ved
Gard Strøm

| INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 19.06.2023

GEITEBUA

Gnr 68 i Holla kommune.Håndtegnet porteføljekart 1845 - 1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss. Klikk for større kart.


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvik |


Gamle Geitebua
Gnr 68 i Holla prestegjeld. Endra i kommunesammenslåinga med Skien kommune til gnr. 368.

Her må jeg innlede med en retting av Simon Ytterbøes påstand (Holla I) om at Geitebua skal ha vært en "stor skogsgård".
Geitbua ble skattet som en halvgård med ei landskyld på 2 huder. Det er ingen stor gård. Ingen i embedsverket kunne være
unøyaktige med den slags. De store skogviddene Ytterbøe skrev om tilhørte nok gnr 31 "Store Vale" i Valebø. Dessuten
grensa Geitebua i sør-øst til Bø-skogene, senere tilhørende Løvenskiold på Fossum i Gjerpen.
Jordeboka 1665 sier: "Endnu er her nogen ringe skov" og "Vandfald til en Flomqværn."

Jernverkseierne slo tidlig kloa i disse skogene p.g.a. at de hadde stort behov for trekull. Dessuten var det allerede da store
penger i trevirke.

Opprinnelig landskyld 2 huder.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for gårdens skatteverdi. Denne måleenheten har endret seg gjennom tidene.

Beliggenhet.
Geitebua ligger på Norsjøs østside, ovenfor Olsbrygge i Helgen sogn. Disse "ødegårdene", som lå på østsiden hørte også til Helgen
sogn i Holla prestegjeld og folk som bodde her, måtte ro til Olsbrygge og gå til Helgen kirke for sine kirkelige handlinger. Om vinteren
måtte de over isen. Fra landsiden lå gården temmelig øde til.

Geitebua grenser til Vale skog i nord (Stuverud), til Bø-skog i Gjerpen i øst (ved Geitebuvarden), til Vasdalen i syd og til Norsjø i vest.

Navneforsker Oluf Rygh.
Gammelnorsk: Geitabúð. Av bod sier Rygh. Jeg mener at det også kan, som bo/ bø, bety boplass. F.eks. en boplass for gjetere.
Skrevet for Gieddeboe (1593), Giedboe (1602), Gieddebou (1612) og Giedeboen (1665 og 1723).

Tidlige eiere.
Geitebua har aldri tilhørt den katolske kirke. Gården har derfor vært på private hender så langt tilbake vi kan finne ut av. Oftest ved hjelp av
skattelister.

En Lauritz Gieddeboe skattet av gården i 1593.

Kilde: Jordeboka 1615.
Eier av Geitebua i 1615 var Engel Jensen.
"Enngell Jennsenn, eiger af Gedeboe twende (2) Tønder (mel) allenne.
Cronen udj leding (skatt): 4 mk Smør, 8 mk. Meel."

Povel Giedeboe skattet av gården i 1610 og i 1628. I noen år nevnt som "forarmet".
g.m. "Karen hans enke".
1. Peder Povelsssøn.

Når noen i skattelister nevnes som "forarmet", kan det være at bygningene har brent ned. Man ble da i noen år fritatt for skatt.

Trugels Giedeboe skattet av Geitebua fra 1628 - til omkring 1638.
Han hadde kanskje gifta seg med enka etter Povel?
Jørgen Henriksen
i Skien kjøpte Geitebua før 1647. Han var eiendomsspekulant og trolig borger av Skien.
Tord
. Leilending i 1647.

KIlde: Skattematrikkelen 1647.
"Giedeboe som Tord bruger, schyll aarlig 2 huder, som Jørgen Hendrichsen i Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt och taxeritt for en halffgaard skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr."

Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr.

Kilde: Manntallet 1665.
To sønner av ei enke, Karen var nevnt i manntallet 1665.

Peder Folquorssøn 23 Aar
Ole Folquorssøn 21 Aar, Soldat.
Dette betyr trolig at Karen tidligere hadde vært gift med en Folkvard og hadde disse sønnene med han.
Dette har vært leilendinger.

Kilde: Husdyrtellinga 1665.
Gieddeboen 1 hest, 4 kuer, 4 ungdyr og 8 sauer.
 


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvik |


Geitebua
Se også Gamle Geitebua.

Familiene som bodde her hørte til Helgen kirke. Tidligere ble området kalt for østre Helgen.


Geitebua. Foto Gard Strøm juni 2017.

Skogsarbeider, leilending
Jens Pedersen Gieddeboen f. 1660-tallet død før 1718.
g.m. Maren NN f. ca. 1660 bg. 19/4-1729. "Maren Gieddeboen, 58 Aar."
1. Karen Jensdatter (Kari Jensdatter) f. ca. 1686 g.m. Morten Hansen. Se Eik.
2. Anders Jensen f. ca. 1688. Se nedenfor.
3. Peder Jensen f. ca. 1689. Se nedenfor.
4. Anne Jensdatter?
5. Christen Jensen. Farbror til Peder Jensens barn i skifte på Geitebua i 1736.
Bruker før 1700.

Jens Giædeboen var stadig nevnt som "Eedsvoren Laugrettesmand" under rettssaker i 1690-årene. Kilde: Tingbøkene.
Maren Gieddeboens alder er nok av presten satt noen år for lavt ved begravelsen. G.S.

Skogsarbeider, leilending
Anders Jensen herfra f. ca. 1688 bg. 14/8-1748. "Anders Gieddeboen, 60 Aar."
g.m. Kirsten Rolfsdatter fra Lunde nedre(1) f. ca. 1686 bg. 7/6-1756. "Kirsten Gieddeboen, 70 Aar.", d.a. Rolf Andersen Lunde.
1. Jens Andersen f. ca. 1708. Se Mastdalen.
2. Anders Andersen f. ca. 1710. Se Tinholt i Helgen. Se også Ø. Brenne(3).
3. Marie Andersdatter f. ca. 1713 bg. 16/2-1785 på Febakke g.m. Ole Brynildsen fra Jøntvedt. Se Febakke under S. Namløs i Holla.
4. Ole Andersen f. ca. 1715 g.m. Marthe Thorsdatter (trolovet i Holla 26/12-1734). Han var ved den "Kongelige fodgarde i Kiøbenhavn" i nov. 1748.
     Ikke gift i Holla, Sauherad, Heddal, Bø, Seljord, Skien, Gjerpen, Eidanger, Brevik, Bamble eller Solum.
5. Jacob Andersen dpt. 17/7-1718. Se Familie 5 - Gulset 1762.
6. Nils Andersen dpt. 19/10-1721. Til V. Porsgrunn.
7. Kirsten Andersdatter dpt. 25/5-1724 død før skiftet i 1748.
8. Rasmus Andersen dpt. 8/12-1726. Se Mastdalen.
Bruker ca. 1700.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Anders Gieddeboen og Kirsten Rolfsdatters Jacob: Peder Ytterbøe, Peder Gieddeboen, Gunne Gunnesen, Anna Bø, Karen Bø.
F.f. Anders Jensen og Kirsten Rolfsdatters Niels: Rasmus Hansen, Peder Jensen, Lars Mortensen, Anne Jensd., Karen Jensd.
F.f. Anders Jensen og Kirsten Rolfsdatters Kirsten: Christen Tordsen, Hans Torbiørnsen, Anders Rasmusen, Anne Jensd., Ingebor Rolfsd.
F.f. Anders Jensen og Maren Olsdatters(!!) Rasmus: Hans Hvale, Peder Gieddeboen, Eskil Rasmusen, Marte Wasdalen, Karen Rasmusd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1727 - 1736.
Sted: Gjedeboen i Helgen sogn, Holden præstegjeld 12. Nov. 1748.
Anders Jensen, Død.
Enchen Kirsti Rolfsdatter og Børn:
1. Jens Andersen. Myndig.
2. Anders Andersen. Myndig.
3. Ole Andersen. Myndig og "ved den Kongelige fodgarde i Kiøbenhavn."
4. Jacob Andersen. Myndig.
5. Niels Andersen. Myndig.
6. Rasmus Andersen 22 Aar.
7. Marie Andersdatter g.m. Ole Jøntvedt.
Skiftet er transkribert av Leif Biberg Kristensen
 

Rettsak angående delet mellom S. Bø og ”Giedeboen” i desember 1752 (avskrift: Jan Christensen).

Kilde: Bamble tingbok nr. 15. Dato: 15 des 1752 – på gaarden Bø i Gjerpen.
Kans. Raad Løvenskiold har stevnet Jens Gedeboen og Anders Soelberg formedelst en under S. Bøe forrettet hugst, i fornøden fall til eftersyn av delet mellom
S. Bøe og Gedeboen, samt innhall de monsr. Simonssønner som eiere af Gedeboen.

Blandt vidnene: Jan Jansen, sagde at være født 1702 i Sverrig, han har vært i sognet 15-16 aar. (Forvalter) Gasmann har vist ham for mange aar siden, dele-strekningen mellom S. Bøe og Gjedeboen, fra hoveddele Stenrøysen i Ulfskollen, over Silieklef til anden endestav i Hvalekollen, om en nogen av stenrøyserne er omfaldne, så ligger dog stenene til syns. Jan Janssen er hammersmed ved Fossum.
4. vidne: Eiluf Halvorsen, 48 aar gammel, født i Søve herred (Sauherad), bor paa en plads her under Søndre Bø, da vært her i sognet 12 aar. 5. vidne: Hans Larsen, boende på Nordre Bøe, cancellieraadens gaard, fød på N. Aas, 30 år gammel.

For en 6 aar siden hadde Giedebomanden hugget ind på Bøe gaards skoger, da vitnet sa dem at de ikke saa maatte gjøre, kom en af Anders Gjedeboens sønner til ham og bad ham at han ikke vilde tale om hugsten, så vilde de betale ham, men vidnet torde ikke dølge det, men sagde sin husbond cancellieraaden samme.
(Udsat til foraaret).”
---

Dato: 20 sept 1753 – Aasetesrett på gaarden Bøe.
Vidne Peter Gasmann; 79 aar. Var for ca 18 aar siden på skoggangsforretning behandlet av lagmann Lange, mellom Hoppestad og Hvale, og hørte da at Gjedebo-mendene var fornøyd med at strekningen gikk efter høieste Fjellhøide, vestenfor: Giedebo, østenfor: Bø, ligesaa at strekningen skulle gaa fra:
1) Tvitting skiæret, hvor ”fem mænds dele skulle være”, og saa til Silliekleven, derfra til høieste høide ved Gjedebo sætterkollen, videre til Hvalekollen, hvor Hvale modtager.
Ulvskollen: Derudi har Fossum og Bø gaarder deris deler. Gasmann hadde vært kjent der i skoven en 38-aars tid, saasom han har hatt med grubearbeidet at bestille, baade udi Adelaers, grev Laurvigs og senere eieres tid.

Til vitnesbyrd menes at de 5 menns deler, som skulle gå i Tvittingsskiær, var Gisholt, Dal, Fossum, Gulset og Gjedebo gaarde.
 


Skogsarbeider, husmann
Peder Jensen herfra f. ca. 1689 bg. 18/11-1735. "Peder Gieddeboe, 46 Aar.", s.a. Jens Pedersen.
g.m. Ingeborg Rolfsdatter fra Lunde nedre(1) f. ca. 1690 bg. 24/5-1768 i Solum, d.a. Rolf Andersen Lunde.
1. Jens Pedersen f. ca. 1717. Bodde lenge på Bugten under Nenset, senere på Leirgravstrand under N. Bjørntvedt i Solum.
2. Ole Pedersen dpt. 9/7-1719. Se Vestkåsa under Holla Prestegård.
3. Maren Pedersdatter dpt. 23/11-1721.
4. Anders Pedersen dpt. 9/4-1724.
5. Rolf Pedersen dpt. 11/6-1726.
6. Jacob Pedersen dpt. 2/8-1732.
Bruker 1733.

F.f. Peder Jensen og Ingebor Rolfsdatters Ole: Ole Steenstad, Poul Olsbrygge, Ole Torbiørnsen, Kirsten Rolfsd., Karen Bentsd.
F.f. Peder Jensen og Ingebor Rolfsdatters Maren: Anders Hvale, Anders Gieddeboen, Lars Eeg, Anne Bøe, Ingebor Jensd.
F.f. Peder Jensen og Ingebor Rolfsdatters Anders: Anders Rolfsen, Hans Torbiørnsen, Anders Rasmusen, Karen Jensd., Maren Mortensd.
F.f. Peder Gieddeboen og Ingebor Rolfsdatters Rolf: Rolf Lunde, Anders Rolfsen, Karen Poulsd., Anne Olsbrygge.
F.f. Peder Gieddeboen og Ingebor Rolfsdatters Jacob: Jens Andersen Gieddeboen, Eskil Vasdal, Karen Eeg, Mari Rasmusd. Bø, Ingebor Bentsd. Bø.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1727-1736, folie 461b-462a.
Sted: Giedeboen, Helgen
- 1736.
Peder Jensen Gieddeboen, død.
Arvinger:
Enchen Ingebor Rolfsdatter og børn.
1. Jens Pedersen 19 aar.
2. Ole Pedersen 16 aar.
3. Anders Pedersen 12 aar.
4. Rolv Pedersen 8 aar.
5. Maren Pedersdatter 14 aar.
"Paa børnenes veigne var deres Farbroder Christen Giedeboen tilstede for at achtage deres Lovlighed.
Til Laugverge udkaaret Enken sig dend Dannemand Jon Arvesen Hvale, Som var Nærværende og Skifte
Retten gav sit Ja og Samtøck." (G.S.)
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Ekstraskatten 1762.
Beboere da var Jens Andersen med familie. Se Mastdalen.

Skogsarbeider, husmann
Morten Jensen Giedeboen
fra Mastdalen dpt. 29/11-1744, s.a. Jens Andersen.
g. i Holla 24/10-1769 m. Marthe Nilsdatter fra Bjørndalen(B) under Bø i Gjerpen dpt. 2/2-1749, d.a. Nils Jonsen Biørndalen.
Forlovere: "Eschil Hansen Wasdalen og Svenche Olsen Præstgrav."
1. Kirsten dpt. 17/4-1770 i Holla bg. 18/4-1784. ”Morten Giedeboens datter Kisten fra Bradsbergkleven, 14 Aar.”
2. Inger dpt. 8/12-1771 i Holla bg. 9/2-1772 på Geitebua i Holla.
3. Inger Mortensdatter dpt. 24/1-1773 i Holla g. i Bamble 5/10-1803 m. Peder Torsen Salen. Bodde på Salen i Bamble.
4. Jens dpt. 12/5-1775 i Holla bg. 30/1-1785. ”Morten Giedeboens Søn Jens f. Bradsbergkleven, 9 Aar.”
5. Jens dpt. 4/5-1777 i Holla bg. 17/8-1777 i Holla.
6. Karen Mortensdatter dpt. 31/5-1778 i Holla.
7. Gunder f.13/10-1779 i Holla bg. 1/12-1782. ”Morten Jensens Søn Gunder f. Bradsberg ejet, 2 Aar.”
8. Anders (tvilling) f. 9/3-1782 i Masdalen i Valebø bg. 28/7-1782. ”Morten Jensens Søn Jens(!) ibid (Kleiva), 18 Uger.”
9. Nils Mortensen (tvilling) f. 9/3-1782 i Masdalen, Valebø.
10. Gunder Mortensen dpt. 8/8-1784 i Gjerpen.
Bruker 1769.

F.f. Morten Jensen Gieddeboen og Marthe Nielsdatters Kirsten: Svenche Præstgrav, Anders Eg, Morten Hegnen, Ingebor Wasdalen, Anna Eg.
F.f. Morten Gieddeboen og Marthe Nielsdatters Inger: Ole Marsdalen, Anders Eg, Morten Hegnen, Karen Præstgrav, Anna Wasdalen.
F.f. Morten Gieddeboen og Marthe Nielsdatters Inger: Ole Marsdal, Hans Wasdal, Svenche Præstgrav, Karen Præstgrav, Else Jacobsd.
F.f. Morten Gieddeboen og Marthe Nielsdatters Jens: Anders Eg, Peder Lille Vasdal, Hans Gieddeboen, Karen Præstgrav, Else Jacobsd. af Gierpen sogn.
F.f. Morten Gieddeboen og Marthe Nielsdatters Jens: Torbiørn Jensen, Ole Marsdal, Hans Gieddeboen, Else Halvorsd., Anna Rasmusd.
F.f. Morten Gieddeboen og Marthe Nielsdatters Karen: Torbiørn Eg, Hans Wasdalen, Niels Solberg, Karen Marsdalen, Else Jacobsd.
F.f. Morten Gieddeboen og Marthe Nielsdatters Gunder: Svend Marsdal, Hans Eg, Anders Tinholt, Karen Marsdalen, Else Eg.
F.f. Morten Marsdalen og Marthe Nielsdatters Tvillinger Niels. (og Anders): Anders Vasdalen, Hans Eg, Gunne Jørgensen af Mælum Sogn, Ingeborg Vasdalen, Gunnild Vasdalen.
F.f. Morten Marsdalen og Marthe Nielsdatters Tvillinger (Niels og) Anders: Svend Andersen Eg, Anders Tinholt, Peder Brynnildsen, Karen Jensd. Eg, Else Jacobsd. Store Kolstad.
F.f.
Morten Jensen fra BradsbergKlevens Gunder: Erik Engebretsens kone, Maren Engebretsdtr., Hans Gundersen, Anders Jensen, Rasmus Hansen.

Morten Jensen Giedeboen kom til Bratsbergkleiva i Gjerpen rundt 1782. Se Familie 35 - Kleiva 1784.

Skogsarbeider, husmann
Svend Andersen fra Tinholt i Helgen f. ca. 1731 bg. 28/8-1799. "Svend Andersen Deelsdal, 71 Aar.", s.a. Anders Andersen.
g1g i Holla 29/4-1758 m. Kirsten Torbjørnsdatter "fra Helgen" f. ca. 1729 bg. i Helgen 21/5-1775. "Kirsten Torbiørnsdatter lille Helgen, 46 Aar.", d.a. Torbjørn NN.
Forlovere: "Gunder Pedersen Rommenæs og Arve Olsen Holden."
g2g i Holla 22/2-1778 m. enke Karen Jensdatter fra Mastdalen under Geitebua dpt. 23/12-1742 bg. 12/10-1805. "Karen Jensdatter Eeg, 67 Aar.", d.a. Jens Andersen Masdalen.
Forlovere: "Peder Jensen Omtved og Hans Tovsen lille Kolstad."
1. Anders Svendsen dpt. 21/10-1759.
2. Berthe Svendsdatter dpt. 3/7-1763.
3. Anna Svendsdatter dpt. 2/3-1766. Ble mor til Maren Christiansdatter f. 14/3-1788 på Eik. Far: En reisende Christian Rasmussen. Maren var i 1801 pleiebarn hos lensmannen i Solum,
    Peder Isaksen. Anne Christiansdatter ble gift i Solum 29/12-1810 med korporal Ole Tovsen Dahl.
4. Torbjørn Svendsen dpt. 9/4-1769. Se Dilsdalen.

Alle barna er fra første ekteskap.

F.f.
Sven Andersen Tinholt og Kirsten Torbiørnsdatters Anders: Lars Helgen, Svenche Præstgrav, Ole Norstaae, Karen Langeland, Berte Andersd. Gieddeboen.
F.f. Sven Andersen Næsodden og Kirsten Torbiørnsdatters Berthe: Anders Stenstadvolden, Ole Gieddeboen, Tormo Stenstad, Gunnil Stenstad, Guri Hegnen.
F.f. Sven Andersen Lien og Kirsten Torbiørnsdatters Anna: Jens Bierven, Morten Gieddeboen, Christen Store Helgen, Berte Lille Helgen, Inger Larsd. Store Helgen.
F.f. Sven Andersen Lien og Kirsten Torbiørnsdatters Torbiørn: Ole Larsen Lille Helgen, Ole Jonsen Store Helgen, Sivert Jacobsen, Maren Bierven, Maren Andersd. Yttrebøe.

 

Karen Jensdatter var enke etter Svenke Olsen Prestgrav i Helgen. Deres sønn Jens Svenkesen kom til Eik under Geitebua. Det var der hun bodde da hun døde.
Svend Andersen ble konfirmert i Holla på høsten 1751. Da bodde han på Geitebua. Trolig i tjeneste hos Morten Jensen, som senere flytta til Bratsbergkleiva i Gjerpen.
Se hans opphav på Brenne(3) i Valebø og på Tinholt i Helgen.
Svend Andersen bodde, som de fleste på den tiden, der det var jobb å få. Til å begynne med bodde han med sin første kone på Nesodden i 1763. De flytta dermed til Lien hvor de bodde i 1766 og 1769. Han døde i Dilsdalen i 1779. Trolig hos sin sønn, Torbjørn Svendsen.

Bonde, skogsarbeider, leilending
Gunder Arvesen Giedeboen fra N. Vale(6) dpt. 23/9-1759 d. 21/5-1838. "Gaardmand Gunder Arvesen Gjedeboen, 79 Aar.", s.a. Arve Andersen Hvale.
g1g 13/6-1781 m. Karen Jørgensdatter fra N. Ytterbø i Helgen dpt. 20/1-1760 bg. 20/3-1784. "Karen Jørgensdatter Gieddeboen, døde i Barns Nød 24 Aar 8 Uger 2 Dage.", d.a. Jørgen Pedersen Ytterbøe.
Forlovere: "Ole Store Wale og Jens Graver."
g2g 2/6-1785 m. Aaste Jensdatter fra Graver(1) i Valebø dpt. 27/3-1768 d. 4/8-1813, d.a. Jens Augustinusen Graver.
Forlovere: "Klokker Dahl og Halvor Wale."
g3g 21/9-1815 m. enke Ingeborg Kittilsdatter fra S. Fen i Holla dpt. 9/5-1773 d. 17/6-1835. "Ingeborg Kittilsdatter Gjedeboen, Gaardmands Kone, 61.", d.a. Kittil Isaksen Fæhn.
Forlovere: "Anders Wasdalen og Torbiørn Delsdal."
1. Anna Gundersdatter f. 11/3-1782 g1g m. Gullik Kittilsen Lunde. Se Lunde nedre(1).
Barn i 2. ekteskap:
2. Arve f. 21/9-1787 bg. 1/12-1787. "Arve Gundersen Gieddeboen, 10 Uger 1 Dag."
3. Arve Gundersen f. 10/10-1788. Se Vale(7).
4. Karen Gundersdatter f. 14/3-1791 g.m. Solve Ingebretsen Rosvald. Se Rosvald i Gjerpen.
5. Jens Gundersen f. 31/3-1793 d. 8/3-1845 på Geitebua, 51 år gml. Ugift. Jens ble far til Jens Jensen f. 2/2-1816 på Geitebua. Mora var tjenestepike Kirsten Tollefsdatter fra Helgen.
6. Jørgen Gundersen f. 3/11-1795. Se nedenfor.
7. Ole f. 29/1-1798 bg. 10/1-1801. "Ole Gundersen Gjedeboen, 2 Aar."
8. Gunder f. 9/4-1800 bg. 7/7-1800. "Gunder Gundersen Gieddeboen, 12 Uger 5 Dage.".
9. Ole f. 24/4-1801 bg. 22/5-1802. "Ole Gundersen Gieddeboen, 1 Aar."
10. Ole f. ca. 1803. Død tidlig.
11. Kirsten f. 30/1-1806 bg. 23/2-1806. "Kirsten Gundersdatter Giedboen, 6 Uger."
12. Kirsten Gundersdatter f. 4/2-1807 g. 28/12-1827 m. Jørgen Gjermundsen fra Skårdal. 8 barn.
13. Karen Gundersdatter f. 12/2-1809 g.m. enkemann OvenTollefsen Ballestad i Gjerpen. Se Ballestad(4).
14. Anders Gundersen f. 3/1-1812 på Geitebua g. i Holla kirke 4/10-1838 m. enke Anne Christensdatter fra Vasdalen, d.a. Christen Pedersen. Bodde på Bjerva til de dro til N. Amerika i 1846.
Bruker før 1782.

F.f. Gunder Arvesen Gieddeboen og Karen Jørgensdatters Anna: Thord Yttrebøe, Anders Hoxodde, Jon Yttrebøe, Anna Hoxodde, Karen Arvesd. Store Wale.
F.f. Gunder Gieddeboen og Aaste Jensdatters Arve: Halvor Wale, Harald Hoxodde, Augustinus Graver, Kirsten Arvesd. Omtved, Aaste Johannisd. Lunde.
F.f. Gunder Gieddeboen og Aaste Jensdatters Arve: Tollev Fæhn, Jørgen Pedersen Omtved, Ole Jensen Graver, Karen Arvesd. Kaalstad, Kirsten Arvesd. Omtved.
F.f. Gunder Arvesen Gieddeboen og Aaste Jensdatters Karen: Anders Christensen Vasdalen, Harald Arvesen Olsbrygge, Augustinus Jensen Graver, Inger Gundersd. Olsbrygge, Kirsten Jensd. Graver.
F.f. Gunder Arvesen Gieddeboen og Aaste Jensdatters Jens: Thord Yttrebøe, Anders Arvesen Wale, Augustinus Jensen Graver, Anne Arvesd. Wale, Kirsten Jensd. Graver.
F.f. Gunder Gieddeboen og Aaste Jensdatters Jørgen: Jon Jørgensen Kaalstad, Jørgen Omtved, Ole Jensen Graver, Kirsten Jensd. Romenæs, Karen Halvorsd. Yttrebøe.
F.f. Gunder Gieddeboen og Aaste Jensdatters Ole: Anders Vasdalen, Jørgen Omtved, Tyge Jensen Graver, Inger Gundersd. Olsbrygge, Anne Thordsd. Yttrebøe.
F.f. Gunder Gieddeboen og Aaste Jensdatters Gunder: Anders Vasdalen, Harald Olsbrygge, Peder Halvorsen Yttrebøe, Inger Gundersd. Olsbrygge, Anne Jensd. Graver.
F.f. Gunder Arvesen Giedebua og Aaste Jensdatters Ole: Gullich Lunde, Harald Olsbrygge, Tyge Graver, Anne Gundersd. Lunde, Anne Jensd. Graver.
F.f.
Gunder Giedeboen og Anne(!) Jensdatters Kirsten: Augustinus Graver, Jens J. Graver, Gullic Lunde, Anne Pedersd., Mari Graver.
F.f.
Gunder Giedboen og Aaste Jensdatters Kirsten: Jon Kaalstad, Jørgen Ontvedt, Arve Giedeboen, Anne Lunde, Karen Torgersd. Ontved.
F.f. Gunder Gieddeboen og Aaste Jensdatters Karen: Gullik nedre Lunde, Arve Gundersen Vale, Anne Jensd. og Maren Graver.
F.f. Gunder Arvesen Gjedeboen og Aaste Jensdatters Anders: Anne Jensd. Soelberg, Kirsten Jørgensd. Omtved, Anders Johnsen Olsbrygge, Christen Pedersen Vasdalen og Jens Jensen Graver.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1775-1784, folie 746a-746b.
Sted: Giedeboen, Helgen
- 1784.
Kari Jørgensdatter død.
Arvinger: Enchemanden Gunder Arvesen og datteren:
Anne Gundersdatter 4 aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1809-1815, folie 848b-850b.
Sted: Giedeboen, Helgen
- 1814.
Aaste Jensdatter død.
Arvinger: Enchemanden Gunder Arvesøn og børn:
1. Arve Gundersøn. Myndig.
2. Jens Gundersøn 21 aar.
3. Jørgen Gundersøn 18 aar.
4. Ole Gundersøn 11 aar.
5. Anders Gundersøn 2 aar.
6. Kari Gundersd. d.e. 23 aar. Ugift.
7. Kirstie Gundersd. 7 aar.
8. Kari Gundersd. d.y. 5 aar.
Formynder for de umyndige: Faderen Gunder Arvesen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Gunder Arvesens tredje hustru Ingeborg Kittilsdatter Fæhn, "den maadelige", var enke etter "Oldingen Gunder Johannesen
Berget anden gang Enkemand", som hun giftet seg med den 29/12-1810. Han døde i 1814, 80 år gammel. De hadde ingen barn.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1832-1841, folie 275b-279a.
Sted: Giedeboen, Helgen
- 1835.
Ingeborg Kittilsdatter død.
Arvinger: Enchemanden Gunder Arvesen og hendes sødsken:
1. Eldste broder Anders Kittilsen Fehn. Død. Hans børn:
    a. Anders Andersen. Myndig.
    b. Kittil Andersen. Myndig.
    c. Tron Andersen. Myndig.
    d. Mari Andersd. g.m. Anund Thorsen Søvestrand.
    e. Johanne Andersd. g.m. Thor Pedersen Namløs.
     f. Anne Andersd. g.m. Kittil Johnsen Febakke.
    g. Ingeborg Andersd. g.m. Peder Isaksen Skauen.
2. Broderen Ole Kittilsen Vibetoe. Død. Hans Børn:
    a. Kittil Olsen. Myndig.
    b. Anne Olsd. g.m. Halvor Larsen Ødegaarden.
3. Broderen Jens Kittilsen.
4. Broderen Isak Kittilsen Namløs. Myndig.
5. Søsteren Kari Kittilsd. Død. Været gift med Ole Andersen Haugen. Deres Børn:
    a. Ingeborg Olsd. g.m. Anders Gulbrandsen Borgen.
    b. Kari Olsd. Ugift. Formynder: Morbroder Isak Kittilsen Namløs.
6. Søsteren Anne Kittilsd. Død. Været g.m. Peder Isaksen Haugen. Deres Børn:
    a. Et barn død ugift.
    b. Anne Pedersd. Død. Været g.m. Anders Gulbrandsen Borgen. 2 Børn:
        1. Gunder Andersen 10 aar. Formynder: Faderen.
        2. Anne Andersd. 6 aar. Formynder: Faderen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 

Bonde, skogsarbeider, husmann
Jørgen Gundersen herfra f. 3/11-1795 d. 21/1-1843, "Gaardmand Jørgen Gundersen Gjedeboen, 47 Aar gml."
g1g 31/10-1819 m. Anne Anundsdatter fra Vibeto nedre(1) i Holla f. 7/1-1794 d. 17/1-1829. "Anne Anundsdatter Gaardmands Kone Gjedeboen 35 Aar.", d.a. Anund Hansen Wibeto og Kirsten Arvesdatter.
g2g i Helgen kirke 8/9-1829 m. enka Kirsten Jansdatter fra Jernverket f. 6/12-1794 d. 19/12-1845. "Kirsti Jahnsdatter Gjedeboen, Gaardmands Enke, 51 Aar.", d.a. Jan Andersen. Se Familie 63 - Verket 1801.
Forlovere: "Gunder Arvesen Gjedeboen og Arve Gundersen Vale."
1. Gunder Jørgensen f. 29/5-1820 på Geitebua. Se nedenfor.
2. Aaste Kirstine Jørgensdatter f. 11/12-1821 på Geitebua g.m. Gunder Arvesen Wale. Se N. Vale(7).
3. Kirsten Jørgensdatter f. 1/12-1823 g.m. John Jensen. Se Eik under Geitebua.
4. Anund Jørgensen f. 22/11-1825.
5. Karen Andrea f. 5/3-1828 d. 13/6-1828. "Karen Andrea Jørgensdatter Huusmands Datter Gjedeboen, 14 Uger 1 Dag."
Barn i 2. ekteskap:
6. Anne Jørgensdatter (tvilling) f. 14/5-1830.
7. Christen (tvilling) f. 14/5-1830 d. 4/4-1831 på Geitebua.
8. Christen Jørgensen f. 5/3-1833. Til N. Amerika i juni 1851.
9. Jahn Jørgensen f. 13/2-1836.
Bruker ca. 1830.

F.f.
Gaardmand Jørgen Gundersen Giedeboen og Anne Anunsdatters Gunder: Ingebor Giedeboen, Karen Wasdalen, Gunder Giedeboen, Arve Wale og Ole Gundersen Giedeboen.
F.f. Gaardmand Jørgen Gundersen Giedeboen og Anne Anundsdatters Aaste Kirstine: Kari Wale, Maria Giedeboen, Gunder Giedeboen, Hans Wibetoe og Thomas Anundsen Wibetoe.
F.f. Inderst Jørgen Gundersen Giedeboen og Anne Anunsdatters Kirsten: Anne Karine Wasdalen, Kirsten Gundersd. Graver, Gunder Giedeboen, Christen Wasdalen og Ole Gundersen Giedeboen.
F.f. Gaardmand Jørgen Gundersen Giedeboen og Anne Anunsdatters Anund: Kari Anunsd. Wale, Kari Gundersd. Giedeboen, Gunder Giedeboen, Thomas Anunsen af Schien og Ole Gundersen af Schien.
F.f. Jørgen Gundersen Gjedeboen og Anne Anundsdatters Karen Andrea: Anne Gundersd. Lunde, Kirsti Hansd. Wale, Gunder Andersen Gjedeboen, Halvor Andersen Lunde, Anders Gundersen Gjedeboen.
F.f. Jørgen Gundersen Gjedeboen og Kirsten Jahnsdatters tvilling Anne: Madame Gundersen fra Skien, Karen Gundersd. Gjedeboen, Steen J. Monken, Ole Gundersen fra Skien, Anders Jensen Eeg.
F.f. Jørgen Gundersen Gjedeboen og Kirsten Jahnsdatters tvilling Christen: Karen Anundsd. Vale, Inger Gundersd. Olsbrygge, Arve Gundersen Vale, Halvor Andersen Lunde, Anders Gundersen Gjedeboen.
F.f. Gaardmand Jørgen Gundersen Gjedeboen og Kirsten Jahnsdatters Christen: Ingeborg Kirstine Gjedeboen, Karen Gundersd. ditto, Gunder Arvesen ditto, Svennum Wibetoe, Anders Gundersen Gjedeboen.
F.f. Gaardmand Jørgen Gundersen Gjedeboen og Kirsti Jahnsdatters Jahn: Mari Evensd. Munken, Berthe Christensd. Gjedeboen, Steen Jahnsen Munken, Anders Gundersen og Gunder Jørgensen Gjedeboen.

Jørgen Gundersens andre kone var enke etter Christen Johnsen Hjelset. Hun bodde på Munken, før hun gifta seg igjen
med enkemannen her. Hun hadde med seg et barn fra sitt 1 ekteskap: Birthe Christensdatter f. ca. 1821.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841-1852, folie 81a-82b.
Sted: Giedeboen, Helgen
- 1843.
Leilænding Jørgen Gundersen død.
Arvinger: Enken Kirstie Jahnsd. og den afdødes børn i 2 ægteskab.
A.
Børn med afdøde Anne Anundsd.
1. Gunder Jørgensen 23 aar. Formynder: Faderbroder Arve Gundersen Vale.
2. Anund Jørgensen 17 aar. I Skrædderlære hos Gundersen i Skien. Formynder: Slægtning Hans Anundsen Vibetoe.
3. Aaste Kirstine Jørgensd. 21 aar. Formynder: Slægtning Halvor Andersen nedre Lunde.
4. Kirsti Jørgensd. 19 aar. Formynder: Slægtning Halvor Andersen nedre Lunde.
B.
Børn med enken Kirstie Jahnsd.
1. Christen Jørgensen 10 aar.
2. Jahn Jørgensen 7 aar.
3. Anne Jørgensd. 13 aar.
Desuden datteren Birthe Christensd. 22 aar. Ugift. Tjener hos Hans Gundersen Hauknæsodde.
Faderen: Afdøde Christen Jensen Hjelset.
Formynder for Birthe Christensdatter: Faderbroderen Tron Pedersen Sagene.
Laugverge for Enken Kirstie Jahnsdatter: Arne Christensen Vasdalen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841-1852, folie 200b-201a.
Sted: Giedeboen, Helgen
- 1846.
Føderaadskone Kirsti Jahnsdatter død den 19. December 1845.
Arvinger: Den afdødes Børn i 2 Ægteskab.
A.
Børn med afdøde Christen Jensen Gjelset.
1. Berthe Christensdatter (u?)gift, tjener hos Hans Nielsen Haukenæsodde.
B.
Børn med afdøde Jørgen Gundersen Gjedeboen.
1. Christen Jørgensen 13 aar. Formynder: Faderbroder Arve Gundersen Hvale.
2. Jahn Jørgensen 10 aar. Faderbroder Arve Gundersen Hvale.
3. Anne Jørgensdatter 16 aar. Faderbroder Arve Gundersen Hvale.
Den afdøde Jørgen Gundersen Gjedeboens Børn fra sit første Ægteskab:
1. Gunder Jørgensen. Myndig.
2. Anund Jørgensen 20 aar. Formynder: Hans Anundsen Vibetoe.
3. Aaste Kirstine Jørgensd. Ugift. Formynder: Hans Anundsen Vibetoe.
4. Kirsten Jørgensd. g.m. John Jensen Graver.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Bonde, leilending
Gunder Jørgensen herfra f. 29/5-1820 på Geitebua.
g. i Holla 5/7-1846 m. Mari Gundersdatter fra Olsbrygge f. ca. 1820, d.a. Gunder Kjøstolsen Olsbrygge.
Forlovere: "Skrædder Gundersen af Skien og Christen Christensen Steenstad."
1. Jørgen f. 20/3-1847 d. 10/1-1849 på Geitebua.
2. Jørgen Gundersen f. 15/2-1850.
3. Anne Kirstine Gundersdatter f. 18/2-1853.
Bruker 1843.

F.f. Gaardmand Gunder Jørgensen Gjedeboen og Mari Gundersdatters Jørgen: Kirsti Jørgensd. Steenstad, Aaste K. Jørgensd. Wale, Hans Haraldsen Stuverud, John Gundersen Næsset, Gunder Arvesen Vale.
F.f. Gaardmand Gunder Jørgensen Gjedeboen og Mari Gundersdatters Jørgen: Asloug K. Halvorsd. Olsbrygge, Maren Hansd. Stuverud, Gunder Arvesen Vale, Nils Arnesen Vasdalen, John Gundersen Næsset.
F.f. Gaardmand Gunder Jørgensen Gjedeboen og Mari Gundersdatters Anne Kirstine: Anne Kirstine Pedersd. Næsset, Maria Hansd. Stuverud, Gunder Arvesen Wale, Harald Gundersen Olsbrygge, Nils Arnesen Wasdalen, Ole Gunnuldsen Gjedeboen.


Denne familien er registrert utflytta fra Geitebua til Skien i april 1856.

Bonde, leilending
Even Halvorsen fra M. Jøntvedt(1) i Helgen, Holla f. 24/11-1818 d. 27/9-1888 på Jøntvedt i Helgen, s.a. Halvor Evensen Jøntved og Aslaug Thorsdatter.
g. i Helgen kirke 9/11-1841 m. Maria Johnsdatter fra Værstad(2) i Helgen f. 25/5-1816 d. 12/3-1873 på Geitebua, d.a. lærer Jon Pedersen Wærstad og Maren Pedersdatter fra Tråer i Gransherad.
Forlovere: "Halvor T. Baxaas og Niels Torgrimsen Jøntved."
1. Aslaug Maria f. 13/7-1842 d. 23/6-1843. "Gaardmandsbarn Asloug Maria Evensdatter Jøntved, 1 Aar, "
2. Aslaug Maria Evensdatter f. 1/5-1844 på Jøntvedt g.m. hotelleier og snekker Johannes Nilsen. Se Nielsens hotell på Ulefoss.
3. Maren Gurine Evensdatter f. 4/5-1846 g.m. Mathias Mathiassen fra Lunde nedre(1) f. 4/6-1853 på Tinholt(6). Flytta til Gjerpen. Se Familie 18 - Fossum 1900.
4. Mari Evensdatter f. 1/9-1848 på Jøntvedt g.m. Ole Tollevsen Fehn. Se S. Fen(5) i Holla.
5. Anne Evensdatter f. 14/2-1851 på Jøntvedt.
6. Maria Evensdatter (Maren Evensdatter) f. 29/3-1854 på Jøntvedt
7. Halvor Evensen f. 22/4-1859 i Geitebua. Se nedenfor.
Br. 1855.

F.f. Gaardmand Even Halvorsen Jøntvedt og Maria Johnsdatters Aslaug Maria: Aslaug Maria Halvorsdatter Kaalstad, Aslaug Kirstine Halvorsdatter Jøntved, John Wærstad, Peder Johnsen ditto, Thord Halvorsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Even Halvorsen og Maria Johnsdatter Jøntveds Asloug Maria: Asloug Maria Halvorsd. Kaalstad, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, John Wærstad, Jørgen Johnsen Kaalstad, Thor Halvorsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Even Halvorsen Jøntvedt og Maria Johnsdatters Maren Gurine: Asloug Maria Halvorsdatter Kaalstad, Asloug Kirstine Halvorsd. Jøntved, John Wærstad, Jørgen Johnsen Kaalstad, Harald Gundersen Olsbrygge.
F.f. Gaardmand Even Halvorsen Jøntveds Mari: Asloug Kirstine Halvorsd. Olsbrygge, Karen Maria Halvorsd. Jøntved, John Pedersen Wærstad, Harald Gundersen Olsbrygge, Halvor Halvorsen Jøntved.
F.f. Gaardbruger Even Halvorsen Jøntved og Maria Johnsdatters Anne: Berthe M. Johnsd. Wærstad, Karen Kirstine M. Halvorsd. Jøntved, Nils Johnsen Wærstad, Hans Johnsen ditto, Halvor Halvorsen Jøntved.
F.f. Gaardmand Even Halvorsen Jøntveds Maria: Anne Pedersd. Jøntved, Karen Jørgensd. Kaalstad, Nils Johnsen Wærstad, Hans Johnsen ditto, John Johnsen ditto, Nils Halvorsen Ytterbøe.
F.f. Gaardbruger Even Halvorsen Gjedeboens Halvor: Asloug Kirstine Halvorsd. Olsbrygge, Maria Torgrimsd. Jøntved, Hans Poulsen Roa, Harald Olsbrygge, Hans Simonsen Gjedeboen, John Johnsen Wærstad.

Denne familien bodde tidligere på M. Jøntvedt(1) i Helgen. Even Halvorsen flytta trolig tilbake til Jøntvedt da han ble enkemann.
Han døde på Jøntvedt i 1888.

Tjenestefolk her i 1865: Ole Halvorsen(16) og Hans Gudmundsen(21). Begge født i Holla.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Heste 4, Stort Kveg 7, Faar 12, Svin 2.
Udsæd: Hvede 1/2 tnd., Rug 1/2 tnd., Byg 3/4 tnd., Havre 4 tnd., Erter 1/8 tnd., Poteter 10 tnd.

Tjenstefolk her i 1875: Thorgrim Olsen f. 1847 og Ole Nilsen f. 1859. Begge født i Sauherad.

To fattiglemmer som bodde på Geitebua i 1875:
Ole Gulliksen, Ugift, "Tulling fra før sitt 4de aar, Forsørges af Kassen (fattigkassen)" f. 1816 i Helgen.
Berthe Thorbjørnsdatter, Ugift, "Forsørges af Kassen" f. 1802 i Valebø.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Heste, 6 Kjør (kyr), 1 ungdyr, 6 Faar, 1 Svin.
Udsæd i 1875: Hvede: 1/2 tønde, Rug: 1 tnd., Havre: 5 tnd., Græsfrø: 15 Skaalpund, Poteter: 8 tnd.

Skogsarbeider, leilending, gårdeier (M. Jøntvedt)
Halvor Evensen Gjedeboen herfra f. 22/4-1859.
g. i Holla kirke 17/12-1894 m. Pauline Jensdatter (Paula Jensdatter) fra Omtvedt i Helgen f. ca. 1871, d.a. Jens Pedersen Omtvedt.
Forlovere: "Jens Pedersen, Omtvedt og Peder Jensen Omtvedt."
1. Einar f. 1/12-1895 på Geitebua.
2. Martha Evensen f. 16/8-1897 på Geitebua.
3. Marie Evensen f. 29/12-1898 på Jøntvedt.
4. Julie Evensen f. 4/3-1901 på Jøntvedt.

F.f. Gaardbr. Halvor E. Gjeddeboen og Paula Jensens Einar: Gbr. kon Marie J. Omtvedt, oige Ingeborg J. Omtvedt, Gbr. Mathias M. Fossum, ungkarl Nils Johannessen Ulefos, ditto Peder J. Omtvedt, ditto Tollef Olsen Fæhn.
F.f. G.br. Halvor Evensen Gjeddeboen og hustru Paula Jensdatters Martha: Maren Mathiasen Fossum, Gjerpen, pige Anne Evensen, Gbr. Ole O. Fæhn, ditto Ole Larsen Ytterbø, Barnets fader.
F.f. G.br. Halvor Evensen Jøntvedt og Paula Jensdatters Marie: Maren Larsen Jøntvedt, Lovise Hansd. Vibeto, g.br. Jens Gundersen Jøntvedt, Peder Jensen Omtvedt, Tollef Olsen Fæhn.
F.f. G.br. Halvor Evensen Jøntvedt og Pauline Jensdatters Julie: G.br. kone Ingeborg A. Kolle, pige Hilda Jensd. Omtvedt, G.br. Anton Larsen Kolle, G.br. Ole Tollefsen Røgstuen.

Hans søstre som også bodde her i 1891:
Maria Evensdatter, Ugift, Husholderske, f. 29/3-1854.
Anne Evensdatter, Ugift, Budeie, f. 14/2-1851.

Tjenestefolk i 1891: Karl Johan Magnussen Ugift, f. 1861 i Dalsland i Sverige og Ole Gundersen f. 1878 i Gjerpen.
Også i 1891 bodde Ole Gulliksen her. "Taget til Forpleining af Fattigkassen" f. 1814 i Holla.

Denne familien flytta til M. Jøntvedt(1) i 1898 som Halvor Evensen kjøpte av sin far i 1889. Se der.

Det bodde nå 2 familier på Geitebua i flere år.

Tømmerkjører (skogsarbeider), småbruker, leilending
Torgrim Olsen Eik fra Åse i Sauherad f. 12/6-1847 i Sauherad d. 16/10-1928 på Geitebua av alderdom, s.a. Ole Torgrimsen Aase.
g. i Gjerpen 19/8-1881 m. Kari Olsdatter fra Moen under Gulset f. 8/1-1857 i Sauherad, d.a. Ole Halvorsen Gulseth.
1. Gunhild Torgrimsdatter f. 6/5-1882 på Gulset i Gjerpen. Budeie i 1900 d. 1923.
2. Ole Torgrimsen Eik f. 8/12-1884 på Gulset. Tømmerkjører med faren i 1900.
3. Marie Torgrimsdatter f. 9/4-1887 på Eik. Døpt i Helgen kirke 30/5-1887 g. 1912 m. Hans Framnes. Se plassen Gruvehaugen under Fen.
4. Halvor Torgrimsen f. 3/11-1889 på Eik. Vedhugger i 1900.
5. Karoline Eik f. 18/11-1891 på Eik g.m. Magnus Tufte. Se Tufte(23) i Holla.
6. Anna Torgrimsdatter f. 26/5-1894 i Holla g.m. NN Bråten.
7. Thora Torgrimsdatter f. 1/12-1897 i Holla d. 7/6-1998, 100 1/2 år gml. g.m. NN Grini.
8. Inga Torgrimsdatter f. 23/2-1900 på Geitebua.
Bruker 1900.

F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Marie: Tone Gundersd. Spirdalen, Asloug Olsd. af Saude (Sauherad), leil. Ole Johnsen Stuverud, arb. Lars Hansen Spirdalen, arb. Halvor Olsen Gulset.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Halvor: Bergit Olsd. Gulset, Mari Olsd. Gulset, Leilend. Ole Johnsen Stuverud, G.br. Anund Gunnersen Vasdalen, gbr. Halvor Olsen Gulset.
F.f. G.br. Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Karoline: Kone Marie Olsd. Gulset, Pige Kirstine Thomasd. Gulset, begge fra Solum, g.br. Ole Johannesen Stuverud, Andreas Sigurdsen Dilsdal, Anund Gundersen Vasdal.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Anna: G.br. Halvor Olsen Gulset af Gjerpen, leilending Ole Johnsen Stuverud, Ungk. John Olsen Stuverud, G.br.kone Marie Olsd. Gulseth, Pige Kirstine Thomasd. ditto.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Thora: G.br.kone Marie Olsd. Gulseth i Gjerpen, Pige Gunhild Olsd. Vasdalen, leilending Andreas Sigurdsen Dilsdal, ditto Thorgrim Olsen Stuverud, Ungk. Halvor Olsen ditto.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Gjeddeboen og Kari Olsdatters Inga: G.br.kone Marie Olsd. Gulseth i Gjerpen, Pige Marie Olsd. ditto, G.br. Karl Olsen Strømdal i Gjerpen, arbeider Andreas Bentsen Mastdalen, arb. Halvor Olsen Stuverud.

Torgrim og Kari bodde tidligere på Moen under Gulset i Gjerpen. Deretter bodde de ca. 12 år på Eik under Geitebua. Se også Eik.

Se Geitebua under folketellinga 1900.

Steinarbeider (murer), leilending
Ole Torgrimsen Eik herfra f. 8/12-1884 på Strømdal i Gjerpen, s.a. Torgrim Olsen.
g. i Helgen kirke 4/9-1915 m. Jenny Andersdatter fra Tinholt i Helgen f. 4/6-1893 i Holla, d.a. g.br. Anders Andersen Tinholt.
1. Anders f. 10/7-1917 på Geitebua d. 20/12-1917 på Geitebua. "Død av krampe."
2. Kaspara Eik f. 30/8-1918 på Geitebua.
Bruker i 1917, 1918.

F.f. Leilending Ole Torgrimsen Eik og Jenny Andersdatters Anders: Arbeider Oskar Andersen Tinholt, Barnets far, pike Olga Andersd. Tinholt, kone Mari Olsen Gulseth.
F.f. Arbeider Ole Eik og Jenny Andersdatters Kaspara: Tomas Tveit, Magnus Tufte, Olga Tinholt, Johanne Tinholt.


I 1917 bodde denne familien på Geitebua. Senere samme år flytta de til Sandvika under Geitebua.

Jernbanearbeider, gruvearbeider, skogsarbeider, leieboer
Thomas Hansen Tveit (Thomas Tveit) fra Tveit i Drangedal f. 25/1-1882 d. 18/6-1967, s.a. skogsarbeider Hans Torbjørnsen Tveit f. ca. 1851 og Ragnild Tarjesdatter f. ca. 1850.
g. i Skien(? 1908 m. Dorthea Josefine Tinholt fra S. Tinholt i Helgen f. 11/7-1888, d.a. Anders Andersen Tinholt.
1. Hans Gustav Tveit f. 7/1-1909 i Holla.
2. Aksel Valdemar Tveit f. 13/10-1910 på Tinholt i Helgen.
3. Trygve Tveit f. 31/10-1913 på Tinholt.
4. Johan Gunvald Tveit f. 5/6-1918 på Geitebua.
Bruker i 1918.

F.f. Grubearbeider Tomas Hansen Tveit paa Fæhn og Dortea Andersen Tinholts Hans Gustav: Kone Johanne Andersen Tinholt, pige Anne Andersen Klovdal, G.br. Anders Andersen Tinholt, G.br. Jørgen Hagen.
F.f. Arbeider Tomas Hansen Tveit og Dortea Andersens Aksel Valdemar: Kone Johnne Andersen Tinholt, Pige Jenny Andersen Tinholt, Barnets Fader, arbeider Aksel Andersen Tinholt.
F.f. Grubearbeider Thomas Hansen Tveit og Josefine Andersens Trygve: Gaardbrugerkone Johanne Andersen Tinholt, Pike Jenny Andersen Tinholt, Landhandler Jakob Grinden og Barnets Fader.
F.f. Jernbanearbeider Tomas Hansen Tveits Johan Gunvald: Kone Kristine Langeland, Pike Olga Tinholt, barnets far, arbeider Oskar Tinholt.

Denne familien bodde under folketellinga 1910 i Heddal på gnr 54, bnr 1, som er gården Helgen.

Thomas Tveit og noen av barna er gravlagt på Helgen kirkegård i Holla (Nome).

Kilde: Kirkeboka for Helgen kirke (1914-1941), barnedåp nr. 8 (hannkjønn) 1918. (Johan Gunvald Tveit døpt). Notat fra presten: "Egteskap 1908 i Skien. Født 4 barn. Alle lever."


Bent Andreas Mastdalen, som i mange år hadde bodd i Mastdalen, flytta hit i 1935 med sin familie og bodde her til han døde i 1959. Dette var
den siste familien, som bodde fast i Geitebua. I 1951/52, flytta familien videre til huset "Fjellheim" ved Eik. Kilde: Sonja Mastdalen.
 


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvik |


Eik - Ek - Eeg
Tidligere husmannsplass, senere underbruk, av gnr 68 Geitebua.

Familiene som bodde her, sognet til Helgen kirke.


Eik 2017. Foto: Gard Strøm for "Gamle Valebø".

For å slå det fast en gang for alle: Eikstul har aldri vært stul eller seter under Eik. Eikstul har vært seter under Lunde øvre i Valebø. Eikstul er
dessuten av langt yngre dato.

Eik har i alle år vært bosted for skogsarbeidere. Tidvis for 2 familier på en gang. De som bodde her var ganske sjelberga og hadde, som regel,
ei ku eller to, noen sauer, tupper og av og til en gris.

Skogsarbeider, husmand
Morten Hansen Eeg
f. ca. 1677 bg. 18/2-1739. "Morten Hansen Eg, 62 Aar ringere 4 Mnd.", s.a. Hans Mortensen.
g.m. Karen Jensdatter fra Geitebua f. ca. 1686. Fadder i 1742 som "Karen Eg"., d.a. Jens Pedersen Giedeboen.
1. Lars Mortensen f. ca. 1700. Se Vassdalskåsa under Vassdalen.
2. Ole Mortensen f. ca. 1702. Se Hegna under Helgen store.
3. Peder Mortensen f. ca. 1704. Se Munken under Langeland.
4. Maren Mortensdatter f. ca. 1706 g1g i Holla 1729 m. Ole Andersen Strand. Se Strandjordet und. Holtan. Maren g2g i Holla 1747 m. Anders Jonsen. Se Nesodden und. Ytterbø.
5. Kirsten Mortensdatter f. ca. 1709 bg. i Helgen 6/3-1774. "Kirsten Mortensdatter Eg Lægslem, 65 Aar." Trolig ugift.
6. Inger Mortensdatter f. ca. 1711 g.m. Jon Paulsen. Se Helgen store.
7. Jens Mortensen f. ca. 1711. Bodde på Hentia under Åfoss.
8. Anna Mortensdatter f. ca. 1715 g. i Solum 1738 m. Hans Isaksen.
9. Karen Mortensdatter dpt. 13/3-1718 (første dåpsinnføring i Holla kirkebok!) g. i Holla 1750 m. Sveinung Paulsen. Se Nyhus und. Eie øvre.
10. Ingeborg Mortensdatter dpt. 22/9-1720 bg. i Helgen 3/1-1734. "Ingebor Mortensdatter Eeg, 13 Aar."
11. Hans Mortensen dpt. 2/2-1724 g.m. Gjertrud Hansdatter. Se Familie 24 - Verket 1782.
Bruker i 1718.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Morten Eeg og Karen Jensdatters Karen: Jens Steenstadvolden, Peder Gieddeboen, Kirsten Yttrebøe, Ingebor Jensd., Karen Bentsd.
F.f.
Morten Eeg og Karen Jensdatters Ingebor: Anders Jensen, Christen Tordsen, Ole Nielsen, Anne Jensd., Ingebor Rolfsd.
F.f. Morten Hansen og Karen Jensdatters Hans: Peder Jensen, Anders Jensen, Eskil Rasmusen, Anne Jensd., Karen Rasmusd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1736-1740, folie 424b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang
, Allernaadigst Beskicked Sorenskriwer udj Nedre Tellemarchen samt Tind og Hierdahls Præstegielder J Bradzberg amt.
Giør Witterligt at Anno 1740 Dend 19de Marty, tillige med Lensmand welagt Jacob Gunderssen Rommenæs, og de 2de (twende = 2) EedSorne
laugrættes og wurderings, Ole Stensta og Powel Heljen, wæret forsamlet paa Pladsen Eichen under gaarden Giettebuen i Heljen Annex og
Holden Præstegield beliggende for der Sammesteds effter foregaaende berammelse og tillysning lowlig at Registrere og Wurdere hwad dend wed
døden afgangne Sal. mand, Morten Hanssen kand have effterladt sig til skiffte og deling for dend igienlewende Encheqwinde Kari Jensdatter,
og deres sammenaflede 10 børn, 5 Sønner og 5 døttre, Nafnlig:
1. Lars Mortensen
2. Ole Mortensen.
3. Peder Mortensen.
4. Jens Mortensen.
5. Hans Mortensen 16 Aar.
6. Mari Mortensdatter 34 Aar.
7. Inger Mortensdatter 25 Aar.
8. Kisten Mortensdatter 23 Aar.
9. Anne Mortensdatter gift med Hans Isachsen.
10. Kari Mortensdatter 20 Aar.
Enchen wæret gift med Ole Andersen Strand.
Til Laugwærge for Enchen anordnes Sønnen Lars Mortensen, og Til Formynder for Hans Mortensen jr. og Kari Mortensdatter Beskiches
Anders (Jensen) Gietebuen, og Formynder for Inger Mortensdatter og Kisti Mortensdatter anordnes Eschilt Rasmussen Wasdahlen.
Hworeffter boets middle og formue af Enchen og tilstædeværende, blew andsadt udj følgende at wære bestaaende.
Reede Penge, Sølf, Kaabber fantes icke i boet.
(Jeg tar ikke med løsøre. Det besto stort sett av det vanlige i slike skifter, men tar med Creaturer og plassens hus, som oftest var eid av hus-
mannen selv. G.S.)
Creaturer.
1 Koe Rosebodt - 4 rdl.
Flehre Creaturer Sagde Enchen og arvingerne iche at wære eyende.
Huusebygninger.
De Pladsen staaende Huuesbygninger, som er een Stue med Kammer til, Saavelsom Lowe, Lahde, Boe, og Fæehuus, der blew i Huusende
til tømmeret er taget der til udj Gietebua gaards Skoug og til deels fremførte af Anders (Jensen), Skougen er andsadt og wurderet for - 18 rdl.
Wiidere effter Skiffterettens tilspørgelse, Sagde Enchen iche at wære widere til boets beste at andgiwe, uden allene Et
Qwærnehuus med een gammel Qwærn udj og
Redskab for - 6 ort.
1 Fladte Geil(?) - 5 ort.
1 ditto ældre - 2 ort.
Touwer dertil - 4 ort.
Bliwer Boets Formue den Summa 46 rdl - 0 ort - 20 sk.
Derimod blew fodret og andgiwet Boets bekostning og Bortskyldige gield.
1. Gunild Olsdatter - 2 rdl - 3 ort - 6 sk.
2. Lensmanden - 1 rdl.
3. Boets Bekostning - 3 rdl - 3 ort - 8 sk.
Bortskyldig Gield Summa 7 rdl - 2 ort - 14 sk.
(Utloddingen tas heller ikke med. G.S.)
Dette utdrag av skiftet ble avskrevet av G.S., Langesund 30/5-2023.

Eik var ubebodd under manntallet 1762.

Manntallet 1782 forteller oss at det da bodde 2 familier her.
Familie 1. Hans Mortensen herfra og kone.
Familie 2. Svend (Andersen?) og kone.

Skogsarbeider, husmann
Jens Svenkesen Eeg fra Prestgrav i Helgen/ Geitebua dpt. 6/8-1769 d. 7/1-1823 på Eik., s.a. Svenke Olsen Prestgrav og Karen Jensdatter fra Mastdalen.
g. i Holla kirke 24/11-1796 m. Aavet Hansdatter fra Vasdalen dpt. 29/10-1775 d. 18/8-1849 på S. Mo i Gjerpen, d.a. Hans Eskildsen Wasdalen.
Forlovere: "
Ole Præstgrav og Gunder Jensen Sperbakken af Mælum Sogn."
1. Svenke Jensen Eeg f. 24/7-1797 på Eik i Helgen. Se nedenfor.
2. Hans Jensen Eeg f. 13/9-1799 på Eik d. 25/2-1826 på Eik. "Hans Jensen Huusmands Søn Eeg, 26 Aar 5 Mnd. 12 Dage."
3. Karen Jensdatter dpt. 27/12-1801 på Eik g. i Gjerpen m. Ole Henriksen. Se Familie 41 - Fossum 1835.
4. Anders Jensen f. 26/8-1804 på Eik. Se Skifsnes und. Kolstad store i Helgen.
5. Østen (tvilling) f. 6/4-1807 d. tidlig.
6. Ingeborg Jensdatter (tviiling) f. 6/4-1807. Konfirmert 1825.
7. Inger f. 15/3-1810 på Eik d. 14/4-1810. "Inger Jensdatter Eeg, 3 Uger."
8. Inger Jensdatter f. 15/4-1811 på Eik.
9. Anne Jensdatter f. 19/2-1814 på Eik.
10. Karen Kirstine Jensdatter f. 19/9-1816 på Eik g.m. Hans Johnsen fra S. Grønstein under Kolstad lille.
Bruker 1796.

F.f. Jens Svenchesen Eeg og Oved Hansdatters Svenche: Anders Vasdalen, Gunder Gieddeboen, Svenche Svendsen, Inger Jonsd. Vasdalen, Inger Gundersd. Sparrebækken.
F.f. Jens Svenchesen Eeg og Oved Hansdatters Hans: Niels Usterud, Ole Præstgrav, Torbiørn Svendsen Deelsdal, Aaste Jensd. Gieddeboen, Kirsten Svendsd. Deelsdal.
F.f.
Jens Eeg og Aavet Hansdatters Karen: Anders Wasdalen, Svenche Svensen, Niels Hansen Usterud, Groe Jensd. og Kirsten Svendsd. Dellsdal.
F.f. Jens Svenske(!) - (Jens Svenkesen) og Ovet Hansdatters Anders: Andreas Wasdahl, Niels Wasdahl, Torbiørn Delsdahl, Ingeborg Østensd., Anne Gjeddeboen.
F.f. (Jens Eeg og Aavet Hansdatters) Østen. (og Ingeborg): Anders Nielsen Vasdahl, Jens Eeg, Niels Vasdahl, Ingeborg Vasdahl, Svanoug Tollefsd.
F.f. (Jens Eeg og Aavet Hansdatters) (Østen. og) Ingeborg: Anders Hoxodde, Ole Nyehuus, Harald Nielsen Vahle, Anne Torine Haraldsd., Johanne Haraldsd.
F.f. Jens Svenkesen Eeg og Ovet Hansdatters Inger: Ole Præstgrav, Niels Usterud, Jens, Inger og Anne Præstgrav.
F.f. Jens Eeg og Aavet Hansdatters Inger: Anders Vasdahl, Torbiørn Delsdahl, Johannes Bierva, Ingeborg Præstgrav, Karen Olsbrygge.
F.f. Jens Svenkesen Eeg og Ouvet Hansdatters Anne: Inger Jonsd. Wrk., Kari Gundersd. Gjedeboen, Anders Christensen Wasdalen, Torbjørn Svensen Delsdal og Jens Gundersen Giedeboen.
F.f.
Huusmand Jens Svenkesen Eeg og Ouvet Hansdatters Karen Kirstine: Anne Wasdalen, Margrethe Wasdalen, Anders Wasdalen, Svenke Eeg og Hans Eeg.

Jens Svenkesens gamle mor døde hjemme hos han på Eik i 1805; bg. 12/10-1805. "Karen Jensdatter Eeg, 67 Aar."

Skogsarbeider, gruvearbeider, husmann
Svenke Jensen herfra f. 24/7-1797 d. 15/7-1861 på Mo i Gjerpen, s.a. Jens Svenkesen og Aavet Hansdatter.
g. i Solum 25/6-1824 m. Maren Halvorsdatter fra Holla f. 2/7-1795 d. 10/6-1873 på Mo, d.a. Halvor Olsen.
1. Jens f. 18/2-1825 på Eik d. 5/5-1826 på Eik. "Jens Svenkesen Huusmands Søn Eeg, 1 Aar 2 Maaneder 17 Dage."
2. Aavet Kirstine Svenkesdatter f. 23/6-1827 på Eik.
3. Jens f. 10/1-1830 d. 6/3-1830 på Eik. "Jens Svenkesen Huusmands Søn Eeg, 8 Uger." Udøpt. Derfor ingen faddere.
4. Jens Svenkesen f. 27/2-1831 på Eik. Se S. Mo i Gjerpen.
5. Ingeborg Svenkesdatter f. 25/9-1834 på Eik.
Bruker ca. 1825.

F.f. Husmand Svenke Jensen Eeg og Maren Halvorsdatters Jens: Margrethe Halvorsd., Ingeborg Jensd., Halvor Spirdalen, Ole Spirdalen, Hans og Anders Jenssønner Eeg.
F.f. Husmand Svenke Jensen Eeg og Maren Halvorsdatters Ouvet Kirstine: Margrethe Grønli, Anne Halvorsd. Spiredalen, Halvor Spiredalen, Anders Jensen Eeg og Abraham Nielsen Biørndalen.
F.f. Svenche Jensen Eeg og Maren Halvorsdatters Jens: Ingeborg Giedeboen, Karen Gundersd. ditto, Jørgen Gundersen ditto, Anders Gundersen ditto, Anders Jensen Eeg.
F.f. Huusmand Svenke Jensen Eeg og Marie Halvorsdatters Ingeborg: Aaste Biørnsd. Eeg, Karen Kirstine Jensd. Eeg, Anders Jensen Eeg og Anders Gundersen Giedeboen.

Svenke Jensen med kone, 3 barn og hans mor, Aavet Hansdatter, er registrert utflytta fra Eik i Holla til
Mo i Gjerpen med presteattest av 17/8-1848. Se S. Mo.

Småbruker, skogsarbeider, husmann
Ole Olsen Eeg.
g.m. Inger Halvorsdatter.
1. Ida Helene Olsdatter f. 4/3-1860 på Eik.
Bruker i 1860.

Disse er ikke gift i Holla. De bodde ikke her lenge.

F.f. Gaardmand Ole Olsen Eeg og Inger Halvorsdatters Ida Helene: Mari Brynildsd. Stranden, Karen Isaksd. Gjedeboen, Even Halvorsen Gjedeboen, Hans Andersen Grønnesten, Halvor Halvorsen Osdalen.

Småbruker, skogsarbeider, husmann
John Jensen fra Graver(1) f. 18/6-1823 d. 6/4-1901 på Bjørntvedt i Eidanger, s.a. Jens Augustinusen Graver.
g1g i Holla 21/2-1845 m. Kirsti Jørgensdatter fra Geitebua f. 1/12-1823 d. 23/4-1854 på Lunde øvre, d.a. Jørgen Gundersen Gjedeboen.
g2g i Romnes kirke 25/7-1855 m. Mari Olsdatter fra Langemyr i Bø f. 19/4-1833 d. 25/5-1888 i Eidanger.
g3g i Eidanger kirke 24/2-1896 m. Inger Andrea Kittelsdatter fra plass under Ballestad i Gjerpen f. 15/5-1845 d. 2/12-1914 i Eidanger, d.a. Kittel Olsen og Johanne Olsdatter.
1. Anne Christine Johnsdatter f. 9/4-1845 på Graver.
2. Jens Johnsen f. 2/2-1847 på Stenstad i Helgen.
3. Jørgen Johnsen f. 25/8-1848 på Graver.
4. Anne Johnsdatter f. 11/6-1850 på Lunde.
5. Anund Johnsen f. 9/6-1852 på Lunde. Emigrerte til N. Amerika i 1879.
Barn i 2. ekteskap:
6. Kirsti Johnsdatter f. 1/8-1855 på Lunde.
7. Kirsten Maria Johnsdatter f. 30/8-1856 på Hegna under Graver.
8. Anne Helene Johnsdatter f. 3/10-1858 på Hegna.
9. Maren Johanne Johnsdatter f. 13/2-1860 på Hegna.
10. Olea Johnsdatter f. 9/10-1861 på Hegna g.m. Ole Olsen Langkaas. Se Langkås under S. Fen.
11. Mari Johnsdatter f. 13/7-1863 på Hegna.
12. Ole f. 28/2-1865 på Eik (døpt i Helgen kirke).
13. Johannes f. 5/1-1867 på Eik (døpt i Helgen kirke).
14. Carl f. 13/12-1869 på Eik.
15. Karl Johnsen f. 10/12-1870 på Eik (døpt i Helgen kirke).
16. Augustinus Johnsen f. 2/3-1871 på Eik (døpt i Helgen kirke).
Bruker 1864.

F.f. Inderst John Jensen Graver og Kirsti Jørgensdatters Anne Christine: Anne Karine Arnesd. Graver, Anne Jensd. Graver, Arve Wale, Gunder Gjedeboen og Gunder Arvesen Wale.
F.f. Gaardmand John Jensen Steenstad og Kirsti Jørgensdatters Jens: Anne Maria Jensd. Steenstad, Karen Andrea Halvorsd. Omdal, Jens Augustinusen Graver. Gunder Jørgensen Giedeboen, Jens Jensen Dolven.
F.f. Gaardmnd. John Jensen Steenstad og Kirsti Jørgensdatters Jørgen: Mari Gundersd. Gjedeboen, Anne Jørgensd. Graver, Jens Graver, Gunder Arvesen Lunde, Ole Jensen Graver.
F.f. Gaardmnd. John Jensen Lunde og Kirsti Jørgensdatters Anne: Aaste Jørgensd. Vale, Anne Jørgensd. Lunde, Jens Augustinusen Graver, Gunder Arvesen Vale, John Johnsen Graver.
F.f. Gaardmnd. John Jensen Lunde og Kirsti Jørgensdatters Anund: Karine Arnesd. Graver, Liw Christensd. Dahlen, Jens Graver, Gunder Arvesen Wale, Mathias Arnesen Lunde.
F.f. Gaardmnd. John Jensen Lunde og Mari Olsdatters Kirsti: Anne Maria Jensd. Steenstad, Berthe Towsd. Wale, Even Torstensen Lunde, Mathias Arnesen Lunde, Andreas Gundersen Vale.
F.f. John Jensen Hægna under Graver og Mari Olsdatters Kirsten Maria: Magrethe Nielsd. Pladsen, Andrea Olsd. Pladsen, Ole Augustinusen Pladsen, Bent Olsen Graver, Ole Johnsen Bjørndokken.
F.f. Husmand John Jensen Hægna under Graver og Mari Olsdatters Anne Helene: Anne Olsd. Lunde, Ragnil Olsd. Hægnen, Mathias Arnesen Lunde, Anders Mathisen Lunde, Tollef Pedersen Glaholt.
F.f. Husmand John Jensen Hægna og Mari Olsdatters Maren Johanne: Karen Andrea Halvorsd. Graver, Kirsti Olsd. Lunde, Jens Jensen Graver, Tollef Halvorsen Fæhn, Christen Pedersen Tufte.
F.f. Husmand John Jensen Hægna og Mari Olsdatters Olea: Anne Maria Jensd. Steenstad, Anne Christine Christensd. Steenstad, Jens Jensen Graver, Christen Christensen Steenstad, Augustinus Pedersen Omtved.
F.f. Husmand John Jensen Hægna og Mari Olsdatters Mari: Sina Leifsd. Bordstaae, Ingebor Knudsd. Brænne, Jens Bentsen Bordstaae, Even Torstensen Lunde, Ole Andersen Brænne.
F.f. Husmand John Jensen Eeg og Mari Olsdatters Ole: Anne Maria Halvorsd. Deelsdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Arne Wasdalen, Christen Steenstad, Nils Torstensen Vasdalen.
F.f. Husmand John Jensen Eik og Mari Olsdatters Johannes: Anne M. Jensd. Stenstad, Anne Kirstine Tollevsd. Fæhn, Peder Augustinusen Omtvedt, Augustinus Pedersen Omtvedt, Hans Jetteboen.
F.f. Inderst John Jensen Eeg og Mari Olsdatters Carl: Andrea Larsd. Masdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Jens Stenstadvolden, Christen Steenstad og Gunder Haraldsen Olsbrygge.
F.f. Inderst John Jensen Eik og Mari Olsdatters Karl: Andrea Larsd. Masdalen, Maren Evensd., Jens Stenstadvalen, Kristen K. Stenstad, Gunder Haraldsen Olsbrygge.
F.f. Husmand John Jensen Eeg og Mari Olsdatters
Augustinus: Severine Knudsd. Stenstadstranden, Anne Evensd. Gjedeboen, Hans Gundersen Olsbrygge,


John Jensen bodde med sin første kone hjemme på Graver (1845).  I 1847 bodde de, for kortere tid på Stenstad i Helgen.
I 1848 var de tilbake på Graver og i perioden 1850 - 1856 forpaktet han Lunde øvre. Fra våren 1856 til våren 1864 var han hus-
mann på Hegna under Graver. De flytta da til Eik under Geitebua hvor han fungerte som skogsarbeider og husmann.

Denne familien flytta ut av Holla før folketellinga 1875. Trolig til Eidanger.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 4.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/4 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 3 tnd.

Jordbruksarbeider, skogsarbeider, leilending
Hans Larsen Eek
(tvilling) fra Heddal f. 7/10-1823 på Kveserud under Høibø i Heddal, s.a. husmann Lars Hansen og Anne Kittilsdatter på "Qvæserud under Højbye".
g1g i Romnes kirke 28/12-1848 m. Inger Gurine Isaksdatter fra Gruvene i Holla f. 30/6-1818 i Holla d. 2/8-1880 på Eik av Tæring, d.a. Isak Isaksen Gruben.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Hans Olsen Jordbakken i Mælum."
g2g i Helgen kirke 4/3-1884 m. pige Liv Evensdatter fra Bø i Telemark f. 24/2-1859 på Årnatten i Bø, d.a. Even Halvorsen og Ingeborg Olsdatter.
Forlovere: "Mathias Mathiassen Giedeboen og Gunnar Jensen Gisholt."
Bruker i 1875.

Hans Larsen bodde først på husmannsplassen Hegna under Graver (1848-1855). Da flytta de til Osdalen under Graver og
bodde der til etter 31. desember 1865. De bodde på Eik under folketellinga 1875.

I hans andre ekteskap bodde familien i Dølvikkåsa under Opsal. Se alle barna med faddere der.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 2 Kjør (kuer).
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 1/2 tnd., Havre 1 1/2 tmd., Poteter 3 tnd.

Tømmerkjører (skogsarbeider), småbruker, leilending
Torgrim Olsen Eik fra Åse i Sauherad f. 12/6-1847 i Sauherad d. 16/10-1928 på Geitebua av alderdom, s.a. Ole Torgrimsen Aase.
g. i Gjerpen 19/8-1881 m. Kari Olsdatter fra Moen under Gulset f. 8/1-1857 i Sauherad, d.a. Ole Halvorsen.
1. Gunhild Torgrimsdatter f. 6/5-1882 på Gulset i Gjerpen. Budeie i 1900 d. 1923.
2. Ole Torgrimsen Eik f. 8/12-1884 på Gulset. Tømmerkjører med faren i 1900. Se Geitebua.
3. Marie Torgrimsdatter f. 9/4-1887 på Eik. Døpt i Helgen kirke 30/5-1887 g.m. Hans Framnes. Se Framnes under Tufte i Holla.
4. Halvor Torgrimsen f. 3/11-1889 på Eik. Vedhugger i 1900.
5. Karoline Eik f. 18/11-1891 på Eik g.m. Magnus Tufte. Se Tufte(23) i Holla.
6. Anna Torgrimsdatter f. 26/5-1894 i Holla g.m. NN Bråten.
7. Thora Torgrimsdatter f. 1/12-1897 i Holla d. 7/6-1998, 100 1/2 år gml. g.m. NN Grini.
8. Inga Torgrimsdatter f. 23/2-1900 på Geitebua.
Bruker i 1887 og i 1891.

F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Marie: Tone Gundersd. Spirdalen, Asloug Olsd. af Saude (Sauherad), leil. Ole Johnsen Stuverud, arb. Lars Hansen Spirdalen, arb. Halvor Olsen Gulset.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Halvor: Bergit Olsd. Gulset, Mari Olsd. Gulset, Leilend. Ole Johnsen Stuverud, G.br. Anund Gunnersen Vasdalen, gbr. Halvor Olsen Gulset.
F.f. G.br. Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Karoline: Kone Marie Olsd. Gulset, Pige Kirstine Thomasd. Gulset, begge fra Solum, g.br. Ole Johannesen Stuverud, Andreas Sigurdsen Dilsdal, Anund Gundersen Vasdal.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Anna: G.br. Halvor Olsen Gulset af Gjerpen, leilending Ole Johnsen Stuverud, Ungk. John Olsen Stuverud, G.br.kone Marie Olsd. Gulseth, Pige Kirstine Thomasd. ditto.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Eik og Kari Olsdatters Thora: G.br.kone Marie Olsd. Gulseth i Gjerpen, Pige Gunhild Olsd. Vasdalen, leilending Andreas Sigurdsen Dilsdal, ditto Thorgrim Olsen Stuverud, Ungk. Halvor Olsen ditto.
F.f. Leilending Torgrim Olsen Gjeddeboen og Kari Olsdatters Inga: G.br.kone Marie Olsd. Gulseth i Gjerpen, Pige Marie Olsd. ditto, G.br. Karl Olsen Strømdal i Gjerpen, arbeider Andreas Bentsen Mastdalen, arb. Halvor Olsen Stuverud.

Torgrim og Kari bodde tidligere på Moen under Gulset i Gjerpen. De flytta opp til Geitebua rundt 1900. Se Geitebua.

Familie 1.
1900 og 1910.

Småbruker, skogsarbeider, leilending
Andreas Sigurdsen Eeg f. 4/3-1857 på Teksle i Holla d. 28/1-1938 på Hegnakåsa under Værstad i Helgen, s.a. Sigurd Johnsen Texle og Liv Olsdatter.
g. i Sauherad kirke 21/5-1880 m. Anlaug Larsdatter fra Løkka i Sauherad f. 8/4-1845, d.a. Lars Larsen Løkka/ Vaala.
Forlovere: "Lars Larsen Vaala og Eilef Ambrosen."
1. Severin A. Eik f. 15/5-1881 på Vaala i Sauherad. Se nedenfor.
2. Anne Eik (Anne Mastdalen) f. 28/10-1884 i Sauherad g.m. Bent Andreas Bentsen Mastdalen. Se Mastdalen under Geitebua.
3. Lars Eik f. 21/6-1887 i Sauherad.
4. Josef Emanuel Andreassen f. 1898 i Kristiania/ Sauherad d. 28/1-1907 på Eik. Han druknet i Norsjø.
Bruker 1899.

F.f. Forpagter Andreas Sigurdsen Vaala og Anlaug Larsdatters Severin: Gaardmand Lars Larsen Vaala og kone Anlaug Ambrosd. ditto, Knut Gulleksen Vaale, gaardm.enke Gunhild Larsd. Aase, Gaardm.datter Anne Larsd. Vaala.
F.f. Husmand Andreas Sigurdsen Vaala og Anlaug Larsdatters Anne: Gaardmandskone Gunhild Eilefsd. Moen, Gaardbr. enke Gunhild Larsd. Aase, G.br. Mathias Rollefsen Moen, G.br. Lars Larsen Vaala, ditto Lars Larsen jr.
F.f. Forpagter Andreas Sigurdsen Dale og Anlaug Larsdatters Lars: Kone Anne Larsd. fra Skien, kone Anlaug Ambrosd. Vaala, pige Anne Olsd. Dale, gaardm. Lars Larsen Vaala, arbeider Hans Olsen fra Skien.

Denne familien flytta fra Sauherad til Dilsdalen våren 1889. 10 år senere flytta de hit til Eik.

Kilde:
Holla kirkeboks innflytningslister (1882-1897).
"Vaaren 1889 fra Saude (Sauherad) til Dilsdalen.
Husmand Andreas Sigurdsen Texle og hustru Anlaug Larsd. Vaala.
Børn:
1. Severin f. 15/5-1881.
2. Anne f. 28/10-1884.
3. Lars f. 4/6-1887.
Attest fra Bøyesen."

Familie 2.
1910.

Småbruker, skogsarbeider, literat, leilending
Severin A. Eik herfra f. 15/5-1881 på Vaala i Sauherad d. 3/10-1968, s.a. Andreas Sigurdsen Eeg.
g.m. Olga Katrine Olsdatter fra Solum f. 24/10-1885 d. 9/10-1962, d.a. Ole NN.
1. Anlaug Eik f. 18/2-1907 i Skien.
2. Emma Eik f. 21/7-1908 på Eik.
3. Agnes Synnøve f. 2/6-1911 på Eik.
4. Astrid Eik f. 27/10-1917 på Eik.
Bruker 1910 - 1927.

Severin Eik hadde flere yrker i sin tid. Skogsarbeider var han nok lengst. Under folketellinga 1920 jobbet han som anleggsarbeider. Som ekstra-
jobb var han ligningssekretær i Holla kommune. Han kjøpte plassen Hegnakåsa under Værstad i 1927 og familien flytta dit. De eldste er derfor
gravlagt ved Helgen kirke. Se flere barn og alle fadderne på Hegnakåsa under Værstad.

Kilde: Sonja Mastdalen i hennes notater i hefte.
"1927.
Severin Eik som flytta fra Eik det året, hadde arbeidsvei over Norsjø i mange år. Han rodde i vind og blest, tåke og regn fra Hjelsethbrygga til Eik for deretter å gå til hogsten langt oppover i heiene og så samme ruta tilbake om kvelden. Han hadde også et drøyt stykke å gå fra Hjelsethbrygga og heim.
Ingen kunne ro som Severin! Jeg synes ennå jeg ser stilen da han la seg godt bakover med overkroppen for hvert åretak Han utnytta kreftene maksimalt.
Den gang bestemor (Anne Mastdalen) skulle begraves i 1918 var der en forrykende nordvest som det bare kunne være på den tiden av året, november. Men, begravel-sen var jo bestemt med prest og klokker. Severin rodde! De som satt igjen i Mastdalen så kista bare hver gang prammen var oppe av bølgedalene.


Småbruker, skogsarbeider, leilending
Jacob Andreas Andreassen Eik (Jacob Eik)
f. 11/10-1900 på Sandøya utenfor Brevik (døpt i Eidanger kirke 31/3-1901) d. 1981.
Bruker ca. 1928. Ugift.

Fra Eidanger kirkebok ved hans dåp: F. 11/10-1900 døpt 31/3-1901: Jakob Andreas. Forældre: Sømand Andreas Jakobsen (f. 1867) og hustru Anne Olsen (f. 1870), Sandøen.
Faddere: Anne Olsen, Falkum, Anne Sigurdsen Ek, Helgen, Oluf Jakobsen Sandøen, Hans Olsen, Falkum og Olaf Olsen, Falkum.

Skogsbilveien i Eiklia mot Vasdalestjern ble ferdig i 1931. Før den tid måtte det kjøres om Svarttjern og Vassdalstjern, dersom man skulle til og
fra Dilsdalen (Sonja Mastdalen).

Ifølge avisintervjuet nedenfor, kom Jacob Eik til sine besteforeldre, Andreas og Anlaug Eeg, som syvåring i 1907. Her ble han boende resten av
sitt liv og levde av å jobbe i skauen for Løvenskiold.

Mannen på Eik som er blitt 80

Dag R. Vasdal (TA 1980).

       Mannen på Eik ved Norsjø blir 80 år lørdag.
  Siden 1907 har Jacob Eik hatt hjemmet sitt på det lille småbruket ikke langt fra Dilsdalen på østsiden av Norsjø. Først på hans eldre dager kom det vei til Eik som ligger i Løvenskiolds skoger. Veien kom i skogsdriftens navn og er belagt med bom.
Når Jacob Eik står med ryggen mot Norsjø, Eier Løvenskiold alt han ser. Også gården som han selv bor på.
-  Men jeg får bo her så lenge jeg lever, sier han.
Far hans var sjømann og fikk en våt grav ved Orkenøyene i 1912. Sønnen har nok mye av farens blod i seg for han sier:
- Jeg hadde nok ikke havnet på Eik hvis far hadde levd. Det er bare båter som står i huet mitt. På farssida i familien er det bare sjøfolk.
   Men i stedet for hyre og salt hav, ble det skogsarbeid fra 14-års alderen for Løvenskiold. Hele uka var han hjemmefra og hogg tømmer  -  sov i koier som skogsarbeiderne måtte i de dager.
- Et hardt liv, Jacob Eik.
- Det må’n si. Men det hjalp litt synes jeg, da Gunnar Knudsen fikk gjennomført 9-timersdagen. Jeg trur det var omkring 1915-16.
   Lang var også skoleveien hans. Ungene fra Dilsdalen og Jacob fra Eik måtte av sted til skolestua i ytre Valebø. De dro hjemmefra i 7-tida og nådde akkurat fram til skolestart to timer seinere.
   I sju år gikk ungene gjennom skogen i alt slags vær og føre, på en slags krøttervei.  

 

 

Nå er det som kjent andre tider, og for fire år siden fik Jacob Eik for seg at han skulle få seg en moped. Til da hadde han aldri så mye som sittet på et sykkelsete engang, langt mindre syklet.
  - Jeg tenkte det kunne bli et tidsfordriv med sykkelen, forklarer han.
- 76 år satt han skrevs over en to-hjuling for første gang, og øvde seg på skogsbilveiene omkring Eik. Flere enn ei kolbøtte ble det for den uredde gamle mannen, for selvstudiet i mopedkjøring var krevende og ikke uten risiko.
Men heldigvis går han hel og blid fremdeles - dog er det ikke dagstøtt han vrir på gasshåndtaket.

   Skal han til byen, tar han ofte koggen sin og setter kursen for Skotfoss. Eller han spleiser med naboen på ei drosje. Handlingen er forresten ikke noe problem etter at veien kom til Eik. Han kjøper for en måned av gangen, og varene får han bragt til døra av kjøpmennene i byen.

   Ungkar har Jacob Eik vært hele sitt liv, og han regner ikke med noe skifte i statusen med det første. Han syns ikke tilværelsen på Eik blir stusselig. Radio har han hatt god nytte av i mange år, og de siste årene er det også kommet TV og telefon i stua på Eik.

Derimot har det ikke vært lett for ham å holde dagsavis. Postkassa hans er ved nærmeste offentlige vei, i Dalsbygda, en times marsj vekk. Det blir derfor ikke til at kassa hans tømmes mer enn en gang i uka. Og gamle nyheter syns han ikke det er noe stas med.


 


 

Ikke syns han det er noe å trakte etter å bo nærmere byen heller:  - Eik er et rolig og godt sted å bo. Du vil gjerne ha det stille og fredelig når du har nådd skjels år og alder.
  - Men 80-årsdagen skal kanskje markeres med selskapelighet på Eik?
   - Nei, det blir ikke noe selskap, nei. Jeg er ikke noe for den slags.
Jacob Eik regner imidlertid med én gjest på fødselsdagen sin:
  - Elgen blir mer og mer sivilisert for hvert år. De siste ukene har en elg gått og gresset på tunet mitt. Hver morgen står elgen og jeg på hver vår side av glassruta og glor på hverandre.


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                


 

Kilde: Sonja Mastdalen i hennes notater i hefte om Eik.

Hun forteller:
"Jacob Eik kokte "kaffi".
Kaffespannet til Jacob hang på kvisten i grana fra dagen før. Det var vanlig den gang å “koke på gruten”, så han fylte bare opp nytt vann og kaffe på det som var igjen fra dagen før. Mat og drikke ved kaffebålet smakte skogsarbeideren Jacob godt, inntil han skulle helle siste rest opp i kaffekoppen. Da kom en museskrott til syne! Det var altså musesuppe han hadde kokt og fortært. Kraftig kost selv for en skogsarbeider.

Jacob Eik døde i 1981. Han drukna ved Eiklandet. Døtrene mine fant han drukna ved båthuset sitt. Moren hans var fra Sauherad og faren var fra Sandøya i Eidanger-fjorden. Jacob var en sprek kar - han gikk til Geitebuvarden på sin 80-årsdag."
 

 

webmaster@gamlevalebo.no


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvik |


Mastdalen - Masdalen
Underbruk av Geitebua.


Masdalen. Foto: Gard Strøm juni 2017.

Familiene som bodde her, benyttet seg av Helgen kirke. De måtte over isen om vinteren og ro med pram om sommeren. Det har til tider vært
en stri tørn å bo i Mastdalen, men også flott, med en bekk på hver side av huset hvor det gikk ørret.
Her har det i alle år vært bosted for skogsarbeidere for godseier Løvenskiold. De som bodde her var ganske sjølberga og hadde, som regel hest,
ei ku, noen sauer, høns og av og til en gris.
Enkelte ganger på våren gikk bekkene så strie at det ble flom her. En gang gikk grisehuset i flommen og forsvant ut i Norsjø, og grisen med.
Grisen kom seg opp på land igjen og ble tatt godt vare på.

Skogsarbeider, husmann
Ole Marsdal f. ca.
g.m. Marthe Jørgensdatter f. ca.
1. Ole Olsen dpt. 1742.

Familien over har vi ingen annen kjennskap til.

Skogsarbeider, husmann
Jens Andersen
fra Geitebua f. ca. 1708 d. 11/5-1782. "Jens Andersen Gieddeboen, 74 Aar 17 Uger.", s.a. Anders Jensen Giedeboen.
g. i Holla 11/5-1732 m. Inger Torbjørnsdatter fra Høgsete under Vale  f. ca. 1708 bg. i Helgen 1/2-1775. "Inger Torbiørnsdatter Gieddeboen, 66 Aar 9 Mnd.", d.a. Torbjørn Høxodde.
1. Maren Jensdatter dpt. 27/7-1732.
2. Ole Jensen dpt. 11/4-1734. Se Prestgrav i Helgen.
3. Torbjørn Jensen dpt. 27/5-1738. Se Dilsdalen under Geitebua.
4. Kirsten Jensdatter dpt. 26/6-1740.
5. Karen Jensdatter dpt. 23/12-1742 g1g i Holla 1/11-1764 m. Svenke Olsen Prestgrav. Se Prestgrav i Helgen. Karen g2g m. Svend Andersen. Se Geitebua.
6. Morten Jensen dpt. 29/11-1744. Se Geitebua. Flytta siden til Bratsbergkleiva i Gjerpen. Se Familie 35 - Kleiva 1784.
7. Anders Jensen Giedeboen dpt. 29/9-1746. Bodde på Bratsbergkleiva i Gjerpen. Se Familie 17 - Kleiva 1784 i Gjerpen.
8. Maren Jensdatter dpt. 2/2-1751 bg. 1/7-1770. "Maren Jensdatter Gieddeboen, 19 Aar 5 Mnd."
9. Hans Jensen Giedeboen dpt. 8/7-1753. Se Geitebua under Bø i Gjerpen.
Bruker ca. 1733.

F.f. Jens Andersen Gieddeboen og Inger Torbiørnsdatters Maren: Peder Gieddeboen, Ole Enersen Verket, Mogns Olsen Verket, Karen Eeg, Karen Vasdal, Maren Gieddeboen.
F.f. Jens Andersen Marsdalen og Inger Torbiørnsdatters Ole: Peder Gieddeboen, Joran Hugsodde, Ole Eeg, Karen Eeg, Maren Andersd. Jentved.
F.f. Jens Marsdalen og Inger Torbiørnsdatters Torbiørn: Ole Jentved, Anders og Ole Gieddeboen, Karen Eg, Inger Michelsd.
F.f. Jens Marsdalen og Inger Torbiørnsdatters Kirsten: Jens Gieddeboen, Jacob Gieddeboen, Karen Gieddeboen, Kirsten Gieddeboen.
F.f. Jens og Inger Marsdalens Karen: Ole Mortensen, Jacob Gieddeboen, Maren Jentved, Maren Gladholt.
F.f. Jens og Inger Marsdalens Morten: Jacob Gieddeboen, Niels Gieddeboen, Karen Vasdalen, Maren Gieddeboen.
F.f. Jens Marsdalen og Inger Torbiørnsdatters Anders: Jacob Eeg, Niels Gieddeboen, Maren nordre Jentved, Maren Eeg.
F.f. Jens Gieddeboen og Inger Torbiørnsdatters Maren: Jacob Andersen Vasdal, Peder Usterud, Maren nedre Jentved, Maren lille Vasdal, Kirsten Eschilsd.
F.f. Jens Gieddeboen og Inger Torbiørnsdatters Hans: Anders Solberg, Rasmus Marsdalen, Sven Tinholt, Maren N. Jentved, Anna Solberg.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Denne familien flytta opp til Geitebua rundt 1753. Se Geitebua.

Skogsarbeider, leilending
Rasmus Andersen fra Geitebua dpt. 8/12-1726, s.a. Anders Jensen Giedeboen.
g. i Holla 20/9-1750 m. Maren Joransdatter fra Høgsete under Vale dpt. 26/8-1725, d.a. Joran Torbjørnsen Høxodde.
1. Kirsten Rasmusdatter dpt. 22/11-1750.
2. Maren dpt. 23/4-1752 bg. i V. Porsgrunn 23/4-1760. "Maren Rasmusdatter, 8 Aar."
3. Anders dpt. 24/2-1754 bg. i V. Porsgrunn 18/5-1760. "Anders Rasmusøn, 6 Aar 3 Mnd."

4. Ole dpt. 30/11-1755 bg. i V. Porgrunn 3/5-1760. "Ole Rasmusøn, 5 Aar."
5. Maren dpt. 24/5-1761 i V. Porsgrunn bg. i V. Porsgrunn 20/3-1763. "Mari Rasmusdatter Gieteboen, 2 Aar."
Bruker 1753.


F.f.
Rasmus Marsdalens og Maren Joransdatters Kirsten: Jacob Wasdalen, Anders Pedersen, Maren N. Jentved, Maren Wasdalen, Maren Pedersdatter.
F.f. Rasmus Marsdalens og Maren Torbiørnsdatters Maren: Jens Gieddeboe, Eschil Wasdal, Ole Nielsen, Anna Olsbrygge, Anna Eschilsdatter.
F.f. Rasmus Marsdalens og Maren Joransdatters Ole: Anders Solberg, Arve Stuerud, Johanne Stuerud, Inger Gieddeboen, Anna Jøransdatter.
F.f. Rasmus Andersøn Gieteboen og Maren Giølundsdatters Maren: Marthe Joensd. Eltved, Karen Jacobsd., Jens Pedersøn, Jens Solvesøn.


Denne familien flytta til V. Porsgrunn rundt 1760.

Skogsarbeider, leilending
Ole Jensen herfra dpt. 11/4-1734.
Bruker ca. 1760. Se Prestgrav i Helgen.

Gunder Arvesen Gjedeboen festa Mastdalen fra rundt 1799. Se Geitebua.

Skogsarbeider, husmann
Gunder Olsen fra Saukleiv under Brenne f. 30/9-1820 på Saukleiv d. 7/1-1896 i Gjerpen, s.a. Ole Gundersen.
g. 11/8-1845 m. Karen Nilsdatter fra Høgsete under Vale f. 12/7-1822 d. 4/10-1907 i Gjerpen, d.a. Nils Nilsen og Karen Anundsdatter.
1. Gurine Gundersdatter f. 31/8-1846 på Høgsete g.m. Ole Jacobsen. Se Skriua under Bø og Familie 2 - Frogner 1900.
2. Karen Andrea Gundersdatter f. 20/12-1848 i Mastdalen g.m. enkemann Anders Jonsen. Se Nisterud under Bø.
3. Anne Maria Gundersdatter f. 2/12-1850 i Mastdalen g.m. Kittil Sigurdsen Bjørndalen. Se Bjørndalen(A) under Bø.
4. Oline Gundersdatter f. 1/5-1853 i Mastdalen g.m. enkemann Kittil Sigurdsen Bjørndalen. Se Bjørndalen(A) under Bø.
5. Nils Gundersen f. 10/3-1855 i Mastdalen. Se Gløsmyr og  Skriua under Bø.
6. Ole Gundersen f. 15/1-1857 på Kåsa under Dyrkoll i Gjerpen. Se Kåsa under Dyrkoll. Se også Venstøp(13).
7. Kirsten Marie Gundersdatter f. 17/3-1859 samme sted, g.m. Gregorius Halvorsen Lyngaas. Se Venstøp(5).
8. Hans Gundersen f. 1/2-1862 samme sted. Emigrerte til N. Amerika fra Gjerpen.
9. Aasta Kirstine Gundersdatter f. 14/11-1864 samme sted d. 1955.
Bruker våren 1848.

F.f. Huusmand Gunder Olsen Hoxodde og Kari Nielsdatters Gurine: Anne Nielsd. Brænne, Maria Olsd. Wale, Bent Wale, Jens Brænne, Niels Nielsen Hoxodde.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsdatters Karen Andrea: Mari Gundersd. Giedeboen, Mari Halvorsd. Hoxodde, Gunder Jørgensen Giedeboen, Harald Gundersen ibid., og Jahn Steensen Monken.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsdatters Anne Maria: Maria Olsd. Kaasene, Kari Halvorsd. Hoxodde, Knud Kittilsen Kaasene, Gunder Jørgensen Giedeboen og Anders Andersen Næsodden.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsdatters Oline: Mari Gundersd. Gjedeboen, Anne M. Arnesd. Wasdalen, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Nils Nilsen Hoxodde, Anders Andersen Næsodden.
F.f. Huusmand Gunder Olsen Masdalen og Kari Nilsdatters Nils: Mari Halvorsd. Næsodden, Karen M. Mathiasd. Eeg, Anders Næsodden, Gunder Jørgensen Gjedeboen, Nils Nilsen Hoxodde.


Denne familien flytta til Gjerpen våren 1856. Se Kåsa under Dyrkoll i Gjerpen.

Skogsarbeider, leilending
Bent Olsen Masdalen fra Skottet under Graver f. 13/5-1827 på Hegna under Graver d. 22/7-1912 av lungetæring, s.a. Ole Tollefsen Skottet.
g. i Romnes kirke 7/6-1857 m. Andrea Larsdatter fra Febakke i Holla f. 6/11-1833 d. 14/5-1907 i Mastdalen av tæring, d.a. Lars Andersen Fæbakke og Anne Kristine Nilsdatter.
Forlovere: "John Bentsen Wale og Bent Wale."
1. Lars Bentsen Mastdalen f. 29/11-1857 i Mastdalen. Se nedenfor.
2. Dorthea Bentsdatter (Thea Bentsdatter) f. 9/3-1861 g.m. Gabriel Gundersen. Bodde i Dalsbygda ved Skotfoss (i Melum sogn).
3. Anne Kirstine Bentsdatter f. 7/8-1863 d. 23/5-1884.
4. Anne Maria Bentsdatter f. 9/12-1867 g.m. forstmester, senere skogdirektør M.A.E. Saxlund hos Løvenskiold - Fossum.
5. Ole Bentsen f. 31/8-1871. Ble politimester på Grønland i Oslo g.m. Anna Kristine Orvika fra Orvika gård i Sande, Vestfold.
6. Nils Bentsen f. 18/10-1874. Emigrerte til USA i 1893. Gift der.
7. Bent Andreas Bentsen f. 16/12-1878 i gamlestua i Mastdalen, som nå er borte. Se nedenfor.
Bruker 1857.

Før de giftet seg var Bent i tjeneste på Opsal i Valebø.

F.f. Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Lars: Anne Maria Halvorsd. Eeg, Ingebor Olsd. Odden, Even Gjedeboen, Jørgen Olsen Odden, Hans Simonsen Gjedeboen.
F.f. Huusmand Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Dorthea: Maria Johnsd. Gjedeboen, Asloug Maria Evensd. ditto, Even Halvorsen ditto, Hans Simonsen ditto og Arve Nilsen ditto.
F.f. Huusmand Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Anne Kirstine: Berthe Brynnildsd. Fæbakke, Asloug Maria Evend. Gjedeboen, Ole Larsen Fæbakke, Johannes Nilsen Kaasen.
F.f. Huusmand Bent Olsen Masdalen pr. Gjedeboen og Andrea Larsdatters Anne Maria: Asloug Evensd. Kaasa, Maren Evensd. ibid., Even Halvorsen Gjedeboen, Hans Gudmundsen ibid., Gunder Halvorsen Jetteboen.
F.f. Huusmand Bent Olsen Masdalen og Andrea Larsdatters Ole: Berthe Brynnildsd. Fæbakke, Anne Evensd. Gjedebo, Even Halvorsen ibid., Hans Larsen Ytterbø og Ole Olsen Stranden.
F.f. Huusmand Bent Olsen Madsdalen og Andrea Larsdatters Nils: Maria Stiansd. Ytterbø, Maren Evensd. Gjedeboen, Hans Simonsen Ytterbø, Gunne Anundsen Vasdalen, Gunder Haraldsen Olsbrygge.
F.f. Huusmand Bent Olsen Masdalen 50 aar og Andrea Larsdatter 45 aars Bent Andreas: Berthe Kirstine Simonsd. Olsbrygge, Anne Kirstine Stiansd. Ytterbø, Simon S. Helgen, Hans S. Ytterbø, Brynnild Olsen Fæbakke.

Skogsarbeider, leilending
Lars Bentsen Mastdalen herfra f. 29/11-1857.
g. i Holla kirke 4/12-1885 m. Helge Torgrimsdatter fra Ø. Solberg(3) f. 27/9-1858 på Haugen i Nes i Sauherad, d.a. Torgrim Torkildsen Solberg.
Forlovere: "Ole Johnsen Stuverud og Torgrim Torkildsen Solberg."
1. Bent Larsen f. 21/1-1887 på Mastdalen. Se Brennev. 24 under Lunde øvre.
2. Ingerid Larsen f. 8/2-1890 i Mastdalen.
3. Torgrim Larsen f. 22/9-1892. Se Brennev. 25 under Lunde øvre.
4. Anna Kirstine f. 3/2-1897 d. 13/2-1898 "på Solberg". Gravlagt i Valebø.
5. Anna Kirstine Larsen f. 3/7-1902 i Mastdalen g.m. Andreas O. Brenne. Se Ekeberg under Brenne.
Bodde her i 1887 og 1902.

F.f. Leilending Lars Bentsen Mastdalen og hustru Helge Thorgrimsdatters Anna Kirstine: G.br. Ole Thorgrimsen Jacobskaas, arbeider Gabriel Gundersen, Ungk. Andreas Bentsen Mastdalen, arbeiders kone Dorthea Bentsd. og pige Sørine Sveinungsd. Solberg.
F.f. Arbeider Lars Bentsen Mastdalen og Helge Thorgrimsdatters Anna Kirstine: G.br. kone Kari Rollefsd. Glaholt, Pige Anne Andreasd. Eik, Ungk. Andreas Bentsen Mastdalen, Ungk. Peder Sveinungsen Solberg.

Kilde: Ifølge kirkebokas lister over døde.
Lars Bentsen Masdalens datter:
Ugift arbeider på Dagsrud (1904) Ingrid Larsdatter f. 21/9-1871 på Usterud d. 29/11-1904 på Dagsrud av "Tæring".
Ingrid Larsdatter er ikke innført døpt i kirkebok eller klokkerbok for Holla. Heller ikke funnet konfirmert i Holla eller Helgen.

Denne familien var oppført i Killingkåven under Solberg under folketellinga som ble utført 31/12-1900.

Se Mastdalen under folketellinga 1900.

Skogsarbeider, småbruker, leilending
Bent Andreas Bentsen Mastdalen (Andreas B. Mastdalen) herfra f. 16/12-1878 d. 27/9-1959 på Geitebua, s.a. Bent Olsen Mastdalen.
g. Borgerlig 31/10-1904 m. Anne Andreassen Eik fra Eik under Geitebua f. 28/10-1884 i Sauherad d. 5/11-1918 i spanskesyken, d.a. Andreas Sigurdsen Eeg.
Forlovere: "G.br. Severin Andreassen Eek og gbr. Andreas Sigurdsen Eek."
1. Arthur Asbjørn Mastdalen f. 28/10-1904 d. 8/2-1920 ved en drukningsulykke i Mastdalsbukta. Gravlagt ved Helgen kirke.
2. Astrid Berthea Mastdalen f. 25/2-1906 d. 13/1-1993 g.m. Ivar Emanuel Fritzen fra Gjerpen f. 10/1-1908 d. 14/4-1986. Gravlagt på Hisøy i Arendal.
3. Arne Andreas Mastdalen f. 22/2-1909. Se nedenfor. 
4. Anlaug Andrea Mastdalen f. 24/8-1911 d. 19/3-2000 g.m. Johan Bustadmo fra N. Trøndelag f. 28/4-1913 d. 30/8-1981. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
5. Helga Kirstine Mastdalen f. 17/9-1913 i Mastdalen.
6. Bent Mastdalen f. 28/4-1916.
Bruker sammen med faren fra ca. 1904. Senere alene.

F.f. Leilending Andreas Bentsen Mastdalen og Anne Andreasdatters Arthur Asbjørn: Arbeiders kone Dorthea Gundersd. Stuerud, Vadrette i Solum, Pige Gusta Gundersen do., Arbeider Gabriel Gundersen, do, Ungk. Sevrin Andreassen Ek.
F.f. Leilending Andreas Bentsen Mastdalen og Anne Andreasdatters Astrid Berthea: Leilending Johannes Olsen Dilsdal, leilending Ole Gunnarsen Usterud, Barnets Moder og pige Marie Torgrimsd. Gjeddeboe.
F.f. Leilending Andreas Bentsen Mastdalen og Anne Sigurdsdatters Arne Andreas: Leilending Ole G. Usterud, Gaardmand Halvor Stuverud, Pige Anne B. Mastdalen.
F.f. G.br. Andreas Bentsen og hustru Anne Sigurdsens Helga Kirstine: Snedker Hans Olsen Falkum, kone Anne Olsen Falkum, Pike Tara Torstensdatter Eik, Barnets far.
F.f.
Helgen. Gbr. Andreas Bentsen, Mastdalen og Anne Andreasdatters Bent. Fadd: Gbr. Anders Nordstaa, Kone Anne Olsen, Pige Evinie(?) Olsen og Arb. Ambros Dilsdalen.

Foreldrene er gravlagt ved Helgen kirke.

Kilde: Sonja Mastdalen i artikkel i Hollaminner 2005, side 61, samt hennes private notater skrevet ved hjelp av Tormod Aulebo i 1999.

Sykdom og nød i Mastdalen.
Det var så mye sykdom i Mastdalen i 1918 at kommunelegen rykket inn følgende i avisa:

Et hjem i nød.

Uopfordret maa jeg henlede medfølende menneskers opmerksomhet paa forholdene nu under denne syketid i Andreas Mastdalens hjem i Valebø. Hele familien mand, hustru og 6 mindreaarige barn ligger alle syke og andre mennesker er der ikke i huset. Andreas, hustruen og ældste søn har lungesykdom efter influensa og Andreas maa dagligen stelle husdyrene og melke kuerne. Hustruen er meget daarlig og hvorledes matstel, renslighet og husstel blir under slike forhold kan alle tænke sig. Jeg maa derfor henstille til velvillige medmennesker, spesielt i Helgen at træde hjælpende til med matvarer, hushjælp og sykepas. Det er høist paakrævet.
Johan Krohn, kommunelæge.

Fra dødsannonse: "Det er faldt i min tunge lod at meddele slegt og venner at min kjære hustru og vor snille og opofrende mor, Anne født Andreassen hensov i troen på sin frelser idag kl. 3 1/2 eftermiddag, 34 aar gammel efter et kort sykeleie av lungebetændelse, dypt savnet av mig og mine smaa. Mastdalen i Helgen 5/11-1918.
Andreas B. Mastdalen
Arthur, Astrid, Arne, Anlaug, Kristine, Bent
.
Begravelsen finder sted ved Helgen kirke tirsdag 12/11 kl. 1. Samles i hjemmet kl. 10 1/2."

Så skulle det gå 1 år og 2 måneder, så drukner hans eldste sønn Arthur i Mastdalsbukta bare 15 år gammel.
Avisnotis:

Drukningsulykke

Et sørgelig ulykkestilfælde indtraf igaar ved Mastdalen i ytre Valebø idet et par gutter gik ut paa isen paa Nordsjø. Den ene av guterne Arthur, søn av Andreas Mastdalen hadde skøiter paa og dro en kamerat på kjælke. De gik begge gjennom isen, men det lykkedes for den ene at komme op igjen, men Arthur fik man ikke se mere til. Et par av Arthurs søsken saa ulykken fra land og fik tilkaldt hjælp.
 

ved Valebø

En del kjørere kom straks til og ved hjælp av baat fandt man gutten efter et kvarters forløp. Oplivningsforsøk blev helt forgjæves. Ulykken skedde ca. 10 meter fra land og paa 6 á 7 fots vand.
Det blir et haardt slag for faren som for et aars tid siden mistet sin hustru i spanskesyken. Arthur som var hans eldste søn var 15 aar gammel og blev konfirmeret i høst.

Se Mastdalen under folketellinga 1910.

Bent A. Mastdalen flytta med sønnene (Arne) Andreas og Bent opp til Geitebua i 1935 og ble de siste fastboende der.

Vi vil lett se at på de fleste husmannsplasser kunne det tidligere bo familier i flere generasjoner, mens mot vår tid kunne det være hyppig skifte
av boplass. Folk bodde der det var arbeid å få, og hvor godseieren fortalte hvor de skulle bo.

Skogsarbeider, småbruker, forpakter
Arne Andreas Mastdalen herfra f. 22/2-1909 d. 27/10-1990.
g.m. Karin Benedicte Larsson fra Dilsdalen f. 1913 ved Uppsala i Sverige, d.a. skogsarbeider Karl Larsson.
1. Sonja Mastdalen f. 1940.
2. Anne Grethe Mastdalen f. 1945.
Bruker 1939.

Foreldrene og Sonja flytta til Geitebua i 1944. Foreldrene er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Skogsarbeider, forpakter
Jørgen O. Lunde fra Lunde nedre(11) f. 17/9-1910 d. 10/11-1993, s.a. Ole Johnsen Lunde.
g.m. Kristine Lunde fra Brenneveien 42 "Lundal" under Lunde øvre f. 15/10-1914 d. 11/9-2012, d.a. John Jørgensen Lunde.
Bruker 1944.

Denne familien flytta til Osdalen under Vale i 1947. Se der.

Skogsarbeider, forpakter
Nils Oddsen fra Dalen i Tokke f. 21/10-1919 d. 5/4-1968.
g.m. Astrid Brenne fra Brenne(11) "Heijordet" i Valebø f. 21/12-1913 d. 8/2-1979, d.a. Kristen O. Brenne.
1. Kjell Oddsen.
2. Bjørg Oddsen.
Bruker 1948.

Foreldrene er gravlagt på Nenset gravsted i Skien.

Skogsarbeider, forpakter
Kittil Kleiva fra øvre Bø i Telemark f. 5/6-1922 d. 3/2-2000.
g.m. Vilfrid Nedrebø fra Rogaland f. 2/8-1926 d. 10/10-1998.
1. Odd Arne Kleiva f. 1950. Bosatt i Lunde.
2. Møyfrid Serina Kleiva f. 1953 g.m. Leif Theodor Henrichsen. Bosatt på Ulefoss.
3. Kåre Harald Kleiva f. 1956. Bosatt på Ulefoss.
Bruker 1951.

Denne familien flytta til Holla (Ulefoss) rundt 1960. De gamle er gravlagt på Kronborg gamle, Ulefoss.

Skogsarbeider, forpakter
Sveinung Eklund f. 11/11-1911 d. 5/1-1998.
g.m. Margit Hegna f. 30/11-1914 d. 11/6-1993.
1. Sigmund Eklund.
2. Helge Eklund.
Bruker 1961.

Sveinung og Margit Eklund bodde på Munken om vinteren. De er gravlagt på Helgen gravsted.

Dette var de siste fastboende forpaktere for Løvenskiold i Mastdalen.

Mastdalen har siden vært leid bort på åremål, til sommerbolig.


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvik |


Dilsdalen - Delsdalen
Gnr 68 - bnr 3. Underbruk av Geitebua.

Dilsdalen ligger til Helgen kirkesogn, men på østsiden av Norsjø. Familiene som bodde her, brukte om sommeren pram når de skulle fram og
tilbake til kirken. Om vinteren kunne de bruke isen om det ikke var råk etter båt. Da kom de ikke over den veien.


Gamlehuset i Dilsdalen. Foto: Gard Strøm juni 2017.

Dilsdalen har helt siden 1730-tallet vært boplass for skogsarbeidere i Fossums skoger*. Familiene som bodde her var stort sett sjølberga
og hadde en hest, ei ku eller to, noen sauer, tupper og av og til en gris. Hesten ble brukt både til arbeide i skogen og til arbeide hjemme på
plassen.

Sonja Mastdalen er ett av de siste tidsvitner vi har igjen fra dette området. Hun har skrevet detaljert om alle "ødegårdene" i dette distriktet i
artikler trykket i "Hollaminner" og kan leses der. Se nederst på denne siden.

Dilsdalen ble tidligere skrevet for Deelsdahlen og betyr nok at denne dalen, i gamle dager, var delet mellom to gårder. Disse to gårdene var trolig
Geitebua og Vassdalen. Litt lengere mot øst ligger også delet mellom Gjerpen, Holla (Helgen) og Solum (Melum).

Skogsarbeider, leilending
Torbjørn Jensen fra Mastdalen dpt. 27/5-1738 d. 15/3-1782. "Torbiørn Jensen Deelsdalen, 48 Aar.", s.a. Jens Andersen Masdalen.
g1g i Solum 12/3-1761 m. enke Gunhild Thorsdatter fra Sti i Melum dpt. 24/5-1716 bg. 29/1-1765 på Ø. Dahl i Melum."Gunild Torsdatter Dahl, 48 1/2 Aar.", d.a. Thor Mathiassen.
g2g i Gjerpen 9/10-1766 m. Else Halvorsdatter fra Gjerpen dpt. 27/11-1740 bg. 16/7-1787 i Helgen. "Else Halvorsdatter Deelsdalen, 47 Aar.", d.a. "Halvor Aas."
1. Gunhild Torbjørnsdatter dpt. 8/2-1767 i Solum d. 13/6-1783 i Dilsdalen. "Gunnild Torbiørnsdatter Deelsdalen, 16 Aar."
2. Jens dpt. 20/5-1771 i Gjerpen d. 6/7-1783 i Dilsdalen. "Jens Torbiørnsen Deelsdalen, 12 Aar."
3. Halvor Torbjørnsen f. ca. 1773?
4. Inger dpt. i Helgen kirke 12/2-1775 d. 13/11-1780. "Inger Thorbiørnsdatter Deelsdalen, 6 Aar 26 Uger."
5. Anna Torbjørnsdatter dpt. i Helgen 13/9-1778 f. på Eik under Geitebua g. i Solum kirke 1/1-1806 m. Jon Kittilsen Haukenes under Åfoss.
6. Torberg Torbjørnsdatter f. 29/8-1782 på Eik.
Bruker ca. 1782.

F.f. Torbiørn Jensen og Else Halvorsdatter Dahl østres Gunild: Birte Nielsdatter Gisholt, Ingeborg Rugla, Jens Nielsen Rugla, Carl Abrahamsen Bierchøen.
F.f. Torbiøn Bradsbergs drengebarn Jens: Friderich Vessels kone, Ingebor Andersdatter, Friderich Vessel, Lyder Folloug, Frans Rusch.
F.f. Torbiørn Jensens og Else Halvorsdatters Inger: Christen Halvorstaae, Jørgen Omtved, Tov Lille Kolstad, Jøran Bøe, Aslou Lille Kolstad.
F.f. Torbiørn Jensen Eg og Else Halvorsdatters Anna: Jens Steenstad, Sven Marsdal, Marthe Gieddeboen, Maren Stenstad.
F.f. Afgangne Torbjørn Jensens og Else Deelsdalens Pigebarn Torber: Peder Wasdalen, Anders Wasdalen, Ingeborg Wasdalen, Birgithe Dahl af Mælum Sogn.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Alle barna er født i andre ekteskap. Hans første kone var enke etter Reier Andersen på Ø. Dahl i Melum, som døde i 1759.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1787 - 1792, folie 448a - 449a.
Sted: Dils Dahlen under Gieddeboen - 1787.
Enchen Else Halvorsdatter, død
Enche efter afdøde Torbiørn Jenssen.
1. Halvor Torbiørnssen 14 Aar. Formynder: Farbroder Ole Jenssen Præstegrav.
2. Anne Torbiørnsdatter 11 Aar. Formynder: Anders Christensen.
3. Torbiør Torbiørnsdatter 5 Aar. Formynder: Anders Christensen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Skogsarbeider, gruvearbeider, husmann
Torbjørn Svendsen fra Geitebua dpt. 9/4-1769 på Lia under Bjærva i Helgen, s.a. Svend Andersen Giedeboen.
g. i Holla 17/10-1799 m. Gro Jonsdatter "fra Gjerpen" f. ca. 1765.
Forlovere: "
Ole Præstgrav og Jens Svenchesen Eeg."
1. Kirsten Torbjørnsdatter f. 8/3-1800 i Dilsdalen.

2. Berthe Torbjørnsdatter f. 5/8-1803 g.m.Halvor Jensen. Se nedenfor.
Bruker 1800 og 1826.

F.f. Torbiørn Svendsen Deelsdals og Groe Jonsdatters Pigebarn Kirsten: Gunder Gieddeboen, Lars Jørgensen Dalen fra Mælum, Kittil Knudsen Vasdal, Oved Hansdatter Eeg, Kirsten Svendsdatter Eeg.
F.f. Torbiørn Delsdalen og Groe Jonsdatters Pigebarn Berthe: Anders Wasdahl, Grete Dahlen, (+ forældrene?).

Torbjørn Svendsens far, Svend Andersen, døde i Dilsdalen i 1799. Se Geitebua.

Inderst, skogsarbeider
Halvor Jensen f. ca. 1796 d. 31/7-1856 i Dilsdalen av "vattersot" (lungesykdom).
g. i Helgen kirke 25/2-1821 m. Berthe Torbjørnsdatter herfra f. 5/8-1803 i Dilsdalen.
Forlovere: "Gunder Giedeboen og Christen Wasdalen."
1. Anne Kirstine Halvorsdatter f. 24/3-1822.
2. Ingeborg Gurine Halvorsdatter f. 3/12-1824.
3. Jens Halvorsen Deelsdalen f. 9/12-1826 i Dilsdalen. Se S. Jøntvedt(1).
4. Anne Maria Halvorsdatter f. 7/4-1829 i Dilsdalen g.m. Ole Halvorsen. Se nedenfor.
5. Ole Halvorsen f. 28/3-1838 i Dilsdalen.
Halvor Halvorsen?
Bruker i 1822 og i 1838.

F.f. Inderst Halvor Jensen Delsdalen og Berthe Torbjørnsdatters Anne Kirstine: Ingebor Giedeboen, Anne Jensd. af Skien, Erich Jensen Ammerdokken, Ole Gundersen Giedeboen, Svenke Jensen Eeg og Arne Christensen Wassdalen.
F.f. Inderst Halvor Jensen Delsdalen og Berthe Torbjørnsdatters Ingebor Gurine: Kirsten Grøtesund, Kari Jensd. Eeg, Svenke Eeg, Erich Ammerdokken, Anders Eeg og Peder Christensen Wasdalen.
F.f. Huusmand Halvor Jensen Delsdalen og Berthe Torbiørnsdatters Jens: Ellen Halvorsd. Kaasene, Kari Jensd. Eeg, Torbiørn Delsdalen, Anders Jensen Eeg og Ole Halvorsen Spiredalen.
F.f. Halvor Jensen Dilsdalen og Berthe Torbjørnsdatters Anne Maria: Karine Wasdalen, Kari Gundersd. Gjedeboen, Christen Wasdalen, Anders G. Gjedeboen, Anders Jensen Eeg.
F.f. Gaardmand Halvor Jensen Dilsdalen og Berthe Torbjørnsdatters Ole: Karine Arnesd. Wasdalen, Anne Kirstine Halvorsd. Dilsdalen, Svenke Eeg, Anders Wasdalen og Carl Christensen Wasdalen.

Skogsarbeider, husmann
Ole Halvorsen
fra Teksle under Tveit i Holla f. 7/9-1825 i Holla, s.a. Halvor Christensen (fra Kaasa under Øgaarden i Solum) og Inger Nilsdatter.
g. i Holla 5/1-1856 m. Anne Maria Halvorsdatter herfra f. 7/4-1829, d.a. Halvor Jensen Dilsdalen.
Forlovere: "Jens Halvorsen Dilsdalen og Jens Eriksen Aafos."
1. Halvor Olsen f. 12/5-1856.
2. Hans Jacob Olsen f. 5/10-1858. Konfirmert i Solum.
3. Jens Olsen f. 13/1-1862.
4. Nils Olsen f. 15/5-1864.
5. Kristen Olsdatter f. 3/6-1871.
Bruker ca. 1861.

F.f. Huusmand Ole Halvorsen Eeg og Anne Maria Halvorsdatters Halvor: Anne Christine Pedersd. Jøntved, Berthe J. Halvorsd. Deelsdalen, Jens Halvorsen Jøntved, Halvor Halvorsen Deelsdalen og Ole Jørgensen Steenstadhvalen.
F.f.
Ole Halvorsen Eeg og Anne Maria Halvorsdatters Hans Jacob: Inger Halvorsd. Jøntved, Mathea Mathiasd. Vasdalen, Ole Olsen Jøntved, Jens Eriksen Helgen, Steen Steensen Monken.
F.f. Huusmand Ole Halvorsen Deelsdalen og Anne Maria Halvorsdatters Jens: Karen Olsd. Kaasen, Asloug Evensd. Gjedeboen, Hans Simonsen ditto, Halvor Halvorsen Deelsdalen og Ole Olsen Eeg.
F.f. Ole Halvorsen Delsdalen og Anne Maria Halvorsdatters Nils: Anne Langeland, Maren Gurine Evensd. Gjedeboen, Even Gjedeboen, Torkild Halvorsen Vasdalskaasen, Bent Olsen Vasdalen.
F.f. Gaardbruger Ole Halvorsen Delsdalen og Anne Halvorsdatters Kristen: Ingri Olsd. Vasdalen, Maren Evensd. Gjedeboen, Gunne Anundsen Vasdalen, Hans Simonsen Ytterbøe, Ole Olssen Stranden.

Denne familien bodde på Eik i 1856. De bodde her fra ca. våren 1861 og under folketellinga 31/12-1865.

De flytta, ifølge presteattest av 27/4-1876, til Solum. De kan ha flytta noe tidligere, men ikke før juni 1871. Kilder: Kirkebøkene.

Skogsarbeider, husmann med jord
Gunder Evensen fra Dalen i Bø i Telemark f. 1/1-1825 på Dalen, s.a. husmann Even Ellingsen og Ingeborg Tollefsdatter.
g. i Sauherad 11/10-1850 m. Ingeborg Gjertsdatter fra Odden i Sauherad f. 21/7-1825 på Edingsås, d.a. Gjert Conradsen og Kirsti Nilsdatter.
Bruker ca. 1871.

Denne familien bodde tidligere bl.a. i Lofthuskåsa under Vala.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Kjør, 2 Faar.
Udsæd: Byg 1/4 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 1 1/2 tnd.

Skogsarbeider, leilending
Andreas Sigurdsen f. 4/3-1857 på Teksle under Tveit i Holla, s.a. husmann Sigurd Johnsen og Liv Olsdatter.
g. i Sauherad 21/5-1880 m. gårdmannsdatter Anlaug Larsdatter fra Løkka under Våla i Sauherad f. 8/4-1845, d.a. g.br. Lars Larsen Vaala og Anlaug Ambrosdatter.
Forlovere: "Lars Larsen Vaala og Ellef Ambrosen."
1. Severin Andreasen f. 15/5-1881 på Våla i Sauherad.
2. Anne Andreasdatter f. 28/10-1884 på Våla i Sauherad.
Bruker i 1891.

F.f. Forpagter Andreas Sigurdsen Vaala og Anlaug Larsdatters Severin: Gaardm. Lars Larsen Vaala og kone Anlaug Ambrosiusd. Vaala, Knud Gulleksen "due"(!?) og Enke Gunhild Larsd. Aase, Gaardmandsdtr. Anne Larsd. Vaala.
F.f. Husmand Andreas Sigurdsen under Vaala og Anlaug Larsdatters Anne: Gbr. kone Ginhild Ellefsd. Moen, Gbr. enke Gunhild Larsd. Aase, Gbr. Mathis Rollefsen Moen, Gbr. Lars Larsen Vaale, Gbr søn Lars Larsen Vaale.

Andreas Sigurdsen var i 1881 forpakter på Våla i Sauherad.

Ifølge folketellinga 1900 og et par år framover, bodde familien Johan Ax her. Se Valøya under Vale.

Skogsarbeider, flåtemann, leilending
Johannes Olsen "fra Øya" i Sauherad f. 9/11-1873 d. 25/9-1968.
g.m. Gunhild Ambrosdatter fra Sauherad f. 15/11-1870 d. 1940.
Bruker 1903 og i 1910.

Johannes Olsen hadde en bror på den andre siden av Norsjø: Hans Olsen Olsbrygge.

Denne familien bodde fra 1918 i Sandvik.

Se Dilsdalen under folketellinga 1910.


Husene i Dilsdalen ca. 1930. Foto: Skannet fra Hollaminner 2004, side 115. Original trolig i Sonja Mastdalens eie.

Skogsarbeider, forpakter
Karl Larsson
fra Uppland i Sverige f. ca.
g.m. Sigrid Johansson fra Uppland i Sverige f. ca.
1. Karin Benedicte Larsen f. 1913 ved Uppsala i Sverige g.m. Arne Andreas Mastdalen. Se Mastdalen.
2. Sigurd Larsen f. 1917 i Skien. Død i bilulykke 1953.
3. Erik Larsen f. 1921 i Dilsdalen. Jordmor: Kari på Geitebua.
Bruker 1919.

Karl og Sigrid Larsson flytta tilbake til Sverige i 1941.

Kilde: Sonja Mastdalen i artikkel om Dilsdalen i Hollaminner 2004, side 117.

Skogsarbeider, forpakter
Anton Nordfjellmark.
g.m. Borghild.
1. Ingemann Nordfjellmark.
2. Rolf Nordfjellmark.
Bruker 1944.

Kilde: Sonja Mastdalen i artikkel om Dilsdalenog Sandvika i Hollaminner 2004, side 117.
Skoleveien til Ytre Valebø og til Omdal skole.
Barna fra Eik og Dilsdalen hadde lengst skolevei til "Øygardene skole", som lå i ytre Valebø. De måtte gå av sted klokken 7 om morgenen. Det var minst 1 1/2 time å gå for små bein. Fra midt på 1940-tallet gikk barna til Omdal skole på veien mot Skotfoss. På 1950-tallet gikk det buss dit gjennom Dalsbygda. Men det hendte at skole-dagen var slutt før bussen kom, og da var det bare å begynne å gå hjemover fra Omdal!
Kleiva mellom Dilsdalen og Vassdalen var farlig vinterstid da det kjøvde fra fjellet på oppsida, og ut på den andre sida var det mange meter ned til steinur og vann!
Jacob Eik fikk 500 kroner av Holla kommune. Han skulle bore og slå fast bolter i fjellet langsetter stien - dette som en viss sikkerhetsanordning mot å skli utfor. Ingemann kunne fortelle at det var strekt en wire i brysthøyde mellom boltene. På vei til og fra skolen hadde han skia under den ene armen og lot wiren gli under den andre armen.
Det var en strabasiøs skolevei, men han møtte liten forståelse fra læreren når han, en gang i blant, kom for sent. Han gikk til Omdal skole. Det var ingen buss som passa den gangen. Det var ikke så greit å ta seg fram når snøen lå høy, beina var korte og veien lang! Men en skolevei er kanskje som livet selv: "stundom lett og stundom svær". Det hendte at brua i Dilsdalen ble ødelagt av vårflommen. Da måtte den repareres før vi fikk lov å gå på skolen.

Skogsarbeider, forpakter
Tov Brekke fra Seljord.
g.m. Randi.
1. Sønn Brekke.
Bruker 1947.

Kilde: Sonja Mastdalen i artikkel om Dilsdalen i Hollaminner 2004, side 117.

Skogsarbeider, forpakter
Sveinung Ekelund
på Munken
g.m. Margit.
1. Sigmund Ekelund.
2. Helge Ekelund.
Bruker 1950-årene.

"De bodde i Dilsdalen hovedsakelig om vinteren når sønnene Sigmund og Helge gikk på skolen."
Kilde:
Sonja Mastdalen i artikkel om Dilsdalen i Hollaminner 2004, side 117.

Kilde: Sonja Mastdalen i artikkel om Dilsdalen og Sandvika i Hollaminner 2004, side 117.
Veien (fra Dilsdalen) til Dalsbygda.
"Bestefar gikk i blant fra Dilsdalen over ved Svarttjern - Vassdalstjern og gjennom Tuterdalen ("Tutærdalen") for å handle i Dalsbygda eller på Skotfoss. Dette var en vei som senere ble benyttet en del for å slippe det bratte skottet ved Dilsdalen i tida før hesteveien Eik - Dilsdalslia ble laga i 1931. Denne veien var faktisk kortere enn ned langs landsida mot Vassdalen. Det lå et gammelt bjørnehi i ei steinur oppe i Dilsdalen i retning Vassdalstjern. Stedet kalles Bjørneskottet. Rett over dalen på motsatt side mot syd kalles det Bjørneskottmoen. Det bratte skottet - egentlig en kløvvei - ved Dilsdalen het Bratteskott, og bar sitt navn med rette! Et jorde i Dilsdalen ble kalt Øvrejordet. Det ble brukt som fotballplass om sommeren."


Dilsdalen feriekoloni er en helt annen historie, som ikke tas med her. Den interesserte kan lese om feriekolonien i Hollaminner 2004, fra side 120.
Boka kan bestilles hos Nome antikvariat. Eller gjennom Holla Historielag.


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvik |Sandvik
Boplass for Løvenskiold - Fossums skogsarbeidere siden 1917.


Sandvik 2017. Foto: Gard Strøm for "Gamle Valebø".

Kilde: Sonja Mastdalen i artikkel om Dilsdalen og Sandvik i Hollaminner 2004, side 123.
Godseier Løvenskiold lot jorda i Geitebua dele i to. Den vestre delen fikk navnet Sandvik og er det yngste leilendingsbruket i dette området. Husa ble bygget så sent som i 1917. Bruket har navn etter stedet:  Vika ved bekkeutløpet. Der var det også vaskeplass i gammel tid. Oppe ved gården, ved ei bru over bekken der, finner vi navnet Brukåsa. Bekken kalles Kvernhusbekken, og stedet der det sto en flomkvern, kan enda sees.

Lærer, murarbeider, vaktmester. forpakter
Ole Torgrimsen fra Eik f. 8/12-1884 på Strømdal i Gjerpen, s.a. Torgrim Olsen Gjedeboen.
g. i Helgen kirke 4/9-1915 m. Jenny Andersdatter fra Tinholt i Helgen f. 4/6-1893 i Holla, d.a. g.br. Anders Andersen Tinholt.
Bruker 1917.

Se denne familien på Geitebua. De flytta til Notodden i 1918, hvor han var både lærer og vaktmester.

Skogsarbeider, flåtemann, forpakter
Johannes Olsen Sandvik (Johannes Sandvik) fra Øya i Sauherad f. 9/11-1873 d. 25/9-1968.
g.m. Gunhild Ambrosdatter fra Sauherad f. 15/11-1870 d. 1940.
1. Ole Sandvik f. 1/3-1895 i Sauherad.
2. Ambros Sandvik f. 30/3-1897 i Sauherad. Se nedenfor.
3. Gunhild Sandvik f. 4/12-1899 i Heddal g. 1926 m. Olav Flaaterud.
4. Anne Sandvik f. 16/8-1903 i Dilsdalen.
5. Inga Sandvik f. 15/8-1905 i Dilsdalen.
6. Kirsti Marie Sandvik (Kjersti Sandvik) f. 6/5-1907 i Dilsdalen g.m. Johan Lunde fra Lunde nedre(11).
7. Ragna Sandvik f. 5/8-1910 i Dilsdalen.
8. Johannes Sandvik.
Bruker 1918 til 1919. Se Dilsdalen.

F.f. Flaademand Johannes Olsen Dilsdal og Gunhild Ambrosens Anne: Leilending Torgrim Olsen Gjeddeboen, Ungk., flaademand Hans Olsen Olsbrygge, Barnets Moder og Pige Anne Andreasd. Ek.

Skogsarbeider, forpakter
Ambros Sandvik
herfra f. 30/3-1897 i Sauherad d. 19/8-1955.
g.m. Ingeborg "Imma" Tangen fra Solberg(3) f. 13/1-1908 d. 14/1-1963, d.a. Anund Tangen.
1. Einar Inge Sandvik (trekkspilleren). Bodde på Notodden (2016).
Bruker ca. 1941.

De gamle er gravlagt på Valebø gravplass.

Skogsarbeider, forpakter
Ole Sandbakken.
g.m. NN
1. Nils O. Sandbakken f. 19/1-1919. Overtok Sandvik.
Bruker 1958.

Denne familien bodde tidligere i Geitebua. De flytta tilbake til Sauherad i 1963.

Skogsarbeider, forpakter
Nils O. Sandbakken f. 19/1-1919 d. 9/5-1975.
Bruker 1963.

Nils Sandbakken bodde her resten av livet.

Flytta siden til Sauherad og er gravlagt der.

Skogsarbeider, losjerende i 1969
Knut Oskar Haugen f. 16/12-1906 d. 10/9-1990.
Gravlagt på Sauherad gravsted. Ved første øyekast, ser han ut til å ha vært ugift.

Ambros Sandvik f. 1945.
Bruker i 1969.

De siste fastboende i Sandvik var søstrene
Inga Sandvik f. 15/8-1905 i Dilsdalen.
Ragna Sandvik f. 5/8-1910 i Dilsdalen.

Sandvik er nå i bruk som sommersted. Eier: Løvenskiold - Fossum.


| Innhold | Gamle Geitebua | Geitebua | Eik | Mastdalen | Dilsdalen | Sandvika |


webmaster@gamlevalebo.no