ved
Gard Strøm

| INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 16.12.2023

OPSAL

Gnr 38 i Holla kommuneHåndtegnet porteføljekart 1845-1849. Original oppbevares på Statens kartverk, Hønefoss.


Opsal bnr 1. Foto: Gard Strøm 23/7-2015.


| Innhold | Gamle Opsal | Opsal |
| Galten | Dolvikkåsa | Løvekjeften | Maurflåttene | Solheim |


Gamle Opsal

Beliggenhet.
Matrikkelgården Opsal grenser i nord til Vala, i øst til Brenne og Brenneelva, i vest og syd til Norsjø.

Navnet.
Kilde: Professor Oluf Rygh. "Gammelnorsk Uppsalir - Upsalum (latin) er et ofte forekommende navn. Betyr vanligvis en høytliggende gård.
Her ligger den ikke så høyt, men terrenget skråner opp fra Norsjø og gården ligger på en liten høyde."
Litt forskjellige skrivemåter opp gjennom årene som Opsall og Opsahl.

Opsal ble skattet som en ødegård. Ødegård er gjerne betegnelse på en gård som ble lagt øde under "Svartedauen" og ikke gjenryddet før
på 15-1600-tallet, da befolkningsveksten igjen krevde flere boplasser. Men det er også betegnelse på en mindre gård.

I Brochenhuus jordebok av 1585 var det skrevet ut 5 merker smør og 10 merker mel i skatt. Det var nøyaktig samme skatt som eieren av
Borstad betalte. Disse gårdene var av de minste matrikkelgårdene i Valebø på den tiden.

Husdyrtelling 1657: 1 hest, 5 kuer og 10 sauer.

Jordebok av 1665:
Ingen nevneverdig skog, intet rydningsland og ingen humlehage.

Flomkvern på gårdens grunn ved Brenneelva.

Tidlige eiere.
I 1398: Romnes kirke eide 1/2 laups land og Gjemsø kloster eide 1/2 markebol i Opsal. Dette var i katolsk tid og gårdpartene hadde
tidligere blitt gitt til kirken som avlat for "giverens synder".

Tidlige brukere.
En Jens Opsall hadde en ubetalt skatterestanse i 1528 (gjengjerdsskatten).
En Eivind Opsall betalte skatt av gården i 1593.
Torsten Opsall betalte skatt i 1600 og fram til 1641.

Peder Christensen Brenne.
Bruker 1641. Se Brenne.


| Innhold | Gamle Opsal | Opsal |
| Dolvikkåsa | Galten | Løvekjeften | Maurflåttene | Solheim |


Opsal 1
Gnr 38 bnr 1 i Holla prestegjeld.

Hele Opsals gamle landskyld var på 1 tønne (korn) og 6 Sættinger - eller 1 1/2 tønne korn. Gården var såkalt "Beneficeret gods".
Det vil si at gården tilhørte kirken, i dette tilfelle; Holla presteskap (1 tønne korn) og Romnes kirke (1/2 tønne korn).
"Tønder og Sættinger", hvor 1 tønne = 12 settinger med korn, var den tidens måleenhet for gårdens landskyld i dette distriktet.

Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

I skattematrikkelen nedenfor kan vi lese at Opsal ble beskrevet som "en ringe eyendomb". Det viktigste med Opsal var ikke
gården, men Galten, som hadde brygge (den opprinnelige Valebø brygge) og Gjestgiveri. Galten var dessuten et viktig sted for
roer-bytte i de eldre tiders båtskyss på Norsjø. Før dampbåtene kom.

Dagens dialekt kaller gården for "Oksæl". Presten rundt 1910 oppfattet uttalen som "Ofsæl". Det er tydelig at uttalen har blitt endret
gjennom tidene. I offentlige papirer står det også i dag Opsal.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"Opsall som Peder Brende bruger, schylder aarligh 1 1/2 tønde korn, deraff eyer Hollen presteboell 8 meller med bøxell, och Rommenes kierche 1 melle.
Ehr ringe eyendomb till och derfore ehrachtett den iche goed att skatte widre, end en ødegaards skatt. Ehr i denne skatt; penge 1 1/2 daler."

Peder Christensen Brenne festet altså all jorda på Opsal av Holla prestebol (presteembedet)  rundt 1647. Den gangen fulgte
gårdens grenser Norsjø mot Brudeskjær (under Vala) i vest, og til grensa mot Brenne i øst. Se Brenne.

Bonde, leilending
Christen Pedersen Opsall fra Brenne f. ca. 1631 d. før november 1717, s.a. Peder Christensen Brenne.
g.m. Berthe (Nilsdatter?) f. ca. 1645 bg. 10/11-1735. "Berte Opsahl, 90 Aar."
1. Peder Christensen f. ca. 1681. Se Kjendalen Øvre under Lunde nedre.
2. Maren Christensdatter f. ca. 1685 g1g m. Anders Levorsen Brudeskiær. Se Brudeskjær under Vala.
3. Nils Christensen f. ca. 1690. Overtok gården.
4. Jens Christensen f. på 1690-tallet g. 26/12-1723 m. Anne Brynildsdatter. Se Huset und. Kolle i Helgen.
Bruker før 1664.

Kilde: Folketellinga 1664 hvor alderen kan være oppgitt ganske unøyaktig. Han var ikke oppført med sønner (over 12 år), som bodde her.
Det var oppført at han brukte 1 1/2 tønne (mel), hvilket er hele Opsal med Galten og andre plasser.

Christen Pedersen Opsall var med på å undertegne matrikkelen 1680 for Holla.

Kilde: Halvor Sigurdsen (Holla-Minner 24/ 2010).
Halvor Sigurdsen har igjen benyttet seg av tingbøker for å finne eldre tiders slektsbånd. Fra en grensetvist i 1701: Christen, "boende paa Opsal, men opfødt paa Brende" og at hans "salige Fader var Peder Brende."

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Fæstet 9 Mæler med bygsel (fra) Pastor Stabel (til) Niels Christensen, 7. Mai 1720."
"1 Mæler (av denne gård) Solgt (fra) Provst Alstrup (til) Secretair Leopoldus, 30. Dec. 1734."

Bonde, leilending
Nils Christensen Opsahl herfra f. ca. 1690 bg. 21/4-1732. "Niels Christensen Opsahl, 42 Aar."
g. i Holla 3/11-1720 m. Kirsten Ledvorsdatter fra Lunde øvre(1) f. ca. 1698 bg. 4/12-1767. "Kirsten Ledvorsdatter Opsal, 69 Aar ringere 4 Uger 5 Dage.", d.a. Ledvor Gundersen Lunde.
1. Maren Nilsdatter f. ca. 1721.
2. Agatha Nilsdatter f. ca. 1724 g. 11/5-1761 m. Mikkel Svennungsen. Se Mastebakke under Romnes.
3. Christen Nilsen dpt. 22/8-1728. Se nedenfor.
4. Nils Nilsen dpt. ca. 20/9-1732. Se nedenfor.
Bruker 1720.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Opsal og Kirsten Ledvorsdatters Christen: Hans og Tov Hvale, Jens Christensen, Agatha Lunde, Birte Ledvorsd.
F.f. Salige Niels Opsal og Kirsten Ledvorsdatters Niels: Anders Bordstad, Tov Hvale, Gunder Ledvorsen, Birte Ledvorsd.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Denne familien har bodd utenfor Holla i tidsrommet 1720-1727 og fått minst 2 barn der. Disse barna ble ikke døpt i Holla,
Sauherad, Solum, Gjerpen, Eidanger, Bamble eller i Skien (Bø/ Lunde har lakune i tidsrommet 1700-1726).

Dattera Agatha Nilsdatter her, er oppkalt etter sin mormor Agatha Olsdatter. Sistnevnte er datter av Ole Svendsen Rull på Brenne 3.

Nedre Telemark Skifteprotokoll 1727 - 1736, folie 276b - 278a.
Sted: Opsal 1733.
Niels Christensen, død.
Arvinger: Enchen Kirsten Ledvorsdatter og Børn.
1. Christen Nielsen 4 Aar.
2. Niels Nielsen 1/2 Aar.
3. Maren Nielsdtr. 11 Aar.
4. Agatha Nielsdtr. 7 Aar.
I boet: 1 hest og 6 kiør (kuer).
Formue: 108 Rigsdaler.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Kirsten Ledvorsdatter ble g2g med Lars Johannesen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Lars Johannesen Opsal
fra Ullevik under Sannes nedre f. ca. 1704 bg. 5/10-1789. "Lars Johannissen Brudeskiær, 85 Aar.", s.a. Johannes Johannesen Uhlevig.
g1g i Holla 4/1-1733 m. enke Kirsten Ledvorsdatter fra Lunde øvre(1) f. ca. 1698 bg. 4/12-1767. "Kirsten Ledvorsdatter Opsal, 69 Aar ringere 4 Uger 5 Dage.", d.a. Ledvor Gundersen Lunde.
g2g i Holla 8/12-1771 m. enke Berthe Andersdatter fra Brudeskjær under Vala dpt. 16/7-1730 bg. 29/3-1807. "Berthe Brudeskiær, 72 Aar.", d.a. Anders Ledvorsen d.y.
Forlovere: "Michel Knudsen Suusaas og Rasmus Thorsen Eje nedre."
1. Aasil dpt. 18/10-1735 bg. 29/9-1746. "l Larsdatter Opsal, 9 Aar."
Bruker 1733.

F.f. Lars Opsal og Kirsten Ledvorsdatters Aasil: Tov Vale, Augustinus Graver, Ingebor Store Vale, Anna Dalen, Karen Store Vale.

Dette ekteparet flytta til Galten i 1752, da Kirsten Ledvorsdatters sønn, Christen Nilsen, overtok festet på Opsal. Lars Opsal festet, til å begynne
med, Opsal av Holla sogneprestembete, som solgte Opsal til Herman Leopoldus i 1734. Han ble adlet i 1735 og tok navnet Løvenskiold.

Lars Johannesen ble enkemann i 1767, gifta seg i desember 1771 med enka på Brudeskjær og flytta dit. Se Brudeskjær under Vala.


Opsal. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Holla historielag. Gården til høyre er Vala nedre og i bakgrunn til venstre kan vi se "Valadalen".

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"9 Mæler med bygsel fæstet (fra) Præst Sukov (til) Christen Nielsen, 15. Sept. 1752."
"Pladsen Galtens Huuse og brug af tomt mod Føderaad, (fra) Lars Johannesen (til) Christen Nielsen, 11. Sept. 1764."

Bonde, corporal, leilending
Christen Nilsen Opsall herfra dpt. 22/8-1728 d. 1/12-1793. "Christen Nielsen Opsal blev borte i Nord-Søen og er ikke funden, 69 Aar.", s.a. Nils Christensen Opsahl.
g. i Holla 23/9-1753 m. Kirsten Gundersdatter fra Skogsrud under Håtveit lille dpt. 27/5-1731 bg. 26/5-1810. "Kirsten Gundersdatter Opsahl, 78 Aar.", d.a. Gunder Jonsen.
Forlovere: "Ole Jonsen Store Hvale og Anders Ledvorsen Borstad."
1. Kirsten dpt. 10/5-1754 bg. 1/9-1754. "Kirsten Christensdatter Opsal, 4 Mnd 2 Uger."
2. Nils Christensen dpt. 2/5-1756. Se nedenfor.
3. Kirsten dpt. 18/2-1759.
4. Gunder Christensen dpt. 16/11-1760. Se M. Vala.
5. Anna dpt. 10/5-1767 bg. 21/6-1767. "Anna Christensdatter Galten, 6 Uger."
6. Christen dpt. 4/8-1771 bg. 31/7-1779. "Christen Christensen Opsal, 8 Aar."
Bruker 1752.

F.f. Christen Opsal og Kirsten Andersdatters(!) Kirsten: Anders Hvale, Lars Galten, Niels Opsal, Ingebor Hvale og Agatha Opsal.
F.f. Christen Opsal og Kirsten Gundersdatters Niels: Anders Store Hvale, Sivert Steensholt, Kirsten Galten, Anna Nedre Lunde.
F.f. Christen Opsal og Kirsten Gundersdatters Kirsten: Ole Brenne, Sivert Steensholt, Johannes Augustinissen, Anna nedre Lunde, Agatha Galten.
F.f. Christen Opsal og Kirsten Gundersdatters Gunder: Peder Monen, Lars Galten, Niels Galten, Karen Store Hvale, Agatha Galten.
F.f. Christen Galten og Kirsten Gundersdatters Anna: Halvor Lille Hvale den yngre, Michel Svennumsen, Torgrim Brenne, Anna Lille Hvale, Ingebor Mognsd. Brenne.
F.f. Christen Opsal og Kirsten Gundersdatters Christen: Jørgen Galten, Ole Brenne, Torgrim Lunde, Anna Store Hvale, Anna Brenne.

Dette ekteparet forsøkte seg en tid på 1760-tallet som drivere av Galten skysstasjon. Les en historie om
Kirsten Gundersdatter der.

Kirsten Gundersdatter var søster til Anne Gundersdatter g.m. Nils Ellefsen. Se Høgsete under Vale.

Underoffiser, inderst
Nils Nilsen Opsall herfra dpt. ca.  20/9-1732, s.a. Nils Christensen Opsahl.
g1g i Holla 4/10-1761 m. Ingeborg Andersdatter fra Lunde nedre(3) dpt. 19/9-1728, d.a. Anders Rolfsen Lunde.
Forlovere: "Ole Jonsen Store Hvale og Arve Andersen Store Hvale"
g2g i Holla 8/3-1766 m. enke Gunhild Tollefsdatter.
Forlovere: "Hans Tovsen Lille Kolstad og Niels Olsen Hvala."

Denne familien var ikke å se i Valebø i 1762 eller senere.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Opsahl fæstet (fra) Præst Sand(?) (til) Niels Christensen Juni 1791."

Bonde, leilending
Nils Christensen Opsall herfra dpt. 2/5-1756 d. 16/5-1831. "Gaardmand Niels Christensen Opsahl, 72 Aar."
g. 20/6-1791 m. Anne Gundersdatter fra N. Vala(1) dpt. 1/10-1769 d. 31/12-1842 på Opsal, d.a. Gunder Halvorsen Wale.
Forlovere: "Anders Namløs og Anders Kittilsen Jentved."
1. Christen Nilsen f. 12/3-1792. Se nedenfor.
2. Gunder f. 28/6-1793 bg. 4/1-1794. "Gunder Nielsen Opsal, 27 Uger."
3. Anne Nilsdatter f. 20/11-1794.
4. Anne Kirstine Nilsdatter f. 11/7-1796 g. i Holla 19/6-1817 m. jernverksarbeider Lars Andersen. Se Familie 65 - Verket 1822.
5. Gunder f. 15/3-1799 bg. 8/7-1799. "Gunder Nielsen Opsal, blev funden død i Sengen, 16 Uger 3 Dage."
6. Karen Nilsdatter f. 31/5-1800.
7. Gunder Nilsen f. 21/3-1803. Se Dolvikkåsa.
8. Halvor Nilsen f. 13/10-1809.
9. Birthe Nilsdatter f. 12/8-1812.
Bruker 1791.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Christensen Opsal og Anne Gundersdatters Christen: Gunder Lille Vale, Christen Opsal, Gunder Opsal, Margith Halvorsd. Lille Vale, Anne Nielsd. Romenæs.
F.f. Niels Christensen Opsal og Anne Gundersdatters Gunder: Anders Steensen Namløs, Anders Kittilsen Jentved, Vetle Gregarsen Wale, Birthe Gundersd. Jentved, Ingeborg Annundsd. Brenne.
F.f. Niels Opsal og Anne Gundersdatters Anne: Gregar Wale, Gunder Opsal, Halvor Gundersen Wale, Aasild Siversd. Wale, Margrethe Nielsd. Opsal.
F.f. Niels Christensen Opsal og Anne Gundersdatters Anne Kirstine: Gunder Christensen Wale, Halvor Pedersen Kindalen, Gullich Torgrimsen Brenne, Margrethe Nielsd. Wala, Sara Torbiørnsd.
F.f. Niels Christensen Opsal og Anne Gundersdatters Gunder: Gunder Christensen lille Wale, Halvor Gundersen lille Wale, Gunder Gundersen lille Wale, Margith Halvorsd. lille Wale, Margrethe Nielsd. lille Wale.
F.f. Niels Christensen Opsal og Anne Gundersdatters Karen: Gunder Christensen Lille Vale, Halvor Gundersen Vale, Halvor Gundersen Vale, Margrethe Nielsd. Vale, Ingeborg Annundsd. Vale.
F.f.
Niels Christensen Opsahl og Anne Gundersdatters Gunder: Anders Jøntvedt, Karen Gundersd. Namløs.
F.f. Niels Christensen Opsahl og Anne Gundersdatters Halvor: Gunder Christensen, Halvor og Halvor Vale, Magrete og Thore Vale.
F.f. Niels Christensen Opsal og Anne Gundersdatters Birthe: Margrete Nielsd. Wala, Anne Nielsd. Opsal, Gunder Christensen Wala, Christen Gundersen Wala og Christen Nielsen Opsal.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Denne familien bodde her under folketellinga 1801. Hans gamle mor Kirsten Gundersdatter(75) bodde med dem.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 8b, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, side 692. Digitalarkivet.
"Kongeskjøde til Christen Nielsen paa denne Eiendom for 500 Spd., hvorfor Eiendommen er paahæftet en aarlig Jordafgift til Holdens
Præsteembede af 2 tønder, 4 Sættinger Byg, samt Kornrente til Oplysningsvæsenets Fond af 1 tønde 3 Sættinger byg, dateret 26. Nov. 1824,
Thinglæst 4. Febr. 1825."

Bonde, selveier
Christen Nilsen Opsahl herfra f. 12/3-1792 d. 1/1-1838. "Christen Nielsen Opsahl, Gaardmand 40 Aar."
g1g i Romnes kirke 26/12-1818 m. Margith Halvorsdatter fra N. Vala(1) f. 16/6-1799 d. 20/6-1819. "Margith Halvorsdatter Gaardmands Kone Opsall, 20 Aar 4 Dage.", d.a. Halvor Gundersen lille Wale.
Forlovere: "Gunder Wala og Peder Brenne."
g2g i Holla kirke 25/12-1819 m. Kirsten Olsdatter fra Galten f. 26/6-1800 d. 18/9-1837 i Dalekåsa under Lunde nedre, som "fattiglem.", d.a. Ole Tovsen Galten.
Forlovere: "Ole Galten og Halvor Wala."
1. Nils Christensen f. 2/11-1820 på Opsal.
2. Ole Christensen f. 22/5-1822. Utflytta 16 år gml. til Kragerø med presteattest av 5/4-1838.
3. Jon Christensen f. 29/6-1824.
4. Gunder Christensen f. 10/11-1826.
5. Maria f. 13/4-1829.
6. Sina Christensdatter f. 1/6-1832.
7. Andreas Christensen f. 5/5-1835. Bodde på Osebakken i Gjerpen i 1875. Se Familie 45 - Ø. Borge 1875.
Eier 1824.

Det ble ingen barn i første ekteskap da kona døde etter bare 6 måneder.

F.f. Gaardmand Christen Nielsen Opsall og Kirsten Olsdatters Niels: Gunnil Wala, Kari Opsall, Ole Galten, Arne Wala og Gunder Opsall.
F.f. Gaardmand Christen Nielsen Opsall og Kirsten Olsdatters Ole: Gunnil Galten, Kirsten Gundersd. Vala, Niels Opsall, Ole Galten og Niels Gundersen Vala.
F.f. Gaardmand Christen Nielsen Opsall og Kirsten Olsdatters Jon: Gunnil Galten, Karen Nielsd. Opsall, Ole Wala, Arne Galten og Gunder Nielsen Opsall.
F.f. Gaardmand Christen Nielsen Opsall og Kirsten Olsdatters Gunder: Anne Nielsd. Sannæs, Ingebor Larsd. Romnæs, Lars Andersen Værket, Gunder Nielsen og Halvor Nielsen Opsall.
F.f. Christen Nielsen Opsahl og Kirsten Olsdatters Maria: Ingeborg Wale, Ingeborg Opsahl, Halvor Gundersen Wale, Anders Opsahl, Anders Nielsen Orekaas.
F.f. Gaardmand Christen Nielsen Opsahl og Kirsten Olsdatters Sina: Gunnild Olsd. Galten, Berthe Nielsd. Sannæs, Ole Towsen Galten, Niels Gundersen og Halvor Halvorsen Wale.
F.f. Gaardmand Christen Nielsen Opsahl og Kirsten Olsdatters Andreas: Ingeborg Larsd. Opsal, Maria Olsd. Brudeskjær, Petter Valøen, Gunnuld Nirisen Sannæs, Halvor Halvorsen Vale.

I 1834 solgte Christen Opsahl Galten og skogen omkring, til Arne Nilsen Galten for 80 Spd. Se Galten.


Bonde, skogsarbeider, leielending
Jørgen Hansen Opsahl fra Lunde øvre(11) f. 27/10-1817 på Hjelset i Helgen d. 28/2-1842 på Opsal, s.a. Hans Jonsen Jelseth/ Lunde.
g. i Romnes kirke 18/4-1839 m. enke Kirsten Gulliksdatter fra Lunde nedre(1) f. 19/1-1806, d.a. Gullik Kittilsen Lunde.
Forlovere: "Hans Johnsen Lunde, Halvor Andersen Lunde."
1. Arve f. 7/7-1839 d. 27/8-1839 på Opsal. "Arve Jørgensen, Gaardmands barn, 6 Uger. Funden død i Sengen hos Moderen."
2. Anne f. 30/8-1840 d. 18/6-1842 på Opsal, 2 år.
Bruker ca. 1939.

F.f. Gaardmand Jørgen Hansen Lunde og Kirsti Gulliksdatters Arve: Kirsti Jørgensd. Lunde, Maria Hansd. Lunde, Hans Johnsen Lunde, Halvor Andersen Lunde, Gullik Halvorsen Lunde.
F.f. Gaardmand Jørgen Hansen Lunde og Kirsti Gulliksdatters Anne: Maria Halvorsd. Hvale, Aaste Halvorsd. Lunde, Hans Johnsen Lunde, Halvor Andersen Lunde og John Hansen Lunde.


Kirsten Gulliksdatter var først gift med Arve Halvorsen Omtved fra N. Vale(6). Se Omtvedt(3) i Helgen.

Enka Kirsten Gulliksdatter ble g3g m. Ole Olsen. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841 - 1852, folie 62b - 63a.
Sted: Opsahl i Romnæs Annex - 1842.
Jørgen Hansen, død.
Enke: Kirsti Gulliksdatter og hennes børn fra tvende ægteskab:
A. Med avdøde Arve Halvorsen Aamtvet
     1. Halvor Arvesen 13 Aar.
     2. Gullik Arvesen 9 Aar.
Formynder for begge: Ole Anundsen Lunde.
B. Med avdøde Jørgen Hansen
    1. Anne Jørgensdatter 1 1/2 Aar.
Formynder for Anne: Ole Anundsen Lunde.
Laugverge for Enken: Sivert Sørensen Brenne.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Bonde, skogsarbeider, leilending
Ole Olsen Opsahl fra Fjellskott under Lunde øvre f. 9/2-1819 i Sauherad d. 15/11-1892 i Portland, Monroe Co., Wisconsin, s.a. Ole Towsen.
g. i Romnes kirke 26/6-1843 m. enke Kirsten Gulliksdatter fra Lunde nedre(1) f. 19/1-1806 d. i Wisconsin, d.a. Gullik Kittilsen Lunde.
Forlovere: "Sivert Sørensen Brænne og Tow Olsen Wale."
1. Anne Olsdatter f. 16/11-1843 d. 4/3-1844 på Opsal.
2. Berthe Karine Olsdatter f. 7/4-1845 på Opsal.

F.f. Huusmand Ole Olsen Opsahl og Kirsti Gulliksdatters Anne: Berthe Karine Sørensd. Opsahl, Aaste Karine Halvorsd. Lunde, Niels Arnesen Opsahl, Tow Olsen Wale, Gullik Halvorsen Lunde.
F.f. Gaardmand Ole Olsen Opsahl og Kirsti Gulliksdatters Berthe Marie: Andrea Jermundsd. Romnæs, Ingeborg Olsd. Wale, Halvor Andersen Lunde, Gullik Pedersen Romnæs, Andreas Halvorsen Lunde.

Kirsti Gulliksdatter var enke etter Jørgen Hansen Opsahl. Se ovenfor.

Ved vielsen i Holla kirke var det nevnt at Ole Olsen da bodde på Lunde (var i tjeneste der). Faren var oppført som "Ole Towsen Fjeldskott." Det var nevnt at begge var født i Holla. Dette er feil. Ole ble født i Sauherad. Det sier også konfirmasjonslista av 1834. Faren var skogsarbeider og bodde på den tiden i Fjellskott under Lunde øvre.

Kilde: Holla kirkebok utflyttingslister.
Denne familien emigrerte til N. Amerika i mai 1845 med presteattest av 7/5. De som emigrerte var: "Ole Olsen Opsahl (26 1/2 Aar), hans Hustrue Kirsti Gulliksdtr. (39 Aar), Hennes barn: Halvor født paa Wale 14/1-1829 og Gullik født på Omtvet 29/5-1833. Begges Barn: Berthe Karine født på Lunde (feil!). Hun er f. 7/4-1845 på Opsal.
Det var i samme liste også nevnt at Ole Olsen ikke hadde vært soldat. Altså ikke avtjent værneplikt.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 8b, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, side 692. Digitalarkivet.
"Auctionsskjøde til Abraham Nielsen Bergen paa denne Eiendom for 300 Spd., dateret 17. August, thinglæst 3. Sept. 1844."

Abraham Nilsen Bergan.
Eier 1844.

Abraham Nilsen Bergan investerte stadig i gårder og skog. Han bodde på Bergan i Melum (Solum). Se Galten.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 8b, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, side 692. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Abraham Nielsen til Jørgen Nielsen paa denne Gaard for 960 Spd., dateret 4., thinglæst 7. Februar
1853."

Jørgen Nilsen Opsahl.
Eier 1853.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 8b, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, side 692. Digitalarkivet.
"Skyldsætningsforretning af 11., thinglæst 16. Okt. 1856, hvorved en til Hans Carlsen Huset solgt Andel, er givet en Skyld af 7 Skilling.
Se for denne Andel Løbenr. {172a, 172b, 172c, 172d} b. Pagine 694." (Bnr 2 "Jordstykke og vandfald").

Kilde: Tinglysingsprotokoll VII 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 192a og b. Digitalarkivet. Gjelder den utskilte anpart ovenfor.
"Skjøde fra Jørgen Nielsen til Hans Carls. Huset for 475 Spd., med forbehold om ret for Opsal gaards eier til fri skur af 1 tylft tømmer
paa en paa dette brug opførte sag, dateret og thinglæst 16. Okt. 1856."

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 8b, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, side 692. Digitalarkivet.
"Skyldsætningsforretning af 2., thinglæst 4. Juni 1860, hvorved en Andel af denne Gaard er fradelt og givet en Skyld af 6 Skilling.
Se for denne Andel Løbenr. {172a, 172b, 172c, 172d} c. Pagine 696." (Bnr 3 "Opsal").

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 8b, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, side 692. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jørgen Nielsen til Ole Torjusen paa denne Gaard for 2.425 Spd. hvorpaa han og Kones Levetid har forbeholdt Brugen paa Kaas (Dolvik?),
dateret 20. Juli, thinglæst 12. October 1860."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

172a

Opsal

Christen Nielsens Enke

1 tønde 7/8 sætting

0 Daler - 2 Ort - 10 skilling


Bonde, selveier
Ole Torjussen Opsahl fra Nyhus i Nes, Sauherad f. 8/3-1838 d. 17/2-1917 på Opsal, s.a. Torjus Olsen fra Ågetveit i Bø og Mari Kittilsdatter Nyhus. Se Sauherad bygdebok bind IV.
g. 1860 m. Ingeborg Torjusdatter fra Ø. Sauar(1) "Nord-Sauar" i Sauherad f. 7/12-1833 d. 14/2-1907 på Opsal, d.a. Torjus Hansen Sauar og Aashild Sveinungsdatter Voltveit. Se Sauherad bind III.
1. Torjus Olsen d.e. f. 26/1-1861 på Opsal d. 13/7-1882 på Opsal. "Seminarist, Ungkarl Torjus Olsen, konfirmert 1875, død af Tæring."  (Seminar = Lærerskole).
2. Hans Olsen f. 27/10-1865 på Opsal d. 23/9-1897 på Opsal av tæring.
3. Mari Olsdatter f. 25/2-1869 på Opsal g.m. John Johnsen (Bråkansrud). Se Familie 16 - Venstøp 1900.
    Barn 1. John Johnsen f. 11/5-1895 på Falkum d. 1950 i USA. Emigrerte til Amerika. Kjøpte Opsal i 1948. Se nedenfor.
    Barn 2. Hanna Johnsen f. 26/9-1898 på Venstøp d.1/8-1961 i USA. Emigrerte til Amerika g. i USA m. Algot Johnson. Hun arvet sammen med sine søsken Opsal. Se nedenfor.
    Barn 3. Olav Trygve død 4 år gml.
    Barn 4. Ingeborg Johnsen f. 25/9-1908 på Venstøp g.m. Haavard Vågen. Se nedenfor.
    Barn 5. Marry Othilie Johnsen f. 1913 g.m. Eilev Aase fra Aase i Sauherad. Bodde på Framistugu Åse (9/1). Se Sauherad bygdebok (Kirkeby) bind I.
4. Torjus Olsen d.y. f. 23/12-1872. Overtok Opsal.
5. Aashild Olsdatter f. 7/4-1877 på Opsal.
Eier 1860.

F.f. Gaardmand Ole Torjussen Opsal og Ingeborg Torjusdatters Torjus: Sina Leifsd. Bordstaa, Anne Olsd. Vale, Jens Bentsen Bordstaa, Hans Torjussen Sauar, Svennung Torjussen, Saude.
F.f. Gaardbruger Ole Torjussen Opsal og Ingeborg Torgersdatters Hans: Sina Leifsd. Bordstaa, Aaste Halvorsd. Opsal, Halvor Torgersen Koslungen (i Saude), Hans Torgersen ibid., Jens Bentsen Bordstaa.
F.f. Gaardbruger Ole Torgersen Opsahl og Ingeborg Torgersdatters Mari: Guro Larsd. Lunde, Kirsti Torstensd. Sauer, Even Torstensen Lunde, NIls Christensen Lunde, Svennung Torstensen Saude.
F.f. Gaardbruger Ole Torjusen Opsahl og Ingebor Torjusdatters Torjus: Mari Nilsd. Hvala, Aaste Knudsd. Opsahl, Hans Gundersen Vala, Gunder Christensen Heisholt, Nils Christensen Lunde.
F.f. Gaardbruger Ole Torgisen Opsahl og Ingebor Torgisdatters Aasill: Maren Nilsd. Vala, Ingebor Sivertsd. Brænne, Hans Gundersen Vala, Gunder Christensen Sannerholt, Søren Sivertsen Brænne.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 3 ungdyr, 5 Faar.
Udsæd: Hvede 1/4 tnd., Rug 1/4 tnd., Byg 5/8 tnd., Havre 2 1/2 tnd., Poteter 2 1/2 tnd.


Ole Torjussen og kona Ingeborg Opsal. Foto utlånt av Olav Trygve Aase 2016.

Se Opsal under folketellinga 1900.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 8b, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, side 692. Digitalarkivet.
"Tilladelse fra Ole Torjussen til frit grus og stentag, samt kjørevei til en ny brygge, dat. 6. febr. 1900, thinglyst 25. mai 1900."

Valebø Brygge.
1900 er altså året som den nye Valebø brygge ble anlagt. Den het opprinnelig "Brenne Brygge". I flere hundre år hadde brygga ligget på Galten. Den ligger der fremdeles, men den er nå kun til privat bruk for beboere og besøkende til Galten.
I følge den tinglyste "tilladelse" ovenfor, ga Ole Torjussen Opsal lov til at man kunne ta ut stein og grus til bygging av brygga på hans eiendom. Det er den gropa som man snur bilene ved, helt nede ved brygga.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 8b, Gjerpen sorenskriveri, Holla tinglag, side 692. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Torjussen Opsal til Torjus Olsen for kr. 10.000 med panteret for:
Til Sælgeren kr. 4.000.-
til Marie Olsdatter kr. 2.000.-
til Aasil Olsdatter Opsal kr. 2.000.-
samt med forbehold for sælgeren med hustru til brugsret til pladsen Dolvigkaasa og til frit brænde,
dateret 1., thinglyst 9. april 1902."

Bonde, selveier
Torjus Olsen d.y. Opsahl herfra f. 23/12-1872 d. 12/12-1952.
g.m. Mina Olava Aasvangen fra Nes på Romerike f. 21/7-1871 d. 3/10-1947.
Eier 1902.

Ingen barn.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 191b. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 3/6, tinglyst 1/7-1948 fra Torjus Opsal til John Johnsen for kr. 58.000, herav løsøre kr. 3.000, selgeren forbeholder sig og hustru rett
til husvære, ophold, vask og istandsetting av tøi, herfor skal sælgeren betale kr. 100 pr. Mnd."

Se Opsal under folketellinga 1910.

John Johnsen (Johan Johnsen) fra Bråkånsrud i Sauherad f. 11/5-1895 d. 1950 i USA.
Eier 1948.

Norsk-amerikaneren John Johnsen kjøpte Opsal i 1948 av sin barnløse onkel, Torjus Opsahl. John Johnsen var ungkar uten barn.
Han hadde hatt en lang karriére i det Amerikanske forsvaret. John Johnsens urne ble fraktet til Sauherad kirkegård i 1950. Han
har eget gravsted der.


John Johnsen (1895-1950). Foto utlånt av Olav Trygve Aase.

Etter at Torjus Opsal døde i 1952, ble Opsal nå forpaktet bort noen år. Se Anders Aks nedenfor.

Bonde, skogsarbeider, forpakter
Anders Aks fra Valøya under Vale f. 9/8-1911 d. 6/4-1990 i Skien, s.a. Johan Aks.
g.m. Inger H. Haugland fra Bø i Telemark f. 29/9-1913 d. 15/3-2007 i Skien.
Bruker ca. 1952. Se Valøya.

Dette ekteparet er gravlagt på Gimsøy gravplass i Skien.


Opsal.
Foto: Widerøe-Polarfly 1965. Eier: Holla historielag.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag, folie 191b. Digitalarkivet.
"Testamente dat. 5/10-1950, tinglyst 15/5-1953, hvorved John Johnsen bestemmer at denne eiendom skal tilfalle Hanna Johnsen."
"Hanna Johnsen død 1/8-1961 i Amerika. I følge testamente av 29/6-1960, er denne eiendommen testamentert til Ingeborg Wågen og
Marry Othilie Aase, som nu har hjemmel til denne eiendommen."

Bonde, selveier
Ingeborg Vågen f. Brokansrud fra Bråkånsrud i Sauherad f. 25/9-1908 d. 11/12-1989, d.a. Jon Brakansrud.
g.m. Håvard Vågen fra Møsstrond i Vinje f. 14/5-1909 d. 8/1-1993.
Eier 1960.

Ingeborg Vågen f. Brakansrud og hennes søster Marry Othilie Aase f. Brakansrud arvet gården etter sin søster Hanna Johnsen i Amerika.
De eide Opsal til 1974, da gården ble overdratt til Marry Aases sønn Torstein Aase. Se også ovenfor.

Bonde, selveier
Torstein E. Aase
fra Framistugu Åse (9/1) i Sauherad f. 11/3-1945 d. 12/6-1989, s.a. Eilev T. Aase og Mary Othilie f. Brakansrud.
Eier 1974. Ugift.

Broren Olaf Trygve Aase overtok i 1990.

Fangevokter i fengselsvesenet, selveier
Olaf Trygve Aase fra Framistugu Åse (9/1) i Sauherad f. 1949, s.a. Eilev T. Aase og Mary Othilie f. Brakansrud.
g. borgerlig på Kongsberg 27/4-1967 m. Ann-Karin Olsen fra Kongsberg f. 1950, d.a. Asbjørn Oswald Olsen og Gunhild Flåtterudsund.
1. Gunn-Mariann Aase f. 1967.
Eier 1990.

Olaf Trygve Aase flytta inn på Opsal i 1995.

Olaf Trygve Aase var også eier av gården Bråkånsrud i Sauherad fra 1974 til 1983. Han bodde i mange år på Kongsberg.

Han delte opp Opsal i hovedbølet (bnr 1) og beholdt selv nedre del mot Norsjø (bnr 5).

Olaf Trygve Aase er onkel til Asle Aase som er gift til N. Vale(18).

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark", bind IV (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården er på 50 dekar jord, 10 dekar beite og 405 dekar skog. Det blir drevet hytteutleie, fruktdyrking og skogbruk. Utleiehyttene er bygd i stav og laft og har høy standard med egen kloakk- og vannanlegg. De ligger i naturskjønne omgivelser ned mot Norsjø, nord for Valebø brygge og Valebø gravplass. Gården er godkjent i kommuneplanen som et LNF-område. Det er 4 hester på gården (2004).
Den første traktoren kom i 1960. I dag er her 2 traktorer, vanningsanlegg og lastebil. I tunet står et våningshus av ukjent alder, som ble restaurert i 1980, og en låve av ukjent alder, med fjøs, som ble ombygd til åtte stallplasser i 1998. (Det sto også et gammelt bryggerhus her, som ble revet i 2014. G.S.)
Kårboligen, som ligger ned mot Norsjø ble bygd rundt 1970 og restaurert i 1995. I tillegg kommer den lille boplassen Solheim, som ligger ned fra gården, inntil Norsjø.

Selveiere
Stian Stenersen.
g.m. Elisabeth Mollestad.
Eiere 2011.
 


| Innhold | Gamle Opsal | Opsal |
| Dolvikkåsa | Galten | Løvekjeften | Maurflåttene | Solheim |
 


ANDRE PÅ OPSAL ifølge forskjellige kilder.

Inerst
Peder Nilsen.
g.m. Synnøve Hansdatter.
1. Anders Pedersen f. 23/3-1822 på Opsal.

F.f. Inderst Peder Nielsen Opsall og Synnøv Hansdatters Anders: Kirsten Olsd. Opsall, Kari Nielsd. Opsall, Ole Galten, Niels Gundersen Wala, Gunder Nielsen Wale.

Bonde, leilending
Ole Gundersen fra Dalen under Folgedalen i Nes, Sauherad dpt. 25/11-1798 i Sauherad d. 1880 i Botne, Vestfold, s.a. Gunder Larsen Dahlen og Torber Sigurdsdatter.
g. i Holla 3/11-1831 m. Aaste Johnsdatter fra Breibekk under Håtveit i Sauherad dpt. 29/11-1812 i Sauherad, d.a. John Tollefsen Breibek og Anne Østensdatter.
Forlovere: "Anders Olsen Norendahl og Niels Kittilsen Sannæss."
1. Gunder Olsen f. 25/6-1832 på Sannesmoen. "Hjemmedøbt af Maren Olsd. Uhlevigen."
2. John (tvilling) f. 25/2-1835 på Opsal. "Hjemmedøbt af Anne Opsahl. Død uden at komme i kirken."
3. Tollef (tvilling) f. 25/2-1835 på Opsal. "Hjemmedøbt af Anne Opsahl. Død uden at komme i kirken."
4. John f. 23/7-1836 på Opsal d. 14/5-1839 på Opsal. "Indersts barn John Olsen, 3 Aar, Børnekopper."
5. Aaste Olsdatter f. 30/5-1840 på Opsal.

Da dette ekteparet giftet seg, var han i tjeneste på Sannesmoen, og hun på Sannes.

F.f. Huusmand Ole Gundersen Sannæsmoen og Aaste Johnsdatters Gunder: John Tollefsen Sannæss og Kone Karen Gundersd. Sannæss, Niels Kittilsen og Tollef Johnsen Sannæs.
F.f. Gaardmand Ole Gundersen Opsahl og Aaste Johnsdatters John (f. 1836): Anne Østensd. Sannæss, Torbær Larsd. Sannæss, John Tollefsen Sannæss, Ole Andersen Brenne og Tollef Johnsen Sannæss.
F.f. Huusmand Ole Gundersen og Aaste Johnsdatters Aaste: Anne Østensd. Opsahl, Gunnild Arnesd. Opsahl, Gunder Nielsen Opsahl, Petter Halvorsen Waløen, Østen Johnsen Opsahl.

Denne familien flytta til Bekk vestre under Botne prestegård i Botne prestegjeld ved Holmestrand i Vestfold.

Kilde: Skifte etter Gunder Larsen Dahlen under Folgedalen i Sauherad og utflyttingslistene i Holla klokkerbok 1830-1848.
De flyttet fra Holla til Botne i februar 1845.


| Innhold | Gamle Opsal | Opsal |
| Dolvikkåsa | Galten | Løvekjeften | Maurflåttene | Solheim |


Dolvik - Dolvikkåsa
Opprinnelig husmannsplass under Opsal.

"I alle år" har Dolvik vært eid av de som har eid Opsal.

Senere har jeg kommet over opplysninger som tyder på at Dolvikkåsa kan være det samme som Løvekjeften.
En liten boplass like ved Dolvik (G.S.). Dette må ikke anses som sikkert.

Skogsarbeider, tømmerfløter, husmann med jord
Gunder Nilsen fra Opsal(1) f. 21/3-1803 d. 30/12-1873 i Dolvikkåsa, s.a. Nils Christensen Opsahl.
g1g i Holla 27/12-1827 m. Ingeborg Larsdatter fra Ulefoss jernværk f. 20/12-1806 i Holla d. 24/9-1852 på Dolvikkåsa. "46 Aar af tæring", d.a. Lars Olsen Raaberg. Se Familie 78 - Verket 1801.
Forlovere: "Halvor Wala og Anders Opsall."
g2g i Solum kirke 9/11-1853 m. Ingeborg Kirstine Arnesdatter fra Omdalseie i Melum sogn, Solum f. 18/10-1816 d. etter des. 1875, d.a. Arne Jensen Omdalseie.
Forlovere: "Hans Larsen Salene og Søren Olsen Søtvedt."
1. Anne Kirstine Gundersdatter f. 25/5-1828 på Opsal.
2. Anne Maria Gundersdatter f. 25/12-1831 på Opsal.
3. Johanne Elisabeth f. 7/4-1835 d. 12/7-1835. "Johanne Elisabeth Gundersdatter Opsahl, 4 Mnd."
4. Nils Gundersen f. 6/6-1836 d. 25/10-1861 i Dolvikkåsa av tæring.
5. Lars Gundersen f. 28/8-1840 på Opsal.
6. Johanne f. 26/12-1843 på Opsal d. 11/1-1851 på Dolvikkåsa. Døde av "Brystsvaghed med Hoste, 7 Aar gml."
7. Gunder f. 1/2-1847 i Dolvika d. 27/7-1848. "Barnet Gunder Gundersen i Kaasa under Opsahl, 1 1/2 Aar."
8. Gunder f. 6/10-1850 i Dolvika d. 13/1-1851 på Dolvikkåsa. "Svaghed fra Fødselen. Hoste og feber, 14 1/2 Uge gml."
Barn i 2. ekteskap:
9. Ingebret Andreas Gundersen f. 13/5-1855 i Dolvika.
10. Gunder Gundersen f. 14/1-1858. Se nedenfor.
11. Nils Gundersen f. 19/10-1862. Se nedenfor.
Bruker 1847. + i 1865 og i 1875 (enka og noen av barna).

F.f. Gaardbr. Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsdatters Anne Kirstine: Kirsten Opsahl, Oline Larsd. Galten, Anders Anundsen Opsahl, Christen Nielsen Opsahl og Halvor Nielsen Opsahl.
F.f. Gaardbr. Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsdatters Anne Maria: Kirsten Olsd. Olsdalen, Oline Larsd. Galten, Christen Nielsen Opsahl, Anund Halvorsen Hvala, Anund Andersen Opsahl.
F.f. Husmand Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsdatters Johanne Elisabet: Kirsten Gundersd. Valøen, Gjertrud Jensd. Opsahl, Petter Valøen, Knud Opsahl, Christen Opsahl.
F.f. Husmand Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsdatters Niels: Kirsti Olsd. Opsahl, Kari Gundersd. Wale, Christen Nielsen Opsahl, Niels Gundersen Vale, Halvor Halvorsen Wale.
F.f. Husmand Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsdatters Lars: Kirsti Gundersd. Waløen, Maria Olsd. Galten, Gunder Halvorsen Wala, Niels Gundersen Wala, Anund Halvorsen Dahlen.
F.f. Inderst Gunder Nielsen Opsahl og Ingeborg Larsdatters Johanne: Gunnild Gundersd. Wala, Gunnild Arnesd. Wala, Halvor Halvorsen Wale, Niels Arnesen Vala, Rollef Jørgensen Galten.
F.f. Husmand Gunder Nielsen Kaasen og Ingebor Larsdatters Gunder: Kirsti Pedersd. Wale, Anne Kirstine Gundersd. Kaasa, Niels Gundersen Wala, Halvor Halvorsen Vala, Gunder Halvorsen Vala.
F.f. Husmand Gunder Nilsen Dolvig under Opsahl og Ingebor Larsdatters Gunder: Kirsten Pedersd. Wala, Anne Maria Gundersd. Dolvig, Nils Gundersen Wala, Jørgen Galten, Halvor Anundsen Løveie.
F.f. Husmand Gunder Nilsen Kaasen og Ingebor Arnesdatters Ingebret Andreas: Ingebor Bjørnsd. Dahlen, Karen Arnesd. Dahlen, Nils Gundersen Wala, Halvor Saamundsen Wala, Nils Gundersen Kaasa.
F.f. Husmand Gunder Nilsen Dolvigkaasen og Ingebor Arnesdatters Gunder: Anne Gundersd. Kaasen, Kari Gundersd. Brænne, Hans Johnsen Wale, Andreas Christensen Dahlen, Nils Gundersen Dolvgkaasen.
F.f. Husmand Gunder Nilsen Dolvigkaasen og Ingebor Kirstine Arnesdatters
Nils: Maria Bentsd. Wale, Gunder Arvesen Wale, Hans Christensen Wala, Lars Sørensen Lunde, Anne Johnsd. Wale.

I kirkeboka for Holla er det ført feil bosted ved Gunder Nilsens død. Det står skrevet "Kaasa under Brænne".
Det skulle nok ha vært skrevet "Kaasa under Opsahl".

Losjerende fattiglem i 1865: Ingeborg Olsdatter f. ca. 1798 i Sauherad. Ugift, "Underholdes af Fattigvæsenet".

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 1, Faar 2, Svin 1.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 3 tnd.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold: 1 Kjør (ei ku), 2 Faar (to sauer).
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Havre 1/2 tnd., Poteter 2 tnd.

Vekkelse i bygda.
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Skogsarbeider, tømmerfløter, inderst
Nils Gundersen herfra f. 19/10-1862, s.a. Gunder Nilsen.
g. 18/11-1887 m. enke Karoline Josefsdatter fra Sverige f. 21/7-1862, d.a. Josef Johannesson i Sverige.
Forlovere: "Søren Sivertsen Brænne og Jens Jensen Galten."
1. Gustav Johan Nilsen f. 21/9-1888.

Denne familien flytta til Gjerpen med presteattest av 23/1-1891.

Arbeider, inderst = leieboer med egen husholdning
Gunder Gundersen herfra f. 14/1-1858.
g. hos byfogden i Skien 12/6-1880 m. Maren Elise Olsdatter fra Høgsete(B) under Vale f. 23/1-1859, d.a. Ole Gundersen Hoxodde.
1. Gunder Gundersen f. 29/1-1882 i Dolvikkåsa.
2. Anne Marie Gundersen f. 25/9-1883 på Vale.
Bruker i 1882.

Familien ovenfor bodde ikke i Valebø under folketellinga i 1891. Ifølge folketellinga 31/12-1900, bodde de da på Skotland under Hyni i Gjerpen.
Se alle barna på Skotland under Hyni i Gjerpen.

Skogsarbeider, jordbruksarbeider, kanalarbeider, tømrer
Hans Larsen (tvilling) fra Heddal f. 7/10-1823 på Kveserud under "Højbye" i Heddal d. 4/6-1906 i Dolvikkåsa, s.a. husmann Lars Hansen og Anne Kittilsdatter på "Qvæserud under Højbye".
g1g i Romnes kirke 28/12-1848 m. Inger Gurine Isaksdatter fra Gruven i Holla f. 30/6-1818 i Holla d. 2/8-1880 på Eik av Tæring, d.a. Isak Isaksen Gruben.
Forlovere: "Jens Augustinusen Graver og Hans Olsen Jordbakken i Mælum."
g2g i Helgen kirke 4/3-1884 m. pige Liv Evensdatter fra Bø i Telemark f. 24/2-1859 på Årnatten i Bø, d.a. Even Halvorsen og Ingeborg Olsdatter.
Forlovere: "Mathias Mathiassen Giedeboen og Gunnar Jensen Gisholt."
1. Lars Hansen f. 1/9-1849 på Hegna under Graver.
2. Ingeborg Hansdatter f. 15/9-1851 på Hegna.
3. Isak Hansen f. 5/12-1854 på Hegna. Kanalvokter i 1875.
4. Andreas Hansen f. 22/6-1857 i Osdalen under Graver.
5. Hans Hansen f. 8/7-1860 i Osdalen.
Barn i 2. ekteskap:
6. Even Hansen f. 15/8-1884 i Holla. Døpt i DELK i 1899 (se gul ramme ovenfor).
7. Isak Hansen f. 12/4-1886 i Holla. Døpt i DELK i 1901.
8. Inger Gurine Hansdatter f. 21/6-1888 i Dolvikkåsa. Døpt i DELK i 1902.
9. Anne Hansdatter f. 10/9-1890 i Dolvikkåsa. Døpt i DELK i 1905.
10. Ingeborg Hansdatter f. 26/1-1894 i Dolvikkåsa. Døpt i DELK samme år.
11. Kittil Hansen f. 18/7-1898. Døpt i DELK samme år.
Bruker i 1888 og i 1900.

Ved hans første vielse i Romnes kirke var det nevnt at Inger Gurine var i tjeneste på Graver og at Hans bodde på
plassen Hegna under Graver. Det var også nevnt at han hadde blitt konfirmert i Heddal.

F.f. Huusmand Hans Larsen Hægna under Graver og Inger Gurine Isaksdatters Lars: Karen Andrea Halvorsd. Graver, Maria Isaksd. Grua, Jens Jensen Graver, Ole Arnesen Bordstaae, Isak Isaksen Fæhn.
F.f. Huusmand Hans Larsen Hægna under Graver og Inger Gurine Isaksdatters Ingebor: Anne Magrethe Nilsd. Pladsen, Anne M. Johnsd. Hægna, Ole Augustinusen Pladsen, Ole Simonsen Graver, Isak Isaksen Graver.
F.f. Huusmand Hans Larsen Hægna og Inger Gurine Isaksdatters Isak: Ingebor Kittilsd. Graver, Anna Maria Olsd. Pladsen, Ole Sigurdsen Graver, Hans Eriksen Graver.
F.f. Huusmand Hans Larsen Osdalen pr. Graver og Inger Gurine Isaksdatters Andreas: Sina Leivsd. Borstad, Karen Isaksd. Gruen, Jens Bentsen Bordstad, Ole Johnsen Bjørndokken, Hans Johnsen Wale.
F.f. Huusmand Hans Larsen og Inger Gurine Isaksdatter Osdalen pr. Gravers Hans: Anne Magrethe Nilsd. Pladsen, Karen Isaksd. Gruben, Ole Graverplads, Ole Johnsen Bjørndokken, Isak Isaksen Gruben junior.
F.f. Arbeider Hans Larsen Dølvigkaasa og Liv Evensdatters Inger Gurine: Guro Larsd. Brænne, Jens Jensen Galten, Torjus Olsen Opsal, Barnets Fader.
F.f. Kanalarbeider Hans Larsen Dølvigkaasa og Liv Evensdatters Anne: Ingeborg Nilsd. Dølvigkaasa, Anne Andersd. Dalen, Jørgen Olsen Dølvigkaasa., Hans Thronsen Vale.

I sitt første ekteskap bodde Hans Larsen flere steder. Det kan vi se av hvor barna ble født. Til å begynne med, bodde de på plassen Hegna under Graver (i Graver-dalen). Deretter flytta de til Osdalen under Graver. Der bodde de fra rundt 1856 og under folketellinga 1865. Det er usikkert når de kom til Eik under Geitebua, men de bodde der under folketellinga 1875 og det var der hans første kone døde i 1880. "Hans Larsen Dølvikkaasa i Valebø" er i DELK's kirkebok registrert som død der den 4/6-1906.

Denne familien tilhørte fra 1890-tallet menigheten DELK.

Se Dolvikkåsa under folketellinga 1900.

Se Dolvikkåsa under folketellinga 1910.

Det gamle uthuset her ble tatt pent ned og flytta til tomta Ekeberg under Brenne under siste verdenskrig. I uthuset var det både hønsehus, 
grisehus og utedo. Alt er fremdeles inntakt (2016).

Fengselsbetjent, selveier
Olaf Trygve Aase fra Framistugu Åse (9/1) i Sauherad f. 1949, s.a. Eilev T. Aase og Mary Othilie f. Brakansrud.
Eier 1990.

Olaf Trygve Aase var eier av gården Bråkånsrud i Sauherad fra 1974. Han kjøpte i 1990 Opsal i Valebø av sin bror Torstein Aase.
Olaf Trygve bodde i mange år på Kongsberg med sin familie. Se Opsal(1).
Han bygde nytt hus her før han og kona flytta hit rundt 2015.

 


| Innhold | Gamle Opsal | Opsal |
| Dolvikkåsa | Galten | Løvekjeften | Maurflåttene | Solheim |


Galten - Gjestgiveri
Opprinnelig gjestgiveri/ skysstasjon og pramroer-bytte. Gnr 38 - bnr 4.

Opsal var eid av Holla presteembete. Selve gården Opsal ble regnet som "en ringe gaard" og betalte laveste skatt, som en ødegård.
Det mest attraktive ved Opsal har i eldre tider tydeligvis vært plassen Galten, som tidlig ble brygge og gjestgiveri. Det var Galten som
var den første "Valebø brygge". Her var det også roskifte.

De tidligste eiere av Opsal med Galten var, som sagt, Holla presteskap. Ordinerte prester og proster til Holla festet bort Galten til
forskjellige drivere. Vi kan følge de ansvarlige Gjestgivere i Tinglysingsprotokollene fra begynnelsen av 1700-tallet.


Det moderne Galten. Foto: Maurusz Listowski 2013.


Gjestgiver, leilending
Christopher Ellingsen Galten f. ca. 1660 d. 1709 (Skifte).
g.m. Ingeborg Rasmusdatter.
Bruker til 1709.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 30b. Digitalarkivet.
MARKUS HANSSØN SOERENSCHRIFVER UDJ NEDRE TELLEMARCKEN,
Arve og Anders Wahle, Laugrettismænd, Giør Witterlig at Anno Christi 1709 d. 20. Jully, Weret efter Beramelse og oplysning paa Vedbørlige steder forsamblet paa
Galten Pladz Liggende under Opsahl gaard i Wahle bøe udj Rommenæs Annex, Holden Præstegield til Een Lauglig Registrering Wordering Skifte samt deeling
att Holde efter Christopher Ellingsøn, Jmellem hans efterladte Qvinde Ingebor Rasmusdatter, og den Sal. Mandz Slegfred barn ("uekte" barn), Nemblig,
1. Sidtzel Christophersdaatter.
Boens Midler blef os af Eneken anviist Som i efterfølgende Bestaaer,
Kaaber.
1 Liden Kiedel for 2 ort 12 sk., 1 Liden skafte Pande 1 ort: 3 ort - 12 sk.
1 Liden Messing stage: 16 sk.
Tin og Jernfang.
1 Stort Pabmadz Fad: 2 ort 12 sk., 1 dito: 2 ort, 1 dito fad: 1 ort.: 1 rdl - 1 ort 12 sk.
1 gl. Jern gryde: 16 sk., 1 Jern gryde med Joer omkring: 16 sk.: 1 ort - 8 sk.
1 Liden gryde 1 ort og 2 øxer à 16 sk.: 2 ort - 8 sk.
1 øxe for 12 sk. og 1 Jern taeke 2 ort: 2 ort 12 sk.
1 gl. Brygge Pande: 1 1/2 rdl, 1 Stege Pande: 12 sk., er 1 rdl - 2 ort - 12 sk.
1 gammel Svefve Rist for 8 sk.
Træfang.
1 Kiste med Hengsler og Hjørne jern for 3 ort.
1 gl. Kiste uden Jern 1 ort., 1 gl. Holch med Laag: 1 ort. Er 2 ort.
1 Brygge kar for 1 ort.
1 dito for 1 ort.
1 Saae (kar?) 12 sk.
1 dito mindre: 8 sk.
1 dito mindre: 6 sk.
Alt andet smaa træfang af trauger, Ringer og Spand, Worderet for 2 ort.
Huuserne paa Pladzen ere, i mesten nye Stue med Svahl uden for , 2de Cammerser inden udj, 1 gl. forfaret Fæhuus, 1 gl. Lade med Lofve, og 1 forfaret Bryggerhuus
tilsammen for 20 rdl.
Senge og Linklæder.
1 gl. Sengklede 1 ort.
1 Pude med Læredz Vaer: 1 ort - 8 sk.
1 gl. Lagen: 12 sk.
1 Strje Lagen for 1 ort 8 sk.
1 gl. Dito for 16 sk.
1 forfaret Læredz Lagen: 6 sk.
Creaturene.
1 Røedflecket Hornet Koe: 4 rdl.
4 Sower for 2 rdl.
2 Smaae Gieder à 1 ort: 2 ort.
1 Lidet Lam for 12 sk.
Den Sal. Mandz Gangklæder.
1 Røe bøyes trøye med grønne Snorer, og tjn Kapper i: 1 rdl.
1 gl. Rødtrøye: 12 sk.
1 Sort Klædis Kiarl med Sorte Boxer till for 5 rdl.
1 gl. Par sorte Vadmels soexer 1 ort.
4 skiorter à 1 ort 8 sk. Er 1 rdl - 1 ort - 8 sk.
Hvilcke Kleder datteren beholder, J mod Enchen nyder Sine.
Summa Boens Midler: 36 rdl. - 8 sk.
I mod forschrefne Formue Befantes Boedt me efterschrefne Gield at Vere Beheftet.
Sr. Frandz Frandzøn Lod Krefve efter Reigning: 18 rdl. - 3 ort - 8 sk.
Simen Jørgenssen: 1 rdl - 3 ort.
Joen Egelssen Laante Penge: 2 ort.
Grundleye til Christen Opsahl: 1 rdl.
Niels Tolfssen: 3 ort.
Torgius og Jens Christenssønner: 2 ort.
Enekens Vederlaug i mod hendis Sal. Mandz Begrafvelsis Bekostning: 8 rdl.
(Skifteomkosninger 2 rdl. - 3 ort - 8 sk.)
Summa Gield: 34 rdl. 16 sk.
(Alle Creditorer fikk sitt).
Utdrag av skiftet avskrevet av G.S. 2018.


Christopher Ellingsens datter, Sidsel Christophersdatter f. ca. 1688, ble gift med Joran Torbjørnsen.
Se Høgsete under S. Vale.

Enka drev Galten videre til 1712.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Solgt Pladsen Galtens Huse (fra) Ingeborg Galten (til) Torbiørn Pedersen, 25. Maii 1712."

Gjestgiver
Torbjørn Pedersen Galten f. ca. 1665 bg. 7/8-1718. "Torbiørn Galten 53 Aar."
g.m. ?Anne Larsdatter f. ca. 1666 bg. 13/3-1746. "Anne Larsdatter Galten 80 Aar."
Br. 1712.

Anna Torjusdatter f. ca. 1677 bg. 21/6-1744. "Anna Torgusdatter Galten 67 Aar."

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Pladsen Galten Fæstet (fra) Provst N. B. Stabel (til) Claus Bruun 1. Sept. 1722."

Gjestgiver, leilending
Claus Mikkelsen Bruun mulig fra Skien dpt. 16/9-1677 d. etter mars 1733, kanskje s.a. skomaker Michel Zachariassen i Skien og Else Clausdatter.
g. (ikke i Holla, Gjerpen eller Skien) m. Dorthe Olsdatter f. ca. 1683 bg. 16/4-1770. "Dorthe Olsdatter Galten 87 Aar."
1. Anders Clausen Galten f. ca. 1720 g. i Nes krk., Sauherad 29/12-1747 m. enke Sarka Nilsdatter fra Asker. Forlovere: "Sivert Brenne og Lars Opsal fra Holden Sogn."
2. Karen Clausdatter dpt. 22/6-1721 g.m. Nils Nilsen Dalen. Se Valadalen.
3. Inger Maria dpt. 21/11-1723 bg. 15/6-1732. "Inger Maria Clausdatter Brun 8 Aar."
4. Anne Maria Clausdatter dpt. 6/10-1726 g.m. Tollef Hansen. Se Kjosvik under Brenne.
5. Hans Jacob dpt. 29/1-1730 bg. 31/12-1732. "Hans Jacob Clausen Bruun 2 Aar 11 Mnd 5 Dage."
Bruker 1722.

F.f. Claus Bruuns og Dorthe Olsdatters Karen: Anders Hvale, Jon Hvale, Augustinius Jensen, Anne Graver, Ingebor Hvale.
F.f. Claus Bruuns og Dorthe Olsdatters Inger Maria: Jon Hvale, Sven Brenne, Siver Brenne, Anne Graver, Maren Brenne.
F.f. Claus Bruuns og Dorthe Olsdatters Anne Maria: Jon Hvale, Halvor Hvaløen, Jacob Gundersen, Katrine Fæhn, Karen Anunsdatter.
F.f. Claus Bruuns og Dorthe Olsdatters Hans Jacob: Anders Ouensen, Niels Christensen, Tord Amunsen, Katrine Mikelsdatter, Kirsten Ledvorsdatter.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Huse paa Pladsen Galten fæstet (fra) Claus Bruun (til) Rasmus Nielsen 10. Juni 1727."

Handelsmand
Rasmus Nilsen Galten.
Bruker 1727.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Pladsen Galten fæstes (fra) Claus Bruun (til) Engebret Bomhof 3. Martz 1733."

Engebret Bomhof.
Bruker 1733.

Engebret Bomhof bodde på Eie øvre.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
" Pladsen Galtens Huuse fæstet (fra) Dorothea, Clas Galtens (til) Hans Rikardsen(?), 18. Mai 1747."

Gjestgiver
Hans Richardsen(?)
Bruker 1747.

Tollef Hansen.
g.m. Anne Maria
1. Inger Maria Tollefsdatter dpt. 8/12-1746.

F.f.  Tollef Hansens og Anne Maria Galtens Inger Maria: Anders Hvale, Ole Jonsen Hvale, Søren Brenne, Ingeborg Hvale, Kari Clausdatter.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
Pladsen Galten fæstet (fra) Præst Sukov (til) Lars Johannesen, 16. Sept. 1752."

Lars Johannesen Opsal.
Bruker 1752.

Se Opsal(1) som han festet tidligere.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Pladsen Galten fæstet (fra) Præst Holm (til) Christen Nielsen, 10. Juli 1762."


Christen Nilsen Opsall herfra dpt. 22/8-1728 d. 1/12-1793. "Christen Nielsen Opsal blev borte i Nord-Søen og er ikke funden, 69 Aar.", s.a. Nils Christensen Opsahl.
g. i Holla 23/9-1753 m. Kirsten Gundersdatter (Kirsti Gundersdatter) fra Moen under Holla Prestegård dpt. 27/5-1731 bg. 26/5-1810. "Kirsten Gundersdatter Opsahl, 78 Aar.", d.a. Gunder Jonsen Moen.
Forlovere: "Ole Jonsen Store Hvale og Anders Ledvorsen Borstad."

Bruker av Galten fra 1762. Se Opsal(1) hvor familien vanligvis bodde.

Rundt 1767 var det kona til bonden på Opsal, Kirsti Gundersdatter, som til en viss grad drev Galten skysstasjon.
Kilde: Hollaminner nr. 3 - 1992. Artikkel av Nils Johan Stoa med bakgrunn i protokoller fra "Christiania tugthus".
Kirsti Gundersdatter Galten (Opsahl) var litt av en begersvinger. Denne tilbøyeligheten brakte henne ikke bare en, men to gratisturer til Christiania. Første gang var i juli 1767, da hun ble innsatt for fyll og "ufordragerlig levnet". Bakgrunnen er litt uklar, for i dommen kan vi lese at hun ikke ble dømt til tukthus. Hun ble derimot tiltalt for å ha ligget ihjel sitt 5 uker gammelt barn. At dette skyldes fyll ble påstått, men ikke bevist, og hun fikk i stedet 10 rdl. i bot for uaktsomhet. Kanskje havnet hun på tukthuset fordi hun ikke klarte å betale den store boten.
Etter et par måneder ble hun imidlertid løslatt, på oppfordring fra mannen sin. Det kom han kanskje til å angre på, for neste høst var hun på ny i tukthuset - med dom for drukkenskap og for å ha stelt i stand "Klammerie og Slagsmaal" med ektemannen. Denne gangen tok det 9 måneder før festen kunne gå videre på Galten.

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Pladsen Galten fæstet (fra) Præst Holm (til) Jørgen Tobiasen, 5. Nov. 1768."
"Pladsen Galtens Huuse Solgt (fra) Christen Nielsen (til) Jørgen Tobiasen 5. November 1768."

Gjestgiver, skredder
Jørgen Tobiasen Galten f. ca. 1720.
g. i Holla 28/3-1758 m. enke Anne Maria Hansdatter fra Kværnodden under Romnes dpt. 4/3-1725, d.a. Hans Gundersen og Margrethe Eriksdatter.
Forlovere: "Peder Lund og Lars Hansen Saugmæster."
1. Tobias Jørgensen Galten dpt. 22/2-1767. Se nedenfor.
Bruker 1768.

F.f. Jørgen Tobiasens og Anna Maria Hansdatters Tobias: Lars Hansen Saugmester, Gunder Nielsen, Hans Mortensen, Karen Pedersdatter Saug, Giertrud Andersdatter Søve.

Jørgen Tobiasen må være innflytter. Ingen Tobias eller Tobiasen fikk barn i Holla før Jørgen Tobiasen fikk sønnen Tobias i 1767.
Jørgen Tobiasen bodde i 1762 på Bjelkebakken under Ulefos Jernværk. Se Familie 42 - Verket 1762.

Anne Maria Hansdatter var tidligere g.m. enkemann og smed Ole Axelsen ved Ulefoss jernverk. Se Familie 16 - Verket 1740.

Maren Margrethe Olsdatter dpt. 22/2-1756 bg. 22/10-1775. "Maren Olsdatter Galten, 19 Aar 8 Mnd.", d.a. Ole Axelsen ved Jernverket og
Anne Maria Hansdatter (ovenfor).

Kilde: Tinglysingsprotokoll I 2, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Galten fæstet (fra) Præst Sand (til) Tobias Jørgensen 15. Sept. 1791.

Gjestgiver, snekker
Tobias Jørgensen Galten herfra dpt. 22/2-1767 i Holla, s.a. skredder Jørgen Tobiasen.
g1g i Solum 21/10-1789 m. enke Birthe Nilsdatter fra Solum? f. ca. 1760 d. ca. 1796.
Forlovere: "Peder Hansen Mellum og Arne Nielsen." Viet med kongebrev.
g2g i Holla 22/6-1797 m. Lisbeth Pedersdatter fra Lille Vasdalen dpt. 23/4-1775 i Holla, d.a. Peder Lille Wasdalen.
Forlovere: "Jon Olsen Wale og Tow Olsen Dahl. Forrettet af mig efter Hr. Præst von der Lippes Tilladelse."
1. Maren Tobiasdatter dpt. 4/10-1795 i Solum.
Barn i 2. ekteskap:
2. Jørgen Tobiasen f. 19/11-1797 d. 30/3-1829 som leieboer under Stenstad i Helgen, g. i Holla 5/4-1825 m. Ellen Halvorsdatter "fra Vale".
3. Karen Tobiasdatter f. 6/1-1799.
4. Anne Maria f. 18/7-1800 bg. 9/11-1800. "Anne Marie Tobiasdatter Galten, 16 Uger 2 Dage."
Bruker 1791.

Døbt et uægte Pigebarn kaldet Maren, moderen Lisbeth Pedersdatter Vasdahlen, faderen efter angivelse Tobias Jørgensen Galten.
Faddere: Ingeborg Østensdatter, Aaved Hansdatter, Rasmus Hansen, Østen Hansen, Christen Pedersen.

F.f.
Tobias Jørgensen Galten og Lisbet Pedersdatters Jørgen: Anders Olsen Store Wale, Anders Andersen Lunde, Hans Johannissen Wrk., Anne Arvesd. Store Wale, Ingeborg Anundsd. Brenne.
F.f. Tobias Jørgensen Galten og Lisbet Pedersdatters Karen: Jon Olsen Store Wale, Anders Olsen Store Wale, Christen Pedersen Steenstad, Maria Biørnsd. Kirsten Kiøstolsd. Wale.
F.f. Tobias Jørgensen Galten og Lisbet Pedersdatters Anne Maria: Anders Vasdal, Gunder Axelsen fra Gierpen, Tyge Graver, Christen Pedersen Steenstad, Alou Larsd. Store Wale, Anne Graver.

Denne familien bodde her under folketellinga 1801 og drev Gjestgiveri. Hans "Moder" Anne Maria Hansdatter(76) bodde hos dem.
Tjenestedreng i 1801: Anders Olsen(14). I 1808 var Tobias Jørgensen i Porsgrunn fadder ved en barnedåp for en Åfoss-familie.
Tobias Jørgensen Galten bodde i Larvik i 1821 (Kilde: Skifte 1821 i Holla).


Galten brygge og "veien" ned dit. Foto: Gard Strøm 2016.

Ole Tovsen Galten.
g.m. Gunhild Jonsdatter.
1. Gunhild Olsdatter f. ca. 1795 g.m. Arne Nilsen Bergan. Se nedenfor.
2. Kirsten Olsdatter f. 26/6-1800 (hvor?) g.m. enkemann Christen Nilsen Opsahl. Se Opsal(1).
3. Tov Olsen f. 28/1-1803 på Galten.
4. Anne Olsdatter f. 31/1-1810. Konfirmert i Holla i 1824 boende på Nyhus (i tjeneste der).
5. Tore Olsdatter f. ca. 1812. Konfirmert i 1828 boende på Brenne (i tjeneste der).
Bruker ca. 1803 og i 1816.

F.f. Ole Tovsen Galten og Gunild Joensdatters Tov: Jon Vahle, Maria Vahle.

Tov Olsen Galten f. ca.1787 bg. 2/3-1807. "Tov Olsen Galten drukned, 19 Aar."

Datteren Kirsten Olsdatter ble konfirmert mens hennes foreldre bodde på Galten i 1816. Hennes fødselsdato var da nevnt.
"Ole Tovsen Galten" er nevnt i et skifte på N. Vala av 1822.


Galten brygge. Foto: Gard Strøm 2016.


Bonde, gjestgiver, selveier
Arne Nilsen Bergan (Arne Rugla Nilsen) fra Bergan i Melum (Solum) dpt. 21/8-1796 d. i USA.
g. i Solum 29/12-1817 m. Gunhild Olsdatter herfra f. ca. 1795 d. i USA, d.a. Ole Tovsen Galten.
Forlovere: "Isak Bruset og Tyge Lunde."
1. Nils f. 17/2-1820 på Galten d. 21/2-1821 på N. Vala.
2. Nils Arnesen f. 4/5-1822 på Bergan i Solum. Se nedenfor.
3. Gunhild Arnesdatter f. 4/12-1823 på Galten.
4. Ole Arnesen f. 31/12-1825 på Galten.
5. Anne Marie Arnesdatter f. 4/3-1830.
6. Anne Susanne Arnesdatter f. 13/4-1833.
Bruker 1820. Eier 1834.

F.f. Huusmand Arne Nielsen Galten og Gunnil Olsdatters Niels: Anne Hustved, Ingebor Langeland, Niels A. Langeland, Carl Bergene og Niels A. Langeland.
F.f. Huusmand Arne Nielsen Galten og Gunnil Olsdatters Gunnil: Gunnil Wala, Kirsten Opsall, Ole Wala, Jens Graver og Peder Borstad.
F.f. Gjestgiver Arne Nielsen Galten og Gunnil Olsdatters Ole: Asloug Brenne, Marthe Lisbeth Brenne, Ole Wala, Søren Brenne og Peder Brenne.
F.f. Arne Nielsen Galten og Gunnild Olsdatters Anne Maria: Mari Jensd. Vale, Kirsten Gundersd. Vale, Bent Vale, Ole Towsen Galten og Hans Gunnem.
F.f. Gaardmand Arne Nielsen Galten og Gunnild Olsdatters Anne Susanne: Susanne Nielsd. Ytterbøe, Amborg Halvorsd. Wale, Ole Towsen Galten, Jørgen Thorsen Ytterbøe, Niels Gundersen Wale.


Arne Nilsen kjøpte Galten og skogen rundt av Christen Nilsen Opsal i 1834 for 80 Spd.

Arne Nilsen bodde en tid på Vale og deretter på Borstad, hvor de flytta fra da de utvandra til USA i juni 1851.
Tre barn var med dem. Det var Ole f. 21/12-1825, Anne Marie (21) og Anne Susanne (18).
Kilde: Nils Buveruds flotte emigrantlister. Det ser ut til at bestemmelsessted var området Heart Prairie, Wisconsin.
De fleste reiste senere videre derfra. Det var flere Valebø-familier med på den samme reisen.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 194, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Arne Nilsen til Jørgen Nilsen for 850 Spd., dat. 19. Decmbr. 1836, thinglæst 8. Febr. 1837."

Gjestgiver, selveier (av hus)
Jørgen Nilsen Galten fra Moen i Sauherad dpt. 24/1-1799 d. 20/11-1868 på Galten av Alderdom, 69 år og 11 måneder gml., s.a. Nils Aslaksen Moen og Inger Corneliusdatter Flood.
g. i Sauherad 23/6-1823 m. Ragnild Rollefsdatter fra M. Sunde i Sauherad dpt. 1796, d.a. Rollef Torgeirsen Moen og Anne Mathiasdatter Flathus.
Forlovere: "Ole Torgersen Sunde og Mattias Rollefsen Sunde."
1. Rollef Jørgensen f. 7/7-1823 på M. Sunde i Sauherad. Se Osdalen under Graver.
2. Nils Jørgensen f. 11/11-1828 på Kleiv under Svalestuen i Sauherad (16/4). Se nedenfor.
3. Karen Jørgensdatter f. ca. 1830. Gift og bodde på Sagene i Holla.
4. Mathias f. ca. 1832 i Sauherad? d. 30/7-1843 på Galten.
5. Anne f. 24/11-1837 d. 24/2-1839 på Galten.
Eier 1836.

F.f. Gaardmand Jørgen Nielsen Galten og Ragnild Rollefsdatters Anne: Anne Christine Johnsd. Graver, Anne Maria Jensd. Graver, Jens Graver, Peder Wale, Augustinus Jensen Graver.

Se Moen i Sauherad bygdebok (Kirkeby), bind I. Se også M. Sunde i bind III.

Jørgen Nilsen med familie bodde tidligere på plassen Kleiv under Svalestuen ("Svålåstugo") i Sauherad, som han trolig hadde
kjøpt eller arva på 1820-tallet. Han solgte Kleiv i 1836, samme året som han kjøpte og flytta til Galten.

Ole Jørgensen Galten var lærer på Valebø skole fra 1. januar 1855. Han ble syk og måtte slutte samme høst.

Jørgen Galtens mor, Inger Corneliusdatter Flood, døde på Galten i 1844.
Inger Corneliusdatter, 84 Aar død 29. Mai 1844 paa Galten (f. ca. 1760).

Inderst = leieboer med egen husholdning
Nils Arnesen herfra f. 4/5-1822 på Bergan i Melum, s.a. Arne Nilsen Bergan.
g1g i Romnes kirke 1/9-1843 m. Berthe Karine Sørensdatter fra Brenne(4) f. 4/8-1821 d. 11/5-1844 på Opsal (Galten), d.a. Søren Sivertsen Brænne.
Forlovere: "Nils Gundersen og Gunder Halvorsen Wala."
g2g i Romnes kirke 11/8-1845 m. Kirsten Torgrimsdatter fra Lunde øvre(1) f. 6/2-1824, d.a. Torgrim Gulliksen Lunde.
Forlovere: "Ole Johnsen Fæhn og Gunder Nilsen Wærket."
1. Søren f. 18/12-1843 d. 15/3-1844 på Opsal.
Beboer i 1843.

F.f. Inderst Niels Arnesen Opsahl og Berthe Karine Sørensdatters Søren: Marthe Lisbet Jensd. Brænne, Gunnild Arnesd. Wala, Arne Nielsen Wala, Sivert Brænne, Ole Arnesen Wala.

Berthe Karine Sørensdatter døde etter knapt 8 måneders ekteskap, bare 22 1/2 år gammel.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1841 - 1852, folie 145b - 146a.
Sted: Galten under Opsahl - 1844.
Berthe Karine Sørensdatter, død.
Enkemand Niels Arnesen, ikke myndig. Formynder faren, Arne Nilsen
Avdødes moder og sødsken:
1. Moderen, enke Marthe Lisbeth Jensdatter Brænne og
    hendes Børn med Søren Sivertsen Brænne.
2. Sivert Sørensen Brænne, myndig.
3. Jens Sørensen Brænne, myndig.
4. Lars Sørensen Lunde, myndig.
5. Ole Sørensen 21 Aar. Formynder: Arve Gundersen Vale.
6. Anne Maria Sørensdtr. Ugift. Formynder: Broderen Sivert Sørensen Brænne.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Nils Arnesen bodde en tid på Lunde øvre(1), etter han gifta seg med dattra der. Han skrev seg for "Nils Arnesen Lunde",
da han og hans andre kone emigrerte til USA i mai 1846. Bestemmelsessted var trolig Heart Prairie, som var et sted der
de fleste flytta fra igjen så fort de kunne. Det var visstnok dårlig jord der. Kilde: Artikkel i Hollaminner.

Bonde (sammen med faren)
Nils Jørgensen Galten herfra f. 11/11-1828 på Kleiv under Svalestuen (16/4) i Sauherad d. 12/3-1875 på Sagene i Holla., 47 år gml., s.a. Jørgen Nilsen Galten.
g. i Romnes kirke 29/12-1857 m. Karen Jørgensdatter fra Kolstad store(4) i Helgen f. 5/3-1832 d. 29/10-1892 på Sagene, d.a. Jørgen Jonsen Kaalstad.
Forlovere: "John Bentsen Wale og Gunder Arvesen Wale."
1. Inger Marie Nilsdatter f. 1/11-1858.
2. Aslaug Maria Nilsdatter f. 6/10-1860.
3. Anne Karine Nilsdatter f. 21/4-1863.
4. Mathea Nilsdatter f. 21/1-1866.
5. Ingeborg Nilsdatter f. 4/4-1869.
6. Karen Jørgine Nilsdatter f. 12/3-1872.
Brukere i 1863.

F.f. Gaardbruger Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Inger Maria: Asloug Jørgensd. Ringsevjen, Anne Jørgensd. Wale, Jørgen Johnsen Wale, Rollef Jørgensen Opsahl.
F.f. Inderst Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Asloug Maria: Asloug Jørgensd. Ringsevjen, Kirsten M. Jørgensd. Wale, Jørgen Nilsen Galten, Rollef Jørgensen Opsahl, Jørgen Johnsen Wale.
F.f. Gaardbruger Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Anne Karine: Aslaug Jørgensd. Ringsevjen, Marthe Elisabeth Jensd. Brænne, Jørgen Nilsen Galten, Rollev Jørgensen Solberg, John Jørgensen Vale.
F.f. Gaardbruger Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Mathea: Karen Torstensd. Solberg, Kirsten Jørgensd. Vale, Jørgen Nilsen Galten, Rollef Jørgensen Solberg, Halvor Jørgensen Wale.
F.f.
Grdb. Nils Jørgensen Galten og Karen Jørgensdatters Ingeborg: Marthe Jensd. Bænne, Anne Maria Jørgensd. Vale, Jørgen Johnsen Vale, John Jørgensen Brænne, Halvor Jørgensen Vale.
F.f. Nils Jørgensen Saga og Karen Jørgensdatters
Karen Jørgine: Asloug Jørgensd. Ringsevjen, Anne Maria Jørgensd. Wale, Lars Evensen Vrk., John Jørgensen Vale, Halvor Jørgensen Vale. Hjemmedøbt af Maria Bentsd, Wale.

Kilde: Folketellinga 1865.
Kreaturhold: Stort Kveg 2, Faar 7.
Udsæd: Hvede 1/8 tnd., Byg 3/8 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 4 tnd.
Bruges under Et.

I mars 1872 hadde denne familien flytta til Sagene på Ulefoss. Se Familie 3 - Sagene 1875.

Ektemannn og fattiglem Thor Olsen Ytterbø f. ca. 1813 døde på Galten 20/1-1873, 60 år gammel.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 194, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Even Torstensen Lunde for 345 Spd., dat. 26. Juni, thinglæst 21. Juli 1873."

Even Torstensen Lunde.
Eier 1873. Se Lunde øvre(1).

Bonde, tømrer, forpakter
Jørgen Olsen (Odden) fra Langeland i Helgen f. 30/10-1822 på Høgjordsodden i Melum, s.a. Ole Levorsen og Maren Jørgensdatter.
g2g i Holla 1/8-1858 m. Ingeborg Olsdatter fra Osdalen under Graver f. 9/7-1837, d.a. Ole Tollefsen Osdalen og Dorthe Bentsdatter.
Forlovere: "Thron A. Namløs og Simen S. Larsen Holla."
Bruker i 1875.

Arbeider, inderst (i 1875)
Rollef Jørgensen herfra f. 7/7-1823 på M. Sunde i Sauherad, s.a. Jørgen Nilsen Galten.
g.m. Kari Torstensdatter f. 1833 i Sauherad.
Se Osdalen under Graver.

Kilde: Folketellinga 1875.
Kreaturhold (Jørgen Olsen): 2 Kjør, 1 ungdyr.
Udsæd: Byg 1/2 tnd., Havre 1 tnd., Poteter 2 1/2 tnd.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. VII 2, folie 194, Nedre Telemark sorenskriveri, Holla tinglag. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Even Torstensen Lunde til John Gundersen Kaasa herpaa m.m. for 900 Spd., dateret og Thinglæst 10. Oct. 1876."

Småbruker, skomaker, selveier
John Gundersen fra Nes i Sauherad f. 20/9-1830 d. 21/4-1916 på Galten, s.a. Gunder Johnsen Storaasen og Helge Kittilsdatter.
g.m. Guro Evensdatter fra Sauherad f. 20/12-1830 d. 31/3-1919, d.a. Even Johannesen og Margrethe Rollefsdatter.
Eier 1876.

Denne familien bodde tidligere på Sjåvidt under Brenne.

Anne Marie Jørgensdatter f. ca. 1853 d. 29/3-1879 på Galten, 26 år gml. (Tjenestepike her?)

Se Galten under folketellinga 1900.

Skomaker, småbruker
Jens Jensen Galten fra Kjendalen øvre under Lunde nedre f. 22/7-1852, s.a. Jens Christensen Kjendalen.
g. i Holla 2/10-1876 m. Maria Johnsdatter fra Kåsa (Sjåvidt) under Brenne f. 12/12-1856 på Sjåvidt under Brenne, d.a. John Gundersen (ovenfor).
Forlovere: "
Even Torstensen Lunde og Christen Jensen Kjendalen."
1. Johan Edvard Jensen f. 12/8-1877. Se Lannavegen 85 under Ø. Heisholt.
2. Gurine Jensdatter f. 5/12-1879.
3. Jens Jensen f. 10/5-1884.
4. Anne Margrethe Jensdatter f. 16/2-1890 d. 25/12-1909 på Galten. Konfirmert 1904.
5. Gunnar Jensen Galten f. 27/1-1896. Skomakerlærling og bodde hjemme i 1910. Se nedenfor.
Bruker ca. 1877 og i 1910.

F.f. Husm., Skomager Jens Jensen Galten og Maria Johnsdatters Johan Edvard: Mari Evensd. Kringleføt, Ingeborg Pedersd. Moene, Ole Marum, John Gundersen Kaasa, Anders Jensen Kjendalen.
F.f. Inderst Jens Jensen Galten og Marie Johnsdatters
Gurine: Ingeborg Kirstine Jensd. Vale, Gunnild Evensd. Lunde, Even Torstensen Lunde, Halvor Jørgensen Vale, Anders Jensen Vale.
F.f. Gbr. Jens Jensen Galten og Marie Johnsdatters
Jens: Marie Evensd. Marum, Sina Evensd. Lunde, Ole Pedersen Marum, Gunder Knudsen Graver, Peder Olsen Marum.
F.f. Skomager Jens Jensen Galten og Marie Johnsdatters
Anna Margrethe: Guro Larsd. Brænne, Ingeborg Torjusd. Opsal, Ole Torjusen Opsal, Halvor Jørgensen Vale og Kristen Jensen Brænne.
F.f. Skomager Jens Jensen Galten og Marie Jonsdatters
Gunnar: Gbr. Kristen Jensen Brenne, kone Kirsti Ellefsd. do., gbr. Halvor Jørgensen Vale, pige Kari Kristensd. Brenne, skomagersøn Johan Jensen Galten.

Se Galten under folketellinga 1910.

Kilde: Grunnboka.
"Hjemlet Gunnar Jensen Galten iflg. skjøte dat. 28/11, grunnbokført 20/12-1944."

Skomaker
Gunnar Jensen Galten herfra f. 27/1-1896 d. 1966.
g. i Valebø kirke 5/9-1945 m. sykepleier Margit Holt f. 4/11-1895 i Stokke, Vestfold d. 1981 på Ulefoss, d.a. g.br. Hans Larsen Holt.
Forlovere: "Elektriker Lars Fjeldstad og Elise Fjeldstad, Ulefoss."
Eier 1944.

Da de giftet seg var det nevnt at kona var menighetssøster på Ulefoss.

Kilde: Grunnboka.
"Skjøte til Gudmund Lia f. 21/8-1934 for kr. 175.000.- på denne eiendom og bnr. 3, dat. 14. grunnbokført 18/4-1970."

Selveier
Gudmund Lia fra Gjerpensg. 15 i Skien f. 21/8-1934 i Bø i Telemark d. 31/12-2015, s.a. jernbanearbeider Olav Lia og hustru Astrid.
g. i Skien 1956 m. Gunhild Esther Graver fra Graverplassen f. 1935, d.a. Gunnar G. Graver.
1. Aud Marit Lia.
2. Geir Olav Lia.
3. Øystein Lia f. 1961. Se Valev. 10.
Eier 1970.

Denne familien bodde for det meste i Skien, men drev hytteutleie på Galten i mange år.


Fotomontasje av Galten fra 1980-tallet. Eier: Gunhild Lia.

Les om Galten i en artikkel i Hollaminner 2009, side 126 av Per Bernt Tufte.


| Innhold | Gamle Opsal | Opsal |
| Dolvikkåsa | Galten | Løvekjeften | Maurflåttene | Solheim |


Løvekjeften
Opprinnelig husmannsplass under Opsal.

Småbruker, skogsarbeider
Anders Kittilsen Solberg fra Namløs i Holla f. 1/11-1832 på Namløs d. etter 1911, s.a. husmann Kittil Andersen Namløs og Kirsten Olsdatter.
g1g i Holla kirke 15/1-1858 m. Kari Andersdatter herfra f. 17/5-1824 d. 22/7-1878 på Solberg, 54 år gml., d.a. Anders Nilsen Solberg.
Forlovere: "Tron Namløs og Peder Augustinusen Omtved."
g2g i Skien kirke 28/12-1881 m. enke Inger Karine Larsdatter "fra Skien" f. 1821 i Kåsa (Juvet) d. 15/5-1911 i Løvekjeften under Opsal av "alderdomssvaghed", d.a. Lars Nilsen.
Forlovere: "S. Jønsson og F. Jørgensen."
Se denne familien på Solberg(1).

Anders Kittilsen og hans andre kone bodde her under folketellinga 1910. De var da gamle og hadde såkalt "fattigunderstøttelse".

Se familien i sine bedre dager på Solberg(1) i Ytre Valebø.

Se Løvekjeften under folketellinga 1910.


| Innhold | Gamle Opsal | Opsal |
| Dolvikkåsa | Galten | Løvekjeften | Maurflåttene | Solheim |


Maurflåttene
Opprinnelig husmannsplass under Opsal.

Skogsarbeider, inderst
Bjørn Johnsen "fra Graver" f. 2/9-1820 i Sauherad, s.a. John Johnsen i Sauherad.
g. i Romnes krk. 22/11-1841 m. Maria Kittilsdatter fra Lunde nedre(3) (Kjendalen) f. 27/7-1815 d. 16/7-1847 "inderstkone på Maurflotene under Opsahl, 32 Aar.", d.a. Kittil Andersen Lunde.
Forlovere: "
Halvor Andersen Lunde og Hans Anundsen Milebund."
1. Aaste Kirstine Bjørnsdatter f. 8/12-1841 i Kjendalen under Lunde nedre g.m. Tollef Pedersen. Se Valestrand under Vale.
Bruker i 1847.

F.f. Inderste Bjørn Johnsen Kjendalen og Maria Kittilsdatters Aaste Kirstine: Kari Kittilsdatter Milebund, Andrea Olsd. Wale, Hans Anundsen Milebund, John og Anders Olssønner Wale.

Bjørn Johnsen er registrert innflytta til Valebø fra Sauherad i 1841.
Det sto i innflyttingslistene: "Givt til Kjendalen".
Han er registrert utflytta igjen i 1851.

Skogsarbeider, husmann
Lars Knudsen "fra Brandaas f. ca. 1839 i Sauherad", s.a. Knud Olsen.
g. i Nes kirke, Sauherad 23/7-1865 m. Kari Helgesdatter fra Øya i Sauherad f. ca. 1835 i Sauherad, d.a. Hølje Bjørnsen Øen.
Forlovere: "Gunne Rollefsen og Ole Olsen Hesthag."
1. Knud Larsen f. 23/2-1866, dpt. 29/3 i Romnes kirke.
2. Halvor f. 15/4-1870 på "Maurflotten" d. 23/4-1871 på "Maurflotten".
Bruker ca. 1869.

F.f. Husmand Lars Knudsen Hægna og Kari Helgesdatters Knud: Kari Sigurdsd. Lunde, Ingebor Knudsd. Graver, Halvor Helgesen Lunde, Torbjørn Helgesen Øen i Næs, Gunder Halvorsen Brænne.
F.f. Lars Knudsen Maurflotten og Kari Helgesdatters Halvor: Barnets Moder, Johanne Anundsdatter Brudeskjær, Gunder Nilsen Kaasa, Lars Evensen Lunde, Halvor Halvorsen Dalekaasen.

Dette ekteparet er registrert innflytta fra Sauherad  til Hegna under Graver våren 1865. Vielsesdato i Nes kirke og
fødselsår var nevnt, samt at de hadde tanker om å drive "Husmandsgeskæft".
De bodde først på Hegna under Graver, men kom til Maurflottene i ca. 1869. Dermed ser vi ikke mer til dem i Valebø.

Maurflottene er ikke nevnt som boplass i Valebø i folketellingene 1891, 1900 eller 1910.


| Innhold | Gamle Opsal | Opsal |
| Dolvikkåsa | Galten | Løvekjeften | Maurflåttene | Solheim |


Solheim
Boplass under Opsal.


Solheim. Foto: Widerøe-Polarfly 1958. Eier: Nome kommune. Arkiv: Holla historielag.

Ligger på venstre side av veien fra gravplassen mot Dolvika. Ingen bolighus her i dag, kun et pumpehus.
 
Eiendommen har aldri blitt skyllsatt. Derfor intet bruksnummer i 1950. Området er i dag (2016) eid av Olaf Trygve Aase.

Bebodd i 1891 av følgene to personer:

Snekker, leieboer, enkemann
Jørgen Olsen Solheim f. 1824 i Melum d. 27/7-1897 på Solheim av hjertefeil.

Og enke Ingeborg Nilsdatter f. 1847 i Sauherad, var husholderske for ham og bodde her under folketellinga 1891.

og

Enke etter Halvor Kittilsen Orekaasa, Johanne Marie Johannesdatter, døde på Solheim av tæring 25/3-1898. Se Orekåsa.

Bebodd i 1900 av:

Sypike og veverske
Enke Ingeborg Nilsdatter f. 1847 i Sauherad.

Og hennes bror:
Tidligere farmer i Amerika, enkemann Ole Nilsen f. 1833 i Sauherad d. 7/9-1921 på Solheim av alderdom.
Han ble ved sin død skrevet for "Rentenist Ole (Solheim) Nilsen Hoppestad" i kirkeboka.

Se Solheim under folketellinga 1900.

Bebodd i 1910 av:
Husmor, ugift(?!) Ingeborg Nilsdatter f. 24/12-1847 i Sauherad. Dagarbeider på bondegårdene.
Og rentenist og enkemann Ole Nilsen f. 28/7-1833 i Sauherad (hennes bror, som ovenfor).

Se Solheim under folketellinga 1910.

Enka Anne Sørine Andersdatter og hennes to barn bodde her i 1910. Se Lofthuskåsa under Vala.

Enke, gårdsarbeiderske
Anne Sørine Andersdatter fra Vipeto i Helgen f. 25/11-1846 d. 11/10-1930, d.a. ungkar Anders Thygesen Kåsa under Søve og piken Kirsti Pedersdatter Fæhn. "Moderen nedkom 5 Uger før Bryllupet."
1. Anne Kirstine Enoksdatter f. 21/9-1870 på Vipeto i Helgen g.m. Torsten Trondsen f. 1869.
2. Marie Mathilde Enoksdatter (Marie Solheim) f. 22/2-1874 i Drangedal. Ugift. Se nedenfor.
Bruker i 1910.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Skrædersvend Enok Mauritsen og Pige Sørine Andersdatter Vibetos Anne Kirstine: Kirsti Pedersd. Wibeto, Torbør Halvorsd. Tufte, Anders Tygesen Vibeto, Steen Olsen Tufte og Peder Kristensen Tufte.


Hennes dattersønn Edvard Torstensen f. 15/4-1892 i Orekåsa. Han bodde her i 1910.

Leieboer
Marie Mathilde Enoksdatter
(Marie Solheim) f. 22/2-1874 på Storkås under Nås i Drangedal d. 24/11-1963 på Ulefoss pleiehjem.
Marie Solheim var den siste som bodde her.

Hun deler gravstøtte på Valebø gravplass med sin mor, "Sørine Orekåsa" f. 25/11-1846 d. 11/10-1930.
Se Lofthuskåsa under Vala.

Det var ingen lett oppgave å finne ut av hvem "Marie Solheim" på gravstøtta var. Hun var ikke født i Holla. Da var det å gå til konfirmerte i Holla på den tiden hun skulle være i 15-års alderen. Da dukket det opp ei jente som ble konfirmert i Holla kirke den 28. september 1890. Det var "Marie Mathilde Enoksdatter f. 22/2-1874 i Drangedal" av foreldrene, "Skrædder Enok Mauritsen og Anne Severine Andersdatter".
Fødselsdagen kan være feil på gravstøtta eller i konfirmasjonslista i kirkeboka. Begge deler er like sannsynlig. Mora, Anne Serine kan like gjerne være Anne Sørine. Prestene skrev ofte navn som det falt seg inn der og da. Om ikke fødselsdatoen er forvirrende nok fra før, så er den oppført som 23/2 i Slektsregisteret for Drangedal! Men Marie Solheims riktige fødselsdato skal nok være den 22. februar 1874. G.S.

Enka Anne Sørine Andersdatter ble g2g med enkemann Nils Andersen Orekaasa. Se Orekåsa under Vala.


 

 

 


 Gravminne på Valebø Gravplass. Foto: G. Strøm 2014.


| Innhold | Gamle Opsal | Opsal |
| Dolvikkåsa | Galten | Løvekjeften | Maurflåttene | Solheim |


webmaster@gamlevalebo.no