2/5-1828 d. 7/8-1828. "Jens Bentsen Gaardmandssøn Wale, 14 Uger."
11. Kirsten Bentsdatter f. 31/8-1829 g.m. Halvor Halvorsen Baxaas. Se Baksås(6) øvre i Holla.
12. Jens Bentsen f. 4/7-1831. Se Steinsholt under Brenne. Se også Borstad.
13. Ole f. 8/4-1833 d. 13/4-1833. "Ole Bentsen Wale Gaardmandssøn, 5 Dage."
Eier ca. 1821.

F.f. Bent Jonsen Hvale og Maren Jensdatters Jon: Anne Andersd. Hvale, Anne Christine Jonsd. Hvale, Ole Jonsen Hvale, Arve Gundersen Hvale og Peder Jørgensen Hvale.
F.f. Bent Jonsen Hvale og Maren Jensdatters Maria: Kirsten Jensd. Romnæs, Anne Jensd. Graver, Jon Olsen Hvale, Isach Clausen Romnæs og Jens Isachsen Romnæs.
F.f. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensdatters Jon: Anne Klovedal, Ingebor Graver, Ole Wale, Anders Klovedal og Jens Borstad.
F.f. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensdatters Maria: Anne Solberg, Anne Christine Borstad, Anders Solberg, Jens Borstad, Niels Susaas.
F.f. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensdatters Jon: Anne Christine Borstad, Kari Wale, Jon Wale, Augustinus Graver og Ole Wale.
F.f. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensdatters Kirsten: Ingebor Susaas, Kirsten Romnæs, Ole Wale, Jens Borstad og Halvor Susaas.
F.f. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensdatters Jon: Kari Anundsd. Wale, Anne Augustinusd, Graver, Ole Wale, Anders Klovedal, Anne Wale.
F.f. Gaardmand Bent Jonsen Wale og Maren Jensdatter Aaste Kirstine: Anne Christine Graver, Kirsten Gundersd. Graver, Ole Wale, Jens Graver og Peder Augustinussen Graver.
F.f. Gaardmand Bent Jonsen og Maren Jensdatters Jon: Anne Christine Graver, Kirsten Gundersd. Rødningen, Ole Wale, Jens Graver og Peder Augustinussen Graver.
F.f. Bent Johnsen Wale og Maren Jensdatters Jens: Gunnild Olsd. Galten, Maria Olsd. Wale, John Wale, Arne N. Galten, Isach Isachsen Romnæs.
F.f. Bent Johnsen Wale og Mari Jensdatters Kirsten: Anne Jensd. Suusaas, Marie Andersd. Solberg, Ole Wale, Jens Graver, Halvor Suusaas.
F.f. Gaardmand Bent Johnsen Wale og Maren Jensdatters Jens: Anne Christine Johnsd. Graver, Maria Andersd. Solberg, Ole Johnsen Wahle, Jens Graver, Tow Olsen Lunde.
F.f. Medhjelper (prestens) Bent Johnsen Wale og Maren Jensdatters Ole. "Hjemmedøbt af Madame Hoell, men døbt uden at komme i Kirke."

 

Bent Johnsen Hvale ble Valebøs representant i Holla herredsstyre fra formannskapsloven kom i 1837 og det første herredsstyret ble etablert. Herredsgrensene skulle følge de gamle prestegjeldsgrensene. Etter hvert gikk herredsstyre over til å hete kommunestyre. Han var Romnes-prestens medhjelper i 1833. Trolig også både før og senere.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 89, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Forening om delelinjen med Fossum jernværk, dat. 23. April, tinglyst 7. Mai 1844."
"Forlig, hvorved Jens Augustinussen Graver er tilstaaet fiskeri i Audalsbæk og Oset mod aarlig afgift 2 bismerpund (måleenhet) fisk, dat. 11. Jan., tinglyst 7. Sep. 1847."
"Skjøde fra Bent Johnsen til sønnen John Bentsen paa dette brug m.m. for 2.550 Spd., dat. 21. Jan., tinglyst 2. Feb. 1852."

Bonde, lokalpolitker, ordfører, selveier
John Bentsen Vale (John B. Vale) herfra f. 1/11-1826 d. 15/9-1909 på søndre Vale.
g1g 31/3-1854 m. Aslaug Maria Trondsdatter fra S. Namløs i Holla f. 23/6-1832 d. 30/11-1869 i barselseng hjemme på gården, d.a. Trond Andersen Namløs.
g2g 30/6-1871 m. Kirsti Nilsdatter fra V. Romnes(2) f. 9/12-1843 d. 2/4-1923 på S. Vale, d.a. Nils Isaksen Romnæs.
1. Bent Johnsen Hyni f. 3/1-1855. Se Hyni(12) i Gjerpen.
2. Trond Johnsen Vale f. 27/5-1856, døpt 29/6 i Holden kirke. Overtok gården for noen år. se nedenfor.
3. Ole Johnsen Vale f. 13/1-1858, døpt 7/2 i Romnes kirke d. 2/5-1880 av et vådeskudd under tiurjakt i Lundeskogene. Han var da underoffiser i hæren. Gravlagt i Valebø. Ugift.
4. Johannes Johnsen Vale f. 19/6-1860. Emigrerte til N. Amerika som ungkar den 11/3-1881.
5. Magnus Johnsen Vale f. 16/4-1862. Emigrerte til N. Amerika. Bodde "i Tacomah ved stillehavskysten. Hadde en god stilling ved et smelteverk."
6. Ingeborg f. 19/4-1864 d. 2/5-1865 "af Strubehoste paa Vale, 1 Aar og 23 Dage".
7. Peder Johnsen Hyni f. 3/9-1865. Ble amtsgartner. Bodde en tid på Lunde øvre(1). Se N. Hyni i Gjerpen.
8. Jørgen Johnsen Vale f. 2/8-1867. Emigrerte til N. Amerika i 1886, ble amerikansk statsborger. Var gift og døde som arbeidsformann i Tacoma, Washington 17/7-1907.
     Dødsfallet ble meldt fra lensmann R. A. Jakobsen i Gjerpen til presten i Holla den 18/9-1907. Dette er innført i Holla kirkebok.
9. Aslaug Maria f. 30/11-1869 d. 8/10-1876 på Vale. "Asloug Maria Johnsdatter, 6 Aar." Mora døde i barselseng samme dag som barnet ble født.
Barn i 2. ekteskap:
10. Halvor f. 6/3-1872 d. 15/2-1873. "Halvor Johnsen Vale, gaardbrugersønn, 1 Aar." Hjemmedøpt på gården av "Gjordemoder" Ingeborg Tovsdatter.
11. Halvor Johnsen Vale f. 6/2-1879 g.m. Hanna Halvorsdatter Lunde fra Lunde nedre(3) f. 9/7-1880. Han ble politibetjent i Tønsberg.
12. Aslaug Maria Johnsen Vale f. 30/7-1881. Lærer i Kviteseid i 1906.
13. Anne Maria f. 3/8-1883 d. 1/9-1883 på Vale.
14. Nils Johnsen Vale f. 19/10-1884 d. 26/3-1907 på Vale. Han var realfagsstudent i Oslo, da han kom hjem og døde av tæring her i 1907.
15. Bent Johnsen Vale f. 5/5-1888.
Eier 1852.

F.f. Gaardmand John Bentsen Vale og Asloug Maria Thronsdatters Bent: Ingeborg Jørgensd. Namløs, Maria Bentsd. Wale, Bent Johnsen ditto, Tron Andersen Namløs, Jørgen Pedersen Holden, Anders Thronsen Namløs.
F.f. Gaardmand John Bentsen Wale og Asloug Maria Tronsdatters Tron: Kirsten Hansine Lewsd. Bordstaa, Andrea Larsd. Eale, Tron Andersen Namløs, Lars Sørensen Lunde, Anders Tronsen Namløs, Bent Johnsen Wale.
F.f. Gaardmand John Bentsen Vale og Asloug Maria Thronsddatters Ole: Anne Nilsd. Kolle, Mette Kittilsd. Wale, Bent Johnsen Vale, Thron Andersen Namløs, Jørgen Pedersen Kolle.
F.f. Gaardmand John Bentsen Wales Johannes: Maria Bentsd. Wale, Anne Olsd. Wale, Bent Johnsen Wale, Thron Andersen Namløs og Anders Tronsen ibid. (ibid. = samme sted. G.S.)
F.f. Gaardmand John Bentsen Wale og Asloug Maria Thronsdatters Magnus: Kirsten Hansine Leifsd. Bordstaa, Inger Pedersd. Ulefoss, Thron Andersen Namløs, Jens Bentsen Bordstaa, Anders Thronsen Namløs.
F.f. Gaardbruger John Bentsen Wale og Asloug Maria Thronsdatters Ingeborg: Inger Pedersd. Namløs, Maren K. Johnsd. Wale, Jens Bentsen Bordstaa, Anders Thronsen Namløs, Andreas Thronsen Namløs.
F.f. Gaardbruger John Bentsen Vale og Asloug M. Thronsdatters Peder: Inger Pedersd. Namløs, Maren Kirstine Johnsd. N. Vale, Jens Bentsen Bordstad, Anders Thronsen Namløs, Andreas Thronsen ibid.
F.f. Gaardbruger John Bentsen Wale og Maria Thronsdatters Jørgen: Inger Pedersd. Namløs, Marte Elisabeth Larsd. Vale, Thron Andersen Namløs, Anders Thronsen Namløs, Jens Bentsen Bordstad.
F.f. Gaardbruger John Bentsen Vale og Asloug Maria Tronsdatters Asloug Maria: Enke Marie Bentsd., Anne Karine Gundersd. Vale, Trond Andersen Namløs, Anders Tronsen Namløs, Andreas Tronsen Namløs.
F.f. Gaardbruger John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatters Halvor: Maria Nilsd. Qværnodden, Anne Maria Isaksd. Romnæs, Nils Isaksen Romnæs, Bent Jonsen og Tron Jonsen Vale.
F.f. Gaardbruger John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatters Halvor: Kirsti Nilsd. Vale, Anne Maria Isaksd. Romnæs, Jens Bentsen Borstad, Bent Johnsen Vale, Bent Johnsen Vale, Magnus Johnsen Vale.
F.f. Gaardbruger John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatters Aslaug Maria: Olalia Nilsd. Romnæs, Karen Isaksd. Romnæs, Isak Nilsen Romnæs, Jens Bentsen Borstad, Peder Jensen Vale.
F.f. Gaardbruger John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatters Anne Maria: (Ingen faddere. Død før kirkedåp).
F.f. Gaardbruger John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatters Nils: Anne Maria Nilsd. Romnæs, Anne Olsd. Vale, Isak Nilsen Romnæs, Halvor Nilsen Romnæs, Jørgen Jonsen Vale.
F.f. Gaardbruger John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatters Bent: Anne M. Isaksd. Hyni, Anne Kirstine Enoksd. Vale, Isak Nilsen Romnæs, Ole Tollefsen ditto, Halvor Nilsen ditto.

Hans første kone, Aslaug Maria er den første person som er gravlagt på Valebø gravplass. (Takk til Grunde Vale.)

Her skal det til sammen være 18 barn medregnet alle som døde små. Fra usikker kilde (avisartikkel). G.S.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 89, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Fæsteseddel fra John og Maria Bentsen til Tollef Pedersen for livstid paa en Hustomt mod aarlig afgift 1 Spd., dat. 12., tinglyst 13. Okt. 1859."
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 4 "Glaholt" er udskilt, afholdt 11. og 12., tingl. 19. Okt. 1861." Se Vale(4) "Glaholt".

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 3, Stort Kveg 8, Faar 10, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/4 tnd., Byg 1 1/4 tnd., Blandetkorn 1/2 tnd., Havre 6 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 7 tnd.

Se gårdens beboere under folketellinga 1865.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 89, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Skifte efter Aslaug Marie Tronsdatter, d. 22. Okt. 1870, hvorved dette brug er udlagt enkemanden John Bentsen, tinglyst 1. Nov. 1870."

 

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
John Bentsen Vale gikk ut av Bratsberg amts landbruksskole på Mæla i Gjerpen i 1849 (2-årig) med de beste karakterer både i teori og praksis. Han kom hjem til Vale og overtok gården i 1852.
Formannskapsloven ble innført i 1837. Da ble Holla herredsstyre etablert og John Vale ble innvalgt dit som ganske ung. Etter ordfører Niels Aalls 4 år som ordfører, ble John Vale i 1871, som 41-åring, den første bondeordfører i Holla.
Han ivret for utviklingen i Bandak-Norsjøkanalen og var valgmann for Holla i mange perioder. Han var en sterk pådriver for at Valebø skulle få sin egen kirkegård.
I tillegg var han en forkjemper for veiutbygging i Valebø. Dette ble alt etter hvert virkelighet.
Se Valebø kirkegård (Valebø gravplass).

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 89, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 14 og dette brugs havneret m.m. i bnr 8 (henført til bnr 8) er udskilt fra dette brug og bnr 5, afholdt 5.-6.
Juni, tingl. 16. Okt. 1890."

"Skjøde fra John Bentsen til Tron Johnsen Wale herpaa m.m. for kr. 28.000 og med forbehold om frit husvær for sælgerens og hustrus
levetid m.m., dat. 21. Okt., tinglyst 2. Nov. 18197."


S. Vale bnr 2. Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Bonde, kjøpmann, hotelleier, selveier
Trond Johnsen Vale (Trond Vale) herfra f. 27/5-1856 d. 5/4-1921. "Handelsbestyrer Tron Johnsen Vale, gammel. Bopæl Ulefos."
g. i Holla 27/4-1882 m. Anne Nilsdatter fra Kastet under Romnes f. 17/12-1859 i Holla d. 1939, d.a. Nils Nilsen Kastet og Karen Maria Halvorsdatter.
Forlovere: "Johannes Nilsen Kastet og Ole Jørgensen Sannæs."
1. Marie Konstance Vale f. 23/3-1883 i Einarjuvet i Seljord g.m. lærer Halvor Vasdal. Bodde på Skotfoss. Hun ble siden enke og flytta til Oslo.
2. Jonas Vale f. 8/7-1884 i Einarjuvet i Seljord. Overtok gården.
3. Nils Vale f. 5/4-1886 i Seljord g.m. Ingeborg Jonsaas fra Sauherad. Bodde i Sauherad.
4. Magnus Vale f. 5/4-1896 på Utbøen i Seljord g.m. Marie Paus fra Ulefoss, d.a. bokholder Paus. De bodde i Skien.
Eier 1897.

F.f. Handelsborger Thron Johnsen Vale og Anne Nilsen Einarjuvets Marie Konstance: Landhandler O. Hoff, Torjus Knudsen Dale, Olaf Gunleksen Dale, Fru Olsen og Frk. Gustava Olsen.
F.f. Landhandler Thron Johnsen Vale og Anne Nilsd. Einarjuvets Jonas: John Bentsen Vale, Nils Nilsen Kaste, Halvor Nilsen Kaste, Hanna Nilsen Baraas, Frøken Ingeborg Hoff.
F.f. Landhandler Trond Jonsen Vale og Anne Nilsdatters Nils: Nils Nilsen Kaste, Halvor Nilsen Kaste, Peder Jonsen Vale, Aslaug Eivindsd. Kaase (Kaste?) og Karen Nilsen Kaste.
F.f. Hotelvert Tron Jonsen Vale og Anne Nilsdatter f. Kastes Magnus: Kontorist O. Hoff, Bogholder Hans Jensen og Kone, Fru Anna Gerner Nilsen.

Se denne familien på Ulefoss i 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 89, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Skylddelingsforretning, hvorved er utskilt
en til Nils Hansen solgt parcel Høgset (bnr 17) av skyld 25 øre, avholt 5/8, tingl. 20/9-1911."
Heftelse: Ifølge foranstaaende skylddelingsforretning, skal bnr 17 ha beiteret i Kittil Vales skog for de paa eiendommen fødende kreaturer,
samt ret til husvand paa sammes eiendom."

Se gården under folketellingen 1900.
Se gården under folketellingen 1910.
 

Kilde: Kirkebøker og Holla I (Ytterbøe).
Trond Vale var tydligvis litt av en en forretningsmann. Han var allerede landhandler i Seljord i april 1882 da han giftet seg. Han kjøpte i 1885 Seljord hotell og drev dette i 12 år (til 1897). Han kom tilbake til Vale og var her en kort tid før han dro til Skien og var kjøpmann der i 3 år. Deretter kom han igjen til Vale og drev gården en 5 års tid. Da flyttet han til Ulefoss hvor han ble bestyrer av "Ulefos Forbruksforening". Han døde på Ulefoss.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 89/90, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Erklæring, hvorved T.J. Wale vedtar forlik som under 29. juni d.a. (dette anno - dette år) er avsluttet mellem driftsbestyrer F. J. Støren
paa vegne av Norsjø - Skienskanalen og Hans J. Sannes angaaende opdæmningen av Norsjø, dat. 2. Okt. med senere paategninger,
hvorved erstatningen med kanalstyrets approbation sættes til kr. 300, dat. 5. og 29. nov. 1917, tinglyst 12. jan. 1918."
"Skjøte fra Tron Jonsen Wale til sønnen Jonas T. Vale for kr. 35.000. Sælgeren forbeholder sig og hustru rett til av gaardens produkter
å kjøpe hvad de måtte tiltrenge, samt betingelsesløs rett til 100 kg. epler og 20 kg. bærfrukter m.v., rett til kost og logi mot betaling. Selgeren
har forbeholdt forkjøpsrett for sig m.fl. saa lenge sælger og hustru lever, dat. 27., tinglyst 29. mars 1919."

Bonde, lokalpolitiker, selveier
Jonas T. Vale (Jonas Vale) herfra f. 8/7-1884 i Seljord d. 1/11-1971.
g. 27/4-1914 m. Ingeborg T. Gunheim fra Sauherad f. 4/6-1894 d. 7/4-1976, d.a. Thorstein Torkildsen Gunheim og Ingeborg Anundsdatter.
Forlovere: Fedrene.
1. Ingeborg Vale f. 18/7-1915 g.m. bonde Nils Fjeld. Se Venstøp(72) "Vestly". Se også nedenfor.
2. Trond J. Vale f. 30/5-1917 d. 25/9-1985. Ugift.
3. Anne Vale f. 12/3-1919 g.m. bakermester Mydland. Bodde på Nesodden i Akershus.
4. Thordis Vale f. 13/10-1921 d. 9/1-2015 g.m. Olav Magnus Orre f. 25/7-1912 d. 1/1-2002. Bodde i Skien. Gravlagt på Gjerpen.
5. Thorstein Vale f. 18/7-1924 d. 25/5-2015 g.m. Birgit T. Østgarden. Han var høyesterettsadvokat og lokalhistoriker. Bodde på Gvarv i Sauherad.
6. John Arve Vale f. 1926. Var parthaver i bakerievirksomheten til svogeren Mydland. Bosatt i Skien.
Eier 1919.

Jonas Vale vokste opp i Seljord og snakka derfor seljorddialekt hele sitt liv.
 

Kilde: Ytterbøe.
Jonas T. Vale ble utdannet ved Saude Landbruksskole. Han sørget for at Valebø fikk elektrisk strøm i 1943 fra Årlifoss-linja, som  krysser Ytre Valebø. Han bygde den første siloen i bygda og sammen med Jon K. Vale bygde han mølle i Brenneelva. Av Halvor Vale kjøpte han et jordstykke på 18 mål ("Innlegget") og dyrka jorda der med henblikk på fruktdyrking.

   Matrikkelutkastet 1950: (Matrikkler ligger ofte "litt i bakleksa" når det gjelder hvem som er eiere. Her er f.eks. forrige eier nevnt.)

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 31

2

 Vale

Tron Johnsen Vale (!)

11 mark 37 øre

 31

9

 Vale - Skog

ditto

  1 mark 47 øre

 

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark Fylke I (1953). Etter oppgave fra eieren (utdrag). Gården består av 135 dekar dyrka mark (leirmold), 250 dekar produktiv skog. Våningshuset ble bygd 1792, uthuset i 1876, påbygning med fjøs, stall og grisehus 1910. Stabbur bygd 1792, bryggerhus 1911, smieverksted, badstue. Fruktdyrking og mølle (i Brenneelva).
Besetning: 2 hester, 15 kyr, 1 okse, 3 ungdyr, 3 griser og 30 høner. Garden har vært i ætta i 7 ledd fra 1789, da Arve Jonsen kjøpte den av Skiens-borgerne Simon og Jørgen Zachariassens oppbudsbo. Eieren tok over etter faren i 1918.

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2 folie 90, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Link.
"Forlik dat. 24/8-1951, tinglyst 20/1-1952 avsluttet i Holla forliksraad, angående denne eiendoms tømmervei og velteplass på bnr 5, samt bnr 5's rett til vann på denne
eiendom i 25 år."


S. Vale(2). Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag. Gårdene bak er N. Vale 6 og 7. Gården lengst bak til høyre er Opsal.

Bonde, lærer, selveier
Eva Ingeborg Andrea Fjeld (Eva Hegelstad) f. 1950, d.a. Nils Fjeld.
Se Venstøp(72) "Vestly".
g.m. siv. ingeniør Torbjørn Ingar Hegelstad (Torbjørn Hegelstad) fra Hegelstad, Rogaland f. 6/3-1951 d. 7/12-2016.
1. Andrea Marie Fjeld Hegelstad f. 1978.
2. Mai Ingvild Fjeld Hegelstad (Maia Hegelstad) f. 1983.
3. Per Bjørnar Fjeld Hegelstad f. 1988.
Eier 1997.
 

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark, bind IV, side 175 (Foyn forlag, Bø 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården består av 130 dekar jord, 30 dekar beite, 350 dekar skog og 90 dekar annet areal. Drifta på gården er melkeproduksjon. Det er i dag (2004) 14 kuer, 6 ungdyr og en hest på gården. Den første traktoren kom i 1950, og i dag er det 3 traktorer, et vanningsanlegg og ei korntørke i tillegg til vanlig traktorredskaper for grasdyrking. I tunet står det et våningshus fra 1792, som ble ombygd rundt 1900 og påbygd i 1950-årene, et bryggerhus fra 1911 og et stabbur fra 1792, der deler av den tømrede kroppen er flyttet ned fra en tidligere huseplass, og sies å være eldre. Den nordre delen av låven er like gammel som våningshuset, resten ble bygd på i 1910 (fjøs, stall og grisehus) og 1933. Smia ble satt opp mellom 1910 og 1920.
Følgende gjelder for hele Vale (G.S.)
Gården ble antakelig ryddet i vikingtiden eller tidligere, siden det er registrert 12 gravhauger fra den tiden på eiendommen. Professor Liestøl var her i forbindelse med gravfunn foran våningen rundt 1957. Gården har fulgt slekta siden 1789. Flere gravhauger er dessverre radert bort ved rydding av jord.

 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Glaholt midtre - Gladholt bnr 3
Gammel husmannsplass under Vale Store. Trolig den eldste Glaholt-plassen.

Sletta for mange år siden. Det ligger ei nyere hytte her nå (2018).

Se også Gladholt nedre og Gladholt øvre.

Tidligere skrevet for Gladholt/ Gladholdt.

Grenser i nord til Usterud, i vest til Solberg og i syd til Stuverud.

Eldste skriftelige kilde er koppskatten 1645.

Kilde: Koppskattmanntallet 1645.
"Husfolch under Vale, Christoffer Gladholt og hands Quinde."

Kjøpt av Løvenskiold - Fossum i 1788 i forbindelse med oppkjøpet av S. Vale i 1788. Da Ole Jonsen Wale kjøpte
tilbake gården året etter, fulgte Glaholt med på kjøpet. Men mye av skogen ble, forstålig nok, beholt av Løvenskiold.

Ikke skyldsatt før i 1862. Landskylda ble satt til 2 ort 17 skilling ("skylddaler" - en måleenhet for beregning av landskatt).

Den første kjente bruker av plassen:

Skogsarbeider, husmann
Nils Glaholt.
g.m. Kirsti Pedersdatter fra Brenne, d.a. Peder Christensen Brenne.
1. Peder Nilsen Glaholt f. ca. 1683. Se nedenfor.
Bruker ca. 1680.
 

Kilde: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 24/ 2010).
Halvor Sigurdsen har igjen benyttet seg av tingbøker for å finne eldre tiders slektsbånd. Under en grensetvist i 1743/44 forklarte Peder Nilsen Glaholt (80 år) at hans mor, Kirsti Pedersdatter var født og oppvokst på Brenne.

Skogsarbeider, husmann
Peder Nilsen Gladholt herfra f. ca. 1683 bg. 17/12-1762. "Peder Nielsen Gladholt, 80 Aar."
g1g i Holla 5/11-1719 m. Marthe Olsdatter "fra Valebø" f. ca. 1681 bg. ved Romnes kirke 13/3-1746. "Marte Olsd. Gladholt, 65 Aar."
g2g i Holla 3/1-1747 m. Karen Jonsdatter f. ca. 1708 bg. 2/11-1777. "Karen Jonsd. Gladholt, 69 Aar."
Forlovere: "Anders Sørensen Store Hvale og Anders Rolfsen N. Lunde."
1. Gunder Pedersen (tvilling) dpt. 15/9-1720 død før 1763.
2. Maren Pedersdatter (tvilling) dpt. 15/9-1720 g.m Jacob Andersen fra Geitebua. Se Familie 5 - Gulset 1762.
3. Nils Pedersen dpt. 21/2-1723 død før 1763.
4. Gunhild Pedersdatter dpt. 16/9-1725 bg. 25/1-1733. "Gunil Pedersd. Gladholt, 7 Aar 10 Uger 2 Dage.".
Barn i 2. ekteskap:
5. Jon Pedersen dpt. 27/8-1747. Se nedenfor.
Bruker fra rundt 1719.

F.f. Peder Nielsen og Marte Olsdatters Gunder (og Anne! Maren): Anders Hvale, Jens Graver, Rolf Lunde, Anders Lunde, Giertrud Romenæs.
F.f. Peder Nielsen og Marte Olsdatters (Gunder og) Anne(!) Maren: Peder Christensen, Anders Lunde, Peder Christensen, Anne Graver, Ingebor Hvale.

