| HJEM | FORORD | ALFABETISK INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 10.02.2016

SKATTE-MATRIKKEL

1647

Skrevet av fra bok med samme navn, redigert av Rolf Fladby og Knut Johannessen

Lokalhistorisk institutt 1992.

Avskrift: Gard Strøm 30.7.2015.Kort forklaring:
Her vil man støte på ordet "bøxell". Dette har senere blitt omskrevet til bygsel, som igjen betyr det samme som feste, eller leie.
Det var den personen som eide det meste i en gård, som hadde enerett til utleie av hele eller parter av gården.
Han hadde altså "bøxell" på gården.


Rommenes Annex


Vale
Walle som Torbiønn bruger, med tvende smaa underliggende ødegaarder, schyller aarlig 12 tønder korn, som Offue Andersen i Scheen eier med bøxell.
Ehr gandsche forhøigt paa landschat fosett, och iche widere kand taalle at schatte end for halffanden fuldgaard.
Ehr i denne sex dallers schatt, penge 9 dlr.


Vala
Hualle som Rasmus bruger, schyller aarlig 4 1/2 tønde korn. Deraff eyer Christian Sterch 3 tønder, med bøxell, och b. Joen Thommesen i Scheen 1 1/2 tønde. Ehr satt och taxeritt for en fuldgaards schatt.
Er wdj (udi) denne sex daller skatt, penge 6 daller.


Lunde øvre
Lunde øffre som Olluff bruger, schyller aarligh 5 1/2 tønd korn, 4 schind (kalveskinn). Deraff eyer b. Joen Tommesen
3 tønder med bøxell,
fornevnte Olluf selff 1 tønde,
Hollen presteboell 1 tønde,
Hollen kierche 1/2 tønde och
Kongelig Mayestet 4 schind.
Ehr gandsche ringe gaard imod den paasatte landschyld, och ey kand taalle att schatte widere end en fuldgaards skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 dr.


Lunde nedre
Lunde nedre som Suend bruger, schyller aarligt 4 1/2 tønde korn. Deraff eyer Hollen presteboell 2 tønder med bøxell,
Rommenes kierche 1 tønde, och bunden selff 1 1/2 tønde. Kand iche erachtis goed for høyre att skatte end en fuldgaard skatt.
Ehr i denne sex daller skatt, penge 6 dr.


Brenne
Brende som Peder bruger, schyller aarlig 3 tønder korn och 3 1/2 huder. Deraff eyer
Kongelig Mayestet 1 tønde med bøxellen paa ald gaarden,
Hollen presteboell 1 hud,
Gierpen proustj 1 1/2 hud,
Gierpen Kierche 1 hud, och
Joen Tommesen 2 tønder korn.
Ehr ringe eyendomb till, och gandsche høigt satt paa landschyld, saa den iche widere kand taalle att schatte end en fuldgaards skatt.
Ehr i denne sex daller skatt, penge 6 dr.


Graver
Graffuer som Leduor bruger, Schyller aarlig 4 tønder korn, Deraff eyer Svend Lunde 2 1/2 tønde med bøxell och Olluff Ombtued  1 1/2 tønde.
Ehr achtett och kiendt for en fuldgaards skatt.
Ehr wdj (udi) denne sec dallers skatt, penge 6 dr.


Borstad
Borstad som Leffuor bruger, schyller aarlig 1 1/2 tønde korn, som Ouffue Andersen i Scheen eyer med bøxell.
Kand iche høyere taxeris att skatte end en ødegaards skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 1 1/2 dr.


Opsal
Opsall som Peder Brende Bruger, schyller aarligh 1 1/2 tønde korn, deraff eyer Hollen presteboell 8 meller med bøxell
och Rommenes kierche 1 melle.
Ehr ringe eyendomb til och derfore ehr achtett den iche goed att skatte widere, end en ødegaards skatt, penge 1 1/2 dr.


Helgen Annex


Geitebua
Giedeboe som Tord bruger, schyll aarlig 2 huder, som Jørgen Hendrichsen i Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt och taxeritt for en halffgaard skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr.


Vasdalen
Waszdallen som Gunner bruger, schyller aarlig 1/2 hud, som Mellum kierche eyer med bøxell.
Ehr en gandsche ringe pladtz derfor taxerit att skatte en halff ødegaards skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 mark.


Solberg
Soelberig, Lauridtz och Suenungh bruger, schyller aarligh 1 hud, som Ouffue Andersen i Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt och taxeritt for en ødegaards skatt.
Ehr i denne skatt, penge 1 1/2 dr.
 


webmaster@gamlevalebo.no