ved
Gard Strøm

| INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 05.09.2023

SOLBERG

Gnr 69 i Holla kommune.Håndtegnet porteføljekart 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss. Klikk for større kart.


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Gamle Solberg
Solberg lå fra gammelt av til Romnes kirkesogn i Holla prestegjeld. Fra ca. 1645 ble dette endra til Helgen sogn.

Navnets betydning (Oluf Rygh).
Sólberg (norrønt). Må her bety "solbeskinnet berg", skrev professor Oluf Rygh.

Tidlige brukere (leilendinger - skattebetalere) av Solberg:
Laurits Solberig i 1612 - 1641. Den gang var Solberg en "ødegård" i Romnes annex (sogn). Kilde: Landskattmanntall.
Suennung Soelbierg i 1645 - forbi 1665.

I 1645 var Solberg overført fra Romnes til Helgen annex (sogn). Solberg har falt ut i koppskattmanntallet 1645, men vi vet
at gården var drevet av Svennung dette året. Kilde: Kontribusjonsskatten 1645.

Skattematriklene 1647 og 1650 forteller oss at Solberg var drevet av Laurits og Svenung i sammen.

Bonde, leilending
Svenung Levorsen Soelbierg f. ca. 1604*.
1. Levor Svenungsen.
Bruker ca. 1645.

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
"
Soelberig, Lauridtz och Suenungh bruger, schyller aarligh 1 hud, som Ouffue Andersen i Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt och taxeritt for en ødegaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 1 1/2 dr."

Kilde: Skattematrikkelen 1650. (Transkribert av G.S.)
"
Soelberrig, Lauridtz och Suenning bruger, schylder Aarlig 1 huud, Som Offue Andersen i Scheen eiger med bøxell,
Ehr Sadt och Taxerit for enn Ødegaards schatt, ehr Penge 1 dl. 1 mrk."

*Kilde: Sogneprestens manntall 1665.
"Solberg.
Suennung Levorsøn 61 Aar, bruger 1 Hud, Søn: Levor Suennungsøn."

Svenung Solberg var nevnt som "fattig og forarmet" i skattematrikkelene 1660 - 1662.

Solberg skattet som en ødegård med ei landskyld på 1 hud. Ødegård er gjerne betegnelse på en gård som ble lagt øde under
"svartedauen" og ikke gjenryddet før på 1600-tallet, da befolkningsveksten krevde flere boplasser.

1 hud = 1 garvet oksehud = 12 garvede kalveskinn.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Solberg var aldri såkalt beneficeret gods, d.v.s. gods som den katolske kirken i sin tid tilegnet seg. Gården var alltid i privat eie.
I tidligere tider var det gjerne såkalte byborgere i Skien, som investerte i gårder og hadde leieinntekter av dem.

 


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Solberg 5 (1) - Solberg søndre
Se også "Gamle Solberg". Bruksnummeret har før 1950 blitt endra fra bnr 1 til bnr 5.


Solberg bnr 1 (5). Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).


Da Valebø ble innlemmet i Skien kommune 1/1-1964, fikk alle gårdsnummer et 3-tall foran. Gnr 69 Solberg ble dermed gnr 369 Solberg.

Solberg tilhørte fra gammelt av den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld. Beboerne her måtte tidligere ned til
Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser. Da Valebø fikk sin kirkegård i 1869,
ble den benyttet.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Solgt 1 Hud med bygsel ved Auction til Jochum Jansen (i Scheen), dat. 13. Mars 1705, Summa 481 Spd."

Jochum Jansen i Skien 1705.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Solgt ditto Gods ved Auction til Peder Olsen, 3. Nov. 1717, dat. 4. Nov. 1729, Summa 110 Spd., 43 Ort (Skilling?)."


Peder Olsen i Skien 1717.

Tidligste kjente bruker.

Bonde, leilending
Svennung Ledvorsen (eller Lauritzen) Solbierg f. ca. 1603.
1. Ledvor Svennungsen.
2. Marthe Svennungsdatter. Se gul ramme nedenfor.
Bruker før 1644 - 1675.

Fødselsåret til Svennung er utredet av alderen som var nevnt i manntallet av 1664 og er høyst usikkert.
Det var i samme manntall også nevnt en husmann under Solberg: Christopher 32 år gml.
Den eneste kjente husmannsplassen under Solberg da var Killingkåven.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
Soelberig, Lauridtz (Ledvor?) och Suenungh bruger, schyller aarligh 1 hud, som Ouffue Andersen i Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt och taxeritt for en ødegaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 1 1/2 dr.

Bonde, leilending
Arve Jonsen Wale.
Bruker 1670. Se S. Vale.

Arve Jonsen Wale brukte Solberg i noen år, i følge skattelista av 1670.

Kilde: Holla-Minner nr. 24/ 2010, side 26 (av Halvor Sigurdsen).
Som oppsitter på Solberg kom Arve Jonsen bort i en trist sak omkring 1672. Svennung Ledvorsen hadde vært bruksmann før ham og datteren Marthe Svennungsdatter, som tjente på Findal i Solum hadde blitt besvangret av en tjenestedreng samme sted. Den stakkars jenta dro til Solberg og fødte barnet alene i fjøset der. Barnet ble enten drept av moren, eller døde av seg selv. Hun ble hvertfall dømt til å "miste sin hals under Sværdet". Ifølge en opplysning i tingboka av 1685, var dødsstraffen fullbyrdet.

Bonde, leilending
Nils Arvesen Solberg
fra S.Vale f. ca. 1681 bg. 31/1-1742. "Niels Arvesen Solberg, 60 Aar.", s.a. Arve Jonsen Wale.
g.m. Kirsten Andersdatter f. ca. 1681 bg. 14/6-1761. "Kirsten Andersd. Solberg, 80 Aar 21 Dage."
1. Anders Nilsen Solberg f. ca. 1713. Overtok gården.
2. Arve f. ca. 1716 bg. 22/5-1718. "Arve Nielsen Soelberg, 2 Aar."
3. Anne Nilsdatter dpt. 14/5-1719 g1g i Holla 11/10-1733 m. Halvor Andersen Melteig i Holla g2g i Holla 3/4-1747 m. forpakter Lars Nilsen. Se Lagmannsgården i Gjerpen.
4. Inger Nilsdatter dpt. 25/3-1721 g.m. Ole Halvorsen Hougen. Se Hagen under Helgen store i Holla.
5. Torbjørn Nilsen dpt. 23/7-1724. Levde i 1742.
Eier 1729.

F.f. Niels Arvesen og Kirsten Andersdatters Anne: Anders Hvale, Svenke Sandnæs, Halvor Olsen Hvale, Anna Graver, Kirsti Hvale.
F.f. Niels Arvesen og Kirsten Andersdatters Inger: Jon Hvale, Hans Hougen, Augustinius Jensen, Anne Graver, Ingebor Søve.
F.f. Niels Arvesen og Kirsten Andersdatters Torbiørn: Anders Hvale, Svenke Sandnæs, Augustinius Jensen, Karen Sandnæs, Kirsten Hvale, Anne Jonsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Nils Arvesen Solberg kjøpte husmannsplassen Killingkåven av gårdeieren Peder Olsen i Skien i 1729. Se nedenfor.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Huusmandspladsen Killingkoven Solgt fra Peder Olsen (i Skien, som på den tiden eide hele Solberg) til Niels Arvesen 7. Nov. 1729, Summa 120 Spd."

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740 - 1745, folie 198a - 200a.
Sted Soelberg, Helgen - 1742.
Niels Arfvesen død.
Arfvinger: Enchen Kirsti Andersdatter og Børn:
1. Anders Nielsen. Myndig.
2. Torbiørn Nielsen 17 Aar. Formynder: Faderbroderen Swenche Arfvesen Sannæs.
3. Anne Nielsdtr. 22 Aar. Formynder: Faderbroderen Jon Arfvesen Wale.
4. Ingri Nielsdtr. 21 Aar. Formynder: Ole Søfve.
Verge for Enchen: Lendsmanden Jacob Gundersen Rommenæs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"1 Huud med bøgsel Skiødet (solgt) fra Isak Pedersen (i Skien) til Anders Nielsen, dateret 23. Nov. 1743, Summa 100 Spd."

Bonde, selveier
Anders Nilsen Solberg herfra f. ca. 1713 bg. 10/6-1784. "Anders Nielsen Solberg død af Tæring, 71 Aar 39 Uger 3 Dage."
g. 10/10-1745 m. Anna Gudmundsdatter fra Sannes øvre i Holla dpt. 18/8-1726 bg. 18/6-1785. "Anna Gudmundsdatter Solberg, 58 Aar 47 Uger.", d.a. Gudmund Pedersen.
Forlovere: "Christen Holden og Halvor Tved."
1. Nils Andersen Solberg dpt. 12/12-1745. Overtok eiendommen.
2. Berthe Andersdatter dpt. 22/10-1747 g1g i Holla 20/10-1765 m. Torgrim Anundsen. Se Sannes øvre(3). Berthe g2g m. Gullik Tronsen. Se Lunde øvre(1).
3. Maren Andersdatter dpt. 25/5-1750 g1g i Holla 20/9-1781 m. enkemann og kleinsmedmester Ole Larsen Edberg. Maren g2g i Holla 24/10-1796 m. Tov Bjørnsen. Bodde på Brekke i Seljord.
4. Kirsten Andersdatter dpt. 30/11-1752 g.m. enkemann Nils Rasmussen Strømodden. Se Familie 28 - Sagbruket 1782.
5. Ingeborg Andersdatter dpt. 6/7-1755. Fadder i 1780.
6. Ole Andersen dpt. 28/3-1758. Se Killingkåven.
7. Karen Andersdatter dpt. 18/1-1761. Fadder i 1782. Bg. i Gjerpen 28/6-1782. Død på Radesykehuset på Osebakken i Gjerpen.
8. Anna Andersdatter dpt. 20/4-1766.
Eier 1743.

F.f. Anders og Anne Solbergs Niels: Halvor Melteij, Peder Graver, Ole Hvale, Karen Graver, Inger Solberg.
F.f. Anders og Anna Solbergs Berthe: Gudmun Rødningen, Ole Hougen, Anders Killingkaaven, Anna Melteij, Karen Jonsd. Gladholt.
F.f. Anders Solberg og Anna Gudmunsdatters Maren: Gudmun øvre Sannæs, Ole Hougen, Anders Jonsen Stuerud, Inger Hougen, Inger Nielsd. Hougen under Holden.
F.f. Anders Solberg og Anna Gudmundsdatters Kirsten: Jens Gieddeboe, Anders Usterud, Arve Stuerud, Inger Gieddeboen, Inger Nielsd. Haugen.
F.f. Anders Solberg og Anna Gudmundatters Ingebor: Arve Stuerud, Ole Haug, Ole Gieddeboe, Inger Gieddeboe, Johanne Stuerud.
F.f. Anders Solberg og Anna Gudmunsdatters Ole: Gudmun øvre Sannes, Arve Stuerud, Niels Vasdalen, Johanne Stuerud, Aasill Olsd. Usterud.
F.f. Anders Solberg og Anna Gudmunsdatters Karen: Arve Stuerud, Anders Usterud, Ole Hougen, Johanne Stuerud, Inger Hougen.
F.f. Anders Solberg og Anna Gudmunsdatters Anna: Ole Hvale, Arve Stuerud, Johannes Graver, Kirsten Graver, Karen Olsd. Store Hvale.
 