F.f.
Peder Nielsen og Marte Olsdatters Niels: Anders Hvale, Niels Soelberg, Morten Tygesen, Anne Graver, Magrete Jørgensd.
F.f.
Peder Nielsen og Marte Olsdatters Gunil: Anders Hvale, Siver Pedersen, Halvor Ledvorsen, Ingebor Arvesd., Maren Christensd.
F.f.
Peder Nielsen Gladholt og Karen Jonsdatters Jon: Anders Solberg, Peder Usterud, Anna Solberg, Inger Marsdalen, Gunnil Jacobsd. Solberg.

Skifteprotokoll for Nedre Telemark 1761-1764, folie 673b - 674b.
Sted: Gladholt under Wale 1763.
Peder Nielsen død.
Arvinger: Enken Karen Jonsdatter og børn.
1. Jon Pedersen 15 Aar og den avdødes barn fra første egteskab:
2. Maren Pedersdatter g.m. Jacob Andersen i Gjerpen.
Formynder for Jon, enkemoderen med tilsyn af laugverge Arve Wale.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Skogsarbeider, husmann
Jon Pedersen Gladholt herfra dpt. 27/8-1747 bg. 4/4-1813. "Enkemand Jon Pedersen Glaholt, ved Romnæs, 64 Aar 3 Mnd."
g. 26/9-1770 m. Aaste Saamundsdatter fra Berget under Romnes f. 13/2-1745 på Ajer i Lunde bg. 12/7-1810. "Aaste Saamundsdatter Gladholt, ved Romnæs, 66 Aar.", d.a. Saamund Andersen.
Forlovere: "Ole Jonsen St. Hvale og Jens Augustinisen Graver."
1. Peder Jonsen dpt. 17/3-1771. Se Vale(26) "Glaholt øvre".
2. Anne Jonsdatter dpt. 19/12-1773 g1g m. Halvor Torjersen. Se Killingkåven under Solberg.
3. Anders Jonsen dpt. 6/10-1776. Se nedenfor.
4. Ole Jonsen f. 14/3-1780 bg. 7/7-1798. "
Ole Jonsen Gladholt, ved Romenæs, 18 Aar 16 Uger 2 Dage."
5. Karen Jonsdatter f. 24/3-1782 g.m. Johannes Olsen Grinilia. Se N. Grinilia i Luksefjell, Gjerpen.
6. Maren Jonsdatter f. 21/5-1785 bg. 18/2-1795. "
Maren Jonsd. Gladholt, ved Romenæs, 9 Aar 38 Uger 4 Dage."
7. Ingeborg Jonsdatter f. 29/3-1789 g.m. Jon Andersen Bjørndokka. Se Bjørndokka under Graver.
Bruker 1762.

F.f. Jon Gladholt og Aaste Sommunsdatters Peder: Anders Usterud, Gunder Kasted, Anders Sommunsen, Karen Store Hvale, Aslou Sommunsd.
F.f.
Jon Gladholt og Aaste Sommunsdatters Anna: Arve Stuerud, Anders Usterud, Niels Solberg, Aasil Usterud, Kirsten Solberg.
F.f.
Jon Gladholt og Aaste Sommunsdatters Anders: Anders Usterud, Jan Thomasen, Anders Store Hvale, Anna Solberg, Ingebor Solberg.
F.f.
Jon Gladholt og Aaste Sommundsdatters Ole: Jan Thomæsen Wrk., Niels Tofte, Ole Usterud, Aasild Usterud, Ingeborg Sommundsd. Wrk.
F.f.
Jon Pedersen Gladholt og Aaste Saamundsdatters Karen: Jan Thomæsen Wrk., Helgie Brynnildsen Berget, Niels Pedersen den Store Wrk., Ingeborg Nielsd. Usterud, Ingeborg Saamundsd. Wrk.
F.f.
Jon Pedersen Gladholt og Aaste Saamundsdatters Maren: Harald Solberg, Ole Killingkaaven, Ole Andersen Usterud, Aasild Olsd. Usterud, Dorthe Killingkaaven.
F.f. Jon Pedersen Gladholt og Aaste Saamundsdatters Ingeborg: Anders Usterud, Ole Killingkaaven, Arve Arvesen Stuerud, Karen Andersd. Usterud, Kirsten Arvesd. Stuverud.

Kilde: Skifteprotokoll for Nedre Telemark sorenskriveri 1809-1815, folie 645a - 645b.
Sted: Gladholt under Wale - 1813.
Afdøde ægtefolk Jon Pedersen og Aaste Saamundsdatter.
Arvinger børn:
1. Peder Johnsen gift. Boer paa Gladholt.
2. Anders Johnsen gift. Boer paa Gladholt.
3. Anne Johnsdatter umyndig. Formynder Gunder Nielsen Solberg.
4. Kari Johnsdatter g.m. Johannes Olsen. Bor i Gjerpen.
5. Ingeborg Johnsdatter 24 aar. Formynder Gunder Nielsen Solberg.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Glaholt ble delt i 1807. Se Vale(26) "Glaholt øvre".

Skogsarbeider, husmann
Anders Jonsen Gladholt herfra dpt. 6/10-1776 d. 22/9-1853 på Glaholt, s.a. Jon Pedersen Gladholt.
g. i Holla 22/3-1806 m. Kirsten Kjøstolsdatter fra Olsbrygge under Stenstad i Helgen" dpt. 18/5-1777 d. 3/12-1851 på Glaholt, trolig d.a. Kjøstol Gundersen.
1. Kirsten Andersdatter f. 22/6-1806 på Grinden i Helgen.
2. Aaste Andersdatter f. 11/8-1810 på Glaholt g.m. Haagen Andersen. Se nedenfor.
3. Jon Andersen f. 23/10-1817.
Bruker 1813.

F.f. Anders Jonsen Gruen og Kirsten Kiøstolsdatters Kirsten: Jens Pedersen Gladholt, Halvor Stenstad, Inger Olsbrygge, Anne Poulsd.
F.f.
Anders Jonsen Glaholt og Kirsten Kiøstolsdatters Aaste: Jon og Arve Stuerud, Peder Glaholt, Svennung Tollefsen, Ingeborg Jonsd.
F.f. Huusmand Anders Jonsen Glaholt og Kirsten Kiøstolsdatters Jon: Ingebor Biørnedokken, Mari Halvorsd. Wale, Jon Biørnedokken, Lars Knudsen Morath.

Skogsarbeider, inderst (leieboer med egen husholdning)
Haagen Andersen fra Høgsete(B) f. 22/5-1803 på Valøya d. 22/2-1895 på Brenne, s.a. Anders Haagensen.
g. i Holla kirke 8/9-1832 m. Aaste Andersdatter herfra f. 11/8-1810 d. 26/10-1888 på Glaholt, d.a. Anders Jonsen Gladholt.
Forlovere: "Bent Johnsen Wale og Ole Johnsen Wale."
1. Anders f. 31/7-1834 på Hoxodde d. 14/8-1839 på Glaholt. "Anders Haagensen Glaholt, 5 Aar gml."
2. John Haagensen f. 11/4-1837 på Glaholt.
3. Anne Kirstine f. 10/5-1840 på Glaholt d. 17/3-1841 på Glaholt. "Anne Kirstine Haagensd. Glaholt, 3/4 Aar gml."
4. Anne Kirstine f. 7/2-1842 på Glaholt d. 1/9-1849. "Anne Kirstine Haagensd. Gladholt pr. Wale, 7 Aar, 5 Mnd., Strubehoste."
5. Anders Haagensen f. 13/10-1844 på Glaholt.
6. Andreas f. 30/7-1847 d. 3/8-1847 på Glaholt. "Andreas Haagensen Glaholt Huusmands Søn, pr. Stusrud, 2 Aar 8 Dage, Strubehoste."
7. Maria Kirstine Haagensdatter f. 28/11-1851 på Glaholt. Registrert utflytta som "Pige" til Farsund i 1881.
8. Johannes Haagensen Glaholt f. 1/3-1854 på Glaholt g.m. Kirsten Evensdatter fra Fossum i Gjerpen f. 18/4-1853, d.a. Even Abrahamsen. Emigrerte til N. Amerika 22/3-1882.
9. Martin f. 7/3-1856 d. 10/3-1856 "Døde den 10. Martz uden at Komme i Kirke. Hjemmedøbt af Anne Østensd. Kaasa."
10. Anne Haagensdatter f. 25/8-1857 på Glaholt.
Bruker 1837.

F.f. Huusmand Haagen Andersen Hogsodde og Aaste Andersdatters Anders: Marie Andersd. Gladholt, Christen Andersen Gladholt, Anders Haagensen Hogsodde, Anders og Tollev Pedersen Gladholt.
F.f. Huusmand Haagen Andersen Gladholt og Aaste Andersdatters John: Maria Andersd. Nib, Johanne Andersd. Gladholt, Anders Gladholt, Anders Haakonsen Hogsodde og Torgrim Gulliksen Nib (Romnes kirke).
F.f. Huusmand Haagen Andersen Gladholt under Wale og Aaste Andersdatters Anne Kirstine: Asloug Bjørnsd. Ustrud, Kirsti Andersdatter Gladholdt, Anders Gladholdt, Ole Ustrud, Anders Haagensen Hogsodde.
F.f. Inderste Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersdatters Anne Kirstine: Maria Andersd. Myhren, Kirsten Andersd, Glaholt, Anders Haagensen Hoxodde, Torgrim Gulliksen Myhren.
F.f. Huusmand Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersdatters Anders: Maria Andersd. Nib, Aaste Ustrud, Anders J. Glaholt, Torgrim Gulliksen Nib, Ole Pedersen Glaholt.
F.f. Huusmand Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersdatters Andreas: Ole Pedersen Glaholt, Asloug Bjørnsd. Ustrud, Oline Andersd. Brænne, Ole Ustrud, Tollef Pedersen Glaholt, Niels Halvorsen Waløen (Romnes kirke).
F.f. Huusmand Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersdatters Maria Kirstine: Maria Andersd. Nib, Johanne Andersd. Hoksodde, Nils Nilsen Hoksodde, Torgrim Nib, Ole Halvorsen Ustrud (Romnes kirke).
F.f. Huusmand Haagen Andersen Gladholt under Vale og Aaste Andersdatters Johannes: Maria Andersd. Nib, Oline M. Andersd. Glaholt, Torgrim Nib, Nils Nilsen Hoxodde, John Haagensen Glaholt (Romnes kirke).
F.f. Huusmand Haagen Andersen Glaholt og Aaste Andersdatters Anne: Maria Bentsd. Vale, Oline Andersd. Glaholt, Harald Hansen Stuerud, Hans Olsen Ustrud, John Bentsen Wale (Romnes kirke).

Denne eiendommen ble ikke skilt ut som eget bruk før i 1861. Da ble den matrikkulert med eget løpenummer, som i 1886
ble erstattet av bruksnummer 3, slik vi kjenner til i dag.

Kilde: Folketellinga 1865:
Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 6.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 1/2 tnd., Poteter 2 tnd. 

Skogsarbeider, leilending
Halvor Halvorsen senior fra Rismyrene i Nes, Sauherad f. 29/1-1838 i Sauherad, s.a. Halvor Bjørnsen og Ingeborg Knudsdatter.
g. i Nes kirke i Sauherad 23/3-1865 m. Kari Sigurdsdatter fra Sørkåsa i Nes f. 27/1-1837 på Myre i Nes i Sauherad d. 2/10-1884 på Glaholt, d.a. Sigurd Gundersen og Anne Gundersdatter.
1. Halvor Halvorsen f. 25/5-1865 i Dalekåsa. Se Glaholt øvre.
2. Sigurd Halvorsen f. 10/12-1867 i Dalekåsa.
3. Bent Halvorsen f. 22/6-1870 i Dalekåsa d. 2/2-1902 på Glaholt. Konfirmert 4/10-1885. Død av tæring. Ugift.
4. Gunder Halvorsen f. 9/4-1873 i Dalekåsa d. 19/6-1895 på Glaholt. "Gardist Gunder Halvorsen Dale." Ugift.
5. Ingeborg Bertine Halvorsdatter f. 7/12-1875 i Glaholt d. 29/8-1897 på Glaholt.
Bruker ca. 1875.

Denne familien bodde i Dalekåsa under Lunde øvre, fra våren 1865 til våren 1875.

Enka Ingeborg Knudsdatter f. ca. 1802 i Sauherad bodde hos denne familien i 1865 i Dalekåsa under Lunde nedre.
Dette var Halvor Halvorsens mor.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Kjør (kuer), 5 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 3 tnd.

I 1891 og 1900 bodde den ugifte Guro Halvorsdatter her som husholderske. Hun var født i Saude i ca. 1827 og
oppført som fattiglem. Kanskje "husfaderens" søster?

Se denne eiendommen under folketellinga 1900.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Glaholt øvre
Husmannsplass under Vale Store. Delt fra Glaholt midtre i 1807.


Gladholt øvre. Foto: Gard Strøm 7. des. 2015.


Fra 1889 gårds- og bnr 31/26 (etter 1964: 331/26 i Skien kommune).

Se også Glaholt midtre og Glaholt nedre.

Adresse 2022: Valebø 231, 3721 Skien.

Skyldsatt i 1807 til 3 settinger (= 1/4 tønne. Gammel måleenhet for beregning av eiendomsskatt).

Glaholt
hørte fra gammelt av til den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld. Også kalt østre Helgen.

Løvenskiold på Fossum i Gjerpen, kjøpte store deler av Vale i 1788. Dette kjøpet involverte nesten hele Ytre Valebø, med Usterud,
Stuverud, Glaholt, Vale seter og helt øst til Sauheradgrensa ved Svanstul. Valøya var blant eiendommene som han kjøpte fra Vale.
Da kan vi lett forstå at Vale på 16- og 1700-tallet i skattelister ble skrevet som Wale store.

Beboerne her måtte ned til Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser.
Da Valebø fikk sin kirkegård på 1860-tallet, benyttet de oftest den til begravelser.


Skogsarbeider, husmann, selveier
Peder Jonsen Glaholt fra Gladholt midtre dpt. 17/3-1771 d. 22/12-1850 på Glaholt som "Føderaadsmand, 81 Aar.", s.a. Jon Pedersen Gladholt.
g. i Solum kirke 6/8-1802 m. Svanaug Tollefsdatter fra Milekåsa under Ø. Dal i Melum dpt. 2/10-1774 d. 15/4-1859 på Glaholt, d.a. Tollef Tollefsen og Gunhild Olsdatter.
1. Gunhild Maria Pedersdatter f. 9/10-1803 på "Gladholt" g.m. Isak Christensen fra Lia under Meen i Gjerpen. Se Bosli under M. Namløs i Helgen.
2. Jon Pedersen f. 28/12-1804. Se nedenfor.
3. Aaste f. 9/7-1808 d. 1/12-1814 på Glaholt.
4. Tollef f. 21/1-1812. "Hjemmedøbt, men død uden at komme i Kirken." d. 26/2-1812. "Tollef Pedersen Glaholt, 1 Mnd. 6 Dage."
5. Tollef Pedersen f. 7/2-1814. Se Valestrand under Vale.
6. Aaste Pedersdatter f. 21/6-1816 g.m. John Hansen. Se Stampekåsa under Solberg.
7. Ole Pedersen f. 31/12-1818. Se Killingkåven under Solberg.
Eier 1807.

F.f.
Peder Jonsen Gladholt og Swaanung Tollefsdatters Gunild Maria: Jon Gladholt, Anne Killingkoven (+ Foreldrene?).
F.f. Peder Jonsen Gladholt og Svannoug Tollefsdatters Jon: Jon Gladholt, Halvor Killingkoven, Anders Gladholt, Anne Usterud, Ingeborg Gladholt.
F.f. Peder Gladholt og Svannau Tollefsdatters Aaste: Jon og A. Gladholt, Jon Andersen Graver, Kirsti Kiøstolsd., Karen Gladholt.
F.f.
Peder Jonsen Gladholt og Svonoug Tollefsdatters Tollef: Anne Johnsd. Soelberg, Ingebor Jonsd. Lunde, Anders Jonsen Gladholt, Ole Hansen Killingkoven, Hans Nielsen Ustrud.
F.f. Huusmand Peder Jonsen Glaholt og Svonaug Tollevsdatters Aaste: Anne Lunde, Ingebor Biørnedokken, Anun Lunde, Jon Biørnedokken, Anders Glaholt.
F.f. Huusmand Peder Jonsen Glaholt og Svonaug Tollevsdatters Ole: Ingebor Biørnedokken, Aaste Ustrud, Anders Glaholt, Jon Biørnedokken, Ole Lunde.

 

Peder Jonsen Glaholt skal, i følge Ytterbø, ha kjøpt denne eiendommen av Løvenskiold for 375 rdl. i 1807. Deretter skal han ha solgt den tilbake igjen i 1820 for 200 spd. Eiendommen skal ha vært på 28 mål. Landskylda var på 3 settinger (måleenhet for beregning av eiendomsskatt). Peder Jonsen Gladholt fortsatte her etter 1820, som skogsarbeider og husmann for Løvenskiold.

Skogsarbeider, inderst (leieboer med egen husholdning)
Jon Pedersen herfra f. 28/12-1804 d. 15/4-1840 på Glaholt.
g. i Holla 1/9-1826 m.
Helene Halvorsdatter "fra Vale" f. ca. 1806 d. 13/6-1840 på Glaholt.
Forlovere: "Anders Glaholt og Hans Stuverud."
1. Peder f. 21/10-1826 d. 10/11-1826 på Glaholt.
2. Aaste Karine f. 14/10-1827 d. 22/12-1827 på Glaholt.
3. Peder f. 14/11-1828 d. 16/3-1829 på Glaholt.
4. Aaste Karine f. 29/6-1830 d. 31/5-1832 på Glaholt.
5. Peder f. 11/5-1833 d. 23/4-1836 på Glaholt.
6. Peder Andreas Johnsen f. 14/4-1836 på Glaholt d. 4/8-1849. "Peder Johnsen Glaholt, Huusmands Søn, 13 Aar 14 Dage, Tæring."

F.f. Inderste Jon Pedersen Glaholt og Helene Halvorsdatters Peder: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 22/10.
F.f. Huusmand Jon Pedersen Glaholt og Helene Halvorsdatters Aaste Karine: Kirsten Glaholt, Gunnil Maria Pedersd. Glaholt, Peder Glaholt, Anders Glaholt og Cornelius Olsen Wale.
F.f. John Pedersen Glaholt og Helene Halvorsdatters Peder: Kirsten Kjøstolsd. Glaholt, Gunnild Glaholt, Peder Glaholt, Anders J. Glaholt, Tollev Pedersen Glaholt.
F.f. John Pedersen Glaholt og Helene Halvorsdatters Aaste Karine: Anne Solberg, Aaste Andersd. Glaholt, Peder Johnsen Glaholt, Anders Glaholt, Karneles Olsen Pladsen (Cornelius Pladsen).
F.f. Huusmand Jon Pedersen Glaholt og Helene Halvorsdatters Peder: Kirsten Glaholt, Gunnild Glaholt, Peder Glaholt, Anders Glaholt, Tollef Pedersen Glaholt.
F.f. Huusmand John Pedersen Glaholt og Helene Halvorsdatters Peder Andreas: Mari Jensd. Graver, Aaste Pedersd. Glaholt, Peder Glaholt, Tollef og Ole Pedersønner Glaholt.

Helene Halvorsdatter var trolig i tjeneste på Vale før hun gifta seg. Hun var oppført som Helene Halvorsdatter Vale da de gifta seg.
Hennes fødsted er usikker, men det finnes ei Helene Halvorsdatter f. 15/2-1807 i Brevik som d.a. Halvor Zachariasen og Maren Christensdatter.
Det kan tyde på at hun kom langveis fra, siden ingen av fadderne ser ut til å komme fra hennes side.

Foreldrene døde fra sitt eneste gjenlevende barn Peder Andreas Johnsen, som selv døde bare 9 år senere.

Skifteprotokoll for Nedre Telemark 1832-1841, folie 633a - 634a.
Sted: Glaholt under Wale.
 
Jon Pedersen død primo April 1840 og kona Helene Halvorsdtr. død 13. Juni 1840.
Arvinger: En Søn.
1. Peder Andreas Jonsen 4 aar. Formynder: Peder Augustinussen Borstad.
Tilstede ved skiftet var afdøde John Pedersens fader, Peder Jonsen Glaholt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Skogsarbeider, tømmerfløter, husmann
Jahn Steensen fra Munken under Langeland i Helgen (66/4) f. 13/5-1822 på Bleka i Bø i Telemark, s.a. Steen Jahnsen Munken og Mari Evensdatter.
g. 1/4-1850 m. Berthe Andersdatter fra Nesodden under Ytterbø i Helgen (55/11) f. 2/2-1822 på Halvorstå, d.a. Anders Andersen Næsodden og Kirsten Hansdatter.
1. Steen Andreas Jahnsen f. 16/11-1850 i Killingkoven.
2. Anders Jahnsen f. 9/12-1852 i Killingkoven.
3. Even Jahnsen f. 21/7-1855 i Killingkoven.
4. Hans Jahnsen f. 5/9-1858 i Killingkoven.
5. Maren Kirstine Jahnsdatter f. 21/6-1862 på Glaholt.
Bruker ca. 1859.

F.f. Husmand Jahn Steensen Killingkaavens Steen Andreas: Kirsti Hansd. Næsodden, Mari Halvorsd. Hoxodde, Steen Monken, Anders Næsodden d.e., Anders Næsodden den gagne.
F.f. Inderst Jahn Steensen Killingkoven under Solbærs Anders: Mari Halvorsd. Næsodden, Ingebor Sigurdsd. Monken, Steen Monken, Ole Steensen Monken, Hans Andersen Næsodden.
F.f. Husmand Jahn Steensen Killingkoven under Solbærs Even: Signe Steensd. Fæbakke, Gunnild Johnsd. Stampekaas, Steen Monken, Steen Steensen Monken, Hans Andersen Næsodden.
F.f. Gaardmand Jahn Steensen Killingkaavens Hans: Magrethe Thygesd. Halvorstaae, Berthe Steensd. Monken, Christen Hansen Sannæs, Steen Steensen Monken, Johan Olsen Valøen.
F.f. Gaardbruger Jahn Steensen Glaholts Maren Kirstine: Anne Christine Pedersd. Grønnesteen, Maria Hansd. Stuverud, Jens Steenstadvolden, Anders Andersen Næsodden, Steen Steensen Monken.

Barna som er født på Glaholt ble døpt i Helgen kirke.

Jahn Steensen kjøpte Killingkoven under Solberg i 1850. De bodde der frem til de kom til Glaholt rundt 1859.

De fleste med navn som Steen og Jahn fra Holla, er av Vallonerslekt. Se Holla jernverk.

Losjerende fattiglem i 1865: Guro Olsdatter f. ca. 1796 i Bø i Telemark. Død på Glaholt i Valebø 17/10-1876. Ugift.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 5.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 1 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Skogsarbeider, småbruker, leilending
Johannes Evensen fra Veium f. 14/7-1824 i Sauherad d. 2/2-1895 på Pollen, s.a. Even Johannesen og Magrethe Rollefsdatter. Gravlagt på Omdal gravsted.
g. i Sauherad 22/6-1854 m. Elbjørg Christophersdatter "fra Svalestuen" f. 8/6-1836 på Kuslungen i Sauherad, d.a. Christopher Iversen og Kirsti Olsdatter.
1. Else Johannesdatter f. 13/10-1861 på Veium i Sauherad.
2. Even f. 13/3-1864 på Veium.
3. Even Johannesen f. 8/11-1867 på Lunde i Valebø.
4. Kristine Johannesdatter f. 1/12-1869 på Lunde i Valebø. Usikker dato. Sjekk med konfirmasjonen 15 år senere i Melum KB.
5. Johannes Johannesen f. 16/9-1871 på Lunde.
6. Marie Tone Johannesdatter f. 20/8-1874 på Glaholt.
7. Anne Johannesdatter f. 21/2-1879 på Pollen i Solum (Skotfoss).
8. Gunhild Johannesdatter f. 20/2-1882 på Pollen ved Løveid (Skotfoss).
Bruker 1872 - 1876.

Denne familien tilhørte Jarlsbergerne. Se gul ramme nedenfor.

Denne familien bodde her i tiden 1872 - 1876. De flytta deretter til Pollen i Skotfoss.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 3 Kjør (kuer), 4 Faar.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 2 tnd.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold tok de barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Skogsarbeider, leilending
Gunder Sigurdsen Glaholdt fra Kjendalen nedre under Lunde nedre f. 3/2-1844, s.a. Sigurd Gundersen.
g. i Gjerpen 12/7-1868 m. Karen Dorthea Halvorsdatter fra S. Eriksrød i Gjerpen f. 11/10-1838, d.a. Halvor Olsen Eriksrød.
1. Anne Karine Gundersdatter f. 15/7-1871 på Rønningen under Mo i Gjerpen.
2. Søren Gundersen f. 21/11-1872 på Vadrettet i Gjerpen. Skogsarbeider i 1891. Se Venstøphøgda 4 i Gjerpen.
3. Halvor Gundersen f. 30/6-1875 på Moane under Brenne i Valebø. Skogsarbeider i 1891.
4. Ole Gundersen f. 13/4-1877 i Kjendalen.
5. Maren Kristine Gundersdatter f. 9/10-1880 i Kjendalen.
Bruker ca. 1876.

F.f. Arbeider Gunder Sigurdsen, Rønningen und. Moe og Karen Dorthea Halvorsdatters Anne Karine: Moderen, Marthe M. Halvorsd. Eriksrød, Gunder Halvorsen ib., Kittil og Anund Sigurdsen Moe. HD af Gjordemoder Amundsen.
F.f. Inderst Gunnar Sigurdsen og Karen Dorthea Halvorsdatters Søren: Moderen, Birte Olsd. Vadrettet, faderen, Ketil Sigurdsen, Anund Sigurdsen Aas.
F.f.
Leilænding Gunder Sivertsen(!) Moene og Karen Dorthea Halvorsdatters Halvor: Barnets Moder, Aaste Karine Sivertsd. Brænne, Barnets Fader, Ole Halvorsen Usterud, Anders Kittilsen Solberg.
F.f.
Husm. Gunder Sigurdsen Kjendalen og Dorthea Halvorsdatters Ole: Barnets Moder, Maren Gurine Sigurdsd. Kjendalen, Christen Jensen Dalen, Barnets Fader, Anders Sigurdsen Kjendalen.
F.f. Husm. Gunder Sigurdsen Dalen under Lunde(37) og Karen Dorthea Halvorsdatters(42) 
Maren Kristine: Barnets Moder, Maren Sigurdsd. Dalen, Barnets Fader, Anders Sigurdsen Dalen, Hans Tronsen Brænne.

