| INNHOLD | FORORD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Oppdatert 22.05.2017

Gavebrev til Valebø skolekrets 1891

Med tillegg av 1906


fra

John Bentsen Vale og Kirsti Nilsdatter Vale


Transkribert av Gard Strøm 2016.


Vi underskrevne Ægtefolk: John Bentsen og Kirsti Nilsdatter Vale af Holden Prestegjeld, gjør hermed vitterlig: At vi er
enige om herved at bortgive af vor felles Formue, En Sparebankbog ved Holden Sparebank, hvor Kirsti Nilsdatter Vale
er opført som Eier. Indskuddet Kr. 240,00 som skedde Aar 1884, var salgsum for et af os eiende Sølvkruus (vegt 80 Lod).
Denne sum med opsparede Renter og Rentes rente skal herefter tilhøre Valebø Skolekreds og bestyres saaledes:

1) Kapitalen bliver staaende i Holden Sparebank eller omfornødiges i en anden autoriseret betryggende Laaneinretning
eller om Gavens Bestyrelse i sin Tid skulde finde det hensigtsmæssigere at udlaane Kapitalen i Valebø mod betryggende
Pant i Matrikuleret Eiendom mod 4 fire procents Rente aarlig.

2) Af Renterne skal det Aarlig hver Høst anvendes saamæget som behøves til at Kjøbe et par nye Halvstøvler til et af de
fattigste Skolebarn i Valebø Skolekreds.

3) Naar Kapitalen med opsparet Renterest er stæget til Kr. 400,00 (Fire Hundrede Kroner) da kan den aarlige Rente
anvendes til Skotøi til Flere saadanne børn som i Post 2 er bestemt, eller om Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigere
kun at skaffe Skotøi til et Barn, og anvende Resten af Renterne til midag Spise for et eller flere fattige Skolebørn som
har lang Skolevei. Skulde det efter noe Tid findes i Valebø Fattige af noe Afkom i nedstigende Linie, da skal disses
Skolebørn fortrinlig komme i Betragtning. (vend om)


4) Vi ønsker at denne Gave bestyres, af Skolestyrets medlem, Skolelæreren og Skolens Tilsynsnæmd i Valebø der blant
andet, har ubrødlig(?) at paase at ikke Kapitalen for minskes til under Kr. 400,00, men om den med Laglighed skulde
forøges, saa er det derfor intet til Hinder fra Givernes Side.

5) Af dette Brev bliver skrevet 3 (tre) ligelydende Exemplarer hvoraf Orginalbrevet opbevares af Skolelereren og et hos
Skolestyrets medlem, og det 3die skal jeg og efterkommende Eiere af min Gaard Vale opbevare. Skulde et af disse enten
af Uagtsomhed eller Ulykke tilintetgjøres, da bedes Bestyrelsen uopholdelig at anskaffe en ny ordlydende Afskrift for den
tabte.

6) Skulde nogensinde i Tiden, disse disse Bestemmelser ikke være hensigtsmæsige eller praktiske at udføre, da overlades
det til en Comithe bestaaende af 5 medlemmer af Gaardbrugere i Valebø, valgte i et møde af Valebø Opsiddere, disse har
da Ret til at bestemme Rentens anvemdelse, men kun til Fattige Folks Børns Undervisning i Valebø.

Dette til Bekræftelse under vaare hænder i Nærvær af tvende Vitterligheds vidner.

Vale den 24. Januar 1891.

Til Vitterlighed
Halvor H. Kaalstad (sign.)
Germun Røllefsen (sign.)
John Bentsen Vale (sign.)
Kirsti Vale (sign.)

Tillegg av 1906

Tillæg til Gavebrev af 24 Januar 1891

Da Erfaring har vist at der undertiden ikke er saadanne fattige Skolebørn i Valebø som efter vort Gavebrev egner sig
til at erholde Skotøi eller Midagsdmad. Saa er undertegnede givere af Gavebrevet blevet enige om herved at bemyndige
Bestyrelsen til i saadanne Tilfælde at anvende enten en deel eller det hele af den aarlige Rente til Gave til fattige og
husarme Folk i Valebø, helst til saadanne der ikke nyder offentlig Understøttelse. Ingen Gave bør i almindelighed være
mindre end 5 (fem) kroner der leveres dem til Juul eller senere om Vinteren. Nu er kapitalen cirka 450 Kroner. Den bør ikke
forringes, men heller ved Leilighed lit forøget.

Vale den 22 Januar 1906

Til Vitterlighed
Jonas Vale (sign. J.J. Wale)
John Bentsen (sign.)
Kirsti Vale (sign. m.p.p. - med paaholden penn)

webmaster@gamlevalebo.no