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1775 - 1784, folie 256b - 257b.
Sted Soelberg, Helgen - 1778.
Frivillig Skifte med føderaad.
Anders Nielsen og Hustru Anna Gudmundsdatter
Skifter mellem sine Børn.
1. Niels Andersen. Myndig.
2. Ole Andersen 18 Aar. Formynder: Jon Olsen Wale.
3. Birthe Andersdtr. g.m. Torgrim Sannæs.
4. Marie Andersdtr. 28 Aar, ugift. I tieneste hos fogden Thornsholm. Formynder: Svogeren Niels Rasmussen Strømodden.
5. Kirsten Andersdtr. g.m. Niels Rasmussen Strømodden.
6. Ingeborg Andersdtr. 22 Aar, ugift. Formynder: Svogeren Niels Rasmussen Strømodden.
7. Kari Andersdtr. 17 Aar. Formynder: Svogeren Torgrim Sannæs.
8. Anna Andersdatter 12 Aar. Formynder: Svogeren Torgrim Sannæs.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"1 Huud med bygsel paa Skifteudlæg fra Anders Nielsen og Hustru til Niels Andersen, dat. 15. Julii 1778, Summa 180 Spd."


Bonde, selveier
Nils Andersen Solberg herfra dpt. 12/12-1745 d. 5/4-1784. "Niels Andersen Solberg, 38 Aar 13 Uger."
g. 18/11-1779 m. Margith Jonsdatter fra Dale i Sauherad dpt. 3/3-1755 bg. 31/10-1795. "Margith Jonsdatter Solberg, 41 Aar.", d.a. Jon Hansen Dahle og Aase Endresdatter.
Forlovere (i Sauherad): "
Torgrim Sandnæs og Anund Brenne fra Holden pr.gj."
1. Aase Nilsdatter f. 20/8-1780 d. 31/12-1823 g. i Solum kirke 19/5-1810 m. Christen Hansen Nyhus. Bodde på Nyhus i Solum. Se Solumslekt.org.
2. Anders Nilsen Solberg f. 12/3-1782. Overtok Solberg.
Eier 1778.

Nils Andersen og Margith Jonsdatter ble trolovet (forlovet) i Sauherad kirke den 15. oktober 1779.

F.f. Niels Solberg og Margithe Jonsdatters Aase: Torgrim Øvre Lunde, Jon Wale, Ole Solberg, Berthe Sannæs, Maren Andersd.
F.f.
Niels Solberg og Margith Jonsdatters Anders: Johannes Lien, Hans og Ole Jonsøner Dahle af Seude, Karen Olsd. Lien, Karen Andersd. Solberg.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1785 - 1787, folie 9b - 11b.
Sted: Solberg i Helgen - 1785.
Niels Andersen død 5. Mai 1784.
Arvinger: Enchen Margith Jonsdatter og Børn:
1. Anders Nielsen 2 Aar. Formynder: Torgrim Nielsen Sannæs.
2. Aase Nielsdtr. 3 Aar. Formynder: Hans Jonsen Omdahl i Solum.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Margith Jonsdatter ble g2g m. soldat Harald Arvesen fra Stuverud. Se nedenfor.

Bonde, selveier
Harald Arvesen Solberg fra Stuverud under Vale dpt. 25/5-1760 bg. 29/7-1797. "Harald Arvesen Soelberg, 38 Aar 8 Uger.", s.a. Arve Jonsen Stuverud.
g1g 16/6-1785 m. enke Margith Jonsdatter fra Dale i Sauherad dpt. 3/3-1755 bg. 31/10-1795. "Margith Jonsdatter Solberg, 41 Aar.", d.a. Jon Hansen Dahle og Aase Endresdatter.
Forlovere: "Halvor Wale og Jon Wale."
g2g forlovet 29/6-1797 m. Ingeborg Larsdatter fra Ø. Brenne dpt. 10/8-1766, d.a. Lars Olsen Brenne.
Forlovere: "Ole Larsen Brenne og Anders Larsen Lunde." - "Han (Harald Arvesen) død" (før vielsen).
1. Nils Haraldsen f. 11/1-1786 g. i Holla 11/1-1818 m. Anne Nilsdatter fra Opsal. Se Kåsa under Sannes.
2. Johanne Haraldsdatter f. 26/2-1787 g.m. Ole Andersen Brenne. Se Brenne(11) "Heiajordet".
3. Arve Haraldsen f. 19/12-1788. Ble satt bort til sin onkel Hans Anundsen Skippervold. Konfirmert 1806.
4. Anne f. 5/1-1791 bg. 24/6-1791."Anne Haraldsdatter Solberg, 24 Uger 2 Dage."
5. Jon Haraldsen f. 6/5-1792. Ble satt bort til Ole Jonsen Dahle og kona Kirsti Kittilsdatter på Dale nedre i Sauherad.
6. Hans Haraldsen f. 4/1-1794. Se Stuverud under Vale.
Eier 1796.

F.f. Harald Arvesen Soelberg og Margith Jonsdatters Niels: Halvor Wale, Jon Wale, Jon Stuerud, Maria Wale, Dorthe Killingkaaven.
F.f. Harald Arvesen Solberg og Margith Jonsdatters Johanne: Anders Halvorsen Dolva i Mælum Sogn, Jon Arvesen Stuerud, Annund Olsen Solberg, Karen Arvesd. Dolva, Kirsten Arvesd. Stuerud.
F.f. Harald Solberg og Margith Jonsdatters Arve: Anders Arvesen Store Wale, Jon Olsen Store Wale, Anders Arvesen Stuerud, Anne Wale, Kirsten Arvesd. Stuerud.
F.f. Harald Arvesen Solberg og Margith Jonsdatters Anne: Sivert Brenne, Jon Arvesen Stuerud, Anders Stuerud, Maria Biørnsd. Store Wale, Kirsten Arvesd. Stuerud.
F.f.
Harald Arvesen Soelberg og Margith Jonsdatters Jon: Jon Store Wale, Anders Store Wale, Jon Arvesen Stuerud, Maria Biørnsd. Store Wale, Kirsten Arvesd. Stuerud.
F.f. Harald Arvesen Solberg og Margith Jonsdatters Hans. Fadd: Jens Graver, Hans Skippervold, Arve Arvesen Stuerud, Kirsten Arvesd. Stuerud v. Skippervold, Birthe Arvesd. Stuerud.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1792 - 1797, folie 368b - 371a.
Sted: Solberg, Helgen Annex, Holden - 1795.
Margith Jonsdtr. død November 1795.
Første gang g.m. Nils Andersen. Død.
Børn.
1. Anders Nielsen 14 Aar.
2. Aase Nielsdtr. 15 Aar.
Annen gang g.m. Harald Arvesen.
Børn:
1. Niels Haraldsen 10 Aar.
2. Arve Haraldsen 6 Aar. Verge: Fastermanden Hans Anundsen Skippervold.
3. John Haraldsen 4 Aar. Verge: Moderbroderen Ole Jonsen Dahle i Saude (Sauherad).
4. Hans Haraldsen 1 Aar. Verge: Moderbroderen Ole Jonsen Dahle i Saude.
5. Johanne Haraldsdtr. 8 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"6 Sættinger udlagt ved Skiftet efter Margith Jonsdatter til Harald Arvesen, dat. 26. Nov. 1796, Summa 300 Spd."

Vi ser at foreldrene døde tidlig fra sine barn. Den eldste var kun 10 -11 år da de døde. De ble satt til oppfostring rundt omkring hos familien. Arve Haraldsen kom til sin onkel Hans Anundsen på Skippervold i Helgen. John Haraldsen og Hans Haraldsen, kom til sin mors bror Ole Jonsen på Dale i Sauherad. Hans Haraldsen kom siden til enka Mari Pedersdatter på Stuverud. De som var gamle nok dro ut i tjeneste på forskjellige gårder. G.S.

Kilde: Tinglysingsprotokoll no. I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"2 1/4 Sætting Solgt fra Aase Nielsdatter til Anders Nielsen, dat. 6. Mai 1785 og 26. Nov. 1796, Thinglæst 28. Juni 1797, Summa 54 Spd."
"5 1/4 Sættinger Solgt fra Harald Arvesens Børn m.fl. til Anders Nielsen, dateret 26. Nov. 1796, Thinglæst 25. Aug. 1797, Summa 262,48 Spd."

Forloveden til Harald Solberg, Ingeborg Larsdatter ble gift i Holla kirke 23/10-1798 med Christen Andersen fra Nyhus i Solum.

Bonde, selveier
Anders Nilsen Solberg herfra f. 12/3-1782 d. 6/3-1853 på Solberg av alderdom, 68 år gml., s.a. Nils Andersen Solberg.
g. 9/10-1805 m. Anne Jensdatter d.e. fra Graver(1) f. 30/4-1783 d. 22/6-1849 på Solberg av tæring, d.a. Jens Augustinusen Graver.
Forlovere: "Sivert Brenne, Gunder Wahle."
1. Nils Andersen Solberg f. 28/10-1806. Overtok gården.
2. Maria f. 23/11-1807 bg. 9/12-1809. "Maria Andersdatter Soelberg, 2 1/2 Aar."
3. Maria f. 20/11-1809 d. 9/12-1809.
4. Maria Andersdatter f. 21/2-1811 g.m. Nils Halvorsen Valøya. Se Valøya.
5. Jens (tvilling) f. 12/6-1814 bg. 27/10-1814. "Jens Andersen Soelberg, 4 Mnd. 15 Dage."
6. Kirsten Andersdatter (tvilling) f. 12/6-1814. Emigrerte til N. Amerika i 1845.
7. Jens f. 12/1-1817 d. 27/1-1817. "Jens Andersen Gaardmands Søn Soelberg, 15 Dage."
8. Anne Andersdatter f. 19/12-1817 g.m. hattemaker Niels Juul Bredsrup i Skien.
9. Jens f. 1/11-1819 d. 23/1-1820. "Jens Andersen Gaardmands Søn Soelberg, 2 Mnd. 23 Dage."
10. Jens f. 22/12-1820 (kun hjemmedåp. Ingen faddere) d. 12/1-1821. "Jens Andersen Gaardmands Søn Solberg, 21 Dage."
11. Jens f. 19/2-1822 d. 20/5-1823. "Jens Andersen Gaardmands Søn Soelberg, 1 Aar 3 Mnd. 6 Dage."
12. Kari Andersdatter f. 17/5-1824 g.m. Anders Kittilsen. Se nedenfor.
Eier 1805.

F.f. Anders Nielsen Solberg og Anne Jensdatters Niels: Augustinus Graver, Gunder Gieddeboen, Jens Jensen, Anne Borstad, Johanne Vahle.
F.f. Anders Nielsen Solberg og Anne Jensdatters Maria: Gunder Giedeboen, Augustinus Borstad, Arve Giedeboen, Aaste Jensd., Mari Graver.
F.f. Anders Solberg og Anne Jensdatters Maria: Augustinus og Jens Graver, Anne Boerstad, Aase Lunde.
F.f. Anders Soelberg og Maria(!) Jensdatters Maria: Isak Romnæs, Augustinus og Jens Graver, Kirsti Romnæs, Ingeborg Graver.
F.f. Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensdatters Tvillingbørn Jens. (og Kirsten): Mari Jensd. Hvale, Kirsten Jensd. Romnæs, Augustinus Borstad, Bent Hvale og Peder Hvale.
F.f. Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensdatters Tvillingbørn (Jens og) Kirsten: Anne Jensd. Graver, Johanne Haraldsd. Hvale, Claus Isachsen Romnæs, Jens Augustinusen Borstad, og Jens Isachsen Romnæs.
F.f.
Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensdatters Jens: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 15/1.
F.f. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jonsdatters Anne: Anne Graver, Anne Romnæs, Isach Romnæs, Niels Susaas, og Claus Romnæs.
F.f. Gaardmand Anders Nielsen Soelberg og Anne Jensdatters Jens: Ingebor Susaas, Anne Romnæs, Halvor Susaas og Hans Stuverud.
 

Kilde: S. Ytterbøe.
"Anders Nilsen var odels- og åsetesberettiget til Solberg, og han overtok gården straks før han ble g.m. Anne Jensdatter, datter av Jens Graver. Anders var en meget velstående mann. Han holdt vakre hester og det fortelles at han enten reid eller kjørte når han var ute på kortere eller lengre reiser. Sele- og kjøretøyet hans var alltid av det første og beste. Han solgte Killingkåvan til Jan Steensen Munken i 1849."

   Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

144

Solberg

Anders Nilsen 

1 hud

6 Daler - 2 Ort - 0 Skilling


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag folie 770. Digitalarkivet.

"Skyldsætningsforretning af 19. Nov. 1849, thinglæst 31. Jan. 1850, hvorved en til Jahn Steensen solgt andel af denne Gaard - Killingkaaven - er givet en Skyld af 2 Ort."


Husmannsplassen Killingkåven ble skyldsatt til løpenr. 144b den 19. nov. 1849 og solgt til Jahn Steensen fra Munken i 1849.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841 - 1852, folie 321b - 323a.
Sted: Solberg i Helgen Anex, Holden herred - 1849.
Anne Jensdatter, død.
Arvinger: Enkemanden Anders Nilsen og Børn:
1, Nils Andersen 43 aar. Myndig.
2. Maria Andersdtr. 38 Aar g.m. Nils Halvorsen Valøen.
3. Kirsti Andersdtr. Bor i Amerika. Verge: Hans Haraldsen Stuverud.
4. Anne Andersdatter 32 Aar g.m. Niels Juul Bredsrup, Hattemager i Skien.
5. Kari Andersdtr. 26 Aar. Formynder: Peder Augustinusen Omtved.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1853 - 1862, folie 1b - 4a.
Sted: Solberg i Helgen, Holla - 1853.
Enkemanden Anders Nielsen død.
Arvinger: Barna.
1. Niels Andersen 46 Aar. Umyndiggjort. Verge: Halvor Halvorsen Susaas.
2. Marie Andersdatter g.m. Niels Halvorsen Valøen.
3. Kirsti Andersdtr. Utvandret til Amerika vaaren 1844 "som der skal være gift med en Engelsk-mand."
4. Anne Andersdtr. g.m. Niels Juul Bredsrup, Hattemager i Skien.
5. Kari Andersdtr. 29 Aar. Formynder: Peder Augustinusen Omtved.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag folie 770. Digitalarkivet.
"Skifte efter Anders Nielsen sluttet 29. Nov. 1853, hvorved denne Gaard for 2.800 Spd. er udlagt Sønnen Niels Andersen, thinglæst 6. Febr. 1854."

Bonde, selveier
Nils Andersen Solberg herfra f. 28/10-1806 d. 13/9-1885 i Skien som "Flødermand, ungkarl Nils Andersen Solberg, f. 1806."
Eier 1853 - 1855.

Nils Andersen Solberg var skrivefør! Se nedenfor.
 
Kilde: S. Ytterbø.
"Som eismal (eneste) gutt overtok Nils farsgården for 2.800 spd. Han var en original og en spekulant, som ruga over store planer. Ei tid tenkte han på å gjøre Solberg til et industristed. Han begynte på grunnmuren til mølle, sagbruk o.s.v. Men det ble med en begynnelse. Han makta ikke å gjøre noe heilt ut av en eneste tanke. Han lot gården dele et par år etter at han hadde overtatt den. Den ene halvparten (bnr 3) solgte han til Kittil Torjussen for 2.175 spd. Skylda på den var 3 daler. Straks etter solgte han den andre delen også til Christoffer Christoffersen for samme prisen. Nils bodde fremdeles der hos svogeren sin, Anders Kittilsen. Han begynte nå å studere på hvordan han fortest skulle bli kvitt alle pengene sine. Han fant en utveg ved det at han forplikta seg til å gi svogeren 30 daler i måneden for kost og losji. Dette gikk ei tid, men så fikk de kommunale myndighetene rede på forholdet og greip inn. Det ble da til at Anders fikk formuen av Nils, mot plikt til å forsørge ham så lenge han levde. Av en eller annen grunn kom Nils i konflikt med loven og fikk noen dagers arrest hos lensmann Poppe på Storebø. Mens han satt der sendte han en skrivelse til formannskapet (se nedenfor). En kan ikke se av kommunestyreprotokollene om beløpet ble betalt. Men en skjønner godt at Nils ikke var blitt særlig ydmyk under oppholdet hos Poppe."

 

Brevet som Nils Andersen Solberg skrev til Holla kommune i 1841, mens han satt i arresten. Transkribert av Gard Strøm 2015.

Til Formanskabet for Holden Prestegjeld!

Jeg vil lade dem vide at jeg har hørt som et Røgte om at Lensmand Poppe har indlagt Regning paa 28 Spd. for mig i Arresten, men ikke en skilling skal De betale ham før det Bliver under søgt hvor for; thi jeg har ikke haft forsvarlig forpleining værken i kost, huus, van, og ikke Lys m.v.
Vis dem ikke andtage denne min Protest Grund, tilbedes mig den tilbage paa tegnet.
Bøe Arest d. 15 Januari 1841. Niels Andersen Solberg.

Ass. Formand Forvalter Rolsted!
i Holden sogn!

Mrk: Nils Solberg var tydeligvis tidlig skrivefør, noe som ikke var vanlig blant bondestanden den gangen. Ja, det å kunne skrive et brev som dette i 1841, var ganske eksepsjonelt. G.S.

Rundt 1855 ble Nils Andersen umyndiggjort. Christoffer Christoffersen, som er nevnt her, opptrådte trolig som verge for Nils Andersen Solberg.
Nils ble boende her hos sin søster og svoger i mange år, bl.a. under folketellingene 1865 og 1875. I 1865 var han nevnt som jordarbeider og i
1875 var han oppført som ugift og "sindsforvirret føderaadsmand". Det var også nevnt at han hadde blitt sinnsforvirret i voksen alder.
Nils Andersen flytta siden til Skien og jobbet som "flødermand", da han døde der i 1885. Han var ikke mer "sinnsforvirret" enn som så. G.S.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I I 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag folie 770. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved Bnr 3 er udskilt, afholdt 18 - 21 Juni, Thinglæst 28. Juli 1855." Se Solberg(3).
"Auktionsskjøde til Christoffer Christoffersen for 2175 Spd. 6 Ort, dat. 30. Nov., thinglæst 4. Des. 1855."
"Skjøde fra Christoffer Christoffersen til Anders Kittilsen for 1725 Spd., dat. 14., thinglæst 15. Okt. 1858."

Bonde, vognmann, selveier
Anders Kittilsen Solberg fra Namløs i Holla f. 1/11-1832 på Namløs d. 22/2-1913 på Solberg av lungebetennelse, s.a. husmann Kittil Andersen Namløs og Kirsten Olsdatter.
g1g i Holla kirke 15/1-1858 m. Kari Andersdatter herfra f. 17/5-1824 d. 22/7-1878 på Solberg, 54 år gml., d.a. Anders Nilsen Solberg.
Forlovere: "Tron Namløs og Peder Augustinusen Omtved."
g2g i Skien kirke 28/12-1881 m. enke Inger Karine Larsdatter Hagen "fra Skien" f. 1821 i Kåsa (Juvet) d. 15/5-1911 i Løvekjeften under Opsal av "alderdomssvaghed", d.a. Lars Nilsen.
Forlovere: "S. Jønsson og F. Jørgensen."
1. Anders Andersen Solberg f. 16/7-1862 på Solberg d. 29/6-1876. "Anders Andersen Solbær, 14 Aar."
2. Kittil Andersen Solberg f. 11/7-1868. Overtok Solberg før han ble myndig.
Eier 1858.

F.f. Gaardmand Anders Kittilsen Solbær og Kari Andersdatters Anders: Inger Johanne Gundersd. Stuverud, Kirsti Kittilsd. Namløs, Hans Haraldsen Stuverud, Kittil Andersen Namløs, Nils Andersen Solbær.
F.f. Gaardbruger Anders Kittilsen Solberg og Kari Andersdatters Kittil: Barnets Moder, Kirsti Kittilsd. Namløs, Kittil Andersen Namløs, Tron Kittilsen Namløs, Anders Kittilsen Namløs.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 2, Stort Kveg 4, Faar 8, Svin 1.
Udsæd: Hvede 3/16 tnd., Rug 1/8 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 2 1/2 tnd., Poteter 4 tnd.

Anders K. Solberg kjøpte tilbake Killingkåven i 1867 for 300 spd. Se kortversjon av skjøtet på Killingkåven.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør (kuer), 6 Faar og Lam, 1 Svin.
Udsæd: Hvede 1/3 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 2 tnd., Poteter 3 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. I I 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag folie 770. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem Anders Kittilsen og Fossum Værk angaaende grund til Kjørevei over dette brug til Norsjø m.m., dat. 2. Sept. 1879, thinglæst 11 Juni 1880."
"Hjemmelsdokument paa Skifte efter Kari Andersdatter Solberg, thinglæst 30/11-1881, hvorved dette brug m.m. for kr. 7.600.- udlægges Sønnen Kittil Andersen
Solberg
, dat. 29. Juni, thingl. 1. Juli 1882."

Anders Kittilsen flytta til Skien sammen med sin sønn Kittil og gifta seg på nytt i 1881. Under folketellinga for Skien 1885, drev han herberge i
Liegata, sammen med sin nye kone. Hans sønn Kittil Andersen bodde der sammen med dem.

Det ble ingen barn i hans andre ekteskap da kona var godt voksen da de gifta seg.

Bonde, selveier
Kittil Andersen Solberg herfra f. 11/7-1868 d. 16/2-1898 på Lunde av tæring.
g. 11/5-1894 m. Maren Halvorsdatter fra Lunde nedre(3) f. 12/10-1871 på Kålstad i Helgen d. 3/3-1913, d.a. lærer Halvor Halvorsen Lunde.
1. Arne Kittilsen f. 3/9-1894 på Solberg. Se N. Vale 18.
2. Halvor f. 16/5-1896 på Solberg d. 17/5-1896. Hjemmedøpt av Halvor Kaalstad. Vitner: Karen Kaalstad og Pernille Vale.
Eier som 14-åring i 1882.

Han ble gift med Maren Halvorsdatter og flytta til Valebø igjen. Han kjøpte i 1895 N. Vale(6) og flytta dit.

F.f. Gaardbruger Kittil Andersen Solberg og Maren Halvorsdatters Arne: Moderen, Hanna Halvorsd. Lunde, Gunder Dahl, Faderen.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 69

1

144a

Solberg

Solberg

Kittil Andersen

3 - 0 - 0 

4 mark 41 øre

 ditto 2 144b ditto Killingkoven ditto 0 - 2 - 0 0 mark 58 øre


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. I I 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag folie 770. Digitalarkivet.
"Mageskiftebrev fra Kittil Andersen til Leopold Løvenskiold herpaa m.m., dat. 7. Des., Thinglæst 16. Des. 1895."

 
Solberg med Killingkåven og skogen, verdisatt til kr. 13.000, ble makeskifta i 1895 mot N. Vale(6), verdisatt til kr. 7.000. Makeskiftet forgikk mellom
kammerherre Løvenskiold og Kittil Andersen. Sistnevnte bosatte seg då på sin nye gård nordre Vale(6). Se N. Vale(6).

Ny eier av Solberg med Killingkoven og skogen i 1895: Løvenskiold - Fossum. Dette ble da bnr 1 som var en stor eiendom.
Løvenskiold skilte senere ut skogen som bnr 1. Resten (husene, litt skog og litt jord) ble senere regulert til bnr 5 m.fl.


Småbruker, skogsarbeider, leilending
Halvor Jørgensen Solberg fra Lunde nedre(1) f. 28/9-1847 d. 17/12-1929, s.a. Jørgen Jonsen Lunde.
g. 17/6-1874 m. Ingeborg Kirstine Jensdatter fra Kjendalen øvre under Lunde nedre f. 31/8-1848 i Kjendalen d. 29/8-1918, d.a. Jens Christensen Kjendalen.
Bruker 1896.

Denne familien bodde tidligere i mange år på N. Vale(6). Se alle barna der.
Hans søster bodde her under folketellinga 1910. Det var den ugifte Kirsten Jørgensdatter f. 28/4-1845.

Bonde, skogsarbeider, forpakter
Jørgen Solberg (Jørn Solberg) (tvilling) fra N. Vale(6) og herfra f. 8/3-1882 d. 24/7-1956.
Bruker 1928 - 1938.

Jørgen Solberg var ugift. Han flytta i 1938 til sin bror på Lunde øvre(1). Samme år solgte Løvenskiold Solberg til Otmar Berge.
Tre ugifte søsken, Aaste, Jørgen og Jens Solberg deler gravstøtte på Valebø gravplass.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VI I 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 225. Digitalarkivet.
"Skjøte fra godseier Herman Løvenskiold f. 22/12-1890 til Otmar Berge f. 21/4-1909 på dette med flere bruk for kr. 11.400, inneholdene endel servitutter,
dat. 20/4-1936, tinglyst 14/5-1936."

Småbruker, selveier
Otmar Berge fra Febakke under S. Namløs i Holla f. 21/4-1909 d. 10/2-1972, s.a. Olav Torjussen Berge fra Morgedal og Bergit Andreasdatter fra Skafså i Mo, Telemark.
g.m. Anna Pauline Vale fra N. Vale(7) f. 16/3-1909 d. 22/1-1981, d.a. Peder Anton Vale.
Eier 1936. Se Lunde øvre(1).

Se familien Olav Torjussen Berge på Febakke under S. Namløs.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 69

8 + 5

Solberg - En parsell

Otmar Berge

0 mark 07 øre 


 
Kilde: Norske Gårdsbruk 1953. Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Dyrka jord 40 dekar (leirmold), annet jordbruksareal 5 dekar, produktiv skog 100 dekar. Våningshuset bygd omkring 1870, uthus 1898, påbygd 1940, vedskjul, korn og melbu bygd 1939. 2 hester, 4 kyr, 2 ungdyr, 2 griser, 20 høner. Eieren kjøpte i 1936 gården av godseier Herman Løvenskiold. Hesteavl.

Otmar Berge solgte Solberg i 1954 til Olav Skjelbred og kjøpte samtidig gården Lunde øvre(1) og flytta dit.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VI I 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag folie 225. Digitalarkivet.
"Skjøte, dat. 14/4, tinglyst 30/4-1954, fra Otmar Berge til Olav T. Skjelbred på denne eiendom og bnr. 6 og 7 for kr. 28.000.-"

Småbruker, skogsarbeider, selveier
Olav T. Skjelbred f. 30/8-1900 d. 12/12-1970.
g.m. Aslaug f. 14/6-1905 d. 13/2-1993.
1. Arne Skjelbred f. ca. 1933.
2. Gunvald Skjelbred f. 17/1-1938. Overtok denne gården.
Eier 1954.

Aslaug og Olav Skjelbred er gravlagt på Gjerpen kirkegård.

Selveier
Gunvald Skjelbred herfra f. 17/1-1938 d. 20/2-1991.
g.m. Liv Kari Øverland fra Solberg(4) f. 1940, d.a. Lars J. Øverland.
Eier ca. 1970.

 
Kilde: Norske Gardsbruk (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gnr 369 bnr 5, 6 og 7 Solberg. Gården er på 52 dekar jord, 158 dekar skog og 2,4 dekar annet areal. Eier: Liv Kari Skjelbred f. 1940.


Kart 2015 fra www.grenlandskart.no. Påtegnet rett gårds- og bruksnavn. Tall med rødt = Gnr/bnr. Gnr 336 til høyre for denne eiendommen er Brenne og har ingen ting med
dette området å gjøre.


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Solberg østre 3
Utskilt fra Solberg(1) i 1855. Her er både gård- og bruksnummer blitt endret før 1950.


Widerøe-foto av Solberg bnr 3 "østre". Fra Holla historielags arkiv. Skannet fra Holla-minner 2011.

Adresse i dag: Valebø 285, 3721 Skien.
Gammelt gnr 69 bnr 3.

Da Valebø ble innlemmet i Skien kommune 1/1-1963, fikk alle gårdsnummer i Valebø et 3-tall foran. Solberg fikk dermed gnr 369.

Beboerne her måtte ned til Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger som dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser.
Da Valebø fikk sin kirkegård i 1871, ble den benyttet.

Nils Andersen Solberg delte fra denne parten av gården i 1855 og solgte den via verge og auksjon til Kittil Torjussen. Se Solberg(1).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 770. Digitalarkivet. (Gjelder Solberg bnr1).
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 18-21 Juni, thinglæst 28. Juli 1855."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Kittil Torjussen for 2.175 Spd., 60 Sk., dat. 30. Nov., thinglæst 4. Dec. 1855."

Småbruker, skogsarbeider, selveier
Kittil Torjussen.
Eier 1855.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Kittil Torjussen til Nils Halvorsen og Hustru Marie Andersdatter paa Pladsen Stampekaasa, dat. 28. Marts, Thinglæst 16. Okt. 1857."

"Skjøde fra Kittil Torjussens Enke til Rollef Jørgensen Opsal for 1.370 Spd., dat. 5. Aug., Thinglæst 17. Okt. 1862.

Småbruker, skogsarbeider, selveier
Rollef Jørgensen
fra Galten under Opsal f. 7/7-1823 på M. Sunde i Sauherad, s.a. Jørgen Nilsen Galten.
g. i Holla 7/7-1854 m. Kari Torstensdatter fra Kåsa under Lindheim i Sauherad (78/3) f. 21/8-1834, d.a. Torsten Torstensen og Gunhild Rollefsdatter.
Eier 1862.

Rollev Jørgensen bodde her med sin familie i 1865. De bodde tidligere i Osdalen under Graver.
De flyttet tilbake til Osdalen før 1882.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 1, Stort Kveg 5, Faar 10.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 4 tnd., Poteter 4 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Anders Nilsen Sverdsten og Even Halvorsen Gjedeboen for 795 Spd., dat. 12., thinglæst 22. April 1872."


Anders Nilsen Sverdstein.
og
Even Geitebua fra Jøntvet.
Eiere 1872.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Nilsen Sverdsten og Even Halvorsen Gjedeboen til Anders Andreassen Heisholt for 800 Spd., dat. 26. Febr., Thinglæst 10. Juni 1874."

Anders Andreassen Heisholt.
Eier i 1874.

Dette bruket var ubebodd under folketellinga 1875.

Kilde: Folketellinga 1875.
Eier: Anders A. Heisholt.
Intet Kreaturhold.
Udsæd: Havre 2 tnd., Poteter 2 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Andreassen Heisholt til Torgrim Torkildsen Osdalen for 1000 Spd., dat. 28. Juli, Thinglæst 10. Okt. 1876."


Småbruker, gråsteinsmurer, selveier
Torgrim Torkildsen Solberg fra Haugen under Prestholt i Nes, Sauherad (68/6) f. 23/4-1824 d. 9/1-1899 på Solberg av "alderdomssvaged", s a. husmann Torkild Olsen og Anne Olsdatter.
g. i Nes kirke, Sauherad 14/5-1847 m. Ingerid Sveinungsdatter fra Torekåsa i Bø, Telemark f. 1826 d. 15/11-1903 på Jacobskås i Helgen, d.a. Sveinung Kittilsen.
1. Anne Torgrimsdatter f. 14/10-1847 på Haugen under Prestholt i Nes (døpt i Sauherad hovedkirke 24/10) g.m. Lars J. Usterud. Se V. Usterud.
2. Ellef Torgrimsen Solberg f. 12/10-1849 på Rising i Gjerpen g.m. Anne Pedersdatter f. ca. 1846. Han var smed i 1885 og bodde på Delsbakke ved Ulefoss.
3. Svennung Torgrimsen Solberg f. 14/10-1851 på Spirholt under Holtan, Sauherad. Se Solberg(4) "Nordre".
4. Torkild Torgrimsen Solberg f. 1853 i Sauherad."Sindsyg" d. 1/9-1900 på Hvalen i Helgen. "Ugift fattiglem forhenværende tømmermand."
5. Ivar Torgrimsen Solberg f. 25/7-1856 på Haugen i Nes d. 1952 g. før 1888 m. Margith Johnsdatter f. ca. 1862. Til Høgevoll (8/80) under Ø. Heisholt i Holla.
6. Helge Torgrimsdatter f. 27/9-1858 på Haugen i Nes, g.m. Lars Bentsen. Se Mastdalen under Geitebua.
7. Ole Torgrimsen Solberg (Ole T. Solberg) f. 24/12-1860 på Haugen i Nes d. 31/10-1927 på Jacobskås. Han var småbruker, tømrer og snekker. Bodde på Jacobskås under V. Helgen i Holla.
8. Gunhild Torgrimsen f. 12/5-1863 på Løvhaug under Prestholt i Nes, g.m. Halvor Halvorsen Glaholt. Emigrerte til N. Amerika med 7 barn i 1903.
9. Torgrim f. 3/3-1866 på Haugen d. 5/11-1866 på Haugen.
10. Torgrim Torgrimsen (Torgrim T. Solberg) f. 15/8-1867 på Haugen under Prestholt. Se nedenfor.
Eier 1876.

Denne familien flytta en del. De bodde først på Haugen under Prestholt i Nes. I følge kirkebokas utflyttingslister i Sauherad, flytta de til Solum i 1849, men det var til Gjerpen de kom. Han skrev seg da for "Torgrim Torkildsen Digernæs." Deres sønn Ellef Torgrimsen ble født på Rising i Gjerpen i 1849. De kom tilbake til Sauherad igjen våren 1850. De bodde på Løvhaug under Prestholt øvre i Nes under folketellinga 1865. De kom til Solberg i Valebø i 1876.

 

Innflyttet til Gjerpen høst 1848.
Anmeldt: 22/10-1849.
Navn, alder, fødested:
Thorgrim Thorkildsen, 25, Seufde.
Ingerid Svennungsd., kone, 23, Bøe pr.gj.
Anne Thorgrimsd., 2, Seufde
Hvorfra indflyttet: Seufde. Attest fra Wolff.
Til: Rising (i Gjerpen).

Utflytting fra Gjerpen vaar 1850.
Anmeldt: 12/4-1850.
Torgrim Torkildsen Rising, 26 aar.
Ingrid Svennungsdatter, hans kone, 24 aar.
Anne Torgrimsdatter, deres datter, 3 aar.
Ellef Torgrimsen, deres Søn, 1/2 aar.
Til Saude (Sauherad).
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774b. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt, afholdt 27 - 30. Juni, Thinglæst 29. Sept. 1899." Se Solberg bnr 4.

Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, Skifteutlodningsprotokoll 1887 - 1904, folie 250b - 252b.
Sted: Solberg, Helgen i Holla - 1900.
Gaardmand Torgrim Torkildsen død.
Arvinger Enken Ingerid Svennungsdtr. og barn:
1. Svennung Torgrimsen. Myndig.
2. Ivar Torgrimsen. Myndig.
3. Torgrim Torgrimsen. Myndig.
4. Ole Torgrimsen. Myndig.
5. Torkild Torgrimsen. Sindsyg. Verge: Anders Pedersen Kaalstad.
6. Ellef Torgrimsen. Myndig.
7. Svigersønnene Carl Johnsen Usterud, Lars Bentsen Mastdalen og Halvor Halvorsen Glaholt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774b. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa Skifte etter Torgrim Torkildsen Solberg, afsluttet 2. Mai 1900, til Sønnen Ellef Torgrimsen Solberg for Kr. 5.600, Thinglæst 25. Mai 1900."

Ellef Torgrimsen Solberg herfra f. 12/10-1849 på Rising i Gjerpen.
Eier 1900.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 774b. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ellef Torgrimsen Solberg til Leopold Løvenskiold for kr. 9.000, dat. 25. Juni, Thinglæst 11. Juli 1900."


Senere beboere har vært leieboere og skogsarbeidere for Løvenskiold:

Tømmermann, tømmerkjører, leilending
Torgrim Torgrimsen Solberg (Torgrim T. Solberg) herfra f. 15/8-1867 på Haugen under Prestholt i Nes, Sauherad d. 1946 på Værstad, s.a. Torgrim Torkildsen Solberg.
g. 19/8-1889 m. Aslaug Kirstine Gundersdatter "fra Dalen" f. 9/2-1868 på nedre Prestgrav i Helgen (52/2), d.a. Gunder Jensen Præstgrav og Berthe Kittilsdatter.
Forlovere: "Gunder Jensen Dalen og Torgrim Thorkildsen".
Bruker i 1900.

Denne familien flytta til Glaholt øvre i 1903.

Se dette bruket under folketellinga 1900.

Jacob Tidemandsen fra Sauherad.

Midlertidig bosatt her under folketellinga 1910.

Byggmester H.J. Børresen f. 5/9-1847 i Solum (gift).
Tømmermand Nils J. Nykaas f. 6/12-1866 i Gjerpen (gift). Se Nykås under Mo i Gjerpen.
Tømmermand Henrik H. Hyni f. 11/7-1881 i Gjerpen (ugift losjerende).
Brukere i 1910 (31/12-1910).

Bygningssnekker (tømmermann), leilending
Anund A. Tangen fra Sauherad f. 17/3-1871 på Åsen i Heddal d. 22/5-1957. Gravlagt på Nes i Sauherad, s.a. Andres Olsen Dalen/ Tangen fra Heddal.
g. i Sauherad kirke 9/2-1906 m. Gunhild Einarsdatter fra Norendal i Nes, Sauherad f. 3/4-1876 i Sauherad, d.a. Einar Nirisen Norendal.
Forlovere: Fedrene.
1. Andres Tangen (Anders Tangen) f. 2/10-1906 på Tangen i Sauherad. Se Stuverud under Vale.
2. Ingeborg Mari "Imma" Tangen f. 13/1-1908 g.m. Ambros Sandvik. Se Sandvika under Geitebua.
3. Margit Tangen ("Malla") f. 1/4-1910 g.m. Rollef Glaholt. Se Glaholt øvre.
4. Einar Tangen f. 24/4-1912 d. 26/12-1978 g.m. Magnhild f. 6/7-1913 d. 17/12-2003. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
5. Hans Arne Tangen f. 10/8-1913 d. 29/11-1976 i Sauherad g. 1941 m. Ingeborg Grinnekaasa f. 23/2-1916 d. 29/1-1997. Gravlagt i Sauherad.
6. Olaf Tangen f. 16/2-1916 i Sauherad. Se Stuejordet 8 i Valebø.
7. Esther Ruth f. 31/1-1918 i Sauherad. Død ung.
8. Ester Tangen f. 19/12-1920 på Solberg d. 19/6-1997 g. 1946 m. Kristoffer Aasland fra Nes i Sauherad f. 29/11-1911 d. 24/2-1977.
Bruker ca. 1920.

F.f. Gaardbruger Anund Andresen Tangen og Hustru Gunhild Einarsdatters Andres: Arbeider Halvor Niridsen Vaala og Hustru, Føderaadsmand Andres Olsen Tangen, Pige Ingeborg Anundsd. Kaasen.
F.f. G.br. Anund Andresen Tangen og Gunhild Einersdatters Ingeborg Mari: Kone Ingeborg Tollevsd. Norendal (Næs), Gbr. Rollev E. Norendal (Næs), kone Anne Sofie L. Johanskaas.


Andres O. Dalen (1833 - ), unge Anund Andersen Tangen, og Margith Anundsdatter
(1829 - 1887). Foto innsendt av Gunn Jorunn Haugseter 2016.

Under folketellinga 1910 bodde familien på gården Norli (94/8) i Sauherad.

Skogsarbeider, forpakter
Einar Tangen herfra f. 24/4-1912 i Sauherad d. 26/12-1978, s.a. Anund Tangen.
g.m. Magnhild Klausen(?) fra Drangedal f. 6/7-1913 d. 17/12-2003.
Bruker ? - 1950.

Denne familien flytta til Skien i 1950.

Skogsarbeider, forpakter
Trygve Steinsholt
fra Steinsholt under Brenne f. 24/3-1923 d. 15/7-2000 i Sauherad, s.a. Karl Steinsholt.
g.m. Ingeborg Lia fra Lia i Sauherad f. 25/11-1919, d.a. Knut Lia.
Bruker 1950.

Besetningen her i 1950 var på 1 hest 2 kuer og 2 ungdyr. 

Etter 4 - 5 år flytta denne familien til et nyere hus på Ø. Usterud. Se Valebø 253.

Skogsarbeider, leilending
Johannes Berge
fra Berge i Seljord f. 17/4-1916 d. 24/11-1986, s.a.
g.m. Anne Rui fra Rauland f. 11/5-1920, d.a. Kjersti Simonsbek.
1. Johanne Kristine Berge f. 25/6-1941 d. g.m. Arne Andersen. Bodde i Bø i Telemark.
2. Kjersti Berge f. 1943 g.m. Harald Berge. Se Stuejordet 2 i Valebø.
3. Torvald Berge f. 1945 g.m. Anne Karin Langeland. Bosatt på Dalen i Telemark.
4. Solveig Berge f. 1947 g.m. Tore Sølland fra Frogner. Ekteskapet oppløst. Se Lærerboligen Ytre Valebø.
5. Gunnhild Berge f. 1950 g.m. Reidar Willy Johansen (Reidar Johansen). Se V. Usterud under Vale.
6. Anne Marie Berge f. 1955 g.m. Steinar Jensen. Bosatt i Bø i Telemark. Ekteskapet oppløst.
Bruker ca. 1955.

De gamle er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

John W. Henriksen har siden startet hundeskole her. Se Skien Hundeskole.


Kart av 2015 fra www.grenlandskart.no. På originalkartet står det at eiendommen heter "Glaholt øvre". Det er helt feil. Gårdsnummer 336 er også feil. Gårdsnummer skal
ikke kunne endres uten videre. Dette er selve grunnlaget for en unik norsk bygdebokkultur. Gard Strøm.


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Solberg 4 - Solberg nordre
Utskilt fra Solberg(3) i 1899. Bruksnummeret har siden blitt endret fra 4 til 10.


Solberg bnr 10 (tidligere 4). Foto: Gard Strøm 13.12.2015.

Da Valebø ble innlemmet i Skien kommune 1/1-1963, fikk alle gårdsnummer et 3-tall foran. Solberg fikk dermed gnr 369.
Bruksnummeret her er endret fra 4 til 10 før 1950.

Adresse i dag: Valebø 315, 3721 Skien.

Solberg tilhørte fra gammelt av den del av Helgen sogn som lå på østsiden av Norsjø, i Holla prestegjeld.

Beboerne her måtte i gamle dager ned til Norsjø og ro over til Helgen kirke for sine kirkehandlinger, som dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser.
Da Valebø fikk sin kirkegård i 1871, benyttet de den.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 776. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Skifteforvalteren i Torgrim Torkildsen Solbergs Dødsbo, til Sønnen
Svennung Torgrimsen for kr. 1.333, dat. 15. Marts, Thinglæst 10. April 1901."

Murer, tømrer, småbruker, selveier (1901)
Svennung T. Solberg fra Ø. Solberg(3) f. 14/10-1851 på Spirholt under Holtan, Sauherad d. 17/12-1903 på Solberg. "Ulykkestilfælde i skogen. Kom under et tre.", s.a. Torgrim Torkildsen.
g. i Sauherad kirke 21/10-1875 m. Berthe Sørine Pedersdatter fra Akkerhaugen under Velta f. 16/11-1856 på Bergen under Arud d. 26/6-1937 på Solberg, d.a. fergemann Peder Rollefsen og Sørine Andersd.
Forlovere: "Klokker Hans Thorbjørnsen og Tollef Pedersen Koslungen."
1. Ingrid Solberg f. 26/5-1876 på Solberg g1g 1896 m. Simon Augustinusen Omtvet g2g m. hans bror Anders Augustinusen Omtvet. Se Omtvedt(2) i Helgen. De emigrerte til N. Amerika.
2. Peder Solberg f. 13/8-1878 på Solberg. Fadder i 1897.
3. Berthe Sørine Solberg f. 20/4-1881 på Solberg. Emigrerte til N. Amerika, men døde der kun 19 år gammel.
4. Torgrim Solberg f. 30/12-1883 på Solberg.
5. Anne Solberg f. 5/9-1886 på Solberg.
6. Andreas Solberg f. 5/7-1889 på Solberg. Flyttet til Oslo.
7. Ole Solberg f. 11/4-1892 på Solberg.
8. Johan Solberg f. 2/1-1895 døpt i Helgen kirke, g.m. Milly Jensen Ytterbø. Bodde på Ulefoss.
9. Sveinung Solberg f. 20/5-1897 døpt i Helgen kirke, g.m. Kristine O. Vala.
10. Anne Sofie f. 17/8-1901 på Solberg d. 5/7-1902 på Solberg.
Eier 1901.

F.f. Svennung Torgrimsen Solbær og Berthe Sørine Pedersdatters Ingri: Karen Dorthea Halvorsd. Usterud, Helge Torgrimsd. Solberg, Torgrim Torkelsen ditto, Gunder Sigurdsen Usterud, Ivar Torgrimsen Solberg.
F.f. Gaardbruger Svennung Torgrimsen Solbær og Berthe Sørine Pedersdatters Peder: Kari Sigurdsd. Glaholt, Anne Torgrimsd. Solbær, Halvor Halvorsen Glaholt, Torgrim Torkelsen Solberg, Ivar Torkildsen ditto.
F.f. Gaardbruger Svennung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Berthe Sørine: Barnets Moder, Anne Pedersd. Akerhougen, Torgrim Torkildsen Solbær, Lars Jonsen Vale, Ole Torgrimsen Solberg.
F.f. Tømmermand Svennung Torgrimsen Solberg og Hustru Berthe Sørine Pedersdatters Torgrim: Barnets Moder, Gunnild Torgrimsd. Solberg, Torgrim Torkelsen Solberg, Torkel Torgrimsen ditto, Halvor Glaholt.
F.f. Tømmermand Svennung Torgrimsen Solberg og Hustru Birthe Serine Pedersdatters Anne: Torgrim Torkelsen Solberg, Ole Torgrimsen ditto, Lars Johnsen Usterud, Kari Rollefsd. Glaholt.
F.f. Tømmermand Svennung Torgrimsen Solberg og Hustru Berthe Serine Pedersdatters Andreas: Torgrim Torkelsen Solberg, Halvor Halvorsen Glaholt, Ole Torgrimsen Glaholt, Kari Rollefsd. Glaholt.
F.f. Gaardbruger Sveinung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Ole: Kari Rollefsd. Stuverud, Rollef Torstensen Glaholt, Halvor Rollefsen ditto, Lars Johnsen Usterud.
F.f. Gaardbruger Sveinung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Johan: Lars Johnsen Usterud, Tømmermand Torgrim Th. Solberg, Ungkarl Peder Sveinungsen Solberg, Barnets Moder og Pige Anne Rollefsd. Glaholt.
F.f. Gaardbruger Sveinung Torgrimsen Solberg og Berthe Sørine Pedersdatters Sveinung: G.br. Simon Augustinusen Omtved, ditto Ole Torgrimsen Jacobskaas, Peder Sveinungsen Solberg, Barnets Moder og Pige Anne Larsd. Usterud.

Denne familien bodde før 1901 på Solberg(3).

Se denne eiendommen under folketellinga 1900.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 776. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Svennung Torgrimsen til Leopold Løvenskiold for kr. 6000 og med forbehold om Brugsret m.v. for Sælgeren og Hustrus Livstid mod aarlig afgift
Kr. 20.-, dateret 25. Marts, Thinglæst 10. April 1901."


Lars J. Øverland fra Sauherad kjøpte denne eiendommen av Løvenskiold i 1939.

Skogsarbeider, tømmermann, leilending, selveier i 1939
Lars J. Øverland fra Kjendalen øvre under Lunde nedre f. 20/10-1895 på Dale i Sauherad d. 8/10-1976, s.a. John Halvorsen.
g. på prestens kontor i Holla 16/6-1923 m. Kristine Glaholt fra Ø. Glaholt under Vale f. 19/9-1901 d. 25/2-1966, d.a. Ole O. Glaholt.
Forlovere: "Brudens far og tømmermand Halvor Øverland."
1. Ingeborg Klara Øverland f. 22/5-1923 på Solberg. Døpt i Valebø kirke.
2. Ole Johan Øverland f. 24/10-1924 på Solberg. Overtok eiendommen.
3. Jørgen Øverland f. 29/1-1928 på Solberg.
4. Marry Øverland f. 1929.
5. Ragnhild Kristine f. 1938.
6. Liv Kari Øverland f. 1940 g.m. Gunvald Skjelbred. Se Solberg(5).
7. Bodhild Øverland f. 1946. Overtok eiendommen etter sin bror Ole Johan Øverland.
Eier 1939.

Det kommer fram av kirkebokas fødselsregister at familien bodde på Solberg allerede i 1923. Alle barna ble døpt i Valebø kirke.

Lars J. Øverland er bror til Halvor J. Øverland på Solberg(11) "Fritheim". De var dessuten i slekt med Spirdalen-familien på Hanseskås under
Lunde øvre. Se gul ramme nedenfor.
 
Lars Øverlands far, John Halvorsen f. 1869 kom fra Landkjennstulen under Låvell i Sauherad. Han ble gift i Sauherad i 1890 med Ingeborg Larsdatter fra Romperud under M. Sunde i Sauherad. Se Kjenndalen øvre under Lunde nedre i Valebø. Hun var d.a. Lars Sigurdsen Romperud fra Plassen under N. Sunde. Ingeborgs søster Mari Larsdatter Romperud ble gift i Sauherad 1898 med Johan Halvorsen (Spirdalen), som var bror til John Halvorsen fra Landkjønnstulen. Det var altså to søstre som giftet seg med to brødre.

Kilde: Tinglysingsprotkoll nr. VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, folie 224b. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning av 15/9-1938, tingl. 2/1-1939, hvorved parsellen "Fritheim" (bnr 11) er utskilt med en skyld av 0 mark 03 øre." Se Fritheim.

Skogsarbeider
Ole Johan Øverland
f. 24/10-1924.
Eier 1976.

Bodhild Øverland f. 1946.
Eier 20??
 
Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter opplysninger fra eieren (utdrag).
Gården består av 8 dekar jord. Den første traktoren kom i 1960, og det er en traktor på gården i dag. I tunet står et våningshus fra rundt 1890(!) (heller fra 1901 GS), som ble restaurert i 1970. Låven, bryggerhuset, redskapshuset, garasjen og vedskjulet har ukjent alder (alt fra rundt 1901). Gården ble utskilt før 1900 og den har fulgt slekta siden 1939.


Kart av 2015 fra www.grenlandskart.no


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Solberg 11 - Fritheim
Utskilt fra Solberg(4) i 1938.


Foto: Gard Strøm 13.12.2015.

Kilde: Tinglysingsprotkoll nr. VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, folie 219b. Digitalarkivet.
"Skjøte, datert 13/12-1938, tinglyst 2/1-1939, fra Herman Løvenskiold til Halvor J. Øverland på denne eiendom og bnr 12 for kr. 1.000. Dokumentet
inneholder bestemmelser om veier m.v. (Dok.1448/1938)."

Adresse i dag: Valebø 333, 3721 Skien.

Halvor Øverland
kjøpte rundt 7 mål Solberg-jord av Løvenskiold-Fossum i 1938, og bygde hus her.

Skogsarbeider, tømmermann (bygningssnekker)
Halvor J. Øverland fra Kjenndalen øvre under Lunde nedre f. 22/7-1892 i Ådalen under Låvold i Sauherad d. 28/12-1975, s.a. John Halvorsen.
g. 23/12-1937 m. Inga Kirstine Gundersen fra Bø lille i Helgen (51/1) f. 26/6-1904 d. 24/12-1987, d.a. Halvor Gundersen og Gunhild Halvorsdatter.
Forlovere: "Lærer Eivind Lindheim og gårdbruker Halvor Gundersen, begge Holla."
1. Erna Øverland f. ca. 1938.
Eier 1938.

Halvor J. Øverland er bror til Lars Øverland på Solberg(10) "Nordre".

 
Halvor J. Øverlands far, John Halvorsen f. 1869 kom fra Landkjennstulen under Låvell i Sauherad. Han ble gift i Sauherad i 1890 med Ingeborg Larsdatter fra Romperud under M. Sunde i Sauherad. Se Kjenndalen øvre under Lunde nedre i Valebø. Hun var d.a. Lars Sigurdsen Romperud fra Plassen under N. Sunde. Ingeborgs søster Mari Larsdatter Romperud ble gift i Sauherad 1898 med Johan Halvorsen (Spirdalen), som var bror til John Halvorsen fra Landkjønnstulen. Det var altså to søstre som giftet seg med to brødre.


Kart av 2015 fra www.grenlandskart.no


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Killingkåven
Gammel husmannsplass under Solberg. Skyllsatt som eget bruk til løpenr. 144b den 19. nov. 1849. Utskilt fra S. Solberg.

Killingkåven er nedlagt for mange år siden. Ingen gjenstående bygninger. Like ved ble det senere etablert en plass kalt Stampekåsa.

Første kjente bruker.

Christopher 32 år gml. (f. ca. 1632) var nevnt som husmann under Solberg i 1664.
Kilde: Fogdens manntall 1665.

Jacob Evensen Killingkaaven f. ca. 1659 bg. 5/12-1717. "Jacob Evensen Killingkaaven, 58 Aar."
g.m. Anne Levorsdatter fra Lunde øvre(1) f. ca. 1659, d.a. Levor Olsen Lunde.
Bruker til 1717.

Anders Pedersen Killingkaaven f. ca. 1698 bg. 17/10-1783. "Anders Pedersen Nyhuus, 85 Aar."
Bruker i 1737.

Han var ofte fadder for sine søskens barn. Han døde trolig hos sin søster eller bror på Nyhus. Var mest sannsynlig ugift.
 
Andre fra kirkeboka med tilhørighet til Killingkåven.
Maren Pedersdatter f. ca. 1639 bg. 7/7-1769. "Maren Pedersd. Killingkaaven, 65 Aar."
Marthe Andersdatter f. ca. 1677 bg. 29/1-1749. "Marthe Andersd. Killing, 72 Aar."

Skogsarbeider, husmann
Christen Pedersen
f. ca. 1714 d. 10/10-1793. "Christen Pedersen Nyhuus, 79 Aar.", s.a. Peder NN.
g1g i Holla 3/10-1745 m. Karen Pedersdatter fra Nyhus under Ø. Romnes f. ca. 1715 bg. 23/12-1760."Karen Pedersd. Nyhuus, 45 Aar 4 Mnd. 18 Dage.", d.a. Peder Pedersen Nyhuus.
g2g i Holla 3/10-1762 m. Maren Olsdatter fra Gravningen dpt. 24/6-1738 d. 26/10-1819 på Namløs i Holla. "Maren Olsd. Gaardmands Kone Namløs, 82 Aar.", d.a. Ole Ledvorsen Gravningen.
Bruker 1746.


Denne familien flytta i ca. 1748 til Nyhus under Romnes. Se alle barn på Nyhus.

Martha Pedersdatter f. ca. 1702 bg. 8/6-1772. "Martha Pedersd. Killingkaaven, 70 Aar."

Peder Jørgensen Killingkaaven fra Høgsete under Vale dpt. 20/8-1747, s.a. Jørgen Torbjørnsen.
g. i Holla 13/9-1772 m. Berthe Nilsdatter fra Verket i Holla dpt. 2/7-1748, d.a. Nils Clausen. Se Familie 10a - Verket 1740.
Forlovere: "Halvor Pedersen Store Wale og Peder Jensen Omtved."
Bruker ca. 1770.

Denne familien flytta videre til Gjerpen. Først til Bratsbergkleiva, deretter noe få år på Hyni, før de bosatte seg
fast på Habakken under Foss. Se alle barna der.

Skogsarbeider, husmann
Torsten Svendsen
fra Jernverket dpt. 9/7-1747 bg. 8/5-1813. "Tosten Svensen Souklev, 68 Aar.", s.a. Svend Pedersen. Se Familie 20 - Verket 1740.
g1g i Holla 27/10-1771 m. Kirsten Gulliksdatter fra "Schougen" dpt. 4/4-1747 bg. 30/10-1781. "Kirsten Gullichsd. Killingkaaven, 34 Aar.", d.a. Gullik Nilsen.
g2g i Holla 15/10-1782 m. Anna Olsdatter fra Holtan i Helgen dpt. 6/1-1753 d. 24/10-1840, "Anne Olsd. Saugklev, 86 Aar gml. Død hos Tron A. Namløs.", d.a. Ole Larsen Holtan.
Bruker i 1780.

Før han giftet seg første gang var Torsten Svendsen i tjeneste på S. Vale. Han flytta siden til Kjosvik under Brenne, deretter til Saukleiv.

Nedre Telemark skifteprotokoll 1775-1784.
Sted Killingkoven under Solberg - 1781.
Kirsti Gullichsdatter, død.
Arvinger:
Enchemand Tosten Svensen.
Barn: Niels Tostensen 1 Aar.
Formynder: Moderbroderen Niels Gullichssen ved Uhlefos Saubrug.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Under Manntallet 1782 var det ingen beboere i Killingkåven.

Skogsarbeider, husmann
Ole Andersen Killingkaavan fra S. Solberg(1) dpt. 28/3-1758 bg. 15/7-1802. "Ole Andersen Killingkoven, 44 Aar.", s.a. Anders Nilsen Solberg.
g. 8/11-1784 m. Dorthe Maria Andersdatter fra Holden Jernværk dpt. 25/9-1757 bg. 15/8-1802. "Dorthe Andersd. Killingkoven, 44 Aar.", d.a. Anders Halvorsen. Se Familie 31 - Verket 1762.
Forlovere: "Jon Store Wale og Anders Usterud."
1. Anders Olsen f. 8/3-1785. Trolig i tjeneste hos Tobias Jørgensen på Galten under folketellinga (februar) 1801. Ble i skifte etter søstra Kirsten Olsdatter kalt "Anders Olsen Guldbakke".
2. Anne Olsdatter f. 18/1-1787.
3. Nils Olsen f. 27/8-1789. Se Osdalen under Vale.
4. Karen Olsdatter f. 24/12-1791 g.m. Jens Larsen. Se Stenstadstranda under Stenstad i Helgen.
5. Kirsten Olsdatter f. 6/3-1794 g.m. Torgrim Rollefsen. Se Kjendalen nedre under Lunde nedre.
6. Maria Olsdatter f. 31/10-1796.
7. Ingeborg Olsdatter f. 19/10-1799.
Bruker ca. 1785.

F.f. Ole Andersen Killingkaaven og Dorthe Maria Andersdatters Anders: Jon Wale, Niels Stømodden, Jon Hellichsen Grønningen, Maria Wale, Margrethe Andersd. Wrk.
F.f. Ole Andersen Killingkaaven og Dorthe Marie Andersdatters Anne: Anders Usterud, Jon Gladholt, Anders Andersen Wrk., Aasild Usterud, Kirsten Andersd. Wrk.
F.f. Ole Andersen Killingkaaven og Dorthe Marie Andersdatters Niels: Niels Nielsen Usterud, Niels Nielsen Dalen, Anders Andersen Wrk., Maren Andersd. Grønningen, Anne Andersd. Usterud.
F.f. Ole Andersen Killingkaaven og Dorthe Marie Andersdatters Karen: Anders Usterud, Anders Arvesen Stuerud, Arve Arvesen Stuerud, Anne Arvesd. Store Vale, Kirsten Arvesd. Stuerud.
F.f. Ole Andersen Killingkaaven og Dorthe Andersdatters Kirsten: Jon Wale, Gullich Tronsen Sannæs, Anders Andersen Wrk., Maren Andersd. Grøningen, Kirsten Andersd. Wrk.
F.f. Ole Andersen Killingkaaven og Dorthe Andersdatters Maria: Lars Birkholt, Tyge Jensen Graver, Arve Arvesen Stuerud, Anne Andersd. Usterud, Ingeborg Torgrimsd. øvre Lunde.
F.f. Ole Andersen Killingkaaven og Dorthe Andersdatters Ingeborg: Jon Gladholt, Søn Anders Jonsen Gladholt, Halvor Wale Øen, Anne Gladholt, Karen Jonsd. Gladholt.


Nedre Telemark skifteprotokoll 1801 - 1806, folie 692a - 692b.
Sted: Killingkaavan af Solberg - 1803.
Afdøde Ægtefolch Ole Andersen og Dorthe Andersdatter.
Deres Børn:
1. Anne Olsdtr. d.e. 9 Aar.
2. Ingeborg Olsdtr. 7 Aar.
3. Marie Olsdtr. 4 Aar.
4. Anne Olsdtr. d.y. 2 Aar.
Formynder for barna: Gullich Tronsen Lunde.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Siden foreldrene døde fra en rekke mindreårige barn, har de nok vokst opp litt "her og der". Sønnen her, Niels Olsen, har trolig vokst opp på en av Vale-gårdene. Han var nevnt som Niels Olsen Wale, da han var fadder i mai 1821 for Halvor Pedersens sønn Halvor på Valøya.
Her er det flere barn som ikke er nevnt i skiftet! De "savnede" barna er heller ikke funnet døde i kirkeboka forut for skiftet.
Det er mye som ikke stemmer med kirkeboka i dette skiftet. G.S. 


Skogsarbeider, husmann
Halvor Torjussen "fra Graver" f. ca. 1774 i Sauherad? bg. 3/8-1806. "Halvor Torjussen Killingkoven, 32 Aar.", s.a. Torjus NN.
g. i Holla 13/10-1796 m. Anne Jonsdatter fra Glaholt midtre dpt. 19/12-1773, d.a. Jon Pedersen Gladholt.
1. Ellen Halvorsdatter f. 3/9-1797 g. i Holla 5/4-1825 m. Jørgen Tobiasen på Vale. Ellen g2g 1849 m. enkemann Jon Andersen. Se Bjørndokka under Graver.
2. Maren Halvorsdatter f. 27/3-1800
g.m. Gunder Pedersen. Se Høgsete B.
3.
Torjer Halvorsen f. 15/1-1803.
4. Aaste Halvorsdatter f. 9/2-1805.
Bruker ca. 1804.

F.f. Halvor Torgiersen Gladholt og Anne Jonsdatters Elen: Jon Stuerud, Peder Jonsen Gladholt, Anders Jonsen Graver, Maren Pedersd. Stuerud, Anne Andersd. Usterud.
F.f. Halvor Torgersen Gladholt og Anne Jonsdatters Maren: Niels Usterud, Peder Jonsen Gladholt, Anders Jonsen Gladholt, Anne Andersd. Usterud, Karen Jonsd. Gladholt.
F.f.
Halvor Torjersen og Anne Jonsdatters Torjer: Anders Vahle, Svanoug Tollefsd.
F.f.
Halvor Torjersen Killingkoven og Anne Jonsdatters Aaste: Peder Andersen Gladholt, Svanoug Gladholt, Karen Jonsd.

Enka Anne Jonsdatter ble g2g 16/10-1814 i Romnes kirke med Knud Knudsen Morath.

Skogsarbeider, husmann
Bjørn Halvorsen Killingkoven trolig fra Monen i Gransherad dpt. 3/2-1776 d. 15/12-1844 i Killingkaaven, 72 Aar gml.", s.a. husmann Halvor Jacobsen under Mosebøe og Torbiør Bjørnsdatter.
g. i Sauherad 28/2-1805 m. Svanaug Olsdatter fra Sauherad dpt. 15/6-1783, d.a. Ole Tollefsen og Aaste Rollefsdatter.
Forlovere: "Rollev Sunde og Ole Sunde."
1. Aslaug Bjørnsdatter dpt. 11/4-1805 i Sauherad g1g m. Hans Nilsen Usterud g2g m. Ole Halvorsen fra Spirdalen i Dalsbygda. Se Vale(12) "Usterud".
2. Aaste Bjørnsdatter dpt. 4/12-1808 i Solum g.m. Anders Jensen fra Eik under Geitebua. Bodde på Skibsnes i Helgen til de emigrerte til Wisconsin i 1844.
3. Maren Bjørnsdatter (Mari Bjørnsdatter) f. 2/8-1821 i Holla. Emigrerte til Amerika i 1844 sammen med bl.a. søstra Aaste og hennes familie. Tok trolig navnet Mary Johnson i USA.
Bruker 1820-tallet til 1849.

Denne familien bodde en tid på en plass under Dal i Melum (Dalsbygda).

F.f. Biørn Halvorsen Ø. Dahlsejet og Svanoug Olsdatters Aaste: Anne Arnesdatter Wasdalen, Marthe Johannesdatter Langeland, Jon Kittilsen Ø. Dahlsejet, Jon Tovsen Ø. Gisholt, Ole Johannesen Langeland.
F.f. Huusmand Biørn Halvorsen Killingkoven og Svanoug Olsdatters Maren: Anne Soelborg, Aaste Hoxodde, Anders Soelborg, Niels Usterud og Hans Usterud.

Enka Svanaug Olsdatter Killingkoven (66) emigrerte til N. Amerika 20/4-1849 til sine 2 døtre.

Skogsarbeider, husmann
Ole Hansen fra Rongsjorden i Tinn dpt. 6/10-1771 i Atrå krk. d. 12/11-1819 på Marker i Gjerpen, s.a. Hans Olsen og Gunhild Jonsdatter.
g. i Sauherad 3/10-1797 m. Ingeborg Torgrimsdatter fra Lunde øvre(5) "Søgard-Lunde" dpt. 14/5-1775 d. 1/2-1861 på øvre Sem, d.a. Torgrim Olsen Lunde.
Forlovere: "
Anun Olsen Lunde, Gullich Torgrimsen."
1. Karen f. 18/9-1799 bg. 6/4-1804. "Karen Olsd. Pladsen."
2. Hans Olsen f. 16/1-1801.
3. Torgrim f. 1/4-1804 bg. 3/7-1805. "Torgrim Olsen Milebond 4 1/2 Mnd.
4. Karen Olsdatter f. 28/4-1805.
5. Anne Olsdatter f. 17/12-1807.
6. Ingeborg f. 24/9-1812 i Killingkåven bg. 7/5-1813. "Ingebor Olsdatter Killingkoven 7 Mnd. 13 Dage."
7. Ingeborg Olsdatter f. 11/10-1814 i Killingkåven. Flytta til Kristiania og ble 2/12-1842 gift i Oslo Domkirke m. dansk skomakersvenn Christian Emilius Oldrup fra København f. ca. 1809.
8. Peder Olsen f. 8/6-1817 på Marker i Gjerpen.
Bruker i 1799 og i 1801.

F.f. Ole Hansen Pladsen og Ingeborg Torgrimsdatters Karen: Anund Brenne, Anund Olsen Lunde, Ole Torgrimsen Pladsen, Anne Hansd., Ingeborg Gullichsd. nedre Lunde.
F.f. Ole Hansen Pladsen og Ingeborg Torgrimsdatters Hans: Anund Brenne, Anund Lunde, Torgrim Pladsen, Anne Hansd. Lunde, Anne Corneliusd. Brenne.
F.f. Ole Hansen Milebond og Ingeborg Torgrimsdatters Torgrim: Anund Lunde, Poul Engelbretsen, Anne Hanseskaas, Anne Torgrimsd.
F.f. Ole Hansen Milebond og Ingeborg Torgrimsdatters Karen: Ole Pladsen, Sivert Olsen, Niels Torgrimsen, Anne Torgrimsd. Lunde, Anne Corneliusd. Pladsen.
F.f. Ole Hansen Milenbond og Ingeborg Torgrimsdatters Anne: Gullic øvre Lunde, Niels Lunde, Ole Torgrimsen, Anne Corneliusd. Pladsen, Thore Jensd. Lunde.
F.f. Ole Hansen Killingkoven og Ingebor Torgrimsdatters Ingebor: Anne Jensd. Soelberg, Anne Olsd. Soelberg, Anders Nielsen Ustrud, Hans Haralsen Soelberg.
F.f. Ole Hansen Killingkoven og Ingebor Torgrimsdatters Ingebor: Svonaug Glaholt, Kari Anunsd. Lunde, Anders Soelberg, Peder Glaholt, Hans Nielsen Ustrud.

Fra de gifta seg i 1797 bodde de på "Plassen" under Brenne (Steinsholt). Ingeborgs foreldre hadde flytta dit rundt 1782.
Da Torgrim ble født i 1804, hadde de flytta til Milebånn under Lunde øvre. Fra 1812 bodde de noen år i Killingkåven.

Denne familien flytta til Gjerpen i 1815 og bosatte seg på Marker under Grini. Se Marker(A) i Gjerpen. Se hvor det ble av barna der.

Killingkåven ble skyldsatt som egen eiendom først den 19. Nov. 1849 av Anders Nilsen Solberg.
Tidligere hadde Killingkåven vært husmannsplass under Solberg(1).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 772. Digitalarkivet.
"Skjøde til Jahn Steensen for 290 Spd., dateret og Thinglæst 31. Jan. 1850."

Skogsarbeider, tømmerfløter, selveier
Jahn Steensen fra Munken under Langeland i Helgen (66/4) f. 13/5-1822 på Bleka i Bø i Telemark, s.a. Steen Jahnsen Munken.
g. 1/4-1850 m. Berthe Andersdatter fra Nesodden under Ytterbø i Helgen (55/11) f. 2/2-1822 på Halvorstå, d.a. Anders Andersen Næsodden.
Eier 1850.
Denne familien bodde her i tiden 1850 - 1859. De flytta da til Vale(26) "Gladholt østre".

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. II 4, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, folie 772. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jahn Steensen til Ole Pedersen for 170 Spd., dat. 25. Marts, thinglæst 6. April 1859."

Skogsarbeider, selveier
Ole Pedersen fra Glaholt øvre f. 31/12-1818 på Glaholt d. 27/6-1889 på Valøya, s.a. Peder Jonsen Glaholt.
g. i Holla 8/1-1866 m. sin tjenestepike Ingeborg Nilsdatter fra Knollen i Sauherad f. 24/8-1846, d.a. Nils Rollefsen Knolden og Ingeborg Olsdatter.
Forlovere: "Tollef Pedersen Valestrand og Halvor Olsen Usterud."
Eier 1859.

Tjenestepike her i 1865: Ingeborg Nilsdatter fra Sauherad f. ca. 1845. Ugift.
Losjerende i 1865: Marie Olsdatter f. ca. 1831 i Holla. "Ernærer sig ved adskillig Arbeide. Hendes uægte Søn Halvor Halvorsen(11) født i Holla."

Han er også skrevet for Ole Pedersen Glaholt. De flytta siden til Stenstadstranda i Helgen, hvor de bodde i 1875.
Mot slutten av 1880-tallet flytta de til Valøya, hvor han døde i 1889.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 4.
Udsæd: Hvede 3/8 tnd., Havre 1/4 tnd., Poteter 2 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 3, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 222. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Pedersen Glaholt til Anders Kittilsen Solberg for 300 Spd., dat. 11., thinglæst 18. Nov. 1867."


Killingkåven var ubebodd under folketellinga 1875, men bonden på Solberg dyrka litt her.

Kilde: Folketellinga 1875.
Intet Kreaturhold.
Udsæd: Havre 2 tnd., Poteter 2 tnd.

"Hjemmelsdokument paa Skifte efter Kari Andersdatter Solberg, thinglæst 30/11-1881, hvorved dette brug m.m. for kr. 7.600.- udlægges Sønnen Kittil Andersen
Solberg
, dat. 29. Juni, thingl. 1. Juli 1882."


Killingkåven ble, sammen med hele Solberg, makeskifta med Løvenskiolds eiendom N. Vale(6) i 1895.
 

Under folketellinga 1900 var Lars Bentsen (Mastdalen) med familie oppført her. Se Mastdalen under Geitebua.

Siden har det trolig ikke bodd folk her. Husene er i dag borte. Kun spor etter hustufter (2017).
 


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


Stampekåsa - Kåsa

Boplass for skogsarbeidere fra 1850-tallet. Slettet for mange år siden.

Piken Karen Kirstine Andersdatter fra f. 7/7-1821 på Funnemark i Lunde, d.a. Anders Johnsen og Kari Haraldsdatter.
Hun fikk et barn, Ole Olsen her den 20/1-1849. Faren var den ugifte tjenestegutten på Borstad, Ole Sigurdsen. De giftet seg 12/11-1850.
Se Hegna under Graver.

Kilde: Holla kirkebok (1849-1860). Barnedåp nr. 13 - 1849.
Uægte barn Ole døpt i Helgen kirke. "Pigen Karen Kirstine Andersdatter i Pladsen Stampekaasa pr. Solberg og opgiven Barnefader Ungkarl Ole Sigurdsen Borstad, som er i tjeneste der. Pigen har havt 1 uægte Barn forhen (tidligere) med en annen Ungkarl, omtrent syv aar gammelt (ved Inflytting f. i Holden) navnlig Thorine.
Faddere: Kari Nilsd. Mastdalen, Anne Andersdatter Hagen, Gunder Olsen Mastdalen, Knud Kittelsen Kaasen, Jahn Steensen Munken."


Skogsarbeider, husmann
John Hansen fra Lunde øvre(11) f. 6/3-1820 på Hjelset i Helgen, s.a. Hans Johnsen Lunde.
g. i Holla 9/1-1843 m. Aaste Pedersdatter fra Gladholt øvre f. 21/6-1816, d.a. Peder Johnsen Glaholt.
Forlovere: "Nils Halvorsen Soelberg og Tollef Pedersen Glaholt."
1. Kirsten Maria Johnsdatter f. 27/6-1843 på Lunde.
2. Hans Johnsen f. 24/8-1845 i Hegna under Graver.
3. Peder Johnsen f. 28/8-1847 i Stampekås under Solberg.
4. Susanne Johnsdatter f. 9/5-1851 i Kåsa under Solberg.
5. Gunhild Kirstine Johnsdatter f. 8/3-1854 i Kåsa.
6. Jørgen Johnsen f. 3/9-1856 i Kåsa.
Bruker ca. 1850.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gaardmand John Hansen Lunde og Aaste Pedersdatters Kirsten Maria: Maria Hansd. Lunde, Kirsti Hansd. Lunde, Augustinus Torgrimsen Lunde, Tollef og Ole Pederssønner Glaholt.
F.f. Huusmand John Hansen Hægna og Aaste Pedersdatters Hans: Karine Arnesd. Graver, Gunnild Pedersd. Glaholt, Jens Graver, Tollef Pedersen Glaholt, Ole Pedersen Glaholt.
F.f. Huusmand John Hansen Kaasen under Solbær og Aaste Pedersdatters Peder: Maria Hansd. Lunde, Kirsti Hansd. Saug., Augustinus Torgrimsen Lunde, Hans Johnsen Borstad og Ole Pedersen Glaholt.
F.f. Huusmand John Hansen Kaasen under Solbær og Aaste Pedersdatters Sussanne: Gunnild Johnsd. Kaasa, Kari Andersd. Solbær, Johan Gustav Iversen Stampekaas, Tollef Pedersen Glaholt, Ole Pedersen Glaholt.
F.f. Husmand John Hansen Kaasa under Solbær og Aaste Pedersdatters Gunnild Kirstine: Anne Kirstine Andersd. Grinen, Maren Hansd. Stuverud, Tollef Pedersen Glaholt, Isak Christensen Vale, Ole Pedersen Glaholt.
F.f. Huusmand John Hansen og Aaste Pedersdatters Jørgen: Anne Kirstine Andersd. Graver, Mari Johnsd. Kaasa, Tollef Pedersen Glaholt, Isak Christensen Vale, Hans Olsen Usterud.


 


| Innhold | Gamle Solberg | Solberg søndre | Solberg østre | Solberg nordre | Solberg 11 - Fritheim |
| Killingkåven | Stampekåsa |


webmaster@gamlevalebo.no