Skogsarbeider, tømmermann, tømmerkjører, leilending
Halvor Halvorsen junior fra Glaholt midtre f. 25/5-1865 i Dalekåsa, s.a. Halvor Halvorsen senior.
g. 25/5-1885 m. Gunhild Torgrimsdatter fra Sauherad fra Ø. Solberg f. 12/5-1863 på Haugen under Prestholt i Nes (Sauherad), d.a. Torgrim Torkildsen Solberg.
1. Halvard Halvorsen f. 30/3-1886 på Glaholt. Gårdsarbeider i 1900.
2. Theodor Halvorsen f. 20/5-1888 på Glaholt. Gjeter i 1900.
3. Inga Karine Halvorsdatter f. 28/5-1890. Barnepike i 1900.
4. Karl Halvorsen f. 14/9-1891 på Glaholt.
5. Simon Halvorsen f. 14/3-1894 på Glaholt.
6. Gunder Halvorsen f. 4/11-1897 på Glaholt.
7. Olav (tvilling) f. 29/7-1900 på Glaholt d. 20/1-1901 på Glaholt.
8. Ingeborg Bertine Glaholt (tvilling) f. 29/7-1900 d. 23/1-1901.
9. Olav Glaholt f. 21/1-1902.
Bruker ca. 1886.

F.f. Arb. Halvor Halvorsen Glaholt og Gunhilde Torgrimsdatters Halvard: Moderen, Pige Ida Hansd. Grønsten, Gbr. Torgrim Torkildsen Solberg, Arb. Halvor Halvorsen Glaholt, Arb. Torkild Torgrimsen Solberg.
F.f. Leilænding Halvor Halvorsen Glaholt og Gunhild Torgrimsdatters
Theodor: Moderen, Pige Aslaug Gundersd. Gisholt, Leilænding Torgrim Thorkildsen Solberg, Arb. Torgrim Torgrimsen Solberg, Arb. Ole Torgrimsen Solberg.
F.f. Arb. Halvor Halvorsen Glaholt (i Valebø) og Gunhild Torgrimsdatters
Inga Karine: Kari Rollefsd. Glaholt, Gunder Halvorsen do., Torgrim Torkildsen Solberg, Torgrim Torkildsen do. og Barnets Fader.
F.f. Tømmerm. Halvor Halvorsen Solberg og Gunhild Torgrimsdatters
Karl: Moderen, Ingeborg Halvorsd. Gladholt, Torgrim Torgrimsen Solberg, Ole Torgrimsen do., John Olsen Stuverud.
F.f. Gbr. Halvor Halvorsen Glaholt (Valebø) og Gunhild Torgrimsdatters
Simon: Moderen, Aaste Kristensd. Brænne, Ole Torgrimsen Solberg, Ole Olsen Stuverud, John Olsen do.
F.f. Gbr. Halvor Halvorsen Glaholt (Valebø) og Gunhild Thorgrimsdatters
Gunder: Moderen, Anne Larsd. Usterud, Bent Halvorsen Glaholt, Søren Gundersen do., Peder Svennungsen Solberg.
F.f. Leilænding Halvor Halvorsen Glaholt og Gunhild Torgrimsens (tvilling)
Olaf: Sørine Pedersd. Solberg, pige Gustava Gulbrandsen i Skien, Arb. Ole Olsen Stuverud, leilænding Torgrim Torgrimsen Solberg. Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen.
F.f. Leilænding Halvor Halvorsen Glaholt og Gunhild Torgrimsens (tvilling)
Ingeborg Bertine: Moderen, pige Gunhild Olsd. Stuverud, Gbr. Ole Torgrimsen Jakobskaas, Bent Halvorsen Glaholt. Ditto.
F.f. Leilænding Halvor Halvorsen Glaholt og Gunhild Torgrimsdatters
Olaf: Moderen, pige Gunhild Torgrimsen Gjedeboen, Gbr. Halvor Rollefsen Glaholt, Faderen.

Denne familien bodde her med hans foreldre under folketellinga 1891. De bodde i en egen leiebolig på Glaholt i 1900.
Halvor Halvorsen Glaholt med kona Gunhild og 7 barn emigrerte til Amerika i 1903.

Skogsarbeider, hustømrer, byggmester, leilending
Torgrim Torgrimsen
fra Solberg(3) "østre" f. 15/8-1867 på Haugen under Prestholt i Nes, Sauherad d. 25/7-1946 på Værstad, s.a. Torgrim Torkildsen og Ingerid Sveinungsdatter.
g. i Holla 19/8-1889 m. Aslaug Kristine Gundersdatter fra Prestgrav i Helgen f. 9/2-1868 d. 2/3-1908 på Glaholt, d.a. bonde Gunder Jensen Præstgrav og Berthe Kittilsdatter.
Forlovere: "Gunder Jensen Dalen og Torgrim Thorkildsen".
1. Ingeborg Tomine Solberg f. 26/9-1889 på Solberg.
2. Benedikte Gunhilda Solberg f. 14/3-1892 g.m. NN Djuvskås.
3. Hanna Kirstine Solberg f. 8/7-1894 på Solberg.
4. Gunder Dahl Solberg f. 22/4-1897 på Solberg.
5. Tomas Torvald Solberg f. 29/5-1899.
6. Ingerid Amalie Solberg f. 26/10-1901 på Solberg.
7. Klara Marie Solberg  f. 25/1-1904 på Solberg.
8. Olaf Solberg  f. 9/3-1906.
Bruker 1903 - 1918.

F.f. Tømmermand Torgrim Torgrimsen Solberg og Aslaug Kirstine Gundersens Ingeborg Tomine: Gunhild Torgrimsen Glaholt, Kari Rollefsen ditto, Halvor Halvorsen ditto, Torgrim Thorkildsen Solberg, Ole T. Solberg.
F.f. Gaardbruger Torgrim Torgrimsen Solberg og Aslaug Kirstine Gundersdatters Benedikte Gunhilda: Moderen, Ingerid Svenungsd. Solberg, Torgrim Torkildsen ditto, Ole Torgrimsen og Halvor Halvorsen Glaholt.
F.f. Gaardbruger Torgrim Torgrimsen Solberg og Aslaug Kirstine Gundersdatters Hanna Kirstine: Moderen, Ingerid Svenungsd. Solberg, Torgrim Torkildsen ditto, Ole Torgrimsen og Lars Johannesen Usterud.
F.f. Arbeider Torgrim Torgrimsen Solberg og hustru Aslaug Kirstine Gundersdatters Gunnar Dahl: G.br. Torgrim Torkildsen Solberg, g.br. Lars Johnsen Usterud, Ingkarl Peder Sveinungsen Solberg, Barnets Moder og pige Ingeborg Ellefsd. Solberg.
F.f. Tømmermand Torgrim Torgrimsen Solberg og Kirstine Gundersdatters Tomas Torvald: Gunhild Torgrimsen Solberg, Anna Larsen Usterud, Søren Gundersen ditto, Ole Gundersen ditto, Bent H. Glaholt.

Torgrim T. Solberg flytta som enkemann til Wærstad(3) i Helgen i 1918. Han er gravlagt på Helgen gravplass.

Eiere:
Ole Pedersen Killingkoven.
Vauvert & Høegh. Kjøpesum kr. 1.873.-
P.M. Petersen i Porsgrunn.
Gunder Arvesen Vale fra 1885 - 1891. Kjøpesum kr. 2.000.-
Halvor Halvorsen Glaholt.
Kammerherre Løvenskiold fra 1903.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 412. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Herman Løvenskiold f. 22/12-1890 til Ole Glaholt f. 6/3-1880 for kr. 9.500,00 med forbehold for selgeren av fri adkomst over dette bruk for sine
gjenværende eiendommer, samt til fremførsel av skogsprodukter m.v., likesom selgeren ikke har gjerdeplikt, kjøperen har ikke forfølgningsrett over selgerens
eiendomme, og kan selge fortrinsrett i tilfelle bortleie av jakt m.m. Kjøper skal ikke ha noen rettigheter eller servituter over selgers naboeiendommer.
dat. 2/6-1937, tingl. 5/6-1937." - Med i det originale skjøtet fulgte det med ca. 70 mål skog. G.S.

Skogsarbeider, leilending
Ole Olsen Glaholt fra Plassen under Ånås i Sauherad f. 6/3-1880 d. 28/4-1953, s.a. Ole Olsen Pladsen f. 1851 og Kjersti Larsdatter f. 1850.
g.m. Kari Rollefsdatter fra Glaholt nedre f. 24/4-1866 d. 15/1-1941, d.a. Rollef Torstensen Glaholt.
1. Kristine Glaholt f. 19/9-1901 i Holla g.m. Lars J. Øverland. Se Solberg(4).
2. Rollef Glaholt f. 20/9-1905 på Veien i Sauherad. Overtok eiendommen. Se nedenfor.
3. Marie Glaholt f. 12/2-1907 i Holla g.m. Johannes H. Sannesmoen. Se Glaholt nedre.
4. Olga Glaholt f. 12/6-1910 i Holla g.m. Olav Hogsrud. Se S. Grønstein under Kolstad lille i Helgen.
Eier 1937. Leilending fra ca. 1919.

Kari Rollefsdatter bodde hjemme på Glaholt nedre, da hun ble svanger med en Ole Iversen fra Kåsa i Sauherad.
Han ble siden tømmermann (snekker). Deres barn Ole Olsen ble født på Gladholt den 25/5-1894. Han døde igjen
den 8/6-1899 på Glaholt av skarlagensfeber.

Kari Rollefsdatter var ugift tjenestepike på Graver under folketellinga 1900. Ole Olsen var samtidig
tjenestegutt på samme gård.
Tjenestepike her i 1910 var Maren Rollefsdatter Glaholt f. 11/1-1882. Moderens yngre søster.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 412. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 2/12-1944, dagbokført 9/12-1944, grunnbokført 9/1-1945, hvorved utskilling av parcellen "Tuftene", bnr 31, av skyld 1 øre.

Restskyld av denne eiendommen: 1,39 skyldmark.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 412. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 17/8-1945, dagbokført 19/8, Grunnbokført 20/9-1945, hvorved utskilles parcellen bnr 35 av skyld 6 øre." - Kraftledning Såheim, Dale - Herøya.

Restskyld av denne eiendommen: 1,33 skyldmark.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 2, folie 412. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 18/6-1946, dagbokført 24/6, grunnbokført 1/7-1946 fra Ole O. Glaholt til Rollef O. Glaholt for kr. 12.500, - herav for løsøre kr. 3.000,- Sælgeren er forbeholdt
gratis rett til bruk av hovedbygningens II etage og nødvendige ytre rom

Skogsarbeider, selveier
Rollef Glaholt
herfra f. 20/9-1905 i Sauherad d. 20/6-1988.
g. 1930 m. Margit A. Tangen "Malla" fra Solberg(3) f. 1/4-1910 d. 5/10-1993, d.a. Anund A. Tangen.
Forlovere: "Leilending Ole Glaholt og leilending Anund Tangen."
1. Gunhild Maria Glaholt (Nunna Graver) f. 14/7-1933 g.m. Olav G. Graver. Se nedenfor.
2. Ruth Kari Glaholt f. 12/7-1939 d. 2/4-2020, gravlagt på Gjerpen i Skien g.m. Jens Sommerfryd på Grini i Gjerpen f. 19/11-1925 d. 5/3-1991. Gravlagt i Gjerpen. Ekteskapet oppløst.
3. Lise Glaholt f. 1947 g.m. Bjørn Even Larsen f. 28/2-1947 d. 25/11-2017. Bosatt i Skien.
Eier 1945.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Digitalarkivet (må bestilles).
Dagbokført 18/5-1960. Skylddeling av 4/5-1960, grunnbokført 18/5-1960 vedkommende bnr. 37 "Tuftene".
Dagbokført 12/5-1960. Skjøte hvori bnr 37 har rett til vannbrønn og vei over denne eiendom. Likeså inneholder skjøtet bestemmelser
om at det ikke skal felles trær nærmere enn 10 m. fra parcellens grenser uten kjøperens samtykke.

De gamle er gravlagt i Valebø.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Digitalarkivet (må bestilles).
Dagbokført 16/8-1985 (tinglyst). Skjøte til Gunhild Maria Graver for kr. 11.000,-

Selveier
Olav G. Graver
fra Graver nedre f. 27/8-1927 d. 30/11-2016, s.a. Gunnar G. Graver.
g.m. Gunhild Maria "Nunna" Glaholt herfra f. 14/7-1933 d. 26/4-2019.
1. Ragnhild Graver f. 1959. Bosatt i Skien.
Eier 1985.

Denne familien bodde i Skien og brukte Glaholt som feriested. Begge er gravlagt på Gjerpen i Skien.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Digitalarkivet (må bestilles).
Dagbokført 5/1-1989 (tinglyst). Skjøte til Ragnhild Graver f. 1959 for kr. 140.000,-

Ragnhild Graver fra Skien f. 1959.
Eier 1989.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993. Digitalarkivet (må bestilles).
Dagbokført (tinglyst) 17/7-1989. Vegrett m.m. for bnr 31 og 37.
Dagbokført (tinglyst) 5/1-1990. Ifølge skjøte fri bolig, ved event. bruksgjenstander på gården og til jakt for Gunhild og Olav Graver.

 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Glaholt nedre
Husmannsplass under Vale. Delt fra S. Vale(2) i 1861. Gnr 31 - bnr 4.

Se også Gladholt midtre og Glaholt øvre.

Gammelt løpenr. 146c. Fra 1889 gårds- og bnr 31/4.

Skyldsatt til 2 ort 17 skilling (skylddaler -  måleenhet for beregning av skatt).

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. VII 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 91.
"Skyldelingsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt (fra bnr 2), afholdt 11. og 12., tinglyst 19. okt. 1861."
"Skjøde fra John Bentsen til Rollef Torstensen for  500 spd., dat. 25. januar, tinglyst 16. juni 1862."

Beliggende nord-vest for Stuverud.

Skogsarbeider, småbruker, selveier
Rollef Torstensen fra Kåsa under Lindem i Nes sogn, Sauherad f. 1/2-1831 d. 14/10-1904 på Glaholt, s.a. Torsten Torstensen og Gunhild Rollefsdatter. Død av tæring.
g. i Nes kirke 12/10-1864 m. Mari Gjermundsdatter "fra Nordjordet i Nes sogn, Sauherad" f. 19/6-1840 på Jernes d. 11/8-1906 på Glaholt, d.a. Gjermund Stenersen og Kari Halvorsdatter.
1. Gunhild f. 23/9-1864 på Nordjordet i Nes, Sauherad d. 30/1-1867 på Glaholt av Skarlagensfeber.
2. Kari Rollefsdatter f. 17/4-1866 på Glaholt g.m. Ole Olsen Glaholt. Se Glaholt øvre.
3. Torsten Rollefsen f. 27/9-1868.
4. Gjermund Rollefsen f. 31/12-1870.
5. Halvor Rollefsen f. 29/4-1873. Tømmerhugger i 1900. Bodde i Skien.
6. Gunhild Rollefsdatter f. 9/5-1876 g.m. Kittil Flatmo. Bodde i Bø i Telemark.
7. Anne Rollefsdatter f. 11/8-1879 g.m. Ole Liabakken. Bodde i Bø i Telemark.
8. Maren Rollefsdatter f. 11/1-1882.
9. Marie Glaholt f. 12/12-1885 på Glaholt (døpt i Helgen kirke) g.m. Jørgen Lunde. Se Ø. Usterud.
Bruker fra 1862.

F.f. Gaardbruger Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Kari: Karen Torsteinsd. Solberg, Asloug Bjørnsd. Ustrud, Haagen Andersen Glaholt, Ole Bjørnsen Ustrud, Rollef Jørgensen Solberg (i Holla kirke).
F.f. Rollef Torstensen og Mari Gjermundsdatters Torsten: Berthe Andersd. Glaholt, Ingeborg Olsd. Stuverud, Jahn Steensen Glaholt, Halvor Stenersen Flatgrav og Anders Johnsen Glaholt (i Holla kirke).
F.f. Gaardbruger Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Gjermund: Kari Andersd. Solberg, Ingeborg Olsd. Stuverud, Anders Kittilsen Solberg, Harald Hansen Stuverud, Johannes Haagensen Glaholt (i Holla kirke).
F.f. Gaardbruger Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Halvor: Berte Andersd. Glaholt, Ingeborg Olsd. Helgen, Lars Jensen Ytterbø, Jens Larsen Ytterbø, Even Jahnsen Glaholt (i Holla kirke).
F.f. Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Gunnild: Kari Sigurdsd. Glaholt, Anne Haagensd. Glaholt, Halvor Flatgrav, Mathias Halvorsen d.e. og Haagen A. Glaholt (i Holla kirke).
F.f. Gaardmand Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Anne: Ingeborg Nilsd. Glaholt, Mari Haagensd. ditto, Halvor Stensersen Flatgrav, Ole Glaholt og Mathias Halvorsen ditto (i Holla kirke).
F.f. Gaardbruger Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Maren: Margith Olsd. Stuverud, Gunnild Olsd. Stuverud, Ole Johnsen Stuverud, Torgrim Olsen Stuverud, Ivar Torgrimsen Solberg (i Holla kirke).
F.f. Leilænding Rollef Torstensen Glaholt og Mari Gjermundsdatters Marie: Arbeider Sveinung Torgrimsen Solberg, arbeider Torsten Rollefsen Glaholt, leilænding Ole Johnsen Stuverud (i Helgen kirke).


Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 3, Faar 7.
Udsæd: Hvede 1/16 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Ko, 1 ungdyr, 6 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Poteter 2 tnd.

Midlertidig tilstedeværende i 1891:
Thorsten Rollefsen, (Søn), Ugift, Træmassefabrikarbeider, f. 1868 i Holden. Sædvanligt Bosted: Fossum i Gjerpen.
Theodor Andersen, f. 1871 i Gjerpen, Ugift, Træmassefabrikarbeider, f. 1871 i Gjerpen. Sædvanligt Bosted: Fossum i Gjerpen. 

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. VII 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 91.
"Skjøde fra Rollef T. Glaholt til kammerherre Leopold Løvenskiold for kr. 4.000 og med forbehold for sælger og hustru at bebo
husene og benytte jordveien, satt til aarlig avgift kr. 20,00, dat. 8. juli, tinglyst 7. des. 1904."
"Skylddelingsforretning, avholdt 8 og 9. juli 1929, tinglyst 15. juli 1929, hvorved bnr 21 Stuverud av skyldmark 0,02 er utskilt."

Ole Olsen Glaholt på øvre Glaholt forpaktet i tillegg denne eiendommen fra 1907. Se Glaholt øvre.

Senere leilendinger her har vært skogsarbeidere og tømmerkjørere for Løvenskiold.

Hans Grindlia fra Luksefjell i Gjerpen.

Skogsarbeider, leilending
Halvor H. Sannesmoen f. ca. 1877.
g.m. Anne f. 1884.
1. Ivar Sannesmoen f. 7/3-1927 på Glaholt.

?Marie Glaholt fra Glaholt øvre f. 12/2-1907.
 

Ole Brattekås fra Heddal.

Eiendommen ble sammenføyet med bnr. 8 "Skog" i 1937.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Usterud østre - småbruk
Gnr 31 - bnr 12.

Husene har i nyere tid blitt skilt ut og solgt. Tomta er uriktig omregulert til gnr 336, som er det nye (1964) gårdsnummeret til Brenne.
Det er av historiske årsaker svært uheldig å endre gårdsnummer uten videre. Da blir det "krøll" i Eiendomsmatrikkelen.


Østre Usterud. Foto: Gard Strøm, 17. november 2015.


Adresse 2020: Valebø 251 og 253, 3721 Skien.
 

Dette småbruket ble bygget av Løvenskiold som den nye skogbestyrer-boligen i Valebø rundt 1880-tallet.

Skogbestyrer, lokalpolitiker, leilending
Lars Evensen Lunde fra Lunde øvre(1) f. 8/1-1849 i Holla d. 27/1-1929, s.a. Even Torstensen Lunde.
g1g i Holla kirke 17/7-1868 m. Gunhild Kirstine Sivertsdatter fra V. Brenne(4) f. 1/8-1848 d. 4/12-1874 på Lunde, 26 år gml. etter barsel, d.a. Sivert Andreas Sørensen Brænne.
Forlovere: "Gunder Arvesen Vale og Lars Sørensen Lunde."
g2g i Holla kirke 2/11-1877 m. Maria Jørgensdatter fra Kolstad store(1) i Helgen f. 19/6-1845 d. 8/11-1920 på Sjåvid under Brenne, d.a. Jørgen Kjøstolsen Kaalstad.
Forlovere: "Peder Hansen Kaalstad og Søren Sivertsen Brænne."
1. Sivert Andreas Larsen Lunde f. 26/12-1868 på Lunde. Se N. Mo i Gjerpen.
2. Guro Larsdatter Lunde f. 1/2-1872 på Lunde g.m. slusevokter ved Løveid (Skotfoss) Karl Olsen Kverndokka fra Holla.
3. Even Larsen Lunde (Eivind Lunde) f. 29/11-1874 på Lunde. Hjemmedøpt av Sogneprest Vefring 2/12. Ble lærer og bodde i Oslo.
Barn i 2. ekteskap:
4. Jørgen f. 31/7-1878 på Lunde d. 30/5-1884 på Usterud.
5. Gunhild Kirstine Lunde f. 30/3-1880 på Lunde. Ble lærer. Se Sjåvidt under Brenne.
6. Ingeborg f. 1/5-1882 d. 13/7-1882 på Lunde.
7. Hans Larsen Lunde (Hans Lunde) f. 17/6-1883, døpt i Helgen kirke 15/6 "af Holden ifølge tilladelse". Ugift. Ble folkeskolelærer. Se Sjåvidt.
8. Jørgen Larsen Lunde f. 25/4-1885. Se nedenfor.
9. Jens Lunde f. 28/9-1891 d. 19/4-1978 g.m. Agnes Barikmo fra Notodden f. 6/1-1891 d. 24/11-1977. Ble forstmester for Løvenskiold*. Bodde lengst i Saudeg. 16 i Skien. Gravlagt i Valebø.
    Sønn: Olav Lunde f. 12/9-1922, som bodde i Oslo. Hans sønn: Harald Lunde. Se Sjåvidt under Brenne.
Bruker i 1884.

F.f. Gaardbruger Lars Evensen Lunde og Gunnild Kirstine Sivertsdatters Sivert Andreas: Guro Larsd. Lunde, Kirsti Olsd. Lunde, Even Torstensen ditto, Nils Christensen ditto, Søren Sivertsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Lars Evensen Lunde og Gunnild Kirstine Sivertsdatters Guro: Guro Larsd. Lunde, Mari Halvorsd. Sannæs, Even Torstensen Lunde, Søren Sivertsen og Halvor Sivertsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Lars Evensen Lunde og Gunnild Kirstine Sivertsdatters Even: Gunnild Kirstine Halvorsd. Brænne, Gunnild Evensd. Lunde, Even Torstensen Lunde, Søren Sivertsen og Halvor Sivertsen Brænne.
F.f. Gaardbruger Lars Evensen Lunde og Maria Jørgensdatters Jørgen: Ingeborg Kirstine Gundersd. Brænne, Gunnild Evensd. Lunde, Even Torstensen Lunde, Jørgen Kjøstolsen Kaalstad, Jens Jørgensen Kaalstad.
F.f. Gaardbruger Lars Evensen Lunde og Maria Jørgensdatters Gunnild Kirstine: Kirsti Ellefsd. Dalen, Gunnild Evensd. Lunde, Christen Jensen Dalen, Søren Sivertsen Brænne, Torsten Evensen Lunde.
F.f. Gaardbruger Lars Evensen Lunde og Maria Jørgensdatters Ingeborg: Kirsti Ellefsd. Dalen, Gunnild Evensd. Lunde, Christen Jensen Dalen, Jens Jørgensen Kaalstad, Torsten Evensen Lunde.
F.f. Gaardbruger Lars Evensen Lunde og Maria Jørgensdatters Hans: Sørine Pedersd. Solberg, Karen Berthea Sivertsd. Brenne, Torsten Evensen Lunde, Jens Jørgensen Kaalstad, Ole Torstensen Bjerva, Svennung Torgrimsen Solberg.
F.f. Gaardbruger Lars Evensen Lunde og Hustru Maria Jørgensdatters Jørgen: Gunnild Marie Christensd. Kaalstad, Anne Marie Jørgensd. ditto, Jens Jørgensen ditto, Kjøstol Jørgensen Jøntved, Sivert Andreas Larsen Lunde.
F.f. Gaardbruger Lars Evensen Lunde og Marie Jørgensdatters Jens: Guro Larsen Lunde, Sivert A. Larsen Lunde, Even Larsen Lunde, Karl Olsen Kværndokken og Anne M. Jørgensd. ditto.

Under folketellinga 1875 var Lars Evensen Lunde enkemann og bodde på Lunde øvre(11) med sine 3 barn og ei husholderske.
Lunde øvre(11) leide han av sin far, som på den tiden eide både bnr 1 og bnr 11 av Lunde øvre.

Budeie under folketellinga i 1891: Kirsten Marie Tronsdatter f. 1869 i Holla. Ugift i 1891. På sine eldre dager (i 1911) kjøpte
Lars E. Lunde Sjåvidt under Brenne av Løvenskiold og ble boende der. Han flytta ikke dit før i 1912.

*Kilde: Varden 31/10-1929. Referat fra Gjerpen herredsrett 30/10-1929 ang. bilkjøring på veien Flittig - Luksefjell. Hele referatet kan leses i "Luksefjellminner nr. 16", side 9 (Skavan miniforlag 2009).
Vitnet: "Forstmester Jens Lunde forklarte at ulovlig bilkjørsel måtte rapporteres til Løvenskiolds kontor. Siktede spurte på kontoret om å fa tillatelse til å kjøre til Bestul, men han ble henvist til rutebilen. Siktede her var skogsarbeider Lars Økter.

Skogbetjent, skogbestyrer, leilending
Jørgen Lunde herfra f. 25/4-1885 d. 27/5-1970.
g. i Skien 27/2-1909 m. Marie Glaholt fra Glaholt nedre f. 12/12-1885 d. 29/12-19??, d.a. Rollef Torstensen Glaholt.
"Forlovere: "Lærer Hans Lunde og Halvor Rollefsen."
1. Leif J. Lunde f. 10/5-1913. Se Valebø 258. Se også Valebø 640.
Bruker fra 1912.

Skogbestyrer Jørgen Lunde og kona bodde på Dyrendal under Fossum fra 1909 - 1912.

Ytterbøe: "Jørgen L. Lunde deltok i det kommunale livet i bygda og var en interessert skogsmann, jeger og fisker."


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Ytre Valebø lærerbolig - Glaholt skole
Tomt utskilt fra Løvenskiolds eiendom (31/4) "Glaholt nedre" i 1923. 331/20.

Adresse i dag: Valebø 275, 3721 Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokollnr. VII 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 101 (31/14).
"Skylddelingsforretning, avholdt 8. nov. 1923, tinglyst 24. nov. samme anno, hvorved til Holla kommune er utskilt tomt til skole og lærerbolig av skyllmark 0 mark 10 øre."

Kilde
: Tinglysingsprotokollnr. VII 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 107.
"Skjøte fra Herman Løvenskiold til Holla kommune for  kr. 1200.-  datert 21. februar, tinglyst 29. mai 1924."

Skyldsatt til 0 mark 10 øre (skyllmark =  måleenhet for beregning av skatt).
 

Allerede fra rundt 1834 hadde det vært omgangsskole, hvor et hus i nærheten ble valgt til skole noen ganger i uka. I perioder var det Stua på Stuverud som ble benyttet. Andre ganger var det Geitebua. Den gangen het det "Geitebua Omgangsskolekrets". Sammen med Ytre Valebø fikk man i 1891/92 endelig fast skole på Glaholt. Da ble det oppført
Av dette har vi lært så mye av Sonja Mastdalen, som vokste opp i Mastdalen og som generøst har delt med oss alle historiene om disse gårdene, som ligger i "ødegårds-området" av Ytre Valebø. Ja noen av småbruka ligger helt ned til Dalsbygda, som lå i Solum før kommunesammeslåingen i 1964. Hennes historier kan sammenlignes med små bygdebøker, er utgitt i forskjellige utgaver av Holla Minner (Holla historielag på Ulefoss).


Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1953. "Lærerboligen". Skolestua til høyre.Glaholt Skole, slik den framstår i nyere tid. Skannet fra Holla minner. Foto: Trolig Sonja Mastdalen 2008.

Skolehuset ble ombygd til hytte og solgt til private.

Her kan vi legge inn gamle skolebilder/ klassebilder om noen har! Ring 95 78 94 94 (Gard "Dutte" Strøm).

Folkeskolelærer
Johannes Saga fra Bø i Telemark f. 27/3-1897, s.a. herredskasserer Halvor H. Skogen og Kari Olsdatter Tronskås.
Ansatt  ved Glaholt skole 21/8-1921. Han flytta til Heisholt skole i 1922.

Skolestyret avgjorde i 1920 at Glaholt krets fra da av skulle hete Ytre Valebø krets.

Halvor B. Sigurdsen og Ruth Stuverud var vikarer etter at Johannes Saga sluttet før skole-året var omme.

Folkeskolelærer
Olavius Wilhelm Grytten.
Ansatt  1921 - 1923.

Grytten ble siden lærer ved Valebø skole.

Folkeskolelærer
Eivind Lindheim fra Sauherad f. 22/5-1902 d. 23/9-1970, s.a. Kittil E. Norheim og Tone Lindheim.
Ansatt  1923 - 1945.
 

Kilde: Holla II (S. Ytterbøe - 1957). Foto: Skannet fra Holla II.

Eivind Lindheim
tok eksamen ved Notodden lærerskole i 1923 og ble straks ansatt i Holla kommune som lærer i Ytre Valebø. Her var han til 1930 da han også ble lærer på Valebø skole. Dette skjedde da Ytre Valebø ble en udelt skole med bare 13 barn.
Lindheim søkte permisjon i skoleåret 1945/ 46. Han hadde da et håp om å få en lærerpost på sitt eget hjemsted i Sauherad. Vikar for Lindheim ble fru Sigrid Hvitsand. Hun flytta siden til Vardal.

Eivind Lindheim er gravlagt på Nes kirkegård på Gvarv i Sauherad.


Folkeskolelærer
Peder Lien fra Holt i Aust Agder.
Ansatt 1946 -1947.

Peder Lien fikk lærerstilling på begge Valebø - skolene i 1946. Han hadde gått Tvedestrand realskole og hadde trolig ingen lærerutdannelse
enda. Han sa opp sin stilling i Valebø den 16. april 1947, da han hadde fått en lærerstilling i Simonstad krets i Åmli.

Folkeskolelærer
Knut Kjøk fra Valdres.
Konstituert høsten 1947. Fikk sparken etter 15 uker. Han fikk senere lærerjobb andre steder. Fra skoleåret 1956/57
ble han ansatt i Savland - Kråkenes skolekrets i Sogn og Fjordane.

Folkeskolelærer
Børulf Olaus Grimstveit fra Nissedal f. 27/6-1910, s.a. Lavrants Ingvaldson Grimstveit og Anne Børulfsdatter.
g. 31/12-1943 m. Anne Jørundsdatter Kleivane fra Fjone i Nissedal.
1. Sønn Grimstveit.
2. Datter Grimstveit.
Ansatt 1. januar 1948.

 

Kilde: Holla II (S. Ytterbøe - 1957). Foto: Skannet fra Holla II.

Børulf Grimstveit hadde et sterkt ønske om å bli lærer. I 1937 begynte han på språk- og realskole i Bø i Telemark. Han tok middelskoleeksamen der i 1938. Han søkte seg inn på lærerskolen under 2. verdenskrig. Lærerskole var ingen enkel sak i den tiden.
 
Han forteller selv: "Hausten 1939 kom eg inn på Kristiansand offentlige lærarskule. Vi måtte reise heim da krigen braut ut den 9. april 1940. Vi byrja att 12. august i nokre tronge klasserom på Lund skule i Kristiansand, da tyskerane hadde teki lærarskulen. Vi held ut til 25. oktober same hausten da vi evakuerte til Notodden. Der tok eg då lærareksamen våren 1943.
På grunn av den vanskelige tida var åra på lærarskulen ei nokså hard påkjenning mange gonger, serleg dei 2 siste åra. Ofte var det då slik at vi måtte rekne med at skulen vart stengd kva tid som helst, og vi laut reisa heim eller hamne i eit eller anna fangehol. Vi fikk heldigvis gjort oss ferdige, men avgangsvitnemåla måtte revideras etter frigjeringa."

Fra høsten 1943 ble Grimstveit konstituert lærer ved Krokan 2-delte skole i Seljord i 3 år. Videre var han 1 1/2 år ved Busnes skole i Gransherad. Han ble ansatt som folkeskolelærer i Holla kommune 1/1-1948, hvor han ble lærer på begge skolene i Valebø.
Han bodde i lærerboligen i Ytre Valebø.


Glaholt skole ble nedlagt i 1960. Lærerboligen ble solgt til skogsarbeider Søren Hegna fra Lunde i Telemark. Huset var bygd med to leiligheter,
men ble bygget om til enebolig av Hegna.

Skogsarbeider
Søren S. Hegna
fra Hegna ved Kleppe i Lunde, Telemark f. 9/11-1922, s.a. Søren N. Hegna og Bergit Halvorsdatter.
g.m. Aslaug Marie Granheim fra Granheim i Lunde, Telemark f. 1/4-1925 d. 30/11-2002, d.a. snekker og gbr. Jørgen Auersen Bjørndalen (Granheim) og Marthe Olavsdatter Lindtveit.
1. Anne Berit Hegna f. 1945 g.m. Kittil J. Vale. Se Valev. 76.
2. Marit Hegna f. 1947.
3. Karin Hegna f. 1949.
4. Solveig Hegna f. 1951.
5. Jorun Hegna f. 1956.
Eier 1963.

Denne familien bodde tidligere ca. 10 år i "Stuverudhølet".

De gamle er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Barnebarnet Geir Vale overtok huset rundt 1995. Han solgte huset etter 2-3 år til Øystein Pedersen.

 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Hustomter i Ytre Valebø
Utskilt fra Løvenskiolds eiendommer i Ytre Valebø.


Fra Grenlandskart.no 2015.


Valebø 253
Et mindre hus ble oppført ved østre Usteruds tun av Løvenskiold-Fossum i 1951, som arbeiderbolig.
Beliggenhet: Ytre Valebø.

Adresse i dag: Valebø 253, 3721 Skien.


Dette huset på Usterud ble oppført av Løvenskiold - Fossum i 1951.
 

Skogsarbeider, leieboer
Trygve Steinsholt fra Steinsholt under Brenne f. 24/3-1923 d. 15/7-2000 i Sauherad, s.a. Karl Steinsholt.
g.m. Ingeborg Lia fra Lia i Sauherad f. 25/11-1919, d.a. Knut Lia.
Bruker ca. 1955.

Trygve Steinsholt og kona flytta sommeren 2000 til Sauherad for å overta konas gård Bonkholt.
Samme dag som de kom fram med flyttelasset, falt han om og døde.


Valebø 258 - Hustomt
331/36.


Valebø 258. Foto: Gard Strøm 17. november 2015.
 

Adresse i dag: Valebø 258, 3721 Skien.

Beliggenhet: Ytre Valebø, langs fylkesveien.

Tømmermerker, skogbetjent, huseier
Leif J. Lunde fra Ø. Usterud f. 10/5-1913 d. 13/8-1991, s.a. Jørgen Larsen Lunde.
g. i Valebø kirke 16/11-1937 m. Guro Graver fra Graver(1) f. 29/3-1918 d. 4/2-1998, d.a. Olav Graver.
Forlovere: "Skogbetjent Jørgen Lunde, Valebø og husmor Marie Graver, Valebø."
Eier 1946.

Kilde: Ytterbøe.
Leif Lunde kjøpte tomt av Løvenskiold i 1946 og bygde seg hus her. Han overtok skogbetjentjobben etter sin far i Valebø-distrikt i 1951.
Leif J. Lunde var medlem av Holla skolestyre fram til 1963, da Valebø ble innlemmet i Skien kommune.

Leif og Guro Lunde kjøpte tomt skilt ut fra Lunde nedre(11) rundt 1966. Leif Lunde hadde nettopp blitt
pensjonist og bygde seg nytt hus der. Se Valebø 640 under Lunde nedre.


Valebø 261 - Hustomt
331/53.


Valebø 261 fra øst. Foto: Gard Strøm, 17. november 2015.


Valebø 261 fra vest. Foto: Gard Strøm, 17. november 2015.

Adresse i dag: Valebø 261, 3721 Skien.

Beliggenhet: Ytre Valebø, langs fylkesveien.

Løvenskiold - Fossum satte opp dette huset som bolig for en skogbestyrer Sørensen. Han bodde ikke her så lenge.

Skogbestyrer, leieboer, senere huseier
Jens Rønning fra Gausdal f. 2/4-1930 d. 12/1-2017.
g.m. Olaug Strand fra Veum i Fyresdal f. 1930.
1. Olav Strand Rønning f. 1959. Bosatt i Griniv. 31 i Gjerpen.
2. Marianne Rønning f. 1961. Bosatt i Skien.
3. Svein Ingar Rønning f. 1964. Se Valebø 770.
Bruker 1959.


Valebø 272 - Hustomt
Adresse i dag: Valebø 272, 3721 Skien.

Beliggenhet: Ytre Valebø.

331/39.

Skogsarbeider, huseier
Kåre Spirdalen (Kåre Magne Spirdalen) fra Hansekås under Lunde øvre f. 1941, s.a. skogsarbeider Johan Spirdalen.
g. i Gjerpen kirke 7/8-1965 m. Karin Synnøve Kristiansen fra Venstøphøgda 11 i Gjerpen f. 30/9-1946 d. 26/5-2022, d.a. Hans Olav Kristiansen.
Forlovere: "Skogsarbeider Magne Solstad, Valebø og ekspeditrise Solveig Skilbred, Gjerpen."
1. Tove Spirdalen f. 1966.
2. Tom Spirdalen f. 1970. Se Steinsholt under Brenne.
Eier 1969.

Til å begynne med bodde denne familien 3 år i Hansekås under Lunde øvre.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Usterud vestre - Småbruk
Gnr 31 - bnr 15. Nyregulert til: 31/40.


Usterud vestre. Foto: Gard Strøm 17. november 2015. I bakgrunnen ser vi huset til Karin og Kåre Spirdalen.


Adresse i dag: Valebø 270, 3721 Skien.

Etter kommunesammenslåingen med Skien 1/1-1964 fikk alle gårdsnummer i denne delen av Holla et 3-tall foran sitt gamle gårdsnummer.

Dette småbruket er det opprinnelige Usterud.

Usterud var opprinnelig en gammel husmannsplass under Vale store (søndre og nordre Vale). Beliggende i gamle Vales store skogsområder.
Senere kjent som et småbruk i Ytre Valebø eid av Løvenskiold - Fossum.
I samme område ligger også småbruk som Solberg, Glaholt og Stuverud, samt den gamle husmannsplassen Killingkoven under Solberg.

Professor Oluf Rygh.
"Øfstaruð" (gammelnorsk), den øverste Rydning; Stedet ligger oppe under Seterregionen.
De fleste rud-gårder i Norge ble ryddet i høymiddelalder, det vil si på 1200-tallet. Rud betyr rydning.

Usterud er nevnt som "ødegård" i 1647. Det betyr, i de fleste tilfeller, at gården ble lagt øde under Svartedauen på 1300-tallet, og at den ikke
ble gjenrydda før på 16-1700-tallet.

Løvenskiold kjøpte hele Vale søndre i 1788 og siden den gang har denne del av skogen og småbruka vært i Løvenskiold - Fossums eie.

Første kjente beboere:

Peder Michelsen Usterud f. ca. 1628 bg. 6/10-1726. "Peder Michelsen Usterud, 98 Aar."
1. Sivert Pedersen f. ca. 1687. Se nedenfor.

NB.
Av egen erfaring med gamle kirkebøker før 1800, har jeg ofte sett at gamle mennesker fikk en mye høyere alder av presten enn det som var
riktig ved begravelsesinnføringer. G.S.

Skogsarbeider, husmann
Sivert Pedersen Usterud
herfra f. ca. 1687 bg. i Gjerpen 13/7-1760. "
Sivert Pedersen, 73 Aar."
g. 7/11-1723 m. Kirsten Jonsdatter f. ca. 1696 bg. 17/3-1754. "Kirsten Jonsdatter Usterud, 58 Aar."
1. Peder Sivertsen Usterud dpt. 5/3-1724. Se Kikut i Gjerpen.
2. Tor dpt. 1/1-1726.
3. Birte Sivertsdatter dpt. ca. 20/11-1729 bg. 7/10-1748. "Berthe Sivertsdatter Usterud, 17 Aar."
4. Anne Sivertsdatter dpt. 27/5-1731 g.m. Claus Olsen. Se Vassbrekka under Grini i Gjerpen.
5. Anders Sivertsen Usterud dpt. 24/1-1734. Se nedenfor.
6. Tor dpt. 17/3-1737.
Bruker ca. 1723.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Siver Pedersen og Kirsten Jonsdatters Peder: Jon Hvale, Peder Vilhelmsen, Anders Pedersen, Kirsten Andersd., Marte Tygesd.
F.f. Siver Usterud og Kirsten Jonsdatters Tord: Peder Gladholt, Joran Torbiørnsen, Niels Christensen, Sidsel Hugsodde, Anne Christensd.
F.f. Siver Pedersen og Kirsten Jonsdatters Birte: Jon og Anders Hvale, Joran Hugsodde, Ingebor Hvale, Maren Christensd.
F.f. Siver Pedersen og Kirsten Jonsdatters Anne: Ole Johannesen, Peder Nielsen, Augustinius Jensen, Marte Rasmusd., Kirsten Tygesd.
F.f. Siver Usterud og Kirsten Jonsdatters Anders: Peder Nielsen, Peder Christensen, Anders Soelberg, Kirsten Soelberg, Ingebor Store Hvale.
F.f. Sivert og Kirsten Usteruds Thoer: Peder Gladholt, Peder Usterud, Anders Killingkaaven, Kirsten Soelberg, Kirsten Gunnesd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Det er slektsforbindelse mellom Kirsten Jonsdatter her og Jon og Anders Vale. Se S. Vale.

Barbro Pedersdatter f. ca. 1678 bg. 30/8-1750. "Barbro Pedersdatter Usterud, 72 Aar."

Skogsarbeider, husmann
Anders Sivertsen Usterud
herfra dpt. 24/1-1734 bg. 18/12-1797. "Anders Sigurdsen Usterud, 64 Aar."
g. 29/9-1756 m. Aasild Olsdatter fra Gravningen under Sannes dpt. 3/9-1730 bg. 13/2-1810. "Aasild Usterud, 81 Aar.", d.a. Ole Ledvorsen fra Lunde øvre(1).
Forlovere: "Anders store Hvale og Ole store Hvale."
1. Kirsten Andersdatter dpt. 19/6-1757 g.m. enkemann Nils Nilsen Dalen. Se Valadalen under Vala.
2. Ole Andersen dpt. 21/10-1759. Flytta til Skien. Se nedenfor.
3. Karen Andersdatter dpt. 29/4-1763 g.m. Nils Nilsen Hoxodde. Se Høgsete(A) under Vale.
4. Berthe Andersdatter dpt. 16/2-1766 g.m. Halvor Pedersen. Se Valøya.
5. Anne Andersdatter dpt. 3/9-1769 g.m. Nils Hansen. Se nedenfor.
6. Aaste dpt. 3/10-1773 bg. 13/3-1774. "Aaste Andersdatter Usterud, 22 Uger."
Bruker ca. 1770.

F.f. Anders Usterud og Aasil Olsdatters Kirsten: Ole Hvale, Tyge Gravning, Johannes Graver, Anna Store Hvale, Maren Olsd. Graver.
F.f. Anders Usterud og Aasill Olsdatters Ole: Ole Store Hvale, Tyge Gravning, Tyge Graver, Anna Store Hvale, Anna Sivertsd. Usterud.
F.f. Anders Usterud og Aasil Olsdatters Karen: Tyge Gravningen, Christen Nyhuus, Tyge Graver, Maren Nyhuus, Maren Kindalen.
F.f. Anders Usterud og Aasill Olsdatters Berthe: Arve Stuerud, Christen Nyhuus, Sivert Brenne, Maren Nyhuus, Ingebor Jørgensd. øvre Lunde.
F.f. Anders Usterud og Aasill Olsdatters Anna: Jens Graver, Johannes Lien, Johannes Gladholt, Anna Store Hvale, Kirsten Olsd. Store Hvale.
F.f. Anders Usterud og Aasill Olsdatters Aaste: Christen Nyhuus, Jon Gladholt, Jon Stuerud, Maren Nyhuus, Anna Tygesd.

Anders Sivertsen Usterud var soldat da han giftet seg.

Her er utdrag av et skifte fra Berberg i Gjerpen angående samme familie.

26/8-1772      PEDER SIGURDSSEN BERREBERG  Bamble Skifteprotokoll nr. 7, folie 84a.
Berreberg            (Peder Sivertssen)                    
               Arvinger:
               Enka Aaste Olsdatter og barna:
               1. Sivert Pederssen    17 år.
               2. Ole Pederssen        7 " 
               3. Jon Pederssen        5 "
               4. Lars Pederssen       3 "
               5. Ingeborg Pedersdtr. 12 "
               6. Kirsten Pederssen   10 "
    Formynder Niels Berreberg for Sivert.
    ----"---- morbror Niels Olssen for Ole, Jon og Lars.
    ----"---- farbror Anders Siverssen Østerød (Usterud i Holla) for Ingeborg og Kirsten.
    Laugverge for enka ble Christen Madssen.
Brt:   47 - 1 - 18
Gjeld: 66 - 0 - 21 (insolvent).
Avskrift av Skiftekort: Reidar Ballestad (R.I.P), Grenland Ættehistorielag.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1797 - 1800, folie 696b - 697a.
Sted: Usterud under Vale store - 1798.
Anders Sivertsen død:
Arvinger Enka Aasil Olsd. og barna:
1. Ole Andersen død.
    Børn: Anders Olsen 12 Aar og Karen Olsd. 14 aar.
2. Kirstine Andersd. g.m. Niels Nielsen Dahlen.
3. Karen Andersd. Enke.
4. Berthe Andersd. g.m. Halvor Pedersen Valøen.
5. Anne Andersd. g.m. Niels Hansen Usterud.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Skogsarbeider, inderst
Ole Olsen
.
g.m. Anna Maria Torgersdatter.
1. Ole dpt. 15/6-1777 bg. 1/10-1780. "Ole Olsen Usterud, 3 Aar 13 Uger."
2. Ole Olsen f. 24/3-1781.

F.f. Soldat Ole Olsen og Anna Maria Torgiersdatters Ole: Niels Biørndalen, Anders Grue, Harrald Fæn, Karen Fæn, Anna Ledvorsd. Tejen.
F.f. Ole Olsen Usterud og Anna Maria Torgersdatters Ole: Jon Wale, Tow Lille Wale, Niels Andersen Usterud, Ingeborg Nielsd. Usterud, Dorthe Andersd. Wale.

Ole Olsen f. ca. 1754 bg. i Holla 16/10-1782. "Ole Olsen af Sillejord 28, Aar."

Denne familien er trolig innflyttere og bodde ikke her lenge.

Skogsarbeider, inderst
Ole Andersen Usterud
herfra dpt. 21/10-1759 bg. i Skien 18/7-1797, "Ole Anderssøn Usterøe der drukned i Brygge Vandet, i de fattiges jord.", s.a. Anders Sivertsen Usterud.
g. i Skien 21/8-1783 m. Margrethe Christiansdatter Gasmann fra S. Venstøp(B) i Gjerpen dpt. 7/2-1745, d.a. forvalter ved Fossum verk, Christian Gasmann.
1. Karen Olsdatter dpt. 18/10-1783 i Skien.
2. Anders Olsen Usterud f. 6/11-1785 på Usterud. Se Familie 2 - S. Brekkejordet i Gjerpen 1845.

F.f. Ole Andersen Usteruds og Margrethe Christiansdatters Andreas: Harald Solberg, Niels Nielsen, Ole Andersen Killingkaaven, Karen Andersd., Birthe Andersd.

Denne familien bodde på Usterud for kortere tid. Kun ett barn er døpt her. Han flytta til Skien før 1783.

Skogsarbeider, inderst
Nils Andersen Usterud. (f. ca. 1738? på Mo i Gjerpen i 1801?)
g. i Holla 29/12-1779 m. Ingeborg Nilsdatter.
Forlovere: "Tollef Heisholt og Ole Susaas."
1. Berthe Nilsdatter f. 1/9-1780.

F.f.
Niels Andersen Usterud og Ingeborg Nielsdatters Berthe: Anders Usterud, Ole Usterud, Ole Solberg, Aasild Usterud, Kirsten Opsal den yngre.

Denne familien bodde heller ikke lenge på Usterud. Inderst = leieboer med egen husholdning.

Skogsarbeider, husmann
Nils Hansen Usterud fra Vasdalen dpt. 9/3-1769 d. 14/6-1833 på Usterud, s.a. Hans Eskildsen Vassdalen.
g. i Holla 22/8-1793 m. Anne Andersdatter herfra dpt. 3/9-1769 d. 5/4-1837 på Usterud, d.a. Anders Sivertsen Usterud.
Forlovere: "Gunder Gieddeboen og Harald Solberg."
1. Hans Nilsen f. 8/9-1794. Se nedenfor.
2. Aaste Nilsdatter f. 27/5-1797 g.m. Gunder Pedersen. Se Høgsete B.
3. Karen f. 27/3-1799 bg. 7/11-1799. "Karen Nielsdatter Usterud, 31 Uger 6 Dage."
4. Ingeborg f. 12/11-1800 bg. 11/4-1801. "Ingebor Nielsdatter Usterud, 18 Uger."
5. Anders Nilsen Usterud f. 23/6-1802 d. 6/5-1831. "Huusmand Anders Nielsen Usterud, 29 Aar."
6. Ingeborg f. 8/11-1804 bg. 12/7-1807. "Ingeborg Nielsdatter Usterud, hjemmedøbt 26 Uger."
7. Østen Nilsen f. 16/10-1808.
Bruker 1797.

F.f. Niels Hansen Usterud og Anne Andersdatters Hans: Rasmus Vasdal, Østen Vasdal, Halvor Pedersen Nyhus, Birthe Andersd. Nyhus, Oved Hansd. Vasdal.
F.f. Niels Hansen Usterud og Anne Andersdatters Aaste: Anders Vasdal, Jens Svenchesen Eeg, Niels Dalen, Karen Andersd. Hoxodde, Birte Andersd. Waløe.
F.f. Niels Hansen Usterud og Anne Andersdatter Karen: Anders Vasdalen, Jens Svenchesen Eeg, Halvor Pedersen Valøen, Ingeborg Østensd., Inger Jonsd. Vasdalen.
F.f. Niels Hansen Usterud og Anne Andersdatters Ingeborg: Halvor Pedersen Valøen, Halvor Torgiersen, Peder Jonsen, Anne Jonsd. Gladholt, Karen Andersd. Hoxodde.
F.f. Niels Hansen Usterud og Anne Andersdatters Anders: Anders Vasdahl og Ingeborg Vasdal. (+ foreldrene?)
F.f. Niels Halvorsen(!) Usterud og Anne Andersdatters Ingeborg: Halvor Killingkoven, Peder Gladholt, Niels Dahlen, Anne Jonsd., Kari Soelberg.

Tjenestegutt? Østen Nilsen f. ca. 1787 bg. 29/8-1807. "Østen Nielsen Usterud, 20 1/2 Aar."

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1832 - 1841, folie 386b - 387b.
Sted Usterud under Vale store - 1837.
Enka Anne Andersd. død, (enke efter Niels Hansen Usterud).
Barna er døde, men efterlader sig børnebørn:
1. Hans Nielsen død.
    a. Aaste Hansd.
    b. Anne Hansd.
2. Aaste Nielsd. død, g.m. Gunder Pedersen Høgsete.
    a. Peder Gundersen 17 aar.
    b. Birthe Marie Gundersd. ugift. Tjener paa Usterud.
Formynder for Aaste og Anne: Biørn Halvorsen Kyllingkaaven.
Formynder for Peder og Birthe: Ole Johnsen Vale.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Skogsarbeider, inderst
Hans Nilsen Usterud herfra f. 8/9-1794 d. 8/2-1832 på Usterud, s.a. Nils Hansen Usterud.
g. i Holla kirke 23/9-1826 m. Aslaug Bjørnsdatter fra Killingkåven under Solberg dpt. 11/4-1805 i Sauherad, d.a. Bjørn Halvorsen.
Forlovere: "Anders Soelberg og Hans Stuverud."
1. Aaste Hansdatter f. 23/12-1826 på Ustrud. Døpt i Romnes kirke 23/1-1827 g.m. Lars Jensen Ytterbøe.
2. Anne Hansdatter f. 6/10-1831 på Ustrud.

F.f. Hans Nielsen Ustrud og og Asloug Biørnsdatters Aaste: Svanoug Killingkoven, Aaste Biørnsd. Eie, Niels Ustrud, , Biørn Killingkoven og Anders Nielsen Ustrud.
F.f. Hans Nielsen Ustrud og og Asloug Biørnsdatters Anne: Svanoug Hansd. Killingkoven, Ingeborg Olsd. Stuverud, Bjørn Killingkoven, Anders Jensen Eeg og Halvor Halvorsen Killingkoven.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1830 - 1834, folie 451a - 452a.
Sted Usterud under Vale store 1832
Inderst Hans Nielsen Usterud død.
Arvinger Enka Aslou Biørnsd. og barna:
1. Aaste Hansd. 6 aar.
2. Anne Hansd. 1 aar.
Formynder for barna: Faderfaderen Niels Hansen Usterud.
Laugverge for enken: Bjørn Halvorsen Killingkovan.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 
Enka Aslaug Bjørnsdatter ble g2g med Ole Halvorsen (Spirdalen). se nedenfor.

Småbruker, skogsarbeider, husmann
Ole Halvorsen fra Langeland i Helgen f. 28/12-1803 d. 28/8-1878 på Usterud, s.a. Halvor Olsen Langeland.
g. i Helgen kirke 26/12-1833 m. enke Aslaug Bjørnsdatter (herfra) fra Killingkoven under Solberg dpt. 11/4-1805 i Sauherad, d.a. Bjørn Halvorsen Killingkoven.
Forlovere: "Svenke og Anders Eeg."
1. Ingeborg Olsdatter f. 24/12-1833 på Usterud d. 9/5-1849 på Usterud i "Mavekrampe".
2. Hans Andreas Olsen f. 22/1-1836, døpt i Helgen 14/2.
3. Halvor f. 3/6-1838 på Usterud d. 23/7-1839 på Usterud.
4. Halvor Olsen f. 27/12-1840. Hjelper Faderen med Gaardsbruget i 1865.
5. Maren f. 6/4-1844 d. 10/5-1849 på Usterud av "værk i benet".
Bruker 1833 - 1878.

F.f. Huusmand Ole Halvorsen Usterud og Asloug Bjørnsdatters Ingeborg: Aaste Bjørnsd. og Anne Nilsd. Usterud, Bjørn og Halvor Killingkoven.
F.f. Huusmand Ole Halvorsen Usterud og Asloug Bjørnsdatters Hans Andreas: Mari Halvorsd. Eeg, Maria Andersd. Solberg, Bjørn Killingkaaven, Isak Fr. Solberg og Ole Pedersen Glaholt.
F.f. Huusmand Ole Halvorsen Usterud og Asloug Bjørnsdatters Halvor: Svanoug Olsd. Killingkoven, Maren Bjørnsd. ditto, Bjørn Halvorsen ditto, Anders Jensen Skibsnæs, Niels Nielsen Usterud.
F.f. Gaardmand Ole Halvorsen Usterud og Asloug Bjørnsdatters Halvor: Aaste Bjørnsd. Skibsnæs, Maren Bjørnsd. ditto., Bjørn Killingkaaven, Jacob Halvorsen Spirdalen, Arne Halvorsen.
F.f. Gaardmand Ole Halvorsen Usterud og Asloug Bjørnsdatters Maren: Aaste Andersd. Gladholt, Aaste Hansd. Usterud, Haagen Andersen Glaholt, Jacob Halvorsen Spirdalen, Gunder Halvorsen Spirdalen.


Tjenestefolk: Hans Larsen(16) f. i Holla og Christin Olsdatter (20) f. i Sauherad.
Denne familien bodde her også under foketellinga 1875.

Samtidig var familien Gunder Sigurdsen oppført her i 1875. Se Glaholt øvre.

Kilde: Folketellinge 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 2 Ungdyr, 6 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg, 1/2 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 3 tnd.


Tømmerkjører, leilending
Lars Johnsen Usterud fra Kåsene i Nes, Sauherad f. 11/4-1844 d. 2/9-1919, s.a. John Larsen Kaasene.
g. i Holla 21/5-1880 m. Anne Torgrimsdatter fra Solberg(3) f. 14/10-1847 på Haugen under Prestholt i Nes, Sauherad d. 1930, d.a. Torgrim Torkildsen Solberg.
Forlovere: "Gunder Arvesen og Jon Bentsen Vale."
1. Anne Usterud f. 1/5-1881 i Holla d. 9/11-1964. Sykepleier. Bodde her med sin bror John.
2. Inger Larsdatter f. 6/9-1882 d. 1940.
3. John Larsen Usterud f. 13/6-1884. Tømmerhugger i 1900. Overtok forpaktningen av eiendommen.
4. Torgrim Usterud f. 12/7-1886 d. 11/6-1963. Tømmer hugger i 1900 g.m. Irma Olsen fra Melum f. 21/7-1892 d. 26/8-1992. Bodde i Skien.
Bruker i 1891.

Se dette bruket under folketellinga 1910.

Tømmermåler, leilending
John Larsen Usterud herfra f. 13/6-1884 d. 12/11-1971.
Bruker 1919. Ugift.

John Usterud bodde her sammen med sin ugifte søster Anne Usterud i 1969.

Småbruker, arbeider, selveier
Reidar Willy Johansen
(Reidar Johansen) fra Dalekåsa under Lunde nedre f. 1943, s.a. Torkild Johansen.
g.m. Gunnhild Berge fra Solberg(3) f. 1950, d.a. Johannes Berge.
1. Laila Johansen f. 1973.
Bruker 1971.

På stallen: 2 hester i 2016.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Stuverud
Gnr 31 - bnr 23.


Stuverud. Foto: Gard Strøm, 7. desember 2015.

Beliggenhet.

Gården ligger sør for de to øverste Glaholt-gårdene og like øst for den nederste. Stuverud er den sydligste av gårdene i Ytre Valebø. Stuverud
fulgte med da Løvenskiold - Fossum kjøpte Vale store i 1788 (landskyld 6 tønner). Stuverud har siden den gang vært leilendingsbruk for skogs-
arbeidere under Løvenskiold - Fossum.

Kilde: Professor Oluf Rygh.
Stuv- betyr stubbe (trestubbe) og -rud betyr rydning eller rønning. De fleste -rud-gårdene i Norge ble ryddet i høymiddelalder, det vil si rundt 1200-tallet.

Stuverud var opprinnelig en "ødegåard" beliggende i Vale stores enorme skogsområde.
"Steffueruud" er nevnt skriftelig første gang i skatteliste fra 1611.

Stuverud er nevnt som "ødegård" i 1611. Det betyr i de fleste tilfeller at gården ble lagt øde under Svartedauen på 1300-tallet, og at den ikke ble
gjenryddet før på 1600-tallet.

Første kjente beboere på Stuverud:
Anund Steffueruud i 1611.

Bonde, leilending
Christen Nilsen Stuverud fra Store Vale f. ca. 1641 bg. 10/7-1718. "Christen Stuverud, 77 Aar.", s.a. Nils Torbjørnsen Vale.
g.m. Anne Rollefsdatter f. ca. 1644 bg. 31/8-1732. "Anne Rolfsd. Stuverud, 88 Aar."
Bruker før 1718. Enka fra 1718-1732.

Kilde: Et skifte på Brekke i Gjerpen.
Christen Nilsen Stuverud hadde tidligere bodd på Lerodden i Melum.

Andre fra kirkeboka.
Inger Stuerud f. ca. 1657 bg. 14/11-1741. "Inger Stuerud, 84 Aar."
Kirsten Pedersdatter Stuerud f. ca. 1726 bg. 8/12-1748. "Kirsten Pedersd. Stuerud, 22 Aar."

Bonde, leilending
Arve Jonsen Stuerud fra S. Vale dpt. 26/8-1725 bg. 19/1-1803. "Arve Stuverud, 75 Aar.", s.a. Jon Arvesen Hvale.
g. 30/9-1753 m. Johanne Haraldsdatter fra Søve i Holla dpt. 6/1-1734 bg. 25/10-1795. "Johanne Haraldsd. Stuerud, 62 Aar.", d.a. Harald Svennungsen Søve.
Forlovere: "Anders Ledvorsøn og Lars Olsøn Brenne."
1. Jon Arvesen dpt. 23/5-1754. Overtok festet på gården.
2. Karen Arvesdatter dpt. 27/3-1757 g.m. Lars Knudsen. Bodde på Fjell i Kilebygda.
3. Harald Arvesen dpt. 25/5-1760. Se Solberg(1).
4. Kirsten dpt. 19/12-1762 bg. 13/3-1763. "Kirsten Arvesd. Stuerud, 3 Mnd."
5. Anders Arvesen dpt. 23/9-1764.
6. Arve Arvesen Stuverud dpt. 25/3-1767 bg. 7/12-1813. "Arve Arvesen Stuverud, 46 Aar." Ugift.
7. Kirsten Arvesdatter dpt. 21/1-1770 g.m. Hans Anundsen Teigen. Se Teigen(1) under M. Namløs.
8. Berthe Arvesdatter dpt. 14/8-1774 g.m. Peder Jørgensen Hvale. Se N. Vale.
Bruker rundt 1753.

F.f. Arve Stuerud og Johanne Haralsdatters Jon: Ole Namløs, Johannes Graver, Inger Hougen, Anna Solberg, Agatha Borstad.
F.f. Arve Stuerud og Margrethe(!) Harralsdatters Karen: Hans Hougen, Ole Hvale, Jens Graver, Anna Hvale, Marthe Fæhn.
F.f. Arve Stuerud og Johanne Harralsdatters Harrald: Anders øvre Lunde, Christen Borstad, Jens Graver, Inger Hougen, Anna Solberg.
F.f. Arve Stuerud og Johanne Harralsdatters Kirsten: Ole Store Hvale, Arve Store Hvale, Johannes Graver, Anna Solberg, Catrine øvre Lunde.
F.f. Arve Stuerud og Johanne Harralsdatters Anders: Anders Solberg, Arve Store Hvale, Jens Graver, Anna Store Hvale, Kirsten Olsd. Store Hvale.
F.f. Arve Stuerud og Johanne Harralsdatters Arve: Ole Jonsen Store Hvale, Johannes Graver, Niels Solberg, Anna Solberg, Aasill Usterud.
F.f. Arve Stuerud og Johanne Harralsdatters Kirsten: Jens Graver, Halvor Store Hvale, Niels Solberg, Karen Store Hvale, Ingebor Arvesd. Store Hvale.
F.f. Arve Stuerud og Johanne Harralsdatters Berthe: Ole Store Hvale, Halvor Store Hvale, Anders Store Hvale, Anna Store Hvale, Maren Solberg.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1792 - 1797, folio 312b - 314b.
Sted: Stuverud under Store Hvale - 1796.
Johanne Haraldsdatter død oktober 1795.
Arvinger barna:
Jon Arvesen, myndig.
Harald Arvesen paa nabogarden Solberg.
Anders Arvesen myndig.
Kari Arvesdatter g.m. Lars Knudsen paa Dolva i Mælum (Solum prestegjeld).
Kirsti Arvesdatter g.m. Hans Anundsen Skippervold.
Børthe Arvesdatter 22 aar.
Boet var i pluss og besto bl.a. av 9 kuer.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Hans gamle far Jon Arvesen døde på Stuverud i 1750 og ble gravlagt ved Romnes kirke den 1. august 1750:
"Jon Arvesen Stuerud 76 Aar 6 mnd 8 dage."

Husmann, leilending
Jon Arvesen
herfra dpt. 23/5-1754 d. 21/9-1817. "Jon Arvesen Huusmand Stuverud, 63 Aar 63 Aar 4 maaneder."
g. i Holla kirke 3/8-1797 m. Maren Pedersdatter fra S. Fen - Ødegården i Holla dpt. 11/12-1774 d. 6/9-1830. "Maren Pedersd. Huusmands Kone Stuverud, 56 Aar.", d.a. Peder Pedersen Fæhn.
Forlovere: "Jon Store Wale og Augustinus Graver."
1. Johanne f. 23/7-1798 bg. 11/8-1798. "Johanne Jonsd. Stuerud, 2 Uger 5 Dage."
2. Arve f. 30/10-1799 bg. 1/12-1799. "Arve Jonsen Stuerud, 4 Uger 3 Dage."
3. Arve Johnsen f. 3/7-1802 d. 31/12-1843. "Arve Johnsen Stuverud, Ungkarl, 44 Aar."
4. Anne f. 4/8-1803 bg. 29/8-1803. "Anne Jonsd. Stuerud, 2 Uger."
5. Anne Johnsdatter f. 19/10-1804 d. 16/5-1825 på Stuverud. "Anne Jonsd. Tjenestepige Stuverud, 20 Aar 6 Mnd. 27 Dage."
6. Johanne dpt. 28/10-1805 bg. 11/12-1805. "
Johanne Jonsd. Stuerud, 8 Uger."
7. Peder Johnsen f. 17/12-1806. Se Familie 19 - N. Brekke 1845 i Gjerpen.
8. Tollef Johnsen f. 9/2-1810 d. 26/6-1827 på Stuverud. "Tollev Jonsen Tjenestekarl Stuverud, 17 Aar 4 Mnd. 17 Dage."
Bruker fra 1790-tallet.

F.f. Jon Arvesen Stuerud og Maren Pedersdatters Johanne: Hans Skippervold, Kiøstol Christensen Namløs, Arve Arvesen Stuerud, Maria Pedersd. Namløs, Birthe Arvesd. Stuerud.
F.f. Jon Arvesen Stuerud og Maren Pedersdatters Arve: Augustinus Graver, Hans Anundsen Teigen, Anders Arvesen Stuerud, Anne Pedersd. Graver, Birte Arvesd. Store Wale.
F.f. Jon Arvesen Stuerud og Maren Pedersdatters Arve: Halvor Vale og Berte Vale (og Forældrene?).
F.f. Jon Arvesen Stuverud og Maren Pedersdatters Anne: Jørgen Omtved, Kirsten Fæhn (og Forældrene?).
F.f. Jon Arvesen Stuerud og Maren Pedersdatters Anne: Augustinus Graver, Kiøstol Røgstuen, Arve Stuerud, Berthe Vale, Kirsten Hansd. Fæhn.
F.f.
Jon Stuerud og Maren Pedersdatters Johanne: Tollef Fæhn, Jørgen Omtved, Arve Stuerud, Anne Solberg, Karen Omtved.
F.f. Jon Arvesen Stuerud og Maren Pedersdatters Peder: Jørgen Omtved, Kiøstol Røgstuen, Peder Omtved, Maria Røgstuen, Anne Omtved.
F.f. Jon Arvesen Stuverud og Maren Pedersdatters Tollef: Tollef og Halvor Fæhn, Arve Stuverud, Maria Røgstuen, Karen Omtved.

Under folketellinga 1801 hadde de en fostersønn på gården, dette var Hans Haraldsen (7 år), som enka på
Stuverud senere gifta seg med. Dette var nok mest for at fostersønnen skulle overta forpaktninga av Stuverud.

Enka Maren Pedersdatter ble g2g med sitt 20 år yngre fosterbarn Hans Haraldsen fra Solberg. Se nedenfor.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1815 - 1820, folio 643a - 645a.
Sted: Stuverud under Store Hvale - 1808.
Husmand John Arvesen død.
Arvinger: enka Mari Pedersdatter og barn
1. Arve Johnsen 16 aar. Formynder: Kjøstolf Christensen Namløs.
2. Peder Johnsen 11 aar. Formynder: Kjøstolf Christensen Namløs.
3. Tollef Johnsen 7 aar. Formynder: Peder Jørgensen Vale.
4. Anne Johnsdatter 14 aar. Formynder: Peder Jørgensen Vale.
Laugverge for enka Mari: Augustinus Jensen Graver.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Skogsarbeider, husmann, siden 1830-tallet leilending
Hans Haraldsen Stuverud
fra Solberg(1) f. 4/1-1794 d. 26/9-1867 på Stuverud, 75 år gml., s.a. Harald Arvesen Solberg herfra.
g1g 6/1-1819 m. enke Maren Pedersdatter fra S. Fen - Ødegården i Holla dpt. 11/12-1774 d. 6/9-1830. "Maren Pedersdatter Huusmands Kone Stuverud, 56 Aar.", d.a. Peder Pedersen Fæhn.
Forlovere: "Anders Solberg og Peder Glaholt."
g2g i Holla kirke 3/11-1831 m. Inger Johanne Gundersdatter fra Olsbrygge under Stenstad i Helgen f. 16/2-1811 i Ø. Porsgrunn, d.a. Gunder Kjøstolsen Olsbrygge og Anne Johnsdatter.
Forlovere: "Ole Andersen Brenne og Peder Jørgensen Wale."
1. Maren Johanne Hansdatter f. 15/4-1833. Døpt 12. mai i Helgen kirke. Gift m. Hans Tygesen. Se nedenfor.
2. Marie Hansdatter f. 16/12-1835 g.m. Hans Arnesen i Skien.
3. Anne Kirstine Hansdatter f. 8/10-1838. Død før 1867.
4. Harald Hansen f. 17/11-1840. Bodde på Stuverud i 1865.
5. Anne Hansdatter f. 30/10-1843.
6. Gunder H. Stuverud f. 5/1-1846. Emigrerte til N. Amerika i 1862. Han bosatte seg i Codington Co. i Nord Dakota.
    Der ble han den første nordmann som ble valgt inn i den lovgivende forsamling i sitt hjemfylke Codington. Han ble en velstående mann (Kilde: Ytterbøe).
7. John Hansen f. 10/10-1848. Emigrerte til N. Amerika i 1868.
8. Nils Hansen f. 7/10-1851.
9. Hans Andreas Hansen f. 9/1-1856.
Bruker 1823.
 

Det ble ingen barn i Hans Stuveruds første ekteskap. Det var kanskje like greit, for det var 20 års aldersforskjell på han og hans første kone. Dessuten vokste Hans Haraldsen opp i huset her som fosterbarn. Jeg vil anta at hun ville sikre at fostersønnen skulle kunne overta forpaktninga av Stuverud.
I andre ekteskap ble det derimot mange barn. Alle barna ble født her. De ble døpt i Helgen kirke. Det var selvsagt kortere for dem å ro dit enn helt inn til Romnes kirke, som beboerne i Valebø gjorde.


F.f. Huusmand Hans Haraldsen Stuverud og Johanne Gundersdatters Maren Johanne: Anne Jensd. Solberg, Anne Gundersd. Olsbrygge, Anders Solberg, Gunder Olsbrygge, John Gundersen ditto.
F.f. Huusmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Johanne Gundersdatters Maria: Maria Halvorsd. Olsbrygge, Anne Gundersd. ditto, Peder Jørgensen Hvale, Ole Andersen Brenne og John G. Olsbrygge.
F.f. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Johanne Gundersdatters Anne Kirstine:  Maria Halvorsd. Olsbrygge, Mari Gundersd. ditto, Kjøstel Olsbrygge, John Gulliksen ditto, Jens Olsen Præstgrav.
F.f. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Johanne Gundersdatters Anne: Anne Gundersd. Bakshuus, Mari Gundersd. Olsbrygge, Ole Andersen Brænne, Hans Arvesen Solberg.
F.f. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Gundersdatters Gunder: Johanne Haraldsd. Brænne, Mari Gundersd. Olsbrygge, Ole Andersen Brænne, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge.
F.f. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Gundersdatters John: Anne Kirstine Pedersd. Værket, Maren Gurine Hansd. Stuerud, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge, Anders Olsen Brænne.
F.f. Gaardmand Hans Haraldsen Stuverud og Inger Johanne Gundersdatters Nils: Mari Gundersd. Gjedeboen, Maria Hansd. Stuverud, Gunder Jørgensen Gjedeboen, John Gundersen Næset, Harald Gundersen Olsbrygge.
F.f. Gaardmand Hans Haraldsen Stuerud og Inger Gundersdatters Hans Andreas: Aslou Halvorsd. Olsbrygge, Gunhild Andersd. ditto, John Gundersen Næset, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Harald Gundersen Olsbrygge.Stuverud. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).

   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

151

Stuverud med Heie

Hans Haraldsen

----

3 Daler - 1 Ort - 18 skilling

Stuverud ble skyldsatt rundt 1830. Tidligere var den bare et bruk under Vale nordre med en god del skog til.

Kilde: Folketellinga 1865:
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 6, Faar 11, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 3/16 tnd., Byg 1 tnd., Havre 6 tnd., Poteter 7 tnd.

Gjerpen Skifteprotokoll 1862 - 1896, folio 23a - 24b.
Sted: Stuverud under S. Hvale - 1867.
Leilændingen Hans Harldsen død.
Arvinger enke Inger Gundersdatter og børn
1. Maren Johanne Hansdatter g.m. Hans Thykesen Velkom.
2. Marie Hansdatter g.m. Hans Arnesen i Skien.
3. Harald Hansen myndig.
4. Gunder Hansen 22 aar. Utvandret til Amerika. Formynder: Anders Olsen Brenne.
5. John Hansen 18 aar.
6. Niels Hansen 15 aar.
7. Andreas Hansen 12 aar.
Formynder for de 3 yngste: Anders Kittilsen Solberg.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Tømmerkjører, leilending
Ole Johnsen Stuverud fra Kleiv i Sauherad f. 9/4-1846 på Svalestuen d. etter 1914, s.a. John Torgrimsen Kleiv og Anne Olsdatter.
g. i Sauherad 2/2-1866 m. Margit Olsdatter fra Aase i Sauherad f. 9/4-1840 d. 30/1-1914 på Kleiv i Sauherad, d.a. Ole Torgrimsen Aase. Gravlagt i Sauherad.
1. Gunhild Olsdatter f. 23/2-1866 på Kleiv i Sauherad.
2. John Olsen Stuverud  (John Stuverud) f. 10/9-1868 på Kleiv d. 30/4-1906 i Kristiania. Døde av tæring. Var sersjant og ble politibetjent i Oslo,
     g.m. Julie Nilsdotter Hallberg fra Vermland i Sverige. Julie g2g m. hans bror Halvor Stuverud. Se nedenfor.
     Barn 1. Julie Olava Stuverud g.m. Henry Andersen i Skien.
     Barn 2. Signe Marie Stuverud g.m. lektor Hans Jacob Rugstad fra Solum. Bodde i Oslo.
3. Ole Olsen Stuverud (Ole Stuverud) f. 10/9-1870 på Smedsvalen i Sauherad d. 17/1-1932 g.m. Ingeborg Bertine Halvorsdatter Glaholt f. ca. 1876. Han bodde her som enkemann i 1900.
     Gravlagt i Sauherad som Olav Olsen Stuverud Kleiv. Barn: Anne Olava Stuverud f. 27/7-1894 på Stuverud og Anna Gunhilde Stuverud f. 19/12-1895.
4. Torgrim Olsen Stuverud (Torgrim Stuverud) f. 6/10-1873 på Smedsvalen i Sauherad d. 15/2-1948 på Notodden. Tømmerhugger her i 1900.
     g.m. Gunhild M. Eriksdatter Hollasetre f. 20/10-1881 d. 28/1-1932 på Notodden.
5. Ellef Olsen Stuverud (Ellef Stuverud) f. 2/3-1876 på Stuverud d. januar 1951 i Oslo. Var sersjant og ble politimann i Oslo. Gift m. Karen Andresen fra Tjøme i Vestfold.
6. Halvor Olsen Stuverud f. 7/3-1879 her. Tømmerkjører i 1900. Se nedenfor.
7. Gunhild Olsdatter f. 22/1-1884 d. 15/2-1952 på Notodden. Budeie her i 1900. Ugift.
Bruker i 1874 - 1908.

Kilde: folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør (kyr), 2 ungdyr, 7 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 4 tnd, Poteter 4 tnd.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 31

11

151

Hvale     

Stuverud med Heia

L. Løvenskiold

3 - 1 - 18

3 mark 51 øre

Se Stuverud i folketellinga 1900.

Under folketellinga 1900 bodde det en føderådsmann her, far til Ole Johnsen, John Torgrimsen Kleiv f. ca. 1815 i Sauherad.

Arbeider, inderst
Hans Thygesen fra Halvorstå under Kolstad i Helgen f. 3/3-1830, s.a. Thyge Hansen Halvorstaa og Marthe Jensdatter.
g. 2/8-1861 m. Maren Johanne Hansdatter herfra f. 15/4-1833, d.a. Hans Haraldsen Stuverud.
Forlovere: "Thyge Hansen Halvorstaa og Ole Andersen Brænne."
1. Marthine Hansdatter f. 28/4-1862 på Halvorstaa.
2. Theodor Hansen f. 18/10-1865 på Velkom under Kålstad.
3. Inger Johanne Hansdatter f. 1/2-1868 på Velkom.
4. Hanna Margrethe Hansdatter f. 13/2-1871 på Stuverud g. i Solum 1892 m. Karl Odin Karlsen fra Ulefoss jernverk. Se Familie 54 - Verket 1910.

F.f. Inderst Hans Thygesen Halvorstaa og Maren Johanne Hansdatters Marthine: Anne Gundersd. Namløshagen, Maria Hansd. Stuverud, Hans Stuverud, Thyge Halvorstaa, Harald Hansen Stuverud.
F.f. Gaardbr. Hans Thygesen Welkom og Maren Hansdatters Theodor: Ingebor Halvorsd. Kaalstad, Anne Olsd. Welkom, Hans Stuverud, Harald Hansen Stuverud, Jens Thygesen Fæbakke.
F.f. Gaardbr. Hans Thygesen Velkom og Maren Johanne Hansdatters Inger Johanne: Anne Gundersd. Halvorstaa, Asloug Andersd. Grønnesteen, Jens Thygesen Halvorstaa, Harald Hansen Stuverud, John Hansen Stuverud.
F.f. Inderst Hans Tygesen Stuvrud, Maren Johanne Hansdatters Hanna Margrete: Anne Gundersd. Halvorstue, Ingeborg Olsd. Stuvrud, Jens Tygesen Halvorstue og Nils Hansen Stuvrud.

Denne familien bodde på Velkom og Halvorstå under Kålstad i Helgen fra 1861 - 1869. Se Velkom under folketellinga for Holla 1865.
De flytta fra Velkom til Solum i mai 1873. Siden flytta de til Løveid og ble boende på Skotfoss.

Trolig et legdslem: Enka Mari Hansdatter f. ca. 1791 d. på Stuverud 27/2-1875, 87 Aar gml.

Ei romslig tomt med husene på ble skilt ut og solgt til Halvor Stuverud i 1935 for kr. 11.000.-

Skogsarbeider, leilending, selveier
Halvor Olsen Stuverud herfra f. 7/3-1879 d. 5/8-1963, s.a. Ole Johnsen Stuverud.
g.m. enke Julie Nilsdotter Hallberg fra Vermland i Sverige f. 14/5-1878 d. 10/1-1964.
1. Astrid Johanne Stuverud f. 2/11-1908 g.m. Andres Tangen. Overtok Stuverud.
Bruker 1908. Selveier i 1935.

Julie var enke etter Halvors bror, John Stuverud. Dette ekteparet er gravlagt i Valebø.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

31

28

Vale - Stuverud

Anders Tangen

0 mark 02 øre


Skogsarbeider, leilending
Andres Tangen
fra Solberg(3) f. 2/10-1906 d. 23/9-1992, s.a. Anund Andersen Tangen fra Heddal.
g.m. Astrid Johanne Stuverud herfra f. 2/11-1908 d. 9/8-1996.
(1. Hans Tangen f. 10/4-1924?)
Eiere 1964.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


"Stuverudhølet"
En arbeiderbolig oppført før siste verdenskrig.


Stuverud arbeiderbolig ca. 1941-42. På folkemunne kalt for "Stuverudhølet". Innsendt av Hermod Monsen 2015, som bodde der som liten gutt under krigen.

Beliggenhet.
Nedenfor veien i den siste svingen før man kommer til Stuverud.

Dette huset ble oppført av Andres Tangen på siste halvdel av 1930-tallet.

Kilde: Facebook (2016).
Marianne Røtnes Kramer
Jeg har blitt fortalt at det var mine besteforeldre som bygde huset når min mor var ganske liten. Min mor er født i 1935. Mine oldeforeldre bodde på Stuverud. Under krigen bodde mine besteforeldre og min mor i Skien, så hvem som overtok/ kjøpte huset når de flyttet vet jeg ikke. Når jeg var liten og ferierte på Stuverud på 70 og 80 tallet var huset brukt til fritidsbolig. I dag eies det av noen hyggelige Hollendere.
Rolf Røtnes. En liten tilføyelse: Anders Tangen bygde huset etter at det etter sigende ble planlagt vei forbi Stuverud. Krigen gjorde at veiplanene ble skrinlagt (og sikkert endret) og beliggenheten ble for avsides. Huset ble deretter solgt til Løvenskiold, som senere solgte det videre.


Skogsarbeider, leieboer
Søren Hegna med familie bodde her noen år. Flere av barna ble født her. De flytta senere til Lærerboligen i Ytre Valebø.

Her blir beboere innført senere.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Høgsete - Hoxodde - Høxodde
Se Høgsete(A) og Høgsete(B).

Høgsete, eller Hoxodde/ Høxodde, som det tidligere ble skrevet av prest og skriver på 17- og 1800-tallet, er opprinnelig en gammel husmannsplass
under Store Vale (Vale søndre/nedre). Plassen ble delt i to like deler i 1791 da Vale søndre ble delt i et øvre og et nedre bruk. Høgsete/ Hoxodde ble fra
samme tid delt mellom disse to gårdene. Begge plassene ble siden nedlagt, husene revet og jorda ble brukt som havn.

Torbjørn Høxodde var den første kjente husmann her.

Torbjørn Høxodde f. ca. 1661 bg. 16/6-1726. "Torbiørn Hugsodde, 65 Aar."
g.m. Maren f. ca. 1671 bg. 19/4-1729. "Maren Gieddeboen, 58 Aar."
1. Joran Torbjørnsen Høxodde f. ca. 1698. Se nedenfor.
2. Anne Torbjørnsdatter f. ca. 1702 bg. 7/11-1717. "Anne Torbiørnsdatter Hugsodde, 15 Aar."
3. Inger Torbjørnsdatter f. ca. 1708 g.m. Jens Andersen fra Geitebua. Se Mastdalen under Geitebua.
Bruker fra før 1717 fram til 1726.

Skogsarbeider, husmann
Joran Torbjørnsen Hoxodde
(Jørgen Torbjørnsen i Gjerpen) f. ca. 1698 bg. 18/12-1747. "Joran Torbiørnsen Hoxodde, 49 Aar."
g1g i Holla 30/8-1722 m. Sidsel Christophersdatter f. ca. 1688 bg. 30/9-1741. "Sissel Hoxodden, 53 Aar.", "uægte" d.a. Christopher Ellingsen. Se Galten under Opsal.
g2g i Holla 18/11-1742 m. Marte Pedersdatter f. ca. 1720?
1. Ole dpt. 20/9-1722.
2. Christopher Joransen dpt. 23/7-1724.
3. Maren Joransdatter dpt. 26/8-1725 g. 20/9-1750 m. Rasmus Andersen. Se Mastdalen under Geitebua.
4. Anne Joransdatter dpt. 20/4-1727 g. 29/6-1765 m. Anders Johnsen Tistedalen.
5. Torbjørn Joransen dpt. 13/8-1730.
6. Ole dpt. 26/12-1731 bg. 23/11-1732. "Ole Joransen Hugsodde, 49 uger."
Barn i 2. ekteskap:
7. Peder dpt. 22/9-1745.
8. Peder Joransen (Peder Jørgensen i Gjerpen) dpt. 20/8-1747. Se Killingkoven under Solberg. Se også Habakken under Foss i Gjerpen.
Bruker ca. 1742.

F.f. Joran Torbiørnsen og Sidsel Christophersdatters Ole: Anders Hvale, Anders Lunde, Augustinius Jensen, Anne Graver, Anne Jensd.
F.f. Joran Torbiørnsen og Sidsel Christophersdatters Christopher: Niels Opsal, Hans Torbiørnsen, Lars Mortensen, Anne Graver, Karen Eeg.
F.f. Joran Torbiørnsen og Sidsel Christophersdatters Maren: Jon Hvale, Jens Graver, Augustinius Graver, Ingebor Arvesd., Maren Jensd.
F.f. Joran Hugsodde og Sidsel Christophersdatters Anne: Anders Hvale, Ole Johannisen, Niels Christensen, Ingebor Hvale, Anne Jensd.
F.f. Joran Torbiørnsen og Sidsel Christophersdatters Torbiørn: Rolf Lunde, Anders Lunde, Peder Nielsen, Karen Poulsd., Maren Rasmusd.
F.f. Joran Hugsodde og Sidsel Christophersdatters Ole: Anders Hvale, Ole Johannesen, Augustinus Jensen, Karen Lunde, Inger Torbiørnsd.
F.f. Joran Torbiørnsen og Marthe Pedersdatters Søn Peder: Peder Jensen Graver, Anders Pedersen, Kirsti Opsal, Kari Graver, Anne Pedersd. store Hvale.
F.f. Joran Hoxodden og Marthe Pedersdatters Peder: Augustinius Graver, Arve Andersen Store Hvale, Aaste Graver, Kirsten Opsal, Agatha Borstad.

Skogsarbeider, husmann
Arve Andersen Hvale fra N. Vale dpt. 29/9-1723 bg. ved Romnes kirke 27/3-1767 (d. 20/3). "Medhielper Arve Andersen store Hvale 43 Aar 6 Mnd. ringere 4 Dage.", s.a. Anders Gundersen.
g. 11/6-1753 m. Karen Haraldsdatter fra Søve i Holla dpt. 15/7-1725 bg. 12/2-1799. "Karen Haraldsdatter Store Wale gml. 73 Aar 30 uger.", d.a. Harald Søve og Karen Andersdatter.
Bruker 1754.

Denne familien flytta i 1758 til N. Vale.

Skogsarbeider, husmann
Nils Ellefsen
fra "Godtid i Lunde sogn" dpt. 14/6-1733 (f. på Fosse i Holla) d. 8/12-1778, bg. 13/12. "Niels Ellefsen Hoxodden, 45 Aar 5 Mnd.", s.a. Ellef Nilsen Funnemark og Ragnhild Olsdatter.
g. i Holla 25/9-1757 m. Anne Gundersdatter fra Moen under Holla prestegård dpt. 17/3-1735 bg. 16/2-1789. "Anne Gundersdatter Hoxodde, 56 Aar.", d.a. Gunder Jonsen Moen.
Forlovere: "Anders Olsen Funnemark af Lundehæred og Ole Jonsen store Hvale."
1. Ingeborg dpt. 1/1-1758.
2. Ingeborg Nilsdatter dpt. 3/10-1759 g.m. Nils Andersen. Bosatt ved Rafnes.
3. Anna Nilsdatter dpt. 3/5-1765. I tjeneste hos kammeråd Rougtvedt i nov. 1787.
4. Ellef dpt. 9/4-1769 bg. 7/5-1769. "Ellef Nielsen Hoxodde, 4 Uger."
5. Aaste Nilsdatter dpt. 27/5-1770.
6. Ellef Nilsen dpt. 12/2-1775.
7. Gunder dpt. 7/9-1777 bg. 28/12-1777. "Gunder Nielsen Hoxodde, 17 Uger."
8. Ragnhild Nilsdatter f. 27/2-1779 g.m. jernverksarbeider Gjert Hansen. Se Familie 20 - Verket 1822.
Bruker 1758.

Ikke helt uvanlig for unge menn på den tiden, var Nils Ellefsen soldat da han giftet seg i Holla kirke.

F.f. Niels Elefsen Godtid og Anna Gundersdatters Ingebor: Ole Funnemarch, Ole Brenne, Ole Elefsen Hvale, Karen Kittilsd. Funnemarch, Asber Andersd. Præstegaarden.
F.f. Niels Elefsen Hoxodde og Anna Gundersdatters Ingebor: Ole Store Hvale, Arve Store Hvale, Johannes Graver, Maren Brenne, Gunnil Elefsd. Godtid.
F.f. Niels Hoxodde og Anna Gundersdatters Anna: Arve Hvale, Christen Opsal, Tollef Tollefsen, Karen Store Hvale, Kirsten Olsd. Store Hvale.
F.f. Niels Hoxodde og Anna Rasmusdatters(!) Ellef: Ole Store Hvale, Jens Graver, Halvor Store Hvale, Anna Store Hvale, Aaste Sommunsd. Store Hvale.
F.f. Niels Hoxodde og Anna Gundersdatters Aaste: Halvor Store Hvale, Ole Ellefsen, Jon Store Hvale, Anna Hvale, Ingebor Arvesd.
F.f. Niels Hoxodden og Anne Gundersdatters Ellef: Jens Graver, Halvor store Hvale, Jon store Hvale, Anna store Hvale, Karen Graver.
F.f. Niels Hoxodde og Anna Gundersdatters Gunder: Jon Wale, Anders Vale, Ole Lie, Karen Lien, Kirsten Opsal.
F.f. Afgangne Niels Hoxodde og Anne Gundersdatters Ragnild: Johannes Lien, Halvor Wahle, Niels Opsal, Anne Wahle, Kirsti Opsal.
 

For å finne ut av hvem Anne Gundersdatter var, må vi jobbe litt systematisk. Jeg setter opp familien til Gunder Jonsen og se hva jeg finner i kirkeboka (G.S.).

Plassen Skogsrød lå under Romnes i Holla prestegjeld. Plassen Monen er også nevnt i samme sammenheng. Dette er trolig Moen under Holla Prestegård.

Gunder Jonsen Skogsrød f. ca. 1690.
g.m. Anna Rasmusdatter f. ca. 1692 bg. 6/3-1763. "Anna Rasmusdatter Monen 71 aar."
1. Jon f. ca. sept. 1716 bg. 26/12-1717. "Jon Gundersen Skougsrød 15 mnd."
2. Guri f. ca. 1718 bg. 22/2-1722. "Guri Gundersdatter 3 Aar 4 mnd."
3. Jon Gundersen dpt. 21/9-1721.
4. Halvor dpt. 26/12-1723. bg. 23/1-1724. "Halvor Gundersen 3 uger 5 dage."
5. Guro Gundersdatter dpt. 7/1-1725 bg. 22/5-1736. "Guro Gundersdatter Schougsrød 10 Aar 9 mnd."
6. Peder Gundersen dpt. 29/8-1728.
7. Kirsten Gundersdatter dpt. 27/5-1731.
8. Anne Gundersdatter dpt. 17/3-1735. Se ovenfor.

F.f. Gunder Jonsen og Anne Rasmusdatters Jon: Jon Kasen, Anders Hotved, Thomas Gunderud, Marte Hotved, Karen Kittilsdatter.
F.f. Gunder Jonsens og Anne Rasmusdatters Halvor: Peder Johannisen, Thomas Thomasen, Steen Andersen, Karen Jørgensdatter, Kirsten Jonsdatter.
F.f. Gunder Jonsens og Anne Rasmusdatters Guro: Anders Hotved, Jon Eje, Thomas Gunnerud, Marte Hotved, Karen Kittilsdatter.
F.f. Gunder Jonsens og Anne Rasmusdatters Peder: Peder Johannesen, Jon Eje, Kiøstel Rasmussen, Maren Tved, Birte Tygesdatter.
F.f. Gunder Jonsens og Anne Rasmusdatters Kirsten: Jon Jonsen, Halvor Jonsen, Kiøstel Rasmussen, Maren Jonsdatter, Birte Tygesdatter.
F.f. Gunder Jonsens og Anne Rasmusdatters Anne: Ole Tved, Gunder Hotved, Tyge Jacobsen, Marte Hotved, Margrete Tved.

Anne Rasmusdatter hadde følgende kjente søsken:
Kirsten Rasmusdatter g.m. Thomas Thomassen, Maren Rasmusdatter g.m. Lars Mortensen og Kjøstel Rasmussen.

Gunder Jonsens åpenbare søsken, ifølge fadderlistene: Kirsten Jonsdatter

Andre kirkehandlinger i Holla der Schougsrød/ Skogsrød er nevnt:
Bg. 1/2-1768: "Kirsten Sibiørnsdatter Schougsrød 80 aar."
Bg. 19/6-1771: "Maren Torgiersdatter Schougsrød 37 Aar ringere 4 mnd 11 dage."


Skifteprotokoll for Nedre Telemark 1775-1784, folie 376b - 377b.
Sted: Hoxodde 1779.
Niels Ellevsen død 8. des. 1778.
Arvinger:
Enka Anne Gundersdatter og børn,
Ellev Nielsen 4 aar. Formynder: Ellef Andersen Lundefaret.
Ingeborg Nielsd. 19 aar. Formynder: Jens Augustinussen Graver.
Anne Nielsd. 14 aar. Formynder: Christen Nielsen Opsal.
Aaste Nielsd. 9 aar. Formynder: Faderbroderen Ole Ellefsen Goetid i Lundeherad.
Ragnild Nielsd. 1 aar. Formynder: Mora med laugverge Sigurd Lunde.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Anders og Anna Hoxodde var nevnt her (som faddere) i mars 1782. De bodde på den andre Høgsete-plassen.
Se Høgsete(B).

Søndre Vale ble delt i 1791. Det ble også skogen og plassene som lå under gamle søndre Vale.
 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Høgsete - Hoxodde A
Under gården S. Vale øvre.

Husmannsplass - Etter delingen av S. Vale i 1791.

Se også Høgsete B under S. Vale nedre.

Skogsarbeider, husmann
Nils Nilsen Hoxodde d.y. fra Valadalen under Vala dpt. 27/5-1759 bg. 3/3-1792. "Niels Nielsen Hoxodden, død af den her grasserende Sygdom 32 aar.", s.a. Nils Nilsen Dahlen.
g. i Holla 30/6-1785 m. Karen Andersdatter fra Ø. Usterud dpt. 29/4-1763 d. 25/12-1841 på Høgsete, d.a. Anders Sivertsen Usterud.
Forlovere: "Jens Graver og Halvor Walen."
1. Nils Nilsen d.e. f. 25/12-1785 i Valadalen. Se nedenfor.
2. Anders Nilsen f. 11/1-1789 på Usterud. Se Orekåsa under Vala.
3. Karen Nilsdatter f. 22/9-1790 på Usterud g.m. husmann Jens Hansen. Se Stua under Baksås.
4. Nils Nilsen d.y. f. 7/7-1792 på Hoxodde d. 17/4-1815. "Niels Nielsen Bondekarl Høxodde 23 aar." Ugift.
Bruker ca. 1791.

F.f.
Niels Nielsen Dahlens og Karen Andersdatters Niels: Ole Usterud, Peder Nielsen Hegnen, Niels Dahlen den ældre, Margrethe Usterud, Anna Andersd. Usterud.
F.f.
Niels Nielsen Usterud og Karen Andersdatters Anders: Niels Dalen, Peder Nielsen Hegnen, Anders Olsen Wale, Maren Olsd. Kirsten Andersd. Nyhuus.
F.f. Niels Nielsen Usterud og Karen Andersdatters Karen: Anders Usterud, Peder Nielsen Hegnen, Halvor Pedersen, Maren Sivertsd. Hegnen, Gunnild Clausd. Romenæs.
F.f. Afgangne (avdøde) Niels Nielsen Hoxodden og Karen Andersdatters Niels: Harald Solberg, Niels Dalen, Halvor Pedersen østre Romenæs, Margith Jonsd. Solberg, Birthe Andersd. Saug.

Skifteprotokoll for Nedre Telemark sorenskriveri 1792 - 1797, folie 154a - 154b.
Sted: Hoxodde 1793.
Niels Nielsen død.
Arvinger:
Enka Karen Andersdatter og børn,
1. Niels Nielsen 8 aar. Formynder: Faderbroderen Niels Nielsen Dahlen.
2. Anders Nielsen 5 aar. Formynder: Faderbroderen Peder Nielsen Hegna.
3. Niels Nielsen 1 aar. Formynder: Faderbroderen Niels Nielsen Dahlen.
4. Ei datter 3 Aar (Karen). Formynder: Faderbroderen Peder Nielsen Hegna.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Enka Karen Andersdatter ble g2g med ungkaren Gunder Rasmussen. Se nedenfor.

Skogsarbeider, husmann
Gunder Rasmussen fra Eie nedre i Holla dpt. 10/6-1764 bg. 26/4-1794. "Gunder Rasmussen Hoxodde, 30 Aar.", s.a. Rasmus Thorsen Eie.
g. i Holla 27/12-1793 m. enke Karen Andersdatter (herfra) fra Ø. Usterud dpt. 29/4-1763 d. 25/12-1841 på Hoxodde (Høgsete), d.a. Anders Sivertsen Usterud.
Forlovere: "Jon og Anders Stor Wale."
1. Ingeborg Gundersdatter f. 6/10-1794.
Bruker 1793.

F.f.
Afgangne (avdøde) Gunder Rasmussen Hoxodde og Karen Andersdatters Ingeborg: Anders Andersen Verket, Niels Hansen Usterud, Peder Jonsen Gladholt, Ingeborg Rasmusd. Verket, Anne Andersd. Usterud.

Enka bodde her til hun døde i desember 1841.

Skogsarbeider, husmann
Nils Nilsen herfra f. 25/12-1785 i Valadalen d. 5/11-1822. "Niels Nielsen Huusmand Høxodde 36 aar."
g. i Romnes kirke 8/1-1815 m. Karen Anundsdatter fra Lunde øvre(5) "Sørgard-Lunde" f. 14/4-1796 d. 15/6-1848 på Vale, d.a. Anund Olsen Lunde.
Forlovere: "Jon Vale og Ole Vale."
1. Nils f. 19/12-1815 d. 13/1-1816. "Niels Nielsen Huusmands Søn Høxodde 26 dage."
2. Anne Nilsdatter f. 29/1-1817 på Hoxodde g.m. Jens Sørensen Brenne. Se Brenne(7) "Nordistu".
3. Nils Nilsen f. 31/12-1819. Se nedenfor.
4. Karen Nilsdatter f. 12/7-1822 g.m. Gunder Olsen fra Saukleiv under Brenne. Se Mastdalen under Geitebua.
Bruker ca. 1815.

F.f. Huusmand Niels Nielsen Hoxodde og Karen Anunsdatters Niels: Anne Lunde, Kari Wale, Anun Lunde, Anders Pladsen og Jens Wale.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Hoxodde og Karen Anundsdatters Anne: Kari Nomme, Aaste Lunde, Jens Nomme, Anders Pladsen og Ole Anundsen Lunde.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Hoxodde og Karen Anunsdatters Niels: Aaste Hoxodde, Aaste Lunde, Anders Valøen, Gunder Hoxodde og Ole Lunde.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Høxodde og Karen Anunsdatters Karen: Aaste Lunde, Kari Halvorsd. Wale, Kittil Lunde, Gunder Høxodde og Ole Anunsen Lunde.

Skifteprotokoll for Nedre Telemark sorenskriveri 1823 - 1824, folie 581b - 582b.
Sted: Hoxodde 1823.
Niels Nielsen død.
Arvinger: Enka Karen Anundsdatter og børn
1. Niels Nielsen 3 aar.
2. Anne Nielsd. 6 aar.
3. Kari Nielsd. 1 aar.
Formynder for barna: Niels Hansen Usterud.
Laugverge for enken: Hendes fader Anund Olsen Lunde.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Karen Anundsdatter ble g2g 18/10-1824 med enkemann Halvor Gundersen Lunde. Se nedenfor.

Skogsarbeider, husmann
Halvor Gundersen d.y. f. 9/11-1781 fra N. Vala(1) d. 14/4-1845 på Hoxodde, 63 1/2 år gml., s.a. Gunder Halvorsen lille Wale.
g1g i Holla 20/10-1816 m. Maren Sørensdatter fra Kåsa under Brenne (Sjåvidt) f. 11/3-1790 d. 2/6-1822 på Lunde, 32 år gml., d.a. Søren Larsen.
Forlovere: "
Halvor Wala og Peder Brenne."
g2g i Holla 18/10-1824 med enke Karen Anundsdatter (Kari Anundsdatter) fra Lunde øvre(5) "Sørgard-Lunde" f. 14/4-1796 d. 15/6-1848 på Vale, d.a. Anund Olsen Lunde.
Forlovere: "Halvor Wala og Bent Wale."
1. Gunder Halvorsen f. 16/9-1817.
2. Lars Halvorsen f. 5/1-1820.
Barn i 2. ekteskap:
3. Maren Halvorsdatter f. 20/6-1825 g.m. Anders Andersen Næsodden. Se Nesodden under Kolstad store i Helgen.

F.f. Huusmand Halvor Gundersen Kaasen og Maren Sørensdatters Gunder: Anne Opsall, Margith Wala, Ole Soueklev, Christen Opsall og Ole Tostensen Soueklev.
F.f. Gaardmand Halvor Gundersen Brenne og Maren Sørensdatters Lars: Ingebor Wala, Ingebor Kaasen, Halvor Wala, Ole Saueklev og Jon Andersen Brenne.
F.f. Huusmand Halvor Gundersen Høxodde og Karen Anunsdatters Maren: Kari Lunde, Kirsten Halvorsd. Waløen, Anun Lunde, Hans Lunde og Gunder Halvorsen Wala.

Inderste Ingeborg Andrea Anundsdatter d. på Hoxodde 29/8-1843, 1 1/4 år gml.

Skogsarbeider, husmann
Nils Nilsen herfra f. 31/12-1819 d. 7/2-1895 på Hoksodde, s.a. Nils Nilsen Hoxodde.
g1g i Holla 28/12-1848 m. Johanne Andersdatter fra Høgsete(B) f. 25/10- d. 19/5-1853. "paa Barselseng 4 timer efter Forløsningen, 39 Aar.", d.a. Anders Haagensen.
Forlovere: "
Bent Johnsen Wale og John Andersen Wale."
g2g i Helgen 19/10-1855 m. Grete Torgrimsdatter f. 25/11-1828 på Nibb under Omtvedt i Helgen d. 8/3-1921 på Moen store under Holla Prestegård, d.a. Torgrim Gulliksen.
Forlovere: "John Andersen Wale og John Bentsen Wale."
1. Nils Nilsen f. 4/1-1851 på Hoxodde.
2. Johanne f. 18/5-1853 på Hoxodde d. 6/7-1853. "Barnet Johanne Nielsdatter, Hoksodde i Valebø, 7 Uger gml." Hjemmedøpt av Bent Wale.
Barn i 2. ekteskap:
3. Karen Johanne Nilsdatter f. 28/7-1856 g.m. Andreas Jacobsen. Bodde på Bakken i Skien i 1897.
4. Anders Toresius Nilsen f. 18/8-1858. Kjøpte Moen store under prestegården i Holla i 1906. Se Moen store under Holla Prestegård.
5. Maria Nilsdatter f. 7/5-1861 g.m. Nils Pedersen. Bodde på Ulefoss i 1897.
6. Anne Margrete Nilsdatter f. 30/6-1863 g.m. Hans Tronsen. Se nedenfor.
7. Nils Nilsen f. 15/11-1865. Bodde i Skien i 1897.
8. Maren Johanne Nilsdatter f. 1/8-1869 g.m. Peder Johnsen, Strømodden. Se Familie 24 - Sagene 1920.
9. Halvor Nilsen (Halvor Høgset) f. 13/12-1872. Han ble hjemmedøpt av "Jordemoder Ingeborg Towsen den 20. desember." Ble skredder og bodde i Kristiania i 1897.
    Han søkte justisdepartementet og fikk den 16/9-1944 tillatese til å bruke slektsnavnet Høgset.
Plassbruker fra ca. 1851.

F.f. Husmand Nils Nilsen Hoxodde og Johanne Andersdatters Nils: Anne Nilsd. Brænne, Mari Halvorsd. Hoxodde, Jens Sørensen Brænne, Haagen A. Glaholt, Anders Næsodden den yngre.
F.f. Husmand Nils Nilsen Hoxodde og Johanne Andersdatters Johanne: Aaste Andersd. Glaholt, Liv Christensd. Hvale, Haagen Andersen Glaholt, Gunder Olsen Masdalen, Anders Andersen Næsodden.
F.f. Husmand Nils Nilsen Hoksodde og Grethe Torgrimsdatters Karen Johanne: Maria Andersd. ibid. (Hoksodde), Kari Gundersd, Brænne, Bent Vale, John Bentsen Vale, Anders Gundersen Vale.
F.f. Husmand Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Anders Toresius: Aslaug Maria Tronsd. Vale, Anne Torgrimsd. ibid. (Vale), Gullik Torgrimsen ibid., John Bentsen Vale, Ole Gundersen Hoxodde.
F.f. Husmand Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Maria: Maria Bentsd. Wale, Anne Torgrimsd. ibid., Gunder Gulliksen Sannæs, Ole Gundersen Hoxodde, Halvor Østensen Wale.
F.f. Husmand Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Anne Margrete: Maria Bentsd. Hvale, Margrethe Elisabeth Jensd. Lunde, Ole Gundersen Hoxodde, John Jørgensen Vale, Hans Sigurdsen Vale.
F.f. Husmand Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Nils: Anne Olsd. Vale, Mari Olsd. Vale, John Bentsen Vale, Ole Olsen Vale, Ole Gundersen Hoxodde.
F.f. Husmand Nils Nilsen Hoxodde og Grethe Torgrimsdatters Maren Johanne: Moderen, Mari Olsd. Hvale, Ole Gundersen Hugsholle (presten hørte kanskje dårlig? G.S), John Larsen Hvale, Nils Nilsen Hugsholle junior.
F.f. Husmand Nils Nilsen Hoksodde og Grethe Torgrimsdatters Halvor: Moderen, Karen Johanne Nilsd. Wale, Faderen, John Bentsen Wale og Nils Nilsen Hoksodde (junior).

Da hans første kone Johanne ble gravlagt i Romnes kirke den 25. mai 1853, noterte presten om dødsårsaken:
"Paa Barselseng 4 Timer efter Forløsningen og uden nogen foregaaende Sygdom eller Lamhed ved forløsningen."

Skifteprotokoll for Nedre Telemark sorenskriveri 1853 - 1862, folie 104b - 106b.
Sted: Hoxodde 1855.
Johanne Andersdatter død 1853.
Arvinger: Enkemanden Niels Nielsen og Sønnen Niels 5 aar.
Formynder for Niels: John Andersen Vale.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Folketellinga 1965.
Kreaturhold (1865): Stort Kveg 2, Faar 6.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 3/4 tnd., Poteter 3 tnd.

Kilde: Folketellinga 1875:
Kreaturhold: 1 Ko, 1 Ungdyr, 3 Faar.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 3/4 tnd, Poteter 3 tnd.

Gjerpen sorenskriveri, skifteutlodningsprotokoll 1887-1904, folie 200a - 201b.
Sted: Høgsete under Vale store.
Husmand Niels Nielsen, død.
Arvinger: Enka Grete Torgrimsdatter og barna.
1.  Karen Nielsd. g.m. Andreas Jacobsen paa Begebakken i Skien.
2. Anders Nielsen. Paa Ulefos.
3. Maria Nielsd. g.m. Niels Pedersen paa Ulefos.
4. Anne Nielsd. g.m. Hans Tronsen Høgsete.
5. Niels Nielsen i Skien.
6. Maren Nielsd. g.m. Peder Johnsen paa Ulefos.
7. Halvor Nielsen i Kristiania.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Ved prestens begravelsesinnføring ved Nils Nilsen Hoksoddes død, var det i kirkeboka nevnt at han var "Jarlsberger".
Alle disse kirkehandlingene foregikk i Romnes kirke.
 

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

Enka Grete Torgrimsdatter (Høgsete) ble g2g m. enkemann Nils Gundersen. Se nedenfor.

Skogsarbeider, husmann
Nils Gundersen fra Høgsete B under S. Vale nedre f. 1/10-1828, s.a. Gunder Pedersen.
g1g 1/6-1851 med Anne Olsdatter f. 16/6-1826 fra Gravningen i Holla d. etter 1891 før 1897, d.a. Ole Johannesen Gravningen og Berthe Andersdatter.
g2g i DELK 26/6-1897 m. enke Grete Torgrimsdatter herfra f. 25/11-1828 på Nib i Holla, d.a. Torgrim Gulliksen.

Nils Gundersen bodde i sitt første ekteskap på Skottet under Graver.

En leieboer i 1895:

Skogsarbeider
Hans Tronsen fra Saukleiv under Brenne f. 12/9-1859, s.a. Tron Hansen.
g.m. Anne Margerthe Nilsdatter herfra f. 30/6-1863.
1. Torvald Hansen f. 7/1-1895 på Høgsete.

Se Høgsete under folketellinga 1900.

Se Høgsete under folketellinga 1910.

Denne boplassen ble etter hvert slettet og eiendommen ble siden benyttet til beite.
 


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |Høgsete - Hoxodde B
Under S. Vale bnr 5 "nedre".

Husmannsplass - Etter delingen av S. Vale i 1791.

Se også Høgsete A under S. Vale(2).

Arbeider, husmann
Anders Haagensen "fra Vale store" f. ca. 1772 d. 22/2-1847 på Hoxodde. "Husmand Anders Haagensen, 74 1/2 Aar gml."
g. 15/8-1799 m. Anne Mortensdatter "fra Tufte" i Holla dpt. 1/1-1775 d. 20/3-1848. "Lægdslem Anne Mortensdatter Hoxodde 71 Aar", d.a. Morten Olsen og Mari Arvesdatter.
Forlovere: "Halvor og Anders Olsen Stor Wale."
1. Maren f. 25/11-1801 på Høgsete (Hoxodde) bg. 21/8-1802. "Maren Andersdatter Valøen, 1 aar."
2. Haagen Andersen f. 22/5-1803. Se Glaholt midtre.
3. Maria Andersdatter (Mari Andersdatter) f. 11/5-1806 g.m. Nils Olsen. Se Familie 122 - Verket 1865.
4. Maren Andersdatter f. 18/1-1808 g.m. Torgrim Gulliksen Nib. Se Nibb under Omtvedt i Helgen.
5. Johanne Andersdatter f. 25/10-1810 g.m. Nils Nilsen Hoxodde. Se Høgsete(A).
6. Ole f. 26/8-1813 på Høxodde d. 7/1-1816. "Ole Andersen Høxodde 2 Aar 4 maaneder 14 dage."
7. Karen Andersdatter f. 29/2-1816 på Høxodde.
Bruker ca. 1799.

F.f. Anders Haagensen Hoxodden og Anne Mortensdatters Maren: Anders Arvesen Vale, Anders Nielsen Vale, Halvor Jensen Saug, Anne Olsd. Vale, Aaste Torgrimsd. Vale.
F.f. Anders Haagensen Hvaløen(!) og Anne Mortensdatters Haagen: Halvor Hvaløen, Kirsten Nielsd. (og Forældrene?).
F.f. Anders Haagensen og Anne Mortensdatters Maria: Halvor Nielsen Hvaløen, Anders Nielsen Hoxodden, Karen Hoxodden, Catrine Haagensd.
F.f. Anders Haagensen og Anne Mortensdatters Maren: Ole Olsen Wale, Anders Jonsen Wale, Halvor Jensen, Asloug Larsd., Johanne Mortensd.
F.f. Anders Haagensen og Anne Mortensdatters Johanne: Ole Jonsen, Anders, Arve, Maria Vale, Anne Tormoesd. Vale.
F.f. Anders Haagensen Hoxodden og Anne Mortensdatters Ole: Kari Anundsd. Wale, Anne Christine Jonsd. Wale, Ole Jonsen Wale, Bent Jonsen Wale og Peder Jørgensen Wale.
F.f. Inderst Anders Haagensen Høxodde og Anne Mortensdatters Karen: Mari Wale, Anne Kirstine Opsall, Ole Wale, Niels Høxodde, Clemmet Pedersen Saug.

Anders Haagensen hadde ei søster som fadder til ett av sine barn, nemlig Catrine Haagensdatter.
Han ble i kirkeboka skrevet for "Anders Haagensen Glaholt", da dattera Johanne gifta seg i 1848.
Det kan være presten som har misforstått, for Anders døde på Høgsete året før.

Skredder, husmann
Gunder Pedersen fra Ringsevja under Jernverket i Holla f. 15/3-1792 d. 12/11-1844. "Husmand Gunder Pedersen Hoxodde, 50 aar.", s.a. Peder Gundersen Ringsevje.
g1g i Holla kirke 13/6-1819 m. Aaste Nilsdatter fra Ø. Usterud f. 27/5-1797 d. 7/12-1822. "Aaste Nielsdatter Huusmands Kone Høxodde 25 aar.", d.a. Nils Hansen Usterud.
Forlovere: "Ole Wale og Peder Wale."
g2g i Helgen kirke 31/3-1823 m. Maren Halvorsdatter fra M. Glaholt f. 27/3-1800 d. 3/12-1882 på Høgsete, d.a. Halvor Torjersen.
Forlovere: "Jon Vale og Bent Vale."
1. Peder Gundersen f. 5/12-1819 på Hoxodde.
2. Berthe Maria Gundersdatter f. 22/8-1822 g.m. Sivert Olsen Moane. Se Moane under Brenne.
Barn i 2. ekteskap:
3. Halvor Gundersen f. 11/12-1823. Se Hegna under Ø. Heisholt i Holla.
4. Aaste Gundersdatter f. 31/10-1825. Levde i 1835. Flytta til Sandsvær i 1850.
5. Nils Gundersen f. 31/8-1828. Se Skottet under Graver. Se også Høgsete(A).
6. Ole Gundersen f. 13/3-1831. Se nedenfor.
Bruker fra 1819.

F.f. Husmand Gunder Pedersen Hoxodde og Aaste Nielsdatters Peder: Mari Wale, Kari Wale, Bent Wale, Niels Hoxodde og Hans Nielsen Wale.
F.f. Husmand Gunder Pedersen Hoxodde og Aaste Nielsdatters Berthe Maria:  Kari Hoxodde, Anne Stuverud, Niels Usterud, Anders Ohrekaas og Hans Nielsen Usterud.
F.f. Husmand Gunder Pedersen Hoxodde og Maren Halvorsdatters Halvor: Mari Wale, Ellen Halvorsd., Ole Wale, Bent Wale og Anders Haagensen.
F.f. Husmand Gunder Pedersen Hoxodde og Maren Halvorsdatters Aaste:  Mari Wale, Ellen Halvorsd. Hoxodde, Bent Wale, Anders Haagensen og Torjer Halvorsen Brenne.

F.f. Husmand Gunder Pedersen Hoxodde og Maren Halvorsdatters Niels: Ellen Halvorsd. Steenstadstranden, Maria Wale, Anders Haagensen Hoxodde, Anders Nielsen Usterud, Torger Halvorsen Wale.
F.f. Husmand Gunder Pedersen Hoxodde og Maren Halvorsdatters Ole: Gunnild Galten, Karen Anundsd. Hoxodde, Arne Galten, Haagen Andersen Hoxodde, Petter Halvorsen Valøen.


Som vi kan se av fadderlistene, er alle barna født i Høgsete (Hoxodde). Enka bodde her med sin sønns familie her i 1865.
Hans andre kone, Maren Halvorsdatter, var tjenestepike på Vale før de giftet seg. Gunder bodde da på Bjørndalen.

Skifteprotokoll for Nedre Telemark sorenskriveri 1823 - 1824, folie 585a - 586b.
Sted: Hoxodde 1823.
Aaste Nielsdatter død.
Arvinger: Enkemanden Gunder Pedersen og Barna
1. Peder Gundersen 3 aar.
2, Berthe Maria Gundersdatter 1/2 aar.
Formynder for barna: Moderfaderen Niels Hansen Usterud.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Skogsarbeider, husmann
Ole Gundersen herfra f. 13/3-1831, s.a. Gunder Pedersen.
g. 24/5-1858 m. Anne Olsdatter f. 3/12-1826 på Huset under Verstad i Helgen, d.a. Ole Gjermundsen og Sigri Arvesdatter.
Forlovere: "Gunder Arvesen Vale og Lars Sørensen Lunde."
1. Maren Elise Olsdatter f. 23/1-1859 på Hoxodde. Hjemmedøpt av Bent Vale, g.m. Gunder Gundersen. Se Dolvikkåsa under Opsal.
2. Susanne Olsdatter f. 6/3-1863 på Hoxodde. Hjemmedøpt av Ole Andersen Brænne.
Plassbruker fra 1844.

Anne Olsdatter var i tjeneste på Vale før de giftet seg.

F.f. Husmand Ole Gundersen og Anne Olsdatter Hoxoddes Maren Elise: Berthe Maria Gundersd. Moene, Mette Kittilsd. Vale, Sivert Moene, Nils Nilsen Hoksodde, Halvor Østensen Vale.
F.f. Husmand Ole Gundersen Hoxodde og Anne Olsdatters Susanne: Grethe Gulliksd. Hoxodde, Anne Karine Gulliksd. Vale, Nils Hoxodde, Hans Sigurdsen Vale, Gunder Halvorsen Vale.


Føderådskone i 1875: Enke Mari Halvorsdatter f. ca. 1798 i Sauherad. Dette er hans mor.

Denne familien tilhørte i 1875 den da kalte, evangeliske lutherske frikirke. Også kalt "Jarlsbergerne" og "Østlendingene". Se nedenfor.

De finnes også som Familie 30 - Fossum 1891 i Gamle Gjerpen.
 

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

Denne plassen var ikke bosatt under folketellinga 1891. Området ble siden brukt som havn.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Osdalen - Olsdalen
Husmannsplass under Vale store. I Løvenskiold - Fossums eie siden 1788. Trolig utskilt på begynnelsen av 1820-åra. Skyldsatt som bnr 24.

Osdalen ble på kartet ovenfor skrevet for Olsdalen. Presten skrev gjennomført "Olsdalen" i første halvdel av 1800-tallet. Årsaken kan være at
brukerne på den tiden het Ole.

Beliggende i utløpet av Graverelva, som utgjør et elveos. Graverdalen går ut i Norsjø her.

Denne plassen var ennå ikke rydda under folketellinga 1801. Dette er lett å forstå, for det er ikke mye flat mark i Osdalen.


Osdalen, som den framsto i 2015. Foto: Torbjørn Lunde.

Adresse i dag: Valebø 555, 3721 Skien.

Denne plassen ligger på vestsiden av Graverelva. Den andre Osdal-plassen ligger under Graver og ligger på østsiden av elva.

Den første husmann vi kjenner til her er "Ole Olsdalen". Dette kan forklare hvorfor plassens navn ofte ble skrevet for "Olsdalen" både i kirkebøker
og i gamle kart.

Skogsarbeider, husmann
Nils Olsen Osdalen fra Killingkoven under Solberg f. 27/8-1789 d. 8/5-1855 i Osdalen, 60 år gml. av Tæring, s.a. Ole Andersen og Dorthe Maria Andersdatter.
g. i Holla kirke 1/1-1823 m. Anne Olsdatter "fra Vale" f. ca. 1798 d. 27/4-1871 i Osdalen. "Anne Olsdatter Osdalen under Vale, 70 Aar gml."
Forlovere: "Arve Vale og Bent Vale."
1. Dorthe f. 13/2-1823 "i Olsdalen".
2. Dorthe Maria f. 25/2-1827 d. 9/6-1849 i Osdalen. "Dorthe Maria Nilsdatter Osdalen, 23 aar."
3. Ole f. 16/8-1830.

F.f. Huusmand Niels Olsen Olsdalen og Anne Olsdatters Dorthe: (Kun hjemmedøpt. Døde før kirkedåp. Derfor ingen faddere nevnt. G.S.).
F.f. Huusmand Niels Olsen Olsdalen og Anne Olsdatters Dorthe Maria: Kari Anundsd. Wale, Maria Halvorsd. Wale, Arve Wale, Peder Wale og Arve Halvorsen Wale. Døpt i Romnes kirke.
F.f. Niels Olsen Olsdahlen og Anne Olsdatters Ole: Ingeborg Tollevsd. Delen og Ingeborg Olsd. Olsdahlen, Saamund Delen, Anders Olsen Deelsbakke, Hans Arvesen Wale.


"Niels Olsen Vale" bodde på Vale allerede i mai 1821. Da var han fadder for Halvor Pedersens sønn på Valøya.

Kilde: Folketellinga 1865.
Anne Olsdatter, Huusmandsenke med Jord, Enke, 72, Holden Præstegjeld.
Anne Karine Torgrimsdatter, hendes Pleiedatter, Hjelper Enken, Ugift, ditto.

Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 4.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Skogsarbeider, husmann med jord
Thorsten Hansen fra Dalen i Næs, Sauherad f. 28/4-1830 d. 31/12-1901 i Osdalen. "Fattiglem, Husmand og enkemand T. Hansen.", s.a. Hans Torstensen og Liv Paulsdatter..
g1g i Nes kirke i Sauherad 6/7-1855 m. Kirsti Knudsdatter fra Tofsrud i Heddal f. 6/12-1822 d. før 1891, d.a. Knud Bjørgulfsen.
g2g m. Berthe Marie Nilsdatter f. ca. 1853 i Holla d. etter 1891 - før des. 1900, d.a. Nils NN.
1. Karen Maria Thorstensdatter f. ca. 1855 i Holla.
2. Hans Thorstensen Osdalen f. 8/7-1859 i Osdalen. Se Heisholtv. 19 und. Ø. Heisholt i Holla.
Barn i 2. ekteskap:
3. Nils Thorstensen f. 4/7-1882 i Osdalen.
4. Anne Kirstine Thorstensdatter f. ca. 1885 i Holla.
5. Lars Hansen f. 1886 i Holla.
6. Andreas Hansen f. 15/10-1889 i Osdalen.
7. Bent Magnus f. 21/3-1892 i Osdalen. "Hjemmedøbt af Gunhild Andersdatter Valestrand." Død som spebarn.
Bruker 1855.

F.f. Torsten Hansen Osdalen under Wale og Kirsti Knudsdatters Hans: Grethe Torgrimsd. Hoxodde, Liv Christensd. Wale, Halvor Hansen Dalen, Ole Bjørnsen Wale, Hans Hansen Dalen.
F.f. Husmand Thorsten Hansen og Berthe Marie Nilsdatters Niels: Arbeider Hans Pedersen Spirdalen, Anne Halvorsd. Spirdalen, Arb. Ole Gundersen Vale, Arb. Anders Sigurdsen Dalen, Karen Marie Thorstensd. Osdalen.
F.f. Husmand Thorsten Hansen og Birthe Marie Nilsdatters Andreas: Karen Marie Thorstensd. Osdalen, Margit Olsd. Vale, Jens Halvorsen Osdalen, Hans Thorstensen Sagbruget, Hans Thronsen Vale.

Ekteparet Torsten Hansen Dalen og Kirsti Knudsdatter Tofsrud er registrert
innflytta til Holla våren 1855 fra Sauherad til Osdalen under Vale.
De hadde med fødselsattester, konfirmasjonsattester og vaksinasjonsattester.
Han ble konfirmert i Sauherad 1844 og vaksinert 1831. Hun ble konfirmert i
Sauherad 1837 og vaksinert først i 1832.

Hans gamle mor, enka Liv Paulsdatter f. ca. 1795 i Sauherad, bodde her i 1875.

Kilde: Folketellinga 1875:
Kreaturhold: 1 Ko.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Skogsarbeider, husmann (inderst)
Jens Halvorsen fra Sauherad f. ca. 1862.
g.m. Karen Maria Torstensdatter herfra f. ca. 1855.
1. Anne Kirstine Jensdatter f. 21/10-1883 i Osdalen.
2. Aaste Jensdatter f. ca. 1886 i Holla.
3. Halvor Jensen f. 7/5-1889 i Osdalen.
4. Bertine f. 27/10-1891 i Osdalen.

F.f. Arbeider Jens Halvorsen Osdalen og Karen Maria Thorstensdatters Anne Kirstine: Thorsten Hansen Osdalen, Hans Thorstensen Osdalen, Bent Jensen Vale, Mari Sigurdsd. Dalen, Moderen.
F.f. Husmand Jens Halvorsen Osdalen og Karen Maria Thorstensdatters Halvor: Ingeborg Halvorsdatter Brænne, Thorsten Hansen Osdalen, Hans Thronsen Sauklev, Jens Halvorsen Osdalen.
F.f. Dagarbeider Jens Halvorsen Osdalen og Karen Marie Thorstensdatters Bertine: Kirsten Tronsd. Sauklev, Thorsten Hansen Osdalen, Hans Thorstensen Sagbruget, John Thronsen Sauklev.


En "inderst" var en leieboer med egen husholdning.

Se Osdalen under folketellinga 1900.

Tømmerhugger, leilending
Karl Anthon Hansen Osdalen (Karl Osdalen) fra Efterløt i Sandsvær f. 19/4-1871 d. 1946.
g.m. Anne Johnsdatter fra Lunde nedre(1) f. 12/3-1873 i Holla, d.a. John Jørgensen Lunde.
Eier 1933.

Et fattiglem, som bodde her i 1910: Hansine Andrea Kristiansdatter f. 1896 i Gjerpen.
Hun var folkeskoleelev og forsørget av en leilending (trolig av Karl Anthon Osdalen).

Se Osdalen under folketellinga 1910.

Osdalen ble ikke skyldsatt før Løvenskiold - Fossum, skilte Osdalen ut fra skogseiendommen "Usterud og Høgskog"
i 1933. Eiendommen var på rundt 30 mål (ifølge Ytterbøe). Kjøpesummen var på kr. 5.000.- og Karl H. Osdalen ble
dermed selveier.

Enka Anne Hansen solgte Osdalen til Jørgen O. Lunde for kr. 15.000 like etter 1950.


Osdalen. Foto: Skannet fra Norske Gårdsbruk, Telemark bind 1 (1953).

Skogsarbeider
Jørgen O. Lunde
fra Lunde nedre(11) f. 17/9-1910 d. 10/11-1993, s.a. Ole Johnsen Lunde.
g.m. Kristine Lunde fra Brenneveien 42 "Lundal" under Lunde øvre f. 15/10-1914 d. 11/9-2012, d.a. John Jørgensen Lunde.
1. Oddvar John Lunde f. 7/1-1937 d. 18/8-2017 g.m. Gerd. 2 sønner: Roar Lunde og Geir Lunde. Bosatt på Skotfoss.
2. Ivar Torbjørn Lunde (Torbjørn Lunde) f. 1943 i Mastdalen. Overtok Osdalen.
3. Ingrid Lunde f. 1948 g.m. Øivind Brynhildsen. Bosatt i Skien.
Eier 1947.

Torbjørn Lunde har bygd opp "Osdalstunet" til et førsteklasses sted for bryllup, firmafester og andre typer selskaper.
Her kan man finne badstu, badestamp, grillhytte, lavo og mye annet. Det finnes mulighet for mange aktiviteter.
Det er selvsagt også overnattingsmuligheter her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osdalstunet nettsted: www.osdalen.no
Vertskap: Ragnhild Smedsrud og Torbjørn Lunde.
Epost: ivatlun@online.no
Telefon booking: 915 99 836.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Valeseter
Gammel seter under Vale søndre.

Senere benyttet som boplass for skogsarbeidere og andre for Løvenskiold-Fossum.

1916:

Anleggsarbeider
Georg Madsen f. ca. 1886.
g.m. Marie Kristoffersdatter f. ca. 1886.
1. Leo Randulf Madsen f. 7/11-1915 på Valester.

F.f. Anlægsarbeider Georg Madsen og Hustru Marie Kristoffersdatter, Valesæters Leo Randulf: Anna Elset, Anna Syvertsen, Emil Syvertsen, Georg Madsen.

Martin Bråtelund f. ca. 1895.
g.m. Hanna NN f. ca. 1886.
1. Hjørdis Alvilde Bråtelund f. 17/11-1920 på Valeseter.

F.f. Martin Bråtelund Valesæters Hjørdis Alvilde: Emma Hansen, Margit Øia, Botolf Bråtelund, Jens Solberg.

2 bolighus.

Arbeider
Olaf Maurits Olsen Engen f. ca. 1883.
g.m. Kristi Aslesen f. ca. 1888.
1. Rut Margrete f. 25/9-1921 på Valeseter.

F.f. Arbeider Olaf Maurits Olsen Engens Rut Margrete: Kone Emma Hansen, Gunhild Ås, arbeider Magnus Skipper...., Banevokter Tollef Åmdal.

Beboer i 1923.

Baneformann
Peder Hansen Aas f. ca. 1889.
g.m. Emma f. ca. 1888.
1. Hans Aas-Hansen f. 20/4-1923 på Valeseter.

F.f. Peder Hansen Aas og hustru Emmas Hans: Barnets mor, Ole Glaholt, Hans Kristoffersen, Anna Kristoffersen.

Justisdepartementets bevilling 19/4-1971 til å ta Aas-Hansen som slekts navn.

Beboere i 1969:

Leonard Pedersen f. 10/4-1915.
g.m. Ingebjørg f. 22/2-1909.
1. Tove Lene Pedersen f. 1949.

Her blir det senere innført flere folk som har bodd på Valeseter. Noen som vet om noen?
Ring meg: 95 78 94 94, hilsen Gard "Dutte" Strøm.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Valestrand - Tollefssaga
Boplass, nevnt i 1860, 1875 og i 1891.

Bostedet ble aldri skyldsatt, men hadde samme gårdsnummer og bruksnummer som S. Vale(2) "Øvre".

Dette var ingen husmannsplass, heller en boplass for en familie ved Vale-saga. Plassen er for lengst nedlagt.

På kartet fra 1845 kan vi se at "noen" med rød blyant en gang senere har skrevet Tollefssaga der hvor Valestrand må ha ligget.
Plassen lå nødvendigvis på øst-siden av Brenneelva, nede ved Norsjø.

Skomaker, husleier
Tollef Pedersen Valestrand fra Glaholt øvre f. 7/2-1814 i Killingkoven under Solberg d. 15/2-1900 på Løveid av "alderdomsvaghed", s.a. Peder Johnsen Glaholt.
g1g m. Anne Kirstine Hansdatter f. 17/8-1818 i Kåsene under Holden jernværk d. 10/7-1860. "Konen Anne Kirstine Hansdatter Walestranden, 42 Aar.", d.a. Maren Olsd. Kaasene.
g2g i Holla 6/8-1863 m. Aaste Kirstine Bjørnsdatter f. 8/12-1841 i Kjendalen under Lunde nedre d. 22/5-1876 på "Valestranden, 34 1/2 Aar gml.", d.a. Bjørn Johnsen. Se Maurflotene under Opsal.
g3g i Holla 4/11-1881 m. Gunhild Maria Andersdatter fra Vipetodalen 2 under Vipeto øvre i Holla f. 20/6-1851 i Holla d. etter februar 1900., d.a. Anders Thygesen.
Forlovere: "Nils Andersen Orekaasen og Ole Pedersen Glaholt."
1. Peder Tollefsen f. 16/4-1882. Utflytta til Solum (Skotfoss) i 1905.
Bruker fra ca. 1860 og livet ut.

F.f. Skomager Tollef Pedersen Valestrand (68) og Gunnild Marie Andersdatters (30) Peder: Barnets Moder, Anne Karine Nilsd. Vale, Gunder Arvesen Vale, Lars Johnsen Vale, Nils Gundersen Dolvig.
(Påført senere)
"Attest, utflyttet til Solum 24/2-1905."

Tollef Pedersen bodde hjemme på Glaholt også i 1851,1856, 1858.

Fattiglem hos dem her i 1865: Christen Knudsen, Ugift, Bortleiet af Fattigkassen, 9 Aar f. i Holla.

Tollefs første kone var datter av pike Maren Olsdatter Kaasene fra jernverket og Hans Torstensen Asbom fra Melum.

Et barn til.
Den forløpig ugifte Tollef Pedersen, som fremdeles bodde hjemme på Glaholt, var rund 27 år da han ble far til ei jente; Torine Tollefsdatter f. 16/1-1842 i Dalen (Valadalen i Valebø). Mora var Karen Anundsdatter Dalen. Faddere var: "Inger Gundersd. Stuverud, Anne Olsbrygge, John og Harald Olsbrygge, Kjøstol Gundersen Næsset. Opgaven Skeet ved Ole Andersen Brænne."

Kilde: Folketellingene 1865 og 1875.
"Ingen Kreaturer eller Udsæd" i 1865.
"Udsæd" i 1875: 1 tønde poteter. 

Kilde: Folketellingen 1891.
Tollef Pedersen, Gunhild Maria og sønnen Peder Tollefsen bodde her.

Sliperiarbeider
John Halvorsen Skottet f. ca. 1870.
g.m. Olava Kirstine Olsdatter f. ca. 1874.
1. Hilmar Halvor Olai Halvorsen f. 7/7-1893 på Valestrand.

F.f. Sliberiarbeider John Halvorsen Skottets Hilmar Halvor Olai: Halvor Jørgensen Vale, Thorsten Thronsen Sjaavid, Hans Thorstensen Lunde, Gunhild Marie Andersd. Valestrand, Marie Mathilde Enoksd. Orekaasa.


| Innhold | Gamle Vale Store | N. Vale | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter Usterud | Hustomter Vale |


Valøya
Valøya har fra riktig gammel tid vært i Vale stores eie og er også matrikulert under denne stor-gården, som fram til
kommunesammenslåingen 1/1-1964, hadde gnr 31 - bnr 13 i Holla kommune.


Valøya. Tatt med drone-kamera av Geir Harald Vale 2015.

Kjøpt opp av Herman Leopoldus på ukjent tidspunkt. Sannsynligvis på samme tid som han kjøpte størstedelen av Vale skog rundt 1735.

Første skriftelige kilde: Manntall 1665. Da skrevet for "Walløen".

Beliggenhet:
Valøya ligger i Nordsjø, rett sør-vest for de nedre Vale-gårdene.

Første beboere vi kjenner til:

"Christen og qvinde"
Bruker i 1645. Kilde: Koppskattmanntallet 1645.

Husmann, snekker
Ellef Waløen f. ca. 1629.
Bruker i  1658.

Kilde: Sogneprestens manntall 1665 og skattelister.

Husmann
Willum Halvorsen
f. ca. 1650 d. ca. 1701 (skifte).
g1g m. NN
g2g m. Karen Torgrimsdatter d. ca. 1701 (skifte).
1. Christen Willumsen f. ca. 1667. Se Halvorstå(A) under Kolstad store.
2. Peder Willumsen g.m. Marthe Andersdatter. Døpte sønnen Christen 29/9-1719. Var fadder i Holla 1724.
3. Mari Willumsdatter f. ca. 1689 g.m. Ole Levorsen fra Valebø. Se V. Tveit i Holla.
Bruker i 1682 (han er nevnt som "Willum Valøen" i et skifte på Brenne 1682).

Det ble holdt skifteforretning på Valøya i 1702 i anledning Wilhelm Halvorsen og konas dødsfall.
De hadde begge gått igjennom isen og druknet for rundt ett år siden.

Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1701-1703, folie 56a - 58b.
Sted: Valøen under Vale - 1702.
Willem Halvorsen (Willum Halvorsen) død.
Gift tvende ganger. Første kone død. Kone nr. 2
Karen Torgrimsdatter ogsaa død.
De to som begge ulyckelig for et Aars Tiid siden udi Jisen paa Nordsiøe ere undkomne.
Børn:
1. Christen Wilhelmsen.
2. Peder Wilhelmsen.
3. Mari Wilhelmsdatter g.m. Ole Levorsen Lille Wahle.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

"Valøen" er første gang nevnt i Holla kirkebok 4/6-1719 da Halvor Olsen Valøen gifter seg.

Arbeider, husmann
Halvor Olsen Waløen fra Gvåle i Sauherad f. ca. 1685 bg. 28/6-1767. "Halvor Olsen lille Hvale, 82 Aar 6 Mnd ringere 9 Dage.", s.a. Ole Nilsen Gvaale og Karen Halvorsdatter Vegheim.
g. i Romnes kirke 4/6-1719 m. Karen Gundersdatter fra V. Romnes f. ca. 1698 bg. 13/4-1777. "Karen Gundersdatter lille Vale, 79 Aar.", d.a. lensmann Gunder Tolfsen Romnæs.
1. Karen Halvorsdatter dpt. 17/3-1720 g1g m. Hans Evensen Wibetoe. Se Vibeto øvre(4).
2. Ole Halvorsen dpt. 5/12-1723. Se M. Jøntvedt(1) i første ekteskap. Se S. Holla i andre ekteskap.
3. Gunder Halvorsen dpt. 18/3-1725. Se N. Vala.
4. Gjertrud dpt. 10/10-1728 bg. 19/12-1732. "Giertrud Halvorsdatter Hvaløen, 3 Aar 11 Mnd."
5. Anna Halvorsdatter dpt. 26/12-1731 g1g m Anders Andersen Lunde g2g m. Sigurd Kittilsen. Se Lunde nedre(3).
6. Margrete Halvorsdatter dpt. 24/4-1735 g.m. Ole Steensen Haatvet.
7. Gjertrud Halvorsdatter dpt. 27/7-1738 g.m. Nils Larsen Sannæs. Se Sannes øvre i Holla.
Bruker 1719 - 1741.

F.f. Halvor Olsen og Karen Gundersdatters Karen: Anders Isaachsen, Anders Hvale, Niels Clemetsen, Giertrud Rommenæs, Magrete Eriksd.
F.f.
Halvor Olsen og Karen Gundersdatters Ole: Anders Isacsen, Niels Clemetsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Dorthe Rommenæs.
F.f.
Halvor Olsen og Karen Gundersdatters Gunder: Gunder Tolfsen, Anders Isachsen, Jacob Gundersen, Giertrud Olsd., Dorthe Gundersd.
F.f.
Halvor Hvaløen og Karen Gundersdatters Giertrud: Jon Hvale, Hans Gundersen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Birte Gundersd.
F.f.
Halvor Hvaløen og Karen Gundersdatters Anne: Jon Hvale, Niels Clemetsen, Jacob Gundersen, Margrete Gundersd., Maren Tronsd.
F.f.
Halvor Hvaløen og Karen Gundersdatters Margrete: Jacob Gundersen, Jon Store Hvale, Isaac Andersen Hyll, Inger Gundersd., Anne Jonsd. Hvale.
F.f.
Halvor Valøen og Karen Gundersdatters Gertrud: Jon, Anders og Ole Vale, Anna Graver, Kirsten Vale.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Denne familien bodde her fra de giftet seg i 1719 og til Halvor Olsen kjøpte N. Vala i 1741.

"Halvor Olsen Hvaløen" ble utnevnt til curator (formynder) for enearvingen Lars Olsen på Brenne øvre i 1745. Vi vet at formyndere som regel
hadde et nært slektsforhold til myndlingen. Det har vi ennå ikke funnet her.

Marthe Tygesdatter f. ca. 1687 bg. 29/7-1753: "Marthe Tygesdatter Hvaløen 66 aar."

Kilde: En dåpsinnføring i Skien kirkebok (1756-1791) 11. sept. 1779, side 97:
"(uægte) Magrete Walløes Datter Anne (Anne Larsdatter). Faddere: Maren Jensdatter, Maria Christensdatter, Knud Smed, Thor Smed.
Udlagt til Barnefader Thor Laersøn (overstrøket), Laers Thorsøn."


Berthe Hansdatter var enke etter Halvor Evensen Vibetoe. Se Vipeto.
Helvig Thomasdatter var enke etter Arve Olsen på S. Holla.

Ole Halvorsen bodde i første ekteskap på M. Jøntvedt. Flytt denne familien dit, og/ eller til Holla søndre.

Skifte etter Ole på Holla søndre i 1796.

Arbeider, husmann
Halvor Pedersen Waløen (Halvor Petersen) (Trolig innflytter. Ingen Pedersdøtre eller Pederssønner som faddere for barna) f. ca. 1762 d. 27/1-1841 på Valøya.
g. 29/8-1793 m. Berthe Andersdatter fra Ø. Usterud dpt. 16/2-1766 bg. 14/2-1799. "Birte Andersdatter Valøen, hun døde i BarselSeng, 32 Aar.", d.a. Anders Sivertsen Usterud.
Forlovere: "Klokker Dahl og Niels Nielsen Dalen."
g2g i Skien kirke 3/5-1799 m. Kirsten Nilsdatter (Kirsti Nilsdatter) fra Skien f. ca. 1779 d. 13/1-1848. "Enken Kirsti Nilsdatter Waløen, 69 Aar."
1. Gunhild Halvorsdatter f. 6/6-1794 på Nyhus under Romnes g.m. hattemaker Lars Knudsen. Se Fjellskott under Lunde øvre.
2. Birthe f. 9/2-1799 bg. 19/5-1800 "Birthe Halvorsdatter Valøen, 1 Aar 14 Uger 3 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
3. Berthe Halvorsdatter dpt. 20/12-1801 g.m. jernverksarbeider Jens Tollefsen. Se Familie 22 - Verket 1835.
4. Kirsten Halvorsdatter f. 4/6-1806.
5. Peter Halvorsen f. 4/1-1808 g. i Holla 1/11-1832 m. Kirsti Gundersdatter fra Vala f. 8/2-1804. Emigrerte til Amerika i 1846.
6. Ingeborg Halvorsdatter f. 24/1-1811 g.m. Christen Svendsen. Se Myra under Holla Prestegård.
7. Nils Halvorsen f. 5/10-1813. Se nedenfor.
8. Halvor f. 12/5-1821 d. 4/2-1823. "Halvor Halvorsen Huusmands Søn Waløen, 1 Aar 8 Mnd. 23 Dage."
Bruker 1793.

Halvor Pedersen var i tjeneste på Graver under konfirmasjonen i 1786.

F.f. Halvor Pedersen Nyhuus og Birthe Andersdatters Gunild: Niels Dalen, Niels Hansen Usterud, Svennum Michelsen Mastebakken, Anne Andersd. Usterud, Lisbet Larsd. Saugbruget.
F.f.
Halvor Pedersen Waløen og afgangne Birte Andersdatters Birte: Anders Vasdal, Niels Usterud, Niels Dalen, Kirsten Andersd. Dalen, Karen Andersd. Hoxodde.
F.f.
Halvor Pedersen Hvaløen og Kirsten Nielsdatters Berthe: Anders Andersen Wrk., Johannes Johannesen, Knud Torjersen, Karen Andersd. Hoxodde og Karen Saamundsd.
F.f.
Halvor Pedersen Valøen og Kirsti Nielsdatters Kirsten: Anders Andersen Wrk., Johan Johannesen, Niels Dahlen, Ingeborg Nielsd., Giertrud Hansd.
F.f.
Halvor Petersen Hvaløen og Kirsten Nielsdatters Peter: Anders Haagensen, Niels Dahlen, Anders Nielsen Hoxodde, Karen Andersd. Hoxodde, Aase Nielsd. Dahlen.
F.f.
Halvor Hvaløen og Kirsti Nielsdatters Ingeborg: Anders Haagensen, Niels Hoxodde, Johannes og Johanne Vale, Anders Hoxodde.
F.f.
Halvor Pedersen Waløen og Kirsten Nielsdatters Niels: Kari Anunsd. Wale, Gunnil Halvorsd. Waløen, Arve Gundersen Wale, Peder Jørgensen Wale og Ole Gjermunsen Wale.
F.f. Huusmand Halvor Pettersen Waløen og Kirsten Nielsdatters Halvor: Aaste N. Høxodde, Berthe H. Graver, Niels N. Høxodde, Gunder P. Høxodde og Niels Olsen Wale.

Kilde: Skien kirkebok (1792-1814). Ved trolovelsen før Halvor Pedersens andre ekteskap i Skien kirke den 13. april 1799 er teksten: "At intet kan Hindre Enkemand Halvor Pedersen Waløen fra at indlade sig i Ægteskab med Pigen Kirsti Nielsdatter. Derfor Caverer (bevitner): H. Blom (sign.) og Marchus Johnsøn (sign.)."


Nedre Telemark Skifteprotokoll 1797 - 1800.
Sted Waløen 1799.
Børthe Andersdatter død.
Ervinger Enchemanden Halvor Pettersen og Børn.
1. Gunnild Halvorsd. 5 Aar. Formynder: Moderbroderen Jon Andersen Heisholt.
2. Børthe Halvorsd. 2 Aar. Formynder: Moderbroderen Niels Hansen Usterud.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

I følge folketellinga 1801 hadde familien en "inderst" på plassen. Det var Cathrine Haagensdatter (40 aar), som var ugift og bodde her.
Inderst eller innerst, var en person eller familie, som leide rom og hadde sin egen husholdning.
Cathrine Haagensdatter var trolig søster til Anders Haagensen på Høgsete B. Hun var fadder for hans barn.

Arbeider, inderst i 1818
Jon Pedersen.
g. i Solum 23/3-1817 m. Ingeborg Nilsdatter f. ca. 1787 i Solum.
1. Peder Jonsen f. 20/5-1818.

F.f. Inderst Jon Pedersen Waløen og Ingebor Nielsdatters Peder: Dorthe Hegnen, Gunnil Wale, Niels Sølbek, Sivert Hegnen og Christen Opsall.

Skogsarbeider, husmann
Nils Halvorsen Waløen herfra f. 5/10-1813, s.a. Halvor Pedersen Waløen.
g. i Romnes krk. 4/4-1837 m. Maria Andersdatter fra S. Solberg f. 21/2-1811, d.a. Anders Nilsen Solberg.
1. Anders f. 9/11-1838 d. 21/11-1838 på Solberg, 12 dager gml.
2. Anne Kirstine Nilsdatter f. 28/11-1839 g.m. Andreas Jensen fra Stua under Baksås.
3. Anders f. 19/1-1842.
4. Halvor f. 16/3-1845.
5. Jens Nilsen f. 26/12-1847.
6. John Petter Nilsen f. 25/7-1850.
7. Nils f. 8/4-1853 d. 23/5-1853.
8. Karen Maria f. 18/6-1855 d. 21/6-1855.
Bruker ca. 1847.

F.f. Niels Halvorsen Solberg og Maria Andersdatters Anders: (Ingen faddere) "Hjemmedøbt af Peder Glaholt, men død uden at komme i kirke."
F.f. Huusmand Niels Halvorsen Soelberg og Maria Andersdatters Anne Kirstine: Kirsti Halvorsd. Wrk., Kirsti Andersd. Soelberg, Ole Jørgensen Wrk., Bjørn Halvorsen Killingkoven, Niels Andersen Solberg.
F.f. Huusmand Niels Halvorsen Solberg og Maria Andersdatters
Anders: Kirsti Gundersd. Waløen, Kari Andersd. Soelberg, Peder Johnsen Glaholt, Petter Halvorsen Waløen, Niels Jermundsen Solberg.
F.f. Huusmand Niels Halvorsen Solbær og Maria Andersdatters
Halvor: Inger Gundersd. Stuverud, Kari Andersd. Solbær, Hans Haraldsen Stuverud, Petter Halvorsen Valøen, Niels Andersen Solbær.
F.f. Huusmand Niels Halvorsen Valøen og Maria Andersdatters
Jens: Kirsti Halvorsd. Tvedt, Anne Andersd. Solbær, Gunder Nielsen Kaasen, Niels Andersen Solbær.
F.f. Huusmand Nils Halvorsen Waløen og Maria Andersdatters
John Petter: Johanne Andersd. Hoxodde, Kari Andersd. Solberg, Nils Nilsen Hoxodde, Ole Andersen Brænne, Nils Andersen Brænne.
F.f. Huusmand Nils Halvorsen Hvaløen og Maria Andersdatters
Nils: (Ingen faddere) "Hjemmedøbt af Jens Auersen Geirland af Sillejord, men død 23. Mai uden at komme i Kirke."
F.f.
Huusm. Nils Halvorsen Valøen og Maria Andersdatters Karen Maria: (ingen faddere) Hjemmedøbt af Ole Andersen Brænne. Død den 21 Juni, uden at komme i Kirke.

Denne familien flytta til Knardalstrand i Solum i ca. 1865. Kun 2 av barna var med: Jens Nilsen og John Petter Nilsen.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 4, Faar 8.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 2 3/4 tnd., Poteter 3 1/2 tnd.

Under folketellinga 1875 var Valøya ubebodd.

Kilde: Folketellinga 1875.
Eier: Fossum værk.
Intet Kreaturhold.
Udsæd: Havre 3/4 tnd.

Arbeider, leilending
Jørgen Olsen f.
g.m. Ingeborg Olsdatter f. ca. 1837 i Holla d. 20/12-1888 på Valøya.
Bruker i 1888.

Denne familien bodde på Galten i 1865 og 1875. Han var tidvis sagbruksarbeider på Opsal-saga i Brenneelva.

Skogsarbeider, husmann
Ole Pedersen
fra Glaholt øvre f. 31/12-1818 på Glaholt d. 27/6-1889 på Valøya, s.a. Peder Jonsen Glaholt.
g.m. Ingeborg Nilsdatter fra Sauherad f. 1846.
Bruker i 1889.

Dette ekteparet bodde barnløse som husmannsfolk i Stenstadstranda i Helgen under folketellinga 1875.

Skomaker, tømmerhogger, leilending
Kittil Halvorsen fra Kleiv i Sauherad f. 24/6-1844 d. 3/12-1903 på Kolstad i Helgen, s.a. Halvor Halvorsen Kleiv og Ingeborg Kittilsdatter.
g. i Sauherad kirke 2/7-1877 m. Ingeborg Thorstensdatter fra Grinnkåsa under M. Sunde i Sauherad f. 13/1-1853 i Sauherad, d.a. Torsten Olsen Grinnkaasa.
Forlovere: "John Torgrimsen Kleiv og Mathias Ellefsen Fladhus."
Bruker 1891-1903.

Denne familien tilhørte menigheten "Jarlsbergerne". I 1903 kjøpte Kittil Halvorsen Kolstad(4) i Helgen i Holla. Se der.
Han og alle etterkommere brukte dermed slektsnavnet Kolstad.

Gruvearbeider, malmskiller, leilending
Johan Alfred Johannesen Aks (Johan Aks - Johan Ax) fra Vårvik sogn i Sverige f. 19/7-1866, s.a. skomaker Johannes Nilsson Aks.
g. 7/9-1895 m. Maren Sørine Svendsdatter fra Bergan i Melum, Solum prestegjeld f. 14/8-1873, d.a. husmann Svend Sørensen.
Forlovere: "Husmand Svend Sørensen Roligheden og arbeider Hans Lauritzen Løberg."
1. Johan Sigvart Aks f. 19/4-1893 på Roligheten i Melum. Gruvearbeider med faren i 1910.
2. Karoline Aks f. 22/12-1894 Roligheten i Melum. Konfirmert 26/9-1909. Var i tjeneste på Sjåvid under Brenne i 1910.
3. Oskar Aks f. 21/1-1897 i Solum.
4. Hjalmar F. Aks f. 24/1-1900 på Dilsdalen d. 26/9-1994. Konfirmert 26/9-1915 i Holla med adresse Febakke, g. i Valebø i nov. 1933 m. enke Ingeborg Bakkane f. 31/3-1895 d. 1935.
    Hun er gravlagt på Kronborg nye gravplass på Ulefoss. Hjalmar Aks g2g i Holla 18/12-1937 m. Solveig Hermine Stensen f. 17/2-1906.
5. Karl Magnus f. 29/6-1903 d. 10/9-1903 på Valøya.
6. Kaspara Aks (tvilling) f. 19/7-1904 på Valøya. Konfirmert 28/9-1919 med adresse Febakke.
7. Marie Aks (tvilling) f. 19/7-1904 på Valøya. Konfirmert 28/9-1919 med adresse Febakke.
8. Karl Magnus Aks f. 17/6-1907 i Osdalen. Konfirmert 1/10-1922 med adresse Febakke, d. 30/4-1925 på Namløs av tuberkulose, som ugift arbeider.
9. Hedvig Aks f. 4/8-1910.
10. Anders Aks f. 9/8-1911. Se nedenfor.
Bruker 1903.

Johan Aks var på øya Munken i Norsjø før han giftet seg og Maren bodde hjemme på Bergan i Melum (Solum prestegjeld).

F.f. Leilænding Johan Aks og hustru Maren Sørine Svendsdatters Hedvig: Mekaniker Karl Enggren, kone Louise Enggren, pige Karoline Aks, arbeider Nils Alfred Nilsen.

Skogsarbeider, leieboer
Olaf Olsen Grimsrud f. ca. 1900.
g.m. Aslaug f. ca. 1898.
1. Kjersti (tvilling) f. 5/6-1927 på Valøya død samme dag.
2. Aagot Margaret Grimsrud (tvilling) f. 5/6-1927 på Valøya.
Bruker i 1927.

Forpakter
Karl Olsen Flittig fra Gjerpen? f. ca. 1902.
g.m. Ingebjørg Marie f. ca. 1905.
1. Boye Flittig f. 25/4-1928 på Valøya.

F.f. Boye: Boye Johansen og hustru Ingeborg, Foreldrene.

Skogsarbeider, leilending
Anders Aks herfra f. 9/8-1911 d. 6/4-1990 i Skien.
g.m. Inger f. 29/9-1913 d. 15/3-2007 i Skien.
1. Ole Aks. Bosatt i Griniv. 1 i Skien (tidligere Gjerpen).

Anders Aks forpakta på 1950-tallet Opsal. Dette ekteparet er gravlagt på Gimsøy gravplass i Skien.


Innhuset på Valøya før det brant under 2. verdenskrig.

Husene på Valøya brant ned i 1943, midt under 2. verdenskrig. Det var et resultat av små barns lek med fyrstikker. Familien mistet
alt. Det ble satt i gang innsamling over hele Holla og det kom inn en del penger til den takknemlige familien.

Husene her ble aldri bygget opp igjen.


Fra avisa Varden 1943.


Varden: Avisinnlegg av S. Eik våren 1943.

Siden den tid (1943) har ikke Valøya vært bebodd. Øya er fremdeles eid av Løvenskiold-Fossum (2017) og er tilplanta med skog.
 


| Innhold | Vale Gamle | S. Vale | S. Vale(2) | S. Vale(5) | N. Vale(6) | N. Vale(7) | N. Vale(16) | N. Vale(18) |
| M. Gladholt | Glaholt øvre | Glaholt nedre | Høgsete (Hoxodde) | Osdalen | Stuverud | Ø. Usterud | V. Usterud | Valestrand | Valeseter | Valøya |
| Glaholt Skole | Hustomter i Ytre Valebø | Hustomter Vale |


webmaster@gamlevalebo